Pahayag ng MAKIBAKA sa madaliang pagsasabatas sa R.A. 11934 Ang Sim Registration Act: Mapanlinlang, kuwestiyonable, at hungkag!

WALANG KABULUHAN AT WALANG PAKINABANG PARA SA MAMAMAYANG PILIPINO ANG SIM REGISTRATION ACT. Sa gitna ng matinding implasyon at lumalalang krisis pang-ekonomiya sa bansa, minarapat ni Ferdinand Marcos, Jr. na unahin ang pagsasabatas sa R.A. 11934 na malinaw na walang maitutugon sa gutom at karalitaang dinaranas ng sambayanan. Matatandaang sa huling linggo ng Setyembre, pinaspasan sa kongreso ang panukalang batas na ito sa pamumuno ni Martin G. Romuladez kasama ang iba pang mga kontribyutor na si Ferdinand Alexander “Sandro” Marcos, at sina Yedda Marie K. Romualdez at Jude Acidre ng Tingog Partylist. Wala pa mang isang buwan, agaran itong inapbrubahan ni Marcos, Jr. at buong kahambugang ipinangalandakan bilang kauna-unahang nilagdaang batas sa ilalim ng kaniyang rehimen.

Desperado at mapanlinlang ang Sim Registration Act. Nagkukubli ito sa mga bokabularyo ng modernong pandaraya sa panahon ng pagbulusok ng mga komunikasyon at transaksyong online. Naglalayon diumano itong protektahan ang interes ng maraming Pilipino laban sa mga scammer o manloloko na pana-panahong nagpapadala ng mga mensaheng taglay ang piling detalye gaya ng pangalan ng mga may-ari ng numero. Matatandaang nito lamang nagdaang mga buwan naitala ang pagdagsa ng mga kaso ng pagkalat ng mga pribadong impormasyon gaya ng buong pangalan ng mga may-ari ng cellphone. Sa panahon ng troll farms, fake news, at disimpormasyon, sino ba ang may makinarya upang nakawin, manipulahin, at sustenahin ang pagkakalat na ito? Sino rin ba ang may interes na likumin ang mga pribadong datos ng bawat subscribers? Lalong higit, sino ba ang natatakot sa dumaraming bilang ng mga kritiko at aktibista sa bansa?

Kuwestiyonable ang tunay na hangarin ng batas na ito. Gusto nitong magkaroon ng akses ang pamahaalan sa lahat ng komunikasyong dadaan sa sim card ng bawat Pilipino. Sa pagpasok ng mga rekisitong itinakda ng batas, makokompromiso nang husto hindi lamang ang mga legal na impormasyon ng bawat magrerehistro. Malalagay din sa alanganin ang kanilang kaligtasan lalo pa at walang nakasaad sa batas kung paano nito titiyakin ang maksimum na proteksyon ng bawat tao mula sa mga impormasyong isusumite. Sa madaling sabi, tuwirang panlilinlang sa mamamayan ang hangad ng R.A. 11934.

Mapanganib at banta sa seguridad ng mga Pilipino ang batas na ito. Maitatala ang ilan sa mga imperyalistang bansa gaya ng China at Japan na nauna nang nagpatupad ng ganitong batas. Sa mga bansang ito, pilit pang hinihigpitan ang polisiya tulad ng pagsusumite ng facial scan at biometric registration. Dahil walang kongkretong probisyon ang R.A. 11934 sa hanggahan nito, hindi malayong isulong ang mga ganitong kahingian sa Pilipinas na siyang magdudulot ng lalong paglapastangan sa ating mga karapatan sa legal at pribadong impormasyon.

Estilong diktador ang ipinamamalas ni Marcos, Jr. sa pagpapatupad ng R.A. 11934. Sapilitan nitong gagamitin ang telekomunikasyon bilang daluyan ng orkestrado at sistematikong paniniktik sa galaw ng mamamayan. Sapilitan nitong kukunin ang identidad ng bawat Pilipinong may sim card sa pamamagitan ng pagrerehistro ng mga legal na impormasyon gaya ng buong pangalan, edad, kapanganakan, at tirahan. Sa ilalim ng batas na ito, kinakailangan na ring magsumite ng iba pang ID na inisyu ng gobyerno upang maging ganap ang pagrerehistro. Kung lalagumin, lubhang nakababahala ang batas na hayagang naglalayong manmanan ang bawat hibla ng komunikasyong isasagawa gamit ang sim card. Minumuwestra ng gobyerno na isinabatas ito upang protektahan ang mga Pilipino sa mga kumakalat na mga modus at mga text scam. Subalit ang tunay na pinoprotektahan dito ng gobyerno ay ang sarili nilang institusyon, lalong higit ang kasalukuyang rehimen. Matatandaang bago pa man umupo si Marcos, Jr. sa pagkapangulo, ilang paglabag na sa karapatang pantao ang naitala laban sa mga aktibista, tagapagtanggol ng karapatang pantao, lider ng mga progresibong grupo at mga katutubo, at mga mamamahayag. Sa kasalukuyan, mayroon nang naitalang 804 na bilanggong politikal at patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng sapilitang pagkawala. Sa mga usaping gaya nito, bigong makalikha ang rehimen ni Marcos, Jr. ng mga polisiyang magpapaigting sa proteksyon sa bawat karapatang pantao.

Lalong masasadlak ang kababaihang militante at kritiko sa iba’t ibang antas ng panganib dulot ng R.A. 11934. Prominente na ang pandarahas at paniniktik sa kababaihang aktibista mula sa mga armado at di-armadong pwersa ng gobyerno mula sa mga nagdaang rehimen hanggang sa kasalukuyan. Sa Pilipinas, malaki ang bilang ng kababaihang nagtatanggol sa mga karapatan at kagalingan ng iba’t ibang sektor gaya ng manggagawa, magsasaka, kabataan, migrante, at katutubo. Sa loob ng mahabang panahong paninindigan at pagsusulong sa mga interes ng uring anakpawis at ng mga bulnerableng sektor sa lipunan, naging punterya ang kababaihang militante ng iba’t ibang anyo ng mga politikal na harrasment sa parehong pisikal at birtuwal na pamamaraan. Nasadlak ang karamihan sa rimarim ng redtagging at surveillance. Ang iba ay pinaratangan ng gawa-gawang kaso at lubhang nalagay sa alanganin ang mga buhay. Sa madaling sabi, ang ganitong uri ng batas ang lalong magpapatindi sa mga politikal na represyong umiiral sa bansa. Mahigpit itong tinututulan ng mga rebolusyonaryong kababaihan sa kalunsuran at kanayunan sapagkat ito ay sukdulang mapagsamantala, mapanlinlang, kuwestiyonable, at hungkag. Malinaw na sa loob ng isang daang araw, naipamalas ni Marcos, Jr. ang berdugong pamamahala sa pamamagitan ng tuwiran at sagadsagaring paglabag sa mga karapatang pantao. Bigo itong resolbahin ang mga aktuwal at tunay na krisis dulot ng pandemya, digmaan, at sakuna.

Malinaw sa nalalapit na implementasyon ng batas na ito, sa pamamagitan ng paglelegalisa sa gawaing paniktik sa telekomunikasyon sa bisa ng R.A. 11934, hangad ng kasalukuyang rehimen na paigtingin ang pagpapatupad sa mapanupil na Human Security Act of 2007 ni Gloria Macapagal Arroyo at Anti-Terror Law ni Rodrigo Duterte. Sa loob ng ilang taon, napatunayan nang inutil ang mga batas na ito sa pagtugon sa mga umiiral na krisis panlipunan. Bigo ang mga batas na ito sa pagsulong ng tunay na proteksyon para sa sambayanang Pilipino.

Nanawagan ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa agarang pagbasura sa R.A. 11934 o Sim Registration Act! Ilantad ang mga paglabag sa karapatang pantao ng rehimeng Marcos, Jr! Tutulan ang mga polisiyang tiwarik, abusado, mapagsamantala, at hindi makatao. Ibagsak ang diktadurang Marcos!

Mabuhay ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan!

Kababaihan tumungo sa kanayunan, lumahok sa digmang bayan!

Ang Sim Registration Act: Mapanlinlang, kuwestiyonable, at hungkag!