Ang tunay na paglaya ng bayan laban sa imperyalismo, pyudalismo at pasismo ay makakamit lamang sa pamamagitan ng armadong rebolusyon!

, ,

“Walang tunay at mabisang ‘kalayaan’ sa isang lipunang nakabatay sa kapangyarihan ng pera, sa isang lipunan kung saan ang masang manggagawa ay namumuhay sa kahirapan at ang maliit na mayaman ay namumuhay na parang mga parasito.”—Vladimir Lenin

Sa ika-126 na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, nakikiisa ang mga kasapi ng KAGUMA sa lahat ng mga rebolusyonaryong puwersa na nagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan upang wakasan ang lahat ng uri ng pagsasamantala sa sambayanang Pilipino. Sa loob ng 126 na taon, nananatiling alipin at sunod-sunuran sa imperyalistang US ang ating estado. Ang pinakamalaking Balikatan Exercises noon nakaraang Mayo 2024 ay naglantad sa pagpapakatuta ng rehimeng Marcos sa imperyalistang US. Ginigiyahan ng imperyalistang US ang rehimeng Marcos upang tumalikod sa Tsina at tuluyang mangayupapa sa kapangyarihan ng imperyalismong US.

Ngayong araw, hinihimok ng KAGUMA ang lahat ng mga makabayan at progresibong guro na gunitain at tularan ang kabayanihan ni Andres Bonifacio at ng Katipunan, ang sakripisyong hindi matatawaran nina Macario Sakay, Miguel Malvar, Antonio Luna at maraming Pilipinong nakipagdigma sa mga kolonyalista upang makalaya ang ating bayan sa pamatok ng imperyalismo!

Bilang mga rebolusyonaryong guro, mga manggagawa sa sektor ng edukasyon, may tungkulin tayong isulong ang ikalawang kilusang Propagandang sinimulan nina Rizal, del Pilar at Jaena upang ganap na maiwaksi ang kolonyal na kulturang nakatanim sa kaisipan ng ating mga kababayan. Ang misedukasyon ng ating mga kababayan na pinalaganap ng mga Amerikano ay mawawakasan lamang sa pagsusulong ng makabayan, siyentipiko, at makamasang edukasyon.

Alam natin na hindi makakamit ang tunay na Kalayaan para sa ating bayan sa repormistang daan na tinaguyod ng kilusang Propaganda noong ika-labing walong siglo. Sa ating karanasan sa Rebolusyong 1896, nabatid natin na hindi ibibigay ng mga imperyalista at ang kanilang mga lokal na kasapakat ang kalayaan ng mga masang pinagsasamantalahan na hindi sila gumagamit ng dahas. Kailangang agawin sa kamay ng mga naghaharing uri ang estado at gawin itong instrumento ng mga anakpawis at magsasaka upang wasakin ang burges na estado. Kaya sa demokratikong rebolusyong bayan lamang natin maibabagsak ang pang-aalipin sa masang Pilipino sa kuko ng pyudalismo, pasismo, at burukrata kapitalismo.

Nakikiisa rin ang KAGUMA sa welga ng mga tsuper ng dyip at opereytor upang ipanawagan ang pagbabasura sa jeepney modernization program (JMP). Ang laban ng mga tsuper ng dyip ay pagpapatunay lamang na huwad ang kalayaan na ibinigay sa atin noong ika-12 ng Hunyo 1898. Ang kalayaang binigay sa ating bayan ay nananatiling pormal na kalayaan lamang sa mga mahihirap ngunit tunay na kalayaan para sa mayayaman, mga panginoong may-lupa, at mga burges kumprador na nagpapakasasa sa ating likas yaman at pawis ng mga manggagawa at magsasaka!

Mga kasamang guro, isigaw natin ang tunay na Kalayaan ng ating bayan laban sa imperyalismo! Isulong natin ang ikalawang kilusang propaganda na may sosyalistang perspektiba! Magpakahusay tayong guro sa pamamagitan ng pagpapalawak ng ating mga klase hindi lamang sa loob ng ating paaralan. Saklawin natin ang lahat ng espasyo ng ating Lipunan sa pagmumulat ng ating mga kababayan upang makawala sila sa misedukasyong dulot ng kolonyal na edukasyon ng mga imperyalista! Tayo na at maging mga magigiting at mababangis na bagong Katipunero!

Ang tunay na paglaya ng bayan laban sa imperyalismo, pyudalismo at pasismo ay makakamit lamang sa pamamagitan ng armadong rebolusyon!