Biguin ang imbing pakana ng rehimeng Marcos-Duterte na baluktutin ang kasaysayan at maningning na pakikibaka ng mamamayan laban sa Martial Law

Sukdulan ang pagkundena ng Lucio De Guzman Command-NPA-Mindoro ang garapal na pakana ng rehimeng US-Marcos-Duterte na burahin ang kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayan noong panahon ng Diktadurang Marcos. Kasuklam-suklam ang memorandum na inilabas ng Department of Education (DepEd) sa pangunguna ng berdugong si Sara Duterte na nagtatanggal sa salitang “Marcos” upang isalarawan ang Diktadurang Marcos sa mga libro ng Kasaysayan ng mga estudyante sa elementarya. Isa itong insulto sa sambayanang Pilipino at daan-libong biktima ng malagim na Martial Law na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya, 51 taon na ang nakakaraan.

Malinaw ang kawalang pakundangan at kakapalan ng mukha ng papet at ilehitimong rehimen sa paggamit sa reaksyunaryong estado laluna sa ahensya ng DepEd para sa makitid at makasariling interes ng kriminal at mandarambong na pamilyang Marcos at kanilang mga alipures. Hindi nagkamali ang Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) noon paman sa maitim na balaking ito ng mga Marcos at Duterte oras na makabalik sila sa tuktok ng kapangyarihan. Nakakapanghimagsik at nakaririmarim ang magiging kinabukasan ng sambayanan kapag nagpatuloy sa paghahari ang mga demonyong ito sa Pilipinas. Ngunit, pilitin mang burahin ng kasuklam-suklam na rehimeng Marcos-Duterte ang alaala ng Martial Law, hindi malilimot ng sambayanang Pilipino at mamamayang Mindoreño ang grabeng pagdurusa at maningning na dekadang paglaban ng uring api upang ibagsak ang diktadurang US-Marcos I.

Sa Mindoro, sariwa pa sa alaala ng mamamayan ang legasiya ng paglaban sa diktadurang Marcos na sinindihan mula pa sa inspirasyon ng Sigwa ng Unang Kwarto. Ang tumitinding kahirapan dulot ng pagsasamantala at sistematikong pang-aapi ng pinagsamang paghahari ng kumprador-panginoong maylupa laluna ang malawakang pangangamkam ng lupa ay diklap na nagbigkis sa mga Mindoreño upang tahakin ang landas ng demokratikong rebolusyong bayan. Patunay ito sa pagsusumikap ng mga mabubuting anak ng Mindoro tulad ni Ka Rey Andal at Ka Lucio De Guzman na nagpunla ng binhi ng rebolusyon sa Mindoro noong panahon ng Martial Law na hanggang ngayon ay patuloy na nagpupunyaging sumulong sa buong isla.

Sa panahon ng Martial Law dumaluyong sa isla ang kilusan ng magsasaka para sa lupa at karapatan, kilusan ng mamamayan kontra-mina at pandarambong sa kalikasan. Lumaganap din ang mga pakikibakang ekonomiko at para sa kanilang mga kagalingan ng mga estudyante, kawani at guro. Higit sa lahat, ang lumalang kronikong krisis ng lipunan noong panahon ng Martial Law ang nagpatunay sa kawastuhan ng pagsusulong ng digmang bayan upang kamtin ang pambansang kalayaan at demokrasya. Libu-libo ang sumampa sa Bagong Hukbong Bayan at nakamit ang walang kaparis na pagsigla at paglakas ng armadong pakikibaka. Niyakap ng masang Mindoreño ang digmang bayan hindi lamang upang biguin ang diktadura kundi upang palayain ang bayan sa salot ng imperyalismong US, pyudalismo at burukrata-kapitalismo.

Dahil sa rebolusyonaryong paglaban naipagtagumpay ang mga kampanya sa rebolusyong agraryo. Napalaya ang ilampung libong magsasaka at katutubo sa ilampung libong ektaryang lupain at mga pastuhan na kinamkam at inangkin ng mga kroni ng diktadurang US-Marcos I. Tumaas ang rebolusyonaryong kamulatan ng malawak na masa. Napalawak at napalalim ang rebolusyonaryong baseng masa at ang mga organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika. Sa paglakas ng mga rebolusyonaryong pwersa, laluna ng mga rebolusyonaryong magsasaka at ng Bagong Hukbong Bayan ang mga dating walang lakas, inaapi at kimi na mga mahihirap na mga magsasaka, katutubo at mamamayan sa makasaysayang yugto ay nagkamit ng kapangyarihang pampulitika at mga tagumpay sa ekonomya. Nananatiling matatag ang mga binhi ng demokratikong gubyernong bayan sa mga sona at larangang gerilya na sinimulang ipundar noong panahon ng paglaban sa Martial Law. Sa loob ng mga sonang ito, nakamit ng mga Mindoreño ang pambansa-demokratikong programang nagtataguyod sa kanilang interes at kagalingan.

Ang pagbalik ng pamilyang Marcos kasabwat ang pamilyang Duterte at kanilang mga kauri sa tuktok ng kapangyarihan ng lipunang malakolonyal at malapyudal ay patunay na hindi pa tapos ang laban ng bayan. Higit pa sa panahon ng Martial Law, dinaranas ng bayan ang walang kaparis na krisis, kahirapan, pagsasamantala at pang-aapi dulot ng pagpapakatuta ni Marcos-Duterte sa imperyalismong US. Walang kaparis ang taas ng presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin habang walang kaparis ang pagbagsak ng sahod at kita ng mamamayan laluna ng magsasaka at manggagawa. Umiiral ang de-facto Martial Law at dumaranas ang bayan ng araw-araw na pamamaslang, pandarahas, iligal na pang-aaresto, tortyur, pambobomba mula sa himpapawid at kung anu-ano pang karahasan. Lalu pang pinatibay ng US ang kontrol sa naghaharing papet na estado at kinukumpleto ang mga rekisitos para ipambala sa kanyon ang Pilipinas sa napipintong pakikipagera nito sa Tsina.

Anumang pagtatangka ng rehimen na rebisahin ang kasaysayan at baluktutin ang katotohanan, nakatarak na sa isip ng mamamayang Mindoreño ang tradisyon ng pakikihamok at pagsusulong ng rebolusyonaryong adhikaing pambansa-demokratiko. Ang walang patlang na pagpupunyagi ng rebolusyonaryong kilusan sa isla sa gitna ng mga sakripisyo at kagipitan, maging ng ilang mga pag-atras ang patunay na hindi nalilimutan ng mga Mindoreño ang mga aral ng Martial Law. Ngayong nasasadlak ang bayan sa walang kaparis at patuloy na tumintinding krisis pang-ekonomya at pampulitika sa ilalim ng rehimeng US-Marcos II, dapat asahan ang ibayong pagsusumikap ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan sa Mindoro na biguin ang imbing pakana ng reaksyunaryong estado na burahin at isawalambahala ang paglaban ng mamamayan. Ang pagtindi ng kahirapan at pang-aapi ay magbubunsod ng pagkamulat ng mga Mindoreño na handang suungin ang landas ng armadong pakikibaka, sumampa sa Bagong Hukbong Bayan, at pagtagumpayan ang istorikong misyong dalhin sa walang kaparis na paglakas hanggang tagumpay ang pambansa-demokratikong rebolusyon.

Digmang bayan, sagot sa Martial Law!
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Biguin ang imbing pakana ng rehimeng Marcos-Duterte na baluktutin ang kasaysayan at maningning na pakikibaka ng mamamayan laban sa Martial Law