Ulahing Mensahe ni Jose Maria Sison sa Partido ug sa katawhan Pilipino Dili mabuntog ang demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishHiligaynonPilipinoChineseWaray

Tumang kasubo nga ako na ang magpagawas sa ulahi ug katapusang mensahe sa akong bana ngadto sa mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa ika-54 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas. Iya kung gisultian sa gambalay ug pagsulat sa mensahe pipila ka adlaw usa ka bulan ang milabay dihang bag-o lang siyang nakagawas sa ospital sa iyang ikaduhang pagka-ospital niadtong Nobyembre ug sa wala pa magsugod ang iyang ikatulo ug katapusang pagka-ospital niadtong Nobyembre 28. Gisulat niya ang unang borador sa papel, nga akong gi-encode ug dayon iyang gibasa pag-usab ug girebisa kini sa makaduha aron mahimo kining katapusang borador sa ubos.

Mga kinse minutos ayha mabugto ang katapusang ginhawa ni Joma, mahitungod pa gihapon sa kasiguraduhan nga modaug ang rebolusyon ug moabante ngadto sa sosyalismo, ang iyang ginaistorya. Sa iyang katapusang hunahuna nagpabilin siyang malaumon sa katawhang Pilipino nga iyang gialagaran sa tumang determinasyon.

–Editor

_______________________________________

Dili mabuntog ang demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino

Jose Maria Sison, Founding Chairperson
Partido Komunista ng Pilipinas

Disyembre 26, 2022

Sukad sa subling pagkatukod sa Partido Komunista sa Pilipinas niadtong Disyembre 26, 1968 ug sa paspas nga pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan niadtong Marso 29, 1969, ang matag reaksyunaryong rehimen sa semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema sa Pilipinas (gikan sa panahon ni Ferdinand Marcos, Sr. hangtud karon) migamit ug mipatuman sa estratehikong plano pang-operasyon aron pukanon ang demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino.

Apan ang matag estratehikong ‘oplan’ kanunayng hingpit nga napakyas ug nagresulta hinuon sa mahinungdanong pag-uswag sa rebolusyonaryong kalihukan. Napugos ng magpahamtang og pasistang diktadurya si Marcos batok sa katawhan gikan 1972 hangtud 1986 sa pasangil nga sumpuon ang PKP ug armadong rebolusyon, “pagluwas sa republika ug tukuron ang bag-ong katilingban.” Apan ang iyang pag-ilog sa gahum nagpalagsik ug nagpakusog lamang sa pag-uswag sa rebolusyonaryong kalihukan sa tibuok nasud. Sa katapusan, gihatag-inspirasyon ug gisuportahan sa armadong rebolusyon ang mga pag-alsa sa masa sa Metro Manila ug sa tibuok nasud aron palagputon sa poder ang pasistang diktadurya.

Gisulayan paggamit sa mini nga mga liberal demokratikong rehimen nga misunod sa pasistang diktaduryang Marcos ang ilang tagsa-tagsa ka mga estratehikong ‘oplan’ militar gamit ag mga taktika sa pagpanglingla, lakip na ang dugay nga mga hunong-buto ug negosasyon sa kalinaw nga walay pagtagad sa mga gamot sa armadong panagsangka o gubat sibil. Ang matag reaksyunaryong rehimen nalinga sa pagguba sa rebolusyonaryong kalihukan ug pagpreserba sa dili makatarunganong nagharing sistema sa panaugdaug ug pagpahimulos.

Gigamit niini ang braha sa kontra-terorismo bisan kanus-a aron langanon, isuspinde o tapuson ang negosasyon sa kalinaw, bisan pa sa mga mayor nga hiniusang kasabutan tali sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas ug sa National Democratic Front of the Philippines sama sa The Hague Joint Declaration of 1992 isip gambalay alang sa negosasyon sa kalinaw ug ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law niadtong 1998.

Bisan adunay negosasyong kalinaw, ang matag reaksyunaryong rehimen nangpatay pa gihapon kini og mga kadre ug myembro sa rebolusyonaryong kalihukan. Sa dihang gidakop sa BHB si Heneral Obillo sa reaksyunaryong armadong pwersa ubos sa mga termino sa CARHRIHL ug internasyunal nga mga balaod niadtong 1998, gideklara dayon niini ang kaandamon nga buhian siya isip bihag sa gubat subay sa kasabutan sa luwas nga proseso sa pagbuhi kaniya. Apan nasuko pa gihapon si Estrada ug gigamit ang pagdakop sa iyang heneral aron mahimong unang reaksyunaryong presidente nga mitapos sa panaghisgot kalinaw niadtong Mayo 1999.

Human siya mapalagpot sa mga pag-alsa sa masa sa katawhan niadtong 2001, miuyon ang rehimeng Arroyo nga ipadayon ang negosasyong kalinaw niadtong 2002, uban sa Royal Norwegian Government isip third-party facilitator. Apan niadtong 2004 nahimong tataw nga gisunod sa rehimeng Arroyo ang dikta sa US nga palanganon ang negosasyon sa mga substantibong isyu ug suspindihon kini nga walay taning ug maglunsad og mas dagkung mga operasyong militar sa ngalan sa “whole-of-nation approach.” Kining mga operesyong militar hingpit nga napakyas sa pagpukan sa gubat sa katawhan. Ang lunod-patay nga anti-komunistang kalihim sa depensa sa kadugayan naghikog sa dihang nabutyag ang iyang korapsyon sa pagdumala sa badyet sa militar ug bisan sa pondo sa pagretiro sa mga upisyal ug personahe sa AFP.

I. Hingpit nga pagsabotahe sa negosasyong pangkalinaw sa GRP-NDFP

Apan ang pinakagrabe nahitabo dihang si Duterte nahimong presidente. Nagpakaaron-ingnon siyang pursigidong makignegosasyong pangkalinaw apan iyang gipatuman ang todo-gyerang palisiya batok sa rebolusyonaryong kalihukan pinaagi sa paglugway sa Oplan Bayanihan ni Aquino hangtud sa Enero 2017 dihang gisugdan ang Oplan Kapayapaan. Imbes nga makigsabot sa NDFP sa pagsulbad sa mga gamot sa gubat sibil pinaagi sa batakang katilingbanon, ekonomikanhon ug pulitikanhong mga reporma, nagkonsentra na hinuon siya sa walay hinungdan ug hungog nga mga taktika aron pugson ang rebolusyonaryong kalihukan nga mosurender pinaagi sa pagdemanda ngadto sa demokratikong gubyerno sa katawhan nga itahan ang mga lehitimong gahum niini, pagtanyag og representasyon sa PKP sa iyang gabinete bisan wala pay kasabutan sa kalinaw ug dayon pagkontra sa kaugalingon dihang giapil ang BHB sa target sa iyang proklamasyong balaod militar batok sa grupong Maute sa Mindanao niadtong 2017.

Human mapakyas sa sigpit nga tinguhang tikasan ang NDFP, miuyon si Duterte sa iyang mga ginsakpang militar nga ihunong ang seryosong negosasyong pangkalinaw tali sa NDFP pinaagi sa pagpakaylap sa pekeng “localized peace talks” ubos sa sarbeylans ug kontrol sa GRP. Nahaylo si Duterte ug ang mga upisyal sa AFP sa pagpataas sa badyet sa militar alang sa walay katagbawang korapsyon ug operasyon sa red-tagging, paghadlok ug pagdagit, pagdetine, pagtortyur ug pagpatay sa ilang mga kaatbang sa pulitika. Busa, gipahimutang ang basehan aron tapuson ni Duterte ang negosasyong pangkalinaw sa GRP-NDFP niadtong Nobyembre 23, 2017 human dayag nga nangunsulta kang US President Trump.

Ang pagtapos ni Duterte sa negosasyong pangkalinaw sukad niadtong 2017 gihimo dili lamang isip pagpanikas sa negosasyon kundili isip sinugdanan sa permanenteng pagtapos sa negosasyong pangkalinaw. Sunod niini, ginganlan ug gitatakan ni Duterte ang CPP ug NPA nga terorista niadtong Disyembre 5, 2017, ug gisunod dayon ang NDFP sa parehong nga sukaranan, gitukod ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac) ug gipahimuslan ang pandemya sa Covid-19 aron ibwelo ang Anti-Terror Law (ATL) sa itoy nga Kongreso ug sa pagmugna sa Anti-Terrorism Council aron subling ipailalum ang Pilipinas sa terorismo sa estado o pasistang diktadurya, paglapas sa nasudnon ug demokratikong katungod sa katawhan nga walay manubag ug tugutan ang pagluib, tiranya ug pagpangawat sa mga anaa sa gahum.
Sulod niining anti-nasyonal ug anti-demokratikong gambalay, gipasa ni Duterte ang reaksyunaryong gubyerno ug nagharing sistema ngadto sa Marcos Junior-Sara Duterte tandem pinaagi sa hingpit nga pagkontrol sa automated electoral system ug paghimo og kapin sa 20 milyon ka boto pabor sa tandem ug sa mga kandidato alang sa Kongreso ug lokal nga ehekutibo. Ang kasamtangang de facto nga rehimeng Marcos-Duterte nagpailalum sa dikta sa imperyalismong US ug dagkung kumprador- burukratang interes sa mga dinastiyang Marcos ug Duterte ug magapasaylo ug magapadayon sa mga dagkung krimen sa miaging rehimen hangtud sa panahon nga makaya na sa mga pwersa sa oposisyon, rebolusyonaryong kalihukan ug sa lapad nga masa sa katawhan, nga molihok aron bag-ohon ang kahimtang sa Pilipinas.

Samtang, mag-antus ang katawhang Pilipino sa nagkataas nga ang-ang sa pagpanglupig ug pagpahimulos tungod sa nagkagrabeng malungtarong krisis sa nagharing sistema ug sa kontra-nasudnon ug kontra-demokratikong palisiya sa Marcos-Duterte tandem. Adlaw-adlaw kinahanglan nilang antuson, suklan ug pakigbatukan dili lamang ang maduguong mga paglapas sa tawhanong katungod kundili lakip na ang pekeng balita sa kampanyang saywar sa mga anaa sa gahum nga gitahan na sa katawhang Pilipino ug ang ilang mga rebolusyonaryong pwersa ang rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya.

Dakung bakak nga nagkagamay ug nagakapildi na ang mga rebolusyonaryong pwersa sa katawhan ug nga ang mga Pulang kadre, kumander ug manggugubat—tanan nasulayan ug nasubhan na sa kapin sa 54 ka tuig sa malampusong gubat sa katawhan—ang dinaghang gipamatay o nabihag sa mga nakapukos nga operasyong militar o misurender tungod sa mga “pangtapal nga solusyon” sama sa puno sa korapsyon nga Enhanced-Comprehensive Local Integration Program, Community Support Program ug Barangay Development Plan. Padayong nangayo ang nagharing pundok ug ang mga alipures sa militar og dugang pangpublikong pundo dili lang para atakehon ang katawhan kundili ibulsa usab ang dakung bahin sa badyet sa militar.

Sa pagkatinuod, upisyal nga giangkon sa reaksyunaryong armadong pwersa nga mikusog ang BHB panahon sa rehimeng Duterte. Sa pagtapos sa rehimeng Aquino II niadtong Enero 2016, dihang ilang gisulti nga malampuson ang Oplan Bayanihan, ilang gianunsyo nga 3,900 na lang kuno ang ihap sa mga kumander ug manggugubat sa BHB. Karon, ginasulti nila nga sa katapusan sa rehimeng Duterte nga napasurender nila ang halos 24,000 ka Pulang manggugubat. Sa wala tuyoa, gibutyag nila ang ilang kaugalingon nga mga dagkong bakakon ug kawatan sa badyet ug giangkon nga midaghan pa ang BHB sa panahon sa rehimeng Duterte.

II. Nganong dili mabuntog ang demokratikong rebolusyon sa katawhan

Dili mabuntog ang demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino tungod kay makatarunganon ug gikinahanglang ipakigbisog ug kab-oton ang nasudnong kalingkawasan ug demokrasya batok sa tulo ka dautang pwersa sa langyawng monopolyo kapitalismo, lokal nga pyudalismo ug burukrata kapitalismo sa paspas nga pagkadunot sa semikolonyal ug semipyudal nga katilingban. Kining bag-ong demokratikong rebolusyon maoy sumpay sa karaang demokratikong rebolusyon nga gisugdan niadtong 1896 sa Katipunan nga nagmadaugon batok sa kolonyal nga paghari sa Espanya apan napildi sa gubat agresyon sa US nga nagsugod niadtong 1898. Niining panahona, ang nag-unang hut-ong sa rebolusyon dili na ang liberal nga burgesya kundili ang proletaryado sa panahon sa modernong imperyalismo ug proletaryong rebolusyon.

Hangtud naghari ug nangdaugdaug sa katawhang Pilipino ang nasangpit nga tulo ka mga dautang pwersa, magpabiling tabunok ang yuta sa pagkusog ug pag-abante sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Migrabe ang malungtarong krisis sa nagharing sistema dili lamang tungod sa mga hinungdan sa pagpahimulos ug panaugdaug sulod sa Pilipinas apan bisan sa pangkalibutang sistemang kapitalista, ilabina sa monopolyo kapitalismo sa US. Mapalad ang Pilipinas nga aduna kiniy abundang natural nga rekurso para sa kaugalingong paglambo, apan subo pamalandungon nga ang mga imperyalistang gahum ug ang ilang mga reaksyunaryong itoy nga pahimuslan ang baratong kusog-pamuo sa naghagong masa sa mga mamumuo ug mag-uuma ug ang bahandianong kinaiyanhong rekurso sa katawhan.

Sa matag mayor nga pagpaling sa ekonomikanhong palisiya niini sa East Asia, kanunayng gisiguro sa imperyalismong US nga pugngan ang ekonomikanhong paglambo pinaagi sa programa sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon sa Pilipinas. Nakita nato ang maong panghitabo dihang gipaboran sa US ang subling pagtukod ug pagpalapad sa ekonomiya sa Japan human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan ug ang pag-uswag sa ekonomiya sa mga “tigreng ekonomiya” aron magsilbing anti-komunistang tigpasiugda niadtong Cold War ug sa dihang gipasiugdahan niini ang neoliberalismo ug pasismo. ug gipalambo ang neoliberal nga pakigtambayayong sa China hangtud sa kasamtangang panagbangi ug nagkakusog nga kompetisyon sa ekonomiya ug panag-indigay sa pulitika.

Sa dagan sa labing suod nga neoliberal nga pakigtambayayong sa China, gidasig ug gitugutan sa US ug sa mga nangulong itoy sa Pilipinas ang China nga manginlabot sa West Philippine Sea aron adunay hinungdan ang US nga gamiton ang pagdili sa konstitusyon batok sa mga langyawng base militar ug pwersa sa Pilipinas pinaagi sa Enhanced Defense Cooperation Agreement aron tugutan ang mga pwersang militar sa US nga magbaton og eksklusibong base ug pasilidad sulod sa mga kampo ug reserbang militar sa mga reaksyunaryong armadong pwersa. Apan karon, dayag ang pakiglantugi sa US sa China sa pagpangawkaw sa natural nga rekurso sa Pilipinas ug sa tibuok ASEAN.

Labaw karon nga pursigido ang China nga ipabilin sa iyang artipisyal ug militarisadong mga isla sa West Philippine Sea tungod sa kaugalingon niining eksplorasyon sa ilalum sa dagat nga nagpakita nga adunay labing menos $26.3 trilyong gas, labaw pa sa gikinahanglan aron ipatuman ang tinuod nga reporma sa yuta ug industriyalisasyon sa Pilipinas, ug sa ingon ipatuman ang nag-unang sosyo-ekonomikanhong panginahanglan sa negosasyong kalinaw sa GRP-NDFP. Taliwala sa mga balaan ug naggilakgilak nga mga pulong sa pagtabang kuno sa ASEAN nga molambo ug sa pagkunhod sa carbon emissions sa 2030, nanghingusog ang China nga ilugon ang bahanding gas, dagat ug uban pang natural nga rekurso sa katawhang Pilipino sa West Philippine Sea.

Bangkrap ang ekonomiya ug gubyerno sa Pilipinas tungod sa internal nga mga sakit niini ug sa wala pa mahitabong krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista. Tungod sa grabeng korapsyon, pagkonsumo nga nakadepende sa importasyon ug sobrang gasto militar, kapin duha ka pilo nga gipadaku sa rehimeng Duterte sulod lamang sa unum ka tuig ngadto sa ₱12.5 trilyon ang pangpublikong utang sa Pilipinas nga ₱5.9 trilyon nga natipon sukad 1902. Gitabangan niya si Marcos Jr pinaagi sa paghimo kaniya nga presidente pinaagi sa pagpeke og kapin sa 20 milyong boto sa miaging mga eleksyon apan dakung problema ang gihatag kung asa pangitaon ang ₱1.6 trilyon aron ibayad sa amortisasyon ug sa interes aron suportahan ang ₱5.2 trilyong budget 2023.

Gitay-og karon ang Pilipinas sa grabeng kahimtang sa ekonomikanhong depresyon, pagkunhod sa eksport sa hilaw nga materyales ug pamuo, pagkunhod sa kita sa buhis ug mas hugot nga internasyunal nga pautang. Mitiurok pag-ayo ang produksyon ug empleyo. Adunay grabeng pagkunhod sa produksyon sa pagkaon, lakip ang bugas, utanon ug isda, ug ang pagtaas sa implasyon. Apan ginapakaylap sa Marcos-Duterte nga nagharing pundok ang sakit nga komedya nga pwede pang makapalit katawhan og imported nga pagkaon, bisan pa sa dakung pagkahagba sa kita tungod sa eksport sa hilaw nga materyales ug barato nga kusog-pamuo.

Hilabihang nasuko ang katawhang Pilipino nga ang duha sa pinakadunot nga mga pulitikanhong dinastiya (mga Marcos ug Duterte) ang naghari sa Pilipinas, walay solusyon sa hinanaling mga batakang problema sa katawhan, samtang nalambigit sa labing eskandalosong porma sa korapsyon (pananglitan, ang wala na-awdit nga confidential ug intelligence funds) ug sa pagpadaku sa badyet sa militar aron hadlukon ang katawhan ug sumpuon ang pagbatok sa masa taliwala sa linyang saywar nga napukan na ang mga rebolusyonaryong pwersa o ang ilang aktwal nga kusog mikunhod ngadto sa lima na lang ka natarang gerilya sa tibuok nasud.

III. Padayon nga mapakyas ang armadong kontra-rebolusyon

Padayon nga mapakyas ang ginalunsad nga armadong kontra-rebolusyon sa nagaharing Marcos-Duterte tandem tungod kay ginahimong imposible sa obhetibong mga kondisyon sa paspas nga nagkagrabeng krisis sa nagharing sistema aron maghari ang nagharing hut-ong sa dagkung kumprador ug agalong yutaan ug ilang burukrata (mini nga liberal man o pasistang paagi); ug tungod kay ang aktwal nga suhetibong pwersa sa rebolusyonaryong kalihukan ug ang lapad nga masa sa katawhan ang nagkakusog ug nag-asdang sa bag-ong demokratikong rebolusyon ubos sa makihut-ong nga pagpangulo sa proletaryado ug subay sa kinatibuk-ang linya sa malungtarong gubat sa katawhan.

Isip abanteng destakamento sa proletaryado, daku ang nakab-ot sa PKP nga mga kalampusan sa gimbuhatong ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Gigiyahan kini sa teorya ug praktika sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug gipadapat kini sa kasaysayan ug kasamtangang katilingbanong kahimtang sa katawhang Pilipino. Giabante niini ang kinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan nga adunay estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan ug sosyalistang perspektiba. Gipatuman niini ang prinsipyo sa demokratikong sentralismo ug natukod ang nasudnong organisasyon nga maayong nakasagol sa naghagong masa sa mga mamumuo ug mag-uuma ug sa uban pang katawhan.

Imposibleng mapugngan sa reaksyunaryong estado ang pipila ka kadre sa PKP sa pagtuman gimbuhatong pang-ideolohiya. Sa paglabay sa mga tuig ug dekada, ubos sa pagdumala sa Revolutionary School of Mao Zedong Thought (Rebolusyonaryong Eskwelahan sa Panghunahunang Mao Zedong), nakahatag silag edukasyon sa mas daghang kadre ug myembro sa Partido sa dagan sa gimbuhatong masa ug gipaagi sila sa batakan, intermedya ug abanteng ang-ang sa Edukasyon sa Partido human makuha ang rebolusyonaryong kursong masa para sa mga aktibistang masa.

Ang mga rebolusyonaryong pagtuon mahimong ipahigayon sa daghang mga paagi nga dili kayang tiktikan sa kaaway ug daghan na ang mga materyal sa pagtuon nga magamit sama sa mga hard ug soft copy (naka-print o digital).

Sa ilang pakigbisog alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan, gilantaw sa katawhang Pilipino ang PKP isip pinakaimportanteng rebolusyonaryong hinagiban sa pagpangulo sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Sa bahin niini, gigamit sa PKP ang laing duha ka gamhanang hinagiban, ang armadong pakigbisog ug ang nagkahiusang prente (pinaagi sa New People’s Army ug National Democratic Front of the Philippines). Ang BHB ang nag-unang pwersa sa pagpakig-away ug pagpildi sa mapanumpuong mga kahimanan sa reaksyunaryong estado ug para matukod ang bag-ong demokratikong gubyerno sa katawhan. Responsable ang NDFP sa pagtukod sa komprehensibong nasudnong nagkahiusang prente ug pagkabig sa katawhan sa ilang minilyon ngadto sa rebolusyon batok sa armadong kontra-rebolusyon.

Ginapatuman sa BHB ang estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan sa pagliyok sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan. Sa malakolonyal ug semipyudal nga nasud sama sa Pilipinas, makita sa kabanikanhan ang pinakalapad nga posibleng katilingbanon ug pisikal nga tereyn ug erya sa pagmaniobra para sa pagpalambo sa kusog sa hukbong bayan pinaagi sa tin-aw nga mga estratehikong yugto, sama sa depensiba, pagkapatas ug kontra-opensiba. Kadaghanan sa mga tawo anaa sa kabanikanhan. Ug ang nag-unang demokratikong unud sa gubat sa katawhan mao ang agraryong rebolusyon, ang tubag sa demokratikong panginahanglan sa yuta.

Katungdanan sa BHB nga iasdang ang armadong pakigbisog isip nag-unang porma sa pakigbisog, ipatuman ang tinuod nga reporma sa yuta gikan sa minimum hangtud sa kinatas-ang yugto ug tukuron ang rebolusyonaryong baseng masa. Daku ang papel niini sa pagtukod sa mga organisasyong masa ug mga organo sa pulitikanhong gahum nga naglangkub sa demokratikong gubyerno sa katawhan ug pagpapatuman sa mga kampanyang masa para sa edukasyon ug organisasyon, reporma sa yuta, ug sosyo-ekonomikanhong kalambuan, depensa-sa-kaugalingon, paghusay sa mga panaglalis, pagpanalipud sa kinaiyahan ug uban pang importanteng katungdanan.

Subay sa yugto sa estratehikong depensiba, nagmadaugon ang BHB sa paglunsad sa gubat sa katawhan pinaagi sa gerilyang pakiggubat base sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Gitugutan niini ang BHB nga magtukod og mga natarang gerilya sa sinugdan sa pipila ka mga lugar ug rehiyon ug ngadtongadto sa onse ka dagkung isla nga gipuy-an sa 94% sa katawhan. Karon, ang BHB naglihok sa 74 sa 82 ka probinsya sa Pilipinas ug nakatagamtam sa suporta sa katawhang Pilipino ug sa NDFP sa tanang prubinsya sa Pilipinas.

Gipasigarbo sa matag reaksyunaryong rehimen nga kaya niining puuhon ang armadong rebolusyon sulod sa termino sa kinsamang presidente. Apan gilimitahan ang abilidad niining kontrolon ang populasyon ug sumpuon ang pagsukol sa katawhan sa semikolonyal ug semipyudal nga kinaiya sa nagharing sistema ug ang nagkagrabe nga malungtarong krisis niini. Sa unsamang panahon, gawasnon ang BHB ug uban pang rebolusyonaryong pwersa nga molihok ug maglunsad og mga taktikal nga opensiba sa kapin 80 porsyento sa tibuok kapupud-an sa Pilipinas.
Syempre, pagahimuon sa reaksyunaryong armadong kusog ug kapulisan ang tanan nilang makaya aron ilhon ug puntiryahon ang mga natarang gerilya sa BHB sa nakapokus o konsentradong kampanyang militar. Apan ang estratehiya ug taktika sa gerilyang pakiggubat hingpit nga napahimuslan sa BHB. Kung moabante ang superyor nga pwersa sa kaaway, moatras ang nag-unang pwersa sa BHB apan magdeploy og command-detonated nga mga land mine ug mga sniper team batok sa miabanteng kaaway. Kung gisulod ug gikontrol sa kaaway ang usa ka erya sa natarang gerilya sa BHB, ginasubaybayan sa BHB ang deployment sa kaaway aron sutaon kung unsaon pagharas sa kampo sa kaaway, pag-igo sa nahimulag nga mga gwardiya sa perimeter ug pag-ambus sa mga yunit nga nagapatrolya.

Kung kapuyon ug miatras ang nagkampo nga kaaway, higayon kini sa BHB nga moabante ug maglunsad og mas daghang opensibang bira. Apan samtang daw mas labaw ang kaaway sa pag-abante ug pagkampo, ang pwersa sa BHB sa taktikal nga pag-atras sa usa ka natarang gerilya makahimo og mga taktikal nga opensiba nga mapadaog niini sa mga duol nga lugar. Labaw dili maayo para sa kaaway, sama sa kasagarang mahitabo, sa daghang natarang gerilya sa usa ka rehiyon ug sa tanang lain pang rehiyon, mahimong sakmiton sa BHB ang inisyatiba sa paglunsad og mga taktikal nga opensiba pinaagi sa pagpalig-on sa ilang kaugalingon sa pakigbisog ug pagtabang sa mga natarang gerilya nga anaa sa pokus o konsentradong atake sa kaaway.

Sa kinatibuk-an sa kasaysayan niini, maayo ug malampuson ang PKP sa pagtukod sa nasudnong kusog sa mga rebolusyonaryong pwersa pinaagi sa pagpangulo ug pagkoordinar kanila sa nagkalain-laing porma sa pakigbisog ug, sa natad sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog, paggamit sa kasamtangang natarang gerilya para maghimugso og lain pang natarang gerilya sa usa ka rehiyon ug maghatag og sinating mga kadre sa PKP ug mga kumander ug manggugubat sa BHB sa ubang mga rehiyon.

Ang naunang natarang gerilya sa Tarlac niadtong 1969 misangpot sa pagkatukod sa daghang natarang gerilya sa Central, Northern ug Southern Luzon gikan 1969 hangtud 1971 ug ang dakung balud sa mga expansion team sa CPP-NPA ngadto sa Visayas ug Mindanao gikan sa 1972 pataas. Ug sa dekada 1970 usab, nagtibangay ang mga natarang gerilya sa Visayas ug Mindanao ug naghatag usab og sinati nga mga kadre sa PKP ug Pulang kumander sa Luzon. Lalum nga nakagamot ang PKP, BHB ug NDFP sa tibuok nasud ug hugot nga nanakigsandurot sa naghagong masa sa mga mamumuo ug mag-uuma ug uban pang katawhan.

IV. Panglantaw sa demokratikong rebolusyon sa katawhan

Ang gubat sa katawhan sa Pilipinas anaa pa sa yugto sa estratehikong depensiba, nagaabante gikan sa tunga-tungang yugto ngadto sa abanteng yugto. Sa konkreto, gerilyang pakiggubat ang nag-unang porma sa armadong pakigbisog nga ginalunsad sa tibuok nasud. Sa samang higayon, mitumaw ang mga kumpanya sa BHB gikan sa mga platun isip pagpangandam sa pagkumpleto sa estratehikong depensiba ug pag-abante sa estratehikong pagkapatas diin ang mga kumpanya ug batalyon adunay dakung papel sa mga taktikal nga opensiba.

Ang estratehikong pagkapatas kompanya ug batalyon sa BHB lagmit mas mubo kaysa sa dugay nang estratehikong depensiba. Ang maong mga pwersa nga anaa na sa mga estable nga baseng erya mahimong tigumon isip mga rehimento ug batalyon sa mas mubo nga panahon para sa mga estratehikong kontra-opensiba aron sakmiton o pugson nga ipasurender ang ulahi, pinakalig-on ug nahimulag nga mga pwersa sa kaaway. Kini usa lamang sa posibleng mahimong dagan subay sa nilampos nang mga gubat sibil. Apan kanunay adunay sukwahi nga mahimong mahitabo nga magalunsad og gubat agresyon batok sa katawhan ang imperyalismong US ayha modaug ang rebolusyong Pilipino.

Pursigido ang reaksyunaryong Marcos-Duterte tandem nga ipadayon ang armadong kontra-rebolusyon aron mapreserbar ang nagharing sistema, alagaran ang interes sa imperyalismong US ug gamiton ang kasamtangang gubat sibil aron hatagag-dalan ang gubat agresyon sa US. Walay mahimo ang katawhang Pilipino kundili ipatuman ang bag-ong demokratikong rebolusyon pinaagi sa pagpadayon sa malungtarong gubat sa katawhan dili lamang batok sa reaksyonaryong estado sa kasamtangang gubat sibil, kundili batok na usab sa nagkakusog nga interbensyong militar ug posibleng gubat agresyon sa imperyalismong US.

Apan adunay nagkadakung limitasyon sa kayang himuon sa US aron harian ang Pilipinas, East Asia ug ang kalibutan. Kini pa gihapon ang Numero Unong imperyalistang gahum apan anaa kini sa estratehikong paghuyang gikan sa kinakusgang naabot niini human nag-inusarang superpower human sa pagkahugno sa Soviet Union niadtong 1991, pagsalmot sa China sa “neoliberal” nga globalisasyon, pagpalapad sa NATO, paglunsad og mga gubat agresyon ubos sa gitawag nga palisiyang neokonserbatibo, ug pag-usik-usik sa $10 trilyon nga walay nakab-ot nga paglapad sa mapahimuslang teritoryo.

Nabutyag ang mga limitasyon sa gahum sa imperyalismong sa US sa kapakyasan niining ilugon ang mga rekurso sa lana ug magtukod og 16 ka base militar sa Iraq, pagguba sa alyansa sa Syria-Russia-Iran, pagbungkag sa rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhang Turko ug Kurdish ug pagkupot ngadto sa Afghanistan nga gisurender niini ngadto sa Taliban. Sa kasamtangang panagbangi tali sa Russia ug Ukraine, gigamit sa US ang Ukraine isip proxy aron hulgaon ug hagiton ang Russia nga maglunsad og gubat, apan ang panagbangi misangpot lamang sa pag-usik-usik sa rekurso sa imperyalismong Russia ug US. Kini ang hinungdan nga bisan ang mga kaalyado sa NATO sa US nagreklamo kung nganong kinahanglan silang mogasto og daghang salapi alang sa suplay sa enerhiya gikan sa US kaysa sa barato nga gas gikan sa mga Russia.

Taliwala sa karon lang nga kabanha nga nagaingong magalunsad ang US og paborableng mga gubat agresyon batok sa China, DPRK ug Russia, ang katawhan kinahanglang pahinumduman nga wala na sa US ang kontrol sa mainland Asia ug Eurasia niadto pang ika-20 nga siglo human mapildi sa serye sa mga gubat. Ang laraw sa imperyalismong US alang sa mga gubat agresyon ug ang peligro sa pangkalibutang gubat ug gubat nukleyar napugngan pa sa kahadlok sa pagpuo sa usag usa ug pagkahurot sa tawo sa bahin sa US ug sa uban pang nukleyar nga gahum. Mas dakung hulga pa sa katawhan ang pag-init sa kalibutan kaysa gubat nukleyar.

Paspas nga nagkagrabe ang krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista tungod sa sobrang akumulasyon sa monopolyong kapital ug sobrang pagpuga sa sobrang bili gikan sa hut-ong naghago ug intelihensya. Nagkagrabe ang tanang mayor nga kontradiksyon, sama ang tali sa pamuo ug kapital, tali sa mga imperyalistang gahum mismo, tali sa mga imperyalistang gahum ug sa dinaugdaug nga katawhan ug nasud ug tali sa imperyalistang gahum ug ang dinaugdaug nga katawhan ug kanasuran ug tali sa imperyalistang gahum ug mga nasud nga nagduso sa nasudnong kagawasan ug nagtinguha sa demokrasya ug sosyalismo.

Ang pagkahugno sa sistemang pinansya niadtong 2008 nigrabe ngadto sa usa ka pangkalibutang depresyon nga mas dugay ug grabe kaysa sa Great Depression niadtong dekada 1930, nga misangpot sa pagkusog sa pasismo ug Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Apan sa kasamtangan, anaa pay UN ug multilateral ug bilateral nga relasyon sa mga estado tali pareho sa mga nag-unang imperyalistang nanagbangi ug mga ikatulong kalibutan nga nanalipud sa ilang kaugalingong nasudnong soberanya ug sa ilang kaugalingong interes sa kalinaw ug kalamboan nga nagtinguhang suklan pasismo ug imperyalistang gubat.

Ang masang naghago ug ang tibuok katawhan nga nakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan, demokrasya ug sosyalismo batok sa imperyalismo ug sa tanang reaksyon ang naghatag kanato og paglaum alang sa usa ka masanag nga kaugmaon sa kalibutanong kalinaw ug kumon nga kauswagan. Naglunsad sila karon og anti-imperyalista ug demokratikong pakigbisog batok sa kasamtangang pangkalibutang krisis nga dala sa rebisyunistang pagluib sa sosyalismo, neoliberalismo ug pasismo. Kini ang pasiuna sa pagbangon sa pangkalibutang proletaryo-sosyalistang rebolusyon.

Dili mabuntog ang demokratikong rebolusyon sa katawhang Pilipino