Indi malutos ang demokratikong rebolusyon sang pumuluyong Pilipino

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishPilipinoBisayaChineseWaray

Humalin sang liwat nga tukuron ang Partido Komunista ng Pilipinas sadtong Disyembre 26, 1968 kag ang gilayon nga pagtukod sang Bagong Hukbong Bayan sadtong Marso 29, 1969, ang reaksyunaryong rehimen sang sistemang malakolonyal kag malapyudal sa Pilipinas (halin panahon ni Ferdinand Marcos Sr tubtob subong) naggamit kag nagpatuman sang estratehikong pang-operasyon nga plano para waskon ang demokratikong rebolusyon sang pumuluyong Pilipino.

Apang permi nga lubos nga napaslawan ang mga estratehikong “oplan” kag sa baylo nagresulta sa signipikanteng pagdaku sang rebolusyonaryong hublag. Ginpapanaugan pa sang pasistang diktadurya ni Marcos ang banwa sadtong 1972 tubtob 1986 sa tabon sang pagtapna sa PKP kag sa armadong rebolusyon, “pagsalbar sa republika kag pagtukod sang bagong lipunan.” Pero ang pag-agaw niya sang gahum labi lamang nga nagpapagsik kag nagpadasig sa tanan-nga-bahin nga pagdaku sang rebolusyonaryong hublag sa bilog nga pungsod. Sang ulihi, ginhatagan-inspirasyon kag ginsuportahan sang armadong rebolusyon ang mga pangmasang pag-alsa sang banwa sa Metro Manila kag bilog nga pungsod agud patalsikon sa poder ang pasistang diktadurya.

Gintilawan nga gamiton sang paltik nga mga liberal nga demokratikong rehimen nga nagsunod sa pasistang diktaduryang Marcos ang tagsa-tagsa nila ka pangmilitar nga estratehikong “oplan” gamit ang mga taktika sang pagpaniplang, lakip ang pagtanyag sang malawigan nga untat-lupok kag sugilanon pangkalinungan nga wala ginalubad ang mga ugat sang armadong inaway o gera sibil. Tanan nga reaksyunaryong rehimen nagsalimuang sa handum nga dugmukon ang rebolusyonaryong hublag kag ipabilin ang indi matarung nga nagaharing sistema sang pagpamigos kag pagpanghimulos.

Anuman nga oras ginagamit ang baraha sang kontra- terorismo agud atrasaron, suspendihon o tapuson ang sugilanon pangkalinungan, sa pihak sang mga mayor nga gintingub nga kasugtanan sa tunga sang Gubyerno sang Republika sang Pilipinas kag sang National Democrtic Front of the Philippines pareho sang The Hague Joint Declaration sadtong 1992 bilang balayon sang sugilanon pangkalinungan kag sang Comprehensive Agreement on Respect for
Human Rights and International Humanitarian Law sadtong 1998.

Sa pihak sang sugilanon pangkalinungan, kada reaksyunaryong rehimen naghimo sang mga pagpamatay sa mga kadre kag katapu sang rebolusyonaryong hublag. Sang madakup sang BHB si General Obillo sang reaksyunaryo nga armadong kusog sa idalom sang CARHRIHL kag internasyunal nga layi sadtong 1998, gilayon sini nga gindeklarar ang kahandaan nga hilwayon siya bilang bihag sa gera pagkatapos mahisugtan ang luwas nga proseso sang paghilway sa iya. Pero padayon nga ginkaakig ini ni Estrada kag gingamit ang pagkadakup sa iya heneral agud mangin una nga reaksyunaryong presidente nga nagtapos sa sugilanon pangkalinungan sang Mayo 1999.

Makaligad siya pukanon sang pangmasang pag-alsa sang banwa sang 2001, nakig-areglo ang rehimeng Arroyo nga liwat buksan ang sugilanon pangkalinungan sang 2002, upod ang Royal Norwegian Government bilang third-party facilitator. Ugaling sang 2004, maathag na nga ginasunod sang rehimeng Arroyo ang dikta sang US nga atrasaron ang negosasyon sa sustantibong mga isyu kag wala- latid ini nga ginsuspendir kag naglunsar sang mas daku nga operasyon militar sa ngalan sang “whole-of- nation-approach.” Napaslawan gid ang mga operasyon militar nga dugmukon ang inaway banwa. Ang nabuang nga anti-komunista nga defense secretary nga sang ulihi nagpakamatay sang mabuyagyag ang iya korapsyon sa pag-uyat sa badyet sang militar kag pati sa pondo sa pagretiro sang mga upisyal kag tinawo sang AFP.

I. Lubos nga pagsabotahe sa sugilanon pangkalinungan sang GRP-NDFP

Apang ang pinakamalala sang magpresidente si Duterte. Nagpakuno-kuno siya nga pursigido makigsugilanon pangkalinungan ugaling ginatigayon niya ang isa ka todo-gera nga polisiya batuk sa rebolusyonaryong hublag paagi sa pagpalawig sang Oplan Bayanihan ni Aquino tubtob Enero 2017 sang ginsuguran nga ipatuman ang Oplan Kapayapaan. Sa baylo nga makig-isa sa NDFP sa paglubad sa mga ugat sang gera sibil paagi sa basehang reporma sa katilingban, ekonomya kag pulitika, nagkonsentrar siya sa indi importante kag tinonto nga mga taktika para iduso ang rebolusyonaryong hublag nga magsurender paagi sang pagpangayo sa demokratikong gubyerno sang banwa nga isurender ang lehitimo sini nga gahum, pagtanyag sang mga tiglawas sang PKP sa iya kabinete bisan wala pa sang kasugtanan pangkalinungan, kag pagkatapos kontrahon ang kaugalingon sang gin-upod ang BHB sa target sang iya proklamasyon nga layi militar batuk sa grupong Maute sa Mindanao sang 2017.

Pagkatapos mapaslawan sa makitid nga tuyo nga lansihon ang NDFP, nagpasugot si Duterte sa iya mga tinawo militar nga untaton ang seryoso nga sugilanon pangkalinungan sa NDFP paagi sang pagtuga sang gahud nga “lokalisado nga sugilanon pangkalinungan” nga ara sa idalom sang sarbeylans kag kontrol sang GRP. Nagsalimuang si Duterte kag mga upisyal sang AFP sa pagpadaku sang badyet sang militar para sa wala-kabulusgan nga korapsyon kag operasyon para sa pag-red-tag, pagkugmat kag mga pagdukot, paghunong, pagtortyur kag pagpatay sa iya mga kaaway sa pulitika. Gani, ginplastar ang basehan para tapuson ni Duterte ang sugilanon pangkalinungan sang GRP-NDFP sang Nobyembre 23, 2017 pagkatapos hayagan nga nagkonsulta kay US President Trump.

Ang pagtapos ni Duterte sa sugilanon pangkalinungan halin 2017 ginhimo indi lang bilang taktika sa negosasyon kundi umpisa sang permanente nga pagtapos sa sugilanon pangkalinungan. Masunod sini, ginhingadlan kag gintalana ni Duterte ang PKP kag BHB nga terorista sang Disyembre 5, 2017, kag ginsunod man ang NDFP, gintuga ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac) kag ginhingalitan ang pandemya nga Covid-19 para tigayunon ang Anti-Terror Law (ATL) sa tandu-tando nga Kongreso kag tukuron ang Anti-Terrorism Council para ipaidalom liwat ang Pilipinas sa terorismo sang estado o pasistang diktadurya, patarasak nga lapason ang pungsodnon kag demokratikong mga kinamatarung sang banwa kag hatagan-dalan ang pagtraidor, tiraniya kag pagpangawat sang mga ara sa gahum. demokratiko nga magpartner Marcos-Duterte. Adlaw-adlaw, ginaantus, ginasupak kag ginabatuan nila indi lang ang madugo nga pagbato sa tawhanong kinamatarung, kundi lakip ang peke nga mga balita sang kampanyang saywar sang mga ara sa gahum.

Sa anti-nasyunal kag anti-demokratikong balayon nga ini, ginpasa ni Duterte ang reaksyunarong gubyerno kag nagaharing sistema sa magpartner Marcos Junior-Sara Duterte paagi sa lubos nga pagkontrol sa automated nga sistemang eleksyon kag paghimo sang 20 milyong boto pabor sa magpartner kag mga kandidato sa Kongreso kag lokal nga pwestong ehekutibo. Ang nagaluntad subong nga rehimeng Marcos-Duterte ara sa idalom sang dikta sang imperyalismong US kag sang mga daku nga kumprador-kapitalista nga interes sang mga dinastiyang Marcos kag Duterte kag magapatawad kag magapadayon sa higante nga mga krimen sang nagligad nga rehimen tubtob sa panahon nga masarangan na sang pwersang oposisyon, rebolusyonaryong hublag kag malapad nga masa sang pumuluyo, nga maghulag para bag-uhon ang sitwasyon sa Pilipinas.

Samtang, magaantus ang pumuluyong Pilipino sa nagataas nga lebel sang pagpamigos kag pagpanghimulos bangud sa nagalala nga permanenteng krisis sang nagaharing sistema kag mga polisiya nga kontra-pungsodnon kag kontra- demokratiko nga magpartner Marcos-Duterte. Adlaw-adlaw, ginaantus, ginasupak kag ginabatuan nila indi lang ang madugo nga pagbato sa tawhanong kinamatarung, kundi lakip ang peke nga mga balita sang kampanyang saywar sang mga ara sa gahum nga isurender na sang pumuluyong Pilipino kag ila mga rebolusyonaryong pwersa ang rebolusyonaryong paghimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Lubos nga kabutigan nga nagagamay kag nagakalutos ang mga rebolusyonaryong pwersa sang banwa kag ang mga Pulang kadre, kumander kag hangaway—lunsay natilawan kag ginpanday sa masobra 54-tuig sang madinalag-on nga inaway banwa—madamuan nga nagakalamatay kag nagakadakup sa mga nakapokus nga operasyon militar o nagasulurender bangud sa mga solusyon nga panghampol pareho sang naputos sa korapsyon nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program, Community Support Program kag Barangay Development Program. Pero nagapangayo gihapon nga nagapangayo ang nagaharing guban kag mga suluguon nga militar sang mas daku nga pondo pangpubliko indi lang para atakehon ang pumuluyo kundi para man makabulsa sang mas daku nga bahin sang badyet militar.

Ang matuod, upisyal nga gin-ako sang reaksyunaryong armadong pwersa nga nagbaskog ang BHB sa panahon sang rehimeng Duterte. Sa pagtapos sang rehimeng Aquino II sang Enero 2016, sang ginhambal nila nga madinalag-on ang Oplan Bayanihan, gin-anunsyo nila nga 3,900 na lang ang numero sang kumander kag hangaway sang BHB. Subong, ginahambal nila sa pagtapos sang rehimeng Duterte nga napasurender nila ang halos 24,000 Pulang hangaway. Wala ginahungod nga ginahayag nila ang kaugalingon nila nga mga tuman ka butigon kag makawat sang badyet kag ginaako nga naglapad pa gani ang BHB sa panahon sang rehimeng Duterte.

II. Ngaa indi malutos ang demokratikong rebolusyon sang banwa

Indi malutos ang demokratikong rebolusyon sang pumuluyong Pilipino bangud matarung kag kinahanglan ipakigbato kag agumon ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya batuk sa tatlo ka malaut nga pwersa sang dumuluong nga monopolyong kapitalismo, lokal nga pyudalismo kag burukrata kapitalismo sa madasig nga nagakadunot nga katilingban nga malakolonyal kag malapyudal. Ini nga bag-ong demokratikong rebolusyon pagpadayon sang daan nga demokratikong rebolusyon nga ginsuguran sadtong 1896 sang Katipunan nga nagmadinalag- on batuk sa kolonyal nga pagginahum sang Espanya ugaling nalutos sa gerang agresyon sang US nga nag-umpisa sadtong 1898. Sa panahon nga ini, ang nagapamuno nga sahi sa rebolusyon indi na ang liberal nga burgesya kundi ang proletaryado sa panahon sang modernong imperyalismo kag proletaryong rebolusyon.

Samtang ang nasambit nga tatlo ka pwersang malaut nagahari kag nagaulipon sa pungsod Pilipinas, nagapabilin nga matambok ang duta para magbaskog kag magsulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa. Ang permanenteng krisis sang nagaharing sistema nagalala indi lang bangud sa mga paktor sang pagpanghimulos kag pagpamigos sa sulod sang Pilipinas kundi sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, pangunahon ang monopolyong kapitalismong US. Mapalad ang Pilipinas nga may ara ini nga manggaranon nga dunang resorsa para sa kaugalingon nga pag-uswag, pero sa malain nga palad, permi nagahilisugot ang mga imperyalistang gahum kag ang ila mga reaksyunaryong papet nga himuslan ang barato nga kusog-pangabudlay sang masang anakbalhas nga mga mamumugon kag mangunguma kag ang manggaranon nga dunang resorsa sang pumuluyo.

Sa kada mayor nga liso sang polisiya pang-ekonomya sini sa East Asia, permi ginasiguro sang imperyalismong US nga punggan ang pag-uswag pang-ekonomya paagi sa tunay nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon sa Pilipinas. Nakita naton ang amo nga penomenon sang ginpaburan sang US ang rekonstruksyon kag pagpalapad sang ekonomya sang Japan pagkatapos sang Ikaduha nga Gera Pangkalibutanon kag ang pag-uswag sang ekonomya sang mga “tigre nga ekonomya” para magserbi nga anti-komunista nga unang kubay sang Cold War kag sang ginatib-ong sini ang neoliberal nga pagtuwang sa China tubtob sa subong nga pag-utod kag pagpabaskog nga kumpetisyon pang-ekonomya kag ribalan sa pulitika.

Sa gindalagan sang pinakamalapit nga neoliberal nga pakigbuligay sa China, ginabuyok kag ginapahanugutan sang US kag mga puno nga papet sang Pilipinas ang China nga pagpasilabot sa West Philippine Sea para may rason ang US nga likawan ang pagdumili sa konstitusyon sa mga dumuluong nga base militar kag pwersa sa Pilipinas paagi sang Enhanced Defense Cooperation Agreement para pahanugutan ang mga pwersang militar sang US nga may ara nga eksklusibong mga base kag pasilidad sa sulod sang mga kampo kag reserbasyon militar sang reaksyunaryong armadong pwersa. Pero subong, maathag ang pagpakigbanggi sang US sa China sa pagdambong sa dunang manggad sang Pilipinas kag sang bilog nga ASEAN.

Labaw sa san-o man pursigido ang China nga uyatan ang iya mga artipisyal kag militarisadong isla sa West Philippine Sea bangud ang kaugalingon sini nga eksplorasyon sa idalom sang dagat nagapakita nga may ara nga indi magnubo sa $26.3 trilyon nga balor sang gas, sobra sa kinahanglanon para ipatuman ang tunay nga reporma sa duta kag industriyalisasyon sang Pilipinas, kag sini matuman ang pangunahon nga ginapangayo nga sosyo-ekonomiko sa sugilanon pangkalinungan sang GRP-NDFP. Sa pihak sang tanan nga pagpakasanto kag nagainggat nga mga tinaga sang pagbulig sa pag-uswag sang ASEAN kag pagbuhin sang carbon emission paglab-ot sang 2030, nagapursiger ang China nga agawon ang manggad nga gas, pangdagat kag iban pang dunang resorsa sang pumuluyong Pilipino sa West Philippine Sea.

Bangkrap ang ekonomya kag gubyerno sang Pilipinas bangud sa internal nga balatian sini kag sa indi pa matupungan nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Bangud sa tuman nga korapsyon, pangkonsumo nga nakasandig sa importasyon kag sobrang gastos militar, masobra duha ka pilo nga ginpadaku sang rehimeng Duterte sa sulod sang anum ka tuig pakadto sa ₱12.6 trilyon ang pangpubliko nga utang sang Pilipinas nga ₱5.9 trilyon nga natipon halin 1902. Ginbuligan niya si Marcos Jr paagi sa pagpeke sang 20 milyong boto sang nagligad nga eleksyon, pero daku nga problema ang ginhatag kon sa diin mangita sang ₱1.6 trilyon para magbayad sang amortisasyon kag interes agud suportahan ang ₱5.2 trilyong badyet sa 2023.

Ginatay-og subong ang Pilipinas sa tuman kalain nga kundisyon sang depresyon pang-ekonomya, pagbagsak sang eksport sang hilaw nga materyales kag kusog-pangabudlay, pagbuhin sang kita sa buhis kag istrikto nga internasyunal nga pautang. Tuman kadalom sang pagbagsak sang produksyon kag empleyo. May sobrang pagbagsak sa produksyon sang pagkaon, lakip ang bugas, mga utanon kag isda, kag nagatimbuok nga implasyon. Pero ginapalapta sang nagaharing guban nga magpartner Marcos-Duterte ang masakit nga lahug nga pwede naman magbakal ang pumuluyo sang imported nga pagkaon, sa pihak sang daku nga pagbagsak sang kita bangud sa pag-eksport sang hilaw nga materyales kag barato nga kusog- pangabudlay.

Akig katama ang pumuluyong Pilipino nga ang duha sa pinakamalaut nga dinastiya pangpulitika (mga Marcos kag Duterte) ang nagahari sa Pilipinas, wala sang solusyon sa basehang problema sang banwa, samtang imbolbado sa pinaka-iskandaloso nga porma sang korapsyon (halimbawa, ang wala ginakwenta nga pondong confidential kag pang-intelidyens) kag pagdaku sang badyet sang militar para kugmaton ang pumuluyo kag tapnaon ang pagbato sang masa sa pihak sang linyang saywar nga dugmok na ang mga rebolusyonaryong pwersa o ang aktwal nila nga kusog lima ka prenteng gerilya na lang sa bilog nga pungsod.

III. Padayon nga mapaslawan ang armadong kontra-rebolusyon

Padayon nga mapaslawan ang ginahimo nga armadong kontra-rebolusyon sang nagahari nga magpartner Marcos-Duterte bangud ginahimo nga imposible sang obhetibong kahimtangan sang madasig nga nagalala nga krisis sang nagaharing sistema para maghari sa daan nga paagi ang mga nagaharing sahi nga mga daku nga kumprador kag agalon nga mayduta kag ila mga burukrata (paltik nga liberal man o pasista nga pamaagi); kag bangud ang mga suhetibong pwersa sang rebolusyonaryong hublag kag ang malapad nga masa sang pumuluyo ang tunay nga nagatipon sang kusog kag nagasulong sang bag-o nga demokratikong rebolusyon sa idalom sang makasahi nga pagpamuno sang proletaryado kag sandig sa pangkabilugang linya sang malawigan nga inaway banwa.

Bilang abanteng destakamento sang proletaryado, dalagku ang naagum sang PKP sa iya hilikuton sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon. Ginaubayan ini sang teorya kag praktika sang Marxismo- Leninismo-Maoismo kag ginasapraktika ini sa kasaysayan kag subong nga kahimtangan pangkatilingban sang pumuluyong Pilipino. Ginaabante sini ang pangkabilugang linya sang demokratikong rebolusyon sang banwa nga may estratehikong linya sang malawigan nga inaway banwa kag may perspektibang sosyalista. Ginatib- ong sini ang prinsipyo sang demokratikong sentralismo kag gintukod ang pungsodnon nga organisasyon nga maayo nga nakaintegrar sa masang anakbalhas nga mga mamumugon kag mangunguma kag iban pang bahin sang pumuluyo.

Imposible nga mapunggan sang reaksyunaryong estado ang mga kadre sang PKP nga ipatuman ang ila mga katungdanan sa hilikuton ideolohiya. Sa paglipas sang mga tuig kag dekada, sa pagpanguna sang Rebolusyonaryong Eskwelahan sang Kaisipang Mao Zedong, nakahatag edukasyon sila sa mas madamo pang kadre kag katapu sang Partido sa dalagan sang pagtungod sa hilikuton masa kag napaagi sila sa basehan, intermedya kag abanteng lebel sang edukasyon sang Partido pagkatapos makuha ang rebolusyonaryong pagtulun-an pangmasa para sa mga aktibistang masa.

Tuman kadamo nga pamaagi nga matigayon ang mga rebolusyonaryong pagtuon nga indi sarang matiktikan sang kaaway kag tuman kadamo subong nga magamit sa pagtuon nga nakaimprenta man o digital.

Sa ila paghimakas para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga paghilway, ginakabig sang pumuluyong Pilipino ang PKP bilang pinakaimportante nga rebolusyonaryong hinganiban para sa pagpamuno sa demokratikong rebolusyon sang banwa. Sa bahin sini, ginagamit sang PKP ang duha ka makagagahum nga armas, ang armadong paghimakas kag nagahiliugyong prente (sa porma sang Bagong Hukbong Bayan kag sang National Democratic Front of the Philippines). Ang BHB ang pangunahon nga pwersa para sa pagbato kag paglutos sa mapiguson nga aparato sang reaksyunaryong estado kag para matukod ang bag-ong demokratikong gubyerno. Ang NDFP ang responsable sa pagtukod sang kumprehensibo nga pungsodnon nga nagahiliugyong prente kag paghabig sa minilyon nga pumuluyo sa bahin sang rebolusyon batuk sa armadong kontra-rebolusyon.

Ginapatuman sang BHB ang estratehikong linya sang malawigan nga inaway banwa sang pagpalibot sa kasyudaran halin sa kaumhan. Sa malakolonyal kag malapyudal nga pungsod pareho sang Pilipinas, makita sa kaumhan ang pinakamalapad nga posibleng pangkatilingban kag pisikal nga tereyn kag erya para sa maniobra para sa pagpabaskog sang hangaway sang banwa sa pag-agi sa pat-ud nga mga estratehikong halintang pareho sang depensiba, pagkapatas kag kontra-opensiba. Kadam-an sang mga tawo ara sa kaumhan. Kag ang pangunahon nga demokratikong kaundan sang inaway banwa amo ang rebolusyong agraryo, nga nagasabat sa pangunahon nga demokratikong demanda para sa duta.

Katungdanan nga isulong sang BHB ang armadong paghimakas bilang pangunahon nga porma sang pagbato, ginapatuman ang tunay nga reporma sa duta halin sa minimum padulong maksimum nga lebel kag tukuron ang rebolusyonaryong baseng masa. May mayor nga papel ini sa pagtukod sang mga organisasyong masa kag mga organo sang gahum pangpulitika nga nagatukod sang demokratikong gubyerno sang banwa, kag pagpasulong sang mga kampanyang masa para sa edukasyon kag organisasyon, reporma sa duta kag kauswagan sosyo- ekonomiko, pagdepensa-sa-kaugalingon, paglubad sa mga problema, pag-amlig sa kapalibutan kag iban pang importanteng hilikuton.

Sandig sa halintang sang estratehikong depensiba, nangin madinalag-on ang BHB sa pagsulong sang inaway banwa paagi sa pagpakig-away gerilya sa basehan sang nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa. Ginapahanugutan sini ang BHB nga magtukod sang mga prenteng gerilya sa umpisa sa pila ka erya kag rehiyon kag sang ulihi sa napulo’g isa nga mayor nga isla nga ginapuy-an sang 94% sang pumuluyo. Subong, nagahulag ang BHB sa 74 sa 82 prubinsya sang Pilipinas kag nagaangkon sang suporta sang pumuluyong Pilipino kag sang NDFP sa tanan nga prubinsya sang Pilipinas.

Ginapabugal sang kada reaksyunaryong rehimen nga sarang sini nga dugmukon ang armadong rebolusyon sa sulod sang termino sang sin-o man nga presidente. Pero ginatakdaan ang ikasarang sini nga kontrolon ang populasyon kag tapnaon ang pagbato sang banwa sang malakolonyal kag malapyudal nga kinaiya sang nagaharing sistema kag sang nagapalala nga nagapalala sini nga permanenteng krisis. Anuman nga oras, hilway ang BHB kag iban pang rebolusyonaryong pwersa nga maghulag kag maglunsar sang mga taktikal nga opensiba sa masobra 80% sang bilog nga kapuluan sang Pilipinas.

Siyempre, himuon sang reaksyunaryong armadong pwersa kag pulis ang tanan nga masarangan nila agud tumuron ang mga prenteng gerilya sang BHB kag itarget sang nakapokus o konsentrado nga mga kampanyang militar. Pero lubos nga nangin bentaha sa BHB ang estratehiya kag taktika sang pagpakig-away gerilya. Kon nagaabante ang superyor nga pwersa sang kaaway, nagaatras ang pangunahon nga pwersa sang BHB pero nagaplastar sang mga command-detonated nga land mine kag mga tim sang mga isnayper batuk sa nagaabante nga kaaway. Kon ginsulod kag gin-uyatan sang kaaway ang isa ka erya sang prenteng gerilya, ginapanilagan sang BHB ang pakat sang kaaway agud hibal-on paano iharas ang kampo sang kaaway, birahon ang mga gwardya sa perimetro kag ambuson ang mga yunit nga nagapatrulya.

Kon ang nagakampo nga kaaway nakapoy kag nagaatras, BHB naman ang magaabante kag magadala sang mas opensiba nga pagbira. Pero samtang daw nakabentaha ang kaaway sa pag-abante kag pagkampo, ang pwersa sang BHB nga taktikal nga nag-atras sa isa ka prenteng gerilya mahimo nga maglunsar sang mga taktikal nga opensiba nga sarang sini mapadaug sa mga kaiping nga lugar. Pinakamalain para sa kaaway, pareho sang kinaandan nga nagakatabo, sa madamo nga prenteng gerilya sa isa ka rehiyon kag sa tanan nga iban pang rehiyon, pwede nga kuhaon sang BHB ang inisyatiba sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba paagi sang pagpabaskog sa ila kaugalingon sa paghimakas kag pagbulig sa mga prenteng gerilya nga ara sa pokus o konsentrado nga atake sang kaaway.

Sa kabilugan sang iya kasaysayan, maayo kag madinalag-on ang PKP sa pagtukod sang pungsodnon nga kusog sang mga rebolusyonaryong pwersa paagi sa pagpamuno kag pagkoordinar sa ila sa nagkalainlain nga porma sang paghimakas kag, sa patag sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas, paggamit sang isa ka nagatindog nga prenteng gerilya sa isa ka rehiyon kag maghatag sang eksperensyado nga mga kadre sang PKP kag kumander kag hangaway sang BHB sa iban nga mga rehiyon.

Ang nauna nga prenteng gerilya sa Tarlac sadtong 1969 naglab-ot sa pagtukod sang pila ka prenteng gerilya sa Central, Northern kag Southern Luzon halin 1969 tubtob 1971 kag ang daku nga balod sang mga hubon sa ekspansyon sang PKP-BHB sa Visayas kag Mindanao halin 1972. Kag sa dekada man sang 1970, ang mga prenteng gerilya sa Visayas kag Mindanao kag nagpadala man sang mga eksperensyado nga kadre sang PKP kag kumander sang BHB sa Luzon. Tuman kadalom nga nakapang- ugat ang PKP, BHB kag NDFP sa bilog nga pungsod kag hugot nga nakasimpon sa masang anakbalhas nga mga mamumugon kag mangunguma kag iban pang bahin sang pumuluyo.

IV. Ginalantaw nga demokratikong rebolusyon sang banwa

Ang demokratikong rebolusyon sang banwa sa Pilipinas ara sa halintang sang estratehikong depensiba, nagaabante sa natunga nga bahin padulong sa abante nga bahin. Sa kongkreto, pagpakig-away gerilya ang pangunahon nga porma sang armadong paghimakas nga ginasulong sa bilog nga pungsod. Kadungan sini, nagtuhaw ang mga kumpanya sang BHB halin sa mga platun bilang preparasyon para sa pagkumpleto sang estratehikong depensiba kag magsulong sa estratehikong pagkapatas kon sa diin ang mga kumpanya kag batalyon magaangkon sang mas daku nga papel sa mga taktikal nga opensiba.

Posible nga ang estratehikong pagkapatas nga may mga kumpanya kag batalyon sang BHB nga mas malip-ot sangsa malawigan nga estratehikong depensiba. Ang mga pwersa nga ini nga ara sa mas malig-on na nga mga baseng erya pwedeng tipunon bilang mga rehimento kag batalyon sa mas malip-ot nga panahon para sa estratehikong kontra-opensiba agud agawon o pwersahon ang pagsurender sang ulihi, pinakamabakod kag nahamulag nga pwersa sang kaaway. Ini isa lamang sa mga posible nga matabo nga mahimo nga matabo base sa mga nagdaug nga mga gera sibil. Pero may ara man nga baliskad nga pwedeng matabo nga magalunsar ang imperyalismong US sang gerang agresyon batuk sa pumuluyo antes magmadinalag-on ang rebolusyong Pilipino.

Pursigido ang reaksyunaryong magpartner nga Marcos-Duterte nga padayunon ang armadong kontra-rebolusyon para ipreserba ang nagaharing sistema, alagaran ang interes sang imperyalismong US kag gamiton ang subong nga gera sibil para hatagan- dalan ang gerang agresyon sang US. Wala sang mapilian ang pumuluyong Pilipino kundi isulong ang bag-o nga demokratikong rebolusyon sa pagpasulong sang malawigan nga inaway banwa indi lang batuk sa reaksyunaryong estado sa subong nga gera sibil, kundi batuk sa nagadaku nga pagpasilabot militar kag mahimo nga gerang agresyon sang imperyalismong US.

Ugaling may nagadaku nga limitasyon sa sarang himuon sang US para gamhan ang Pilipinas, East Asia kag ang bilog nga kalibutan. Ini gihapon ang Numero Uno nga gahum imperyalista pero ara sa estratehikong pagluya ini halin sa pinakamabaskog nga ginlab-ot sini pagkatapos nangin solo nga superpower pagkatapos sang pagbagsak sang Soviet Union sadtong 1991, pagtuwang sa China sa globalisasyon nga “neoliberal”, pagpalapad sang NATO, paglunsar sang mga gerang agresyon sa idalom sang ginatawag nga polisiya nga neokonserbatibo, kag pag-usik sang $10 trilyon nga wala sang naangkon nga pagdaku sang pagahimuslan nga teritoryo.

Ang latid sang gahum sang imperyalismong US nabuyagyag sa kapaslawan sini nga hugakumon ang manggad nga langis kag magtukod sang 16 ka base militar sa Iraq, waskon ang alyansang Syria-Russia- Iran, waskon ang rebolusyonaryong paghimakas sang pumuluyong Turkish kag Kurdish kag uyatan ang Afghanistan nga ginsurender sini sa Taliban. Sa subong nga kinagubot sa tunga sang Russia kag Ukraine, ginagamit sang US ang Ukraine bilang proxy para paandaman kag dabukan ang Russia nga maglunsar sang gera pero ang kinagubot naglab-ot lang sa pag-usik sang resorsa lunsay sang imperyalismong Russia kag US. Ginatulod man sini ang mga alyado sang US sa NATO nga nagareklamo kon ngaa dapat sila maggasto sang mas daku para sa suplay sa enerhiya halin sa US sangsa barato nga langis halin sa Russia.

Sa pihak sang sini lang nga gahud nga nagahambal nga sarang maglunsar ang US sang gerang agresyon pabor sa iya batuk sa China, DPRK kag Russia, dapat pahanumdumon ang pumuluyo nga nadula sa US ang kontrol sini sa mainland Asia kag Eurasia sadto pang ika-20 siglo pagkatapos malutos sa serye sang mga gera. Ang handum sang imperyalismong US para sa gerang agresyon kag ang peligro sang pangkalibutanon nga gera kag gerang nukleyar ginapunggan pa sang kahadlok nga pareho nga magkaubusan kag pagkaubos sang tawo sa bahin sang US kag iban pang may gahum nukleyar. Mas daku nga pamahug pa sa sangkatawhan subong ang global warming sangsa gerang nukleyar.

Madasig nga nagalala ang krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista bangud sa sobrang akumulasyon sang monopolyong kapital kag sobra nga pagpanghukhok sang sobra nga balor halin sa sahing anakbalhas kag intelihensya. Nagasingki ang tanan nga mayor nga kontradiksyon pareho sang sa tunga sang pagtrabaho kag kapital, sa tunga sang mga imperyalistang gahum, sa tunga sang mga imperyalistang gahum kag sang pigos nga pumuluyo kag pungsod kag sa tunga sang mga imperyalistang gahum kag mga pungsod nga nagaduso sang pungsodnon nga kahilwayan kag nagahandum sang demokrasya kag sosyalismo.

Ang pagrusdak sang sistemang pangpinansya sang 2008 naglala padulong sa isa ka pangkalibutanon nga depresyon nga labaw nga mas malawig kag mas grabe sangsa Great Depression sang dekada 1930 nga naglab-ot sa pagbaskog sang pasismo kag World War II. Pero sa subong, may ara pa nga UN kag mga multilateral kag bilateral nga relasyon sang mga estado sa tunga lunsay sang nagailinaway nga mga imperyalista kag mga pungsod sa ikatlong kalibutan nga nagatib-ong sa kaugalingon nila nga pungsodnon nga soberanya kag sa interes nila sa kalinungan kag pag-uswag nga nagatuyo nga batuan ang pasismo kag imperyalistang gera.

Ang masang anakbalhas kag bilog nga pumuluyo nga nagahimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan, demokrasya kag sosyalismo batuk sa imperyalismo kag tanan nga reaksyon ang nagahatag sa aton sang paglaum para sa masanag nga buasdamlag sang pangkalibutanon nga kalinungan kag kauswagan para sa tanan. Nagasulong sila subong sang pangmasang paghimakas nga anti-imperyalista kag demokratiko batuk sa subong nga pangkalibutanon nga krisis nga ginbun-ag sang rebisyunistang pagtraidor sa sosyalismo, neoliberalismo kag pasismo. Ini ang pang-umpisa sa panibag-o nga paghagunos sang pangkalibutanon nga proletaryo-sosyalistang rebolusyon.

Indi malutos ang demokratikong rebolusyon sang pumuluyong Pilipino