Ihunong ang mga pagpanghagit ug pagpanulsol og gubat sa US sa Ukraine

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Gikundena sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga imperyalista sa US sa mga pagpanghagit ug walay hunong nga pagpanulsol og gubat sa Ukraine sa tinguhang magpasiugda og usa ka armadong panagsangka ug proxy war tali sa Russia. Ang gubyerno sa US, sa pakigkunsabo sa dagkung midya sa America ug sa military industrial complex, nagpakaylap sa “hulgang pagpanakop” sa Russia sa Ukraine aron hatagag rason ang nagkataas nga gasto sa militar aron modaghan mabaligya niining mga armas militar. Paspas usab nga gi-armasan ang papet nga rehimen niini sa Ukraine aron maglunsad og agresibong aksyon batok sa mga independyenteng republika sa katawhan sa rehiyon sa Donbass.

Sukad sa miaging tuig, gihagit sa US ang Russia pinaagi sa pagduso nga himoong myembro ang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) nga gipangulohan sa US ug pinaagi sa paghimo og mga lakang aron batukan ang komersyal nga operasyon sa pipeline sa Nord Stream 2.

Giduso sa papet nga rehimen sa US sa Ukraine ang pagpamyembro niini sa NATO, usa ka lakang nga gikonsidera sa Russia nga usa ka “pulang linya” tungod kay pagatugutan niini ang US ug ang mga kaalyado sa militar niini nga magposisyon og mga tropa, tangke, misayl ug uban pang kagamitang militar sa sunod ngadto sa utlanan niini. Sa pagkakaron, ang NATO adunay 30 ka mga estado nga myembro nga naghugpong sa ilang kaugalingon sa prinsipyo nga ang pag-atake batok sa usa pag-atake batok sa tanan ug ang kaakuhan ngapanalipdan ang usag usa. Gikahadlukan sa Russia nga ang paglakip sa Ukraine sa NATO, nga gitandi sa pagsalmot sa Mexico sa usa ka alyansa nga gipangulohan sa China o Russia, magapalig-on sa kutay sa mga base militar sa US sa estado niini sa Alaska, sa Poland, Romania ug uban pang mga nasud nga duul sa utlanan sa Russia.

Aron labaw pang hagiton ang Russia, gisupak sa US ang mga operasyon sa Nord Stream 2, usa ka pipeline sa natural gas nga adunay kapasidad nga doblehon ang kantidad sa ginasuplay karon sa Russia ngadto sa Germany, France, Italy ug sa ubang bahin sa kasadpang Europe. Ang pagtukod sa pipeline nga moagi sa Baltic Sea nahuman sa miaging tuig. Wala pa kini nag-opereyt tungod sa pagsupak sa US ug pagtukmod niini sa Europe nga mopalit sa shale oil sa US nga pabor sa industriya sa fracking (pagmina sa lana gikan sa mga bato pipila ka kilometro ilalum sa yuta) sa Amerika. Ginapig-ot sa US ang Germany aron isalikway ang mga kontrata niini sa Russia.

Atubangan sa mga paghagit sa US, nagposisyon ang Russia og mga tangke ug mokabat sa 100,000 ka tropa sa kasadpang mga utlanan niini sa Ukraine, ingonman sa habagatang utlanan sa Belarus, usa ka nasud sa amihanan sa Ukraine, kung asa ang Russia nagmintinar ug base militar. Gihulagway kini sa Russia isip bahin sa naandan nga pagbansay ug pag-ehersisyo ug nagdeklara nga walay intensyong agresyon batok sa Ukraine. Kini, bisan pa, tin-aw nga bahin sa mga taktika sa pulitika ug diplomatiko sa Russia aron babagan ang mga lakang alang sa paglakip sa Ukraine sa NATO ug pagduso sa mga kasabutan niini alang sa operasyon sa Nord Stream 2. Nagduso ang Russia alang sa pagbag-o sa negosasyon aron mapalig-on nangaging mga kasabutan kalabot sa rehiyon sa Donbass, tin-aw nga pagdili sa ekspansyon sa sidlakan sa NATO ngadto sa Ukraine ug uban pang mga nasud, ug pagdili sa intermediate-range nga misayl (mga misayl nga adunay katakus nga molupad og 3,000-5,500 kilometro) sa US ug NATO sa mga nasud sa Russia nga kayang abton niini.

Gitubag sa gubyerno ni Biden ang mga lihok sa pulitika ug militar sa Russia nga adunay kaandamong makiggyera. Niining mga semanaha, ginasangyaw sa US ang gyera aron hatagag rason ang mga plano sa pagdugang og ayudang militar ug pagpausbaw sa pagbaligya sa mga armas ngadto sa Ukraine ubos sa takuban sa pagsupak sa “hulgang pagpanulong” sa mga pwersa sa Russia ngadto sa Ukraine, usa ka pakyas nga pasangil sa mga upisyal sa US. Nakatabang ang Western media sa pagduso sa propaganda sa Washington pinaagi sa pagpanawagan alang sa “mahukmanong aksyon.”

Ang kongreso sa US nagtumong sa pag-triple sa ayudang militar sa Ukraine karong tuiga ngadto sa $1.2 bilyon lakip na ang kapin sa $500 milyon nga kantidad sa foreign military financing aron magbaligya og sobrang mga armas, $200 milyon nga kantidad sa gasto alang sa presidente sa US aron ibalhin ang mga kagamitan sa gubat sa mga dili pangmilitar nga bodega sa US, ug uban pang mga lakang. Gitugutan na sa US ang mga kaalyado niini sa NATO nga mao ang Estonia, Latvia ug Lithuania nga magpadala og mga armas nga hinimo sa US ngadto sa Ukraine. Dugang pa, nagtanyag ang US og $1 bilyon nga garantiya sa pautang ug suporta sa gubyerno gikan sa International Monetary Fund aron masiguro ang itoy nga rehimen niini sa Ukraine.

Pinaagi sa pagbubu sa Ukraine og daghang armas, nagtinguha ang US nga paigtingon ang gubat sa itoy nga gubyerno niini sa Ukraine batok sa Donetsk People’s Republic ug Luhansk People’s Republic sa rehiyon sa Donbass (kasadpan sa Ukraine), ug iduso ang re-annexation (subling pagdugtong) sa Crimea, sa laraw nga labaw pang hagiton ang Russia. Ang maong agresibong aksyon milapas sa Minsk II Agreement nga naghatag sa rehiyon sa Donbass og usa ka espesyal nga kabutang sa Ukraine.
Tataw nga ang pinakadakung nakapahimulos sa mga pagpanghagit ug pagpanulsol og gyera US ngadto sa Ukraine mao ang military industrial complex ug ang Pentagon (Department of Defense) nga gigahinan og $768 bilyon nga badyet alang sa 2022. Human miatras gikan sa Afghanistan, ang mga imperyalista sa US desidido sa pagpanghulhog sa laing malungtarong armadong panagbangi kung asa ibubu ang sobra nga mga armas ug mag-aghat sa produksyon sa dugang nga mga armas. Samtang padayon nga ginaduso sa US ang pagpaigting tensyon batok sa China, ang mga gilaumang gubat sa Asia-Pacific dili pa hulga.

Ginaduso sa US ang mga kaalyado niini sa NATO nga suportahan ang gipakusog nga tubag militar ug mga hulga sa ekonomikanhong sangsyon batok sa Russia. Bisan pa man, adunay pipila ka kaalyado sa US nga dili andam nga mopatuman sa palisiya sa US. Ang Germany, kansang nagsalig sa natural gas sa Russia aron ipadagan ang ekonomiya niini ug kuryente para sa pagpainit sa mga balay, dili andam nga moyukbo sa mga gipangayo sa US alang sa mga nasud sa NATO nga magdeploy og mga tropa ug armas sa Ukraine. Bisan ang France misalikway sa linya sa US sa usa ka “umalabot nga pagpanulong” sa Russia. Bisan ang gubyerno sa Ukraine mabinantayon sa pagpanulsol sa US og gyera nga miresulta sa pagkahagba sa ekonomiya ug pagkawala sa kapital.

Ang Ukraine usa ka kanhing sosyalistang nasud ubos sa Soviet Union. Bisan tuod nag-antos kini ubos sa mga kasaypanan sa dinalian nga sosyalistang kolektibisasyon sa agrikultura, nakatagamtam ang katawhan niini sa mga bunga sa industriyalisasyon ug katilingbanong kalamboan nga migarantiya sa taas nga sukdanan sa kinabuhi. Nahimong tig-suplay na lang og mga grano ang Ukraine sa imperyal nga Russia sa panahon sa kapitalistang pagpanumbalik ubos sa modernong rebisyunismo gikan sa ulahing bahin sa dekada 1950 pataas. Gipatuman ang todong-neoliberal nga mga reporma nga mibungkag sa mga istruktura sa serbisyo publiko (lakip ang libreng edukasyon ug serbisyong panglawas) nga mipaubos sa sukdanan sa pagkinabuhi sa katawhan sukad sa pagkabungkag sa USSR kaniadtong 1991 ug ilabina sukad sa paglingkos sa usa ka itoy nga rehimen sa US human ang “rebolusyon” sa 2014.

Gipaantus ang katawhan sa Ukraine sa inter-imperyalistang panagbangi tali sa US ug sa mga kaalyado niini sa NATO, ug Russia. Kinahanglang pukawon, organisahon ug palihukon sa mga progresibo ug rebolusyonaryong pwersa sa Ukraine ang sa tibuok kalibutan ang katawhan aron ipanawagan ang pagpahunong sa pagpanulsol ug pagpanghagit og gyera sa US sa Ukraine ug ihingusog ang mga imperyalistang gahum nga magnegosasyon ug magkab-ot og malinawong kasabutan sa ilang mga panagbangi.

Ang mga pagpanghagit sa US ug pagdaugdaug sa Russia sa Ukraine timailhan sa mas grabeng porma sa armadong panagbangi taliwala sa nagkaigting nga kontradiksyon tali sa mga imperyalistang gahum.

Ang kalibutanong kapitalistang krisis nagduso sa mga imperyalistang nasud sa pagbahinbahin pag-usab sa kalibutan aron palapdan ang ilang kaugalingong natad sa pamuhunan ug impluwensya. Samtang gipatas-an sa mga imperyalista ang mga paril aron panalipdan ang kaugalingon nilang nasudnong ekonomiya, mas agresibo silang nagduso sa mga neoliberal nga reporma ngadto sa mga semikolonyal ug semipyudal nga nasud ug dili kaayo lambo nga kapitalistang mga nasud aron labaw pang magpalapad sa ilang pagpangawkaw ug pagpagrabe sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug sa mga mamumuo ug uban pang naghagong katawhan. Nagmugna kini og mas paborableng kundisyon alang sa proletaryado aron iasdang ang mga rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan ug sosyalismo.

Ihunong ang mga pagpanghagit ug pagpanulsol og gubat sa US sa Ukraine