Internasyunal nga pagkundenar ha gerra kontra druga ni Duterte, usa ha mga rason kun kay ano ginhahasog han iya kriminal nga rehimen an dalan han kaperdihan

Read in: English

Ginsusuportahan han National Democratic Front-Eastern Visayas kaupod han katawhan Pilipino an desisyon han International Criminal Court (ICC) Office of the Prosecutor nga imbestigaran an tinagdamo nga pagpatay ni Rodrigo Duterte ha ngaran han iya gerra kontra druga. Pitad ini agud kab-uton an hustisya para ha mga pamilya han 30,000 nga biktima han Oplan Tokhang han iya estado. Makusog ini nga pagkundenar han internasyunal nga komunidad ha mabangis nga rehimen Duterte. Pitad liwat ini agud papagbatunon hi Duterte tungod ha iya diri maihap nga krimen kontra ha katawhan, ngan basar hini kinahanglan na hiya mapaiwas ha poder.

An ICC nagseserbe komo urhi nga malalauman nga korte para ha mga biktima han mga estado nga nadiri salawdan hin kaso hiton nga mga naghimo hin dagko nga sala ha katawhan (crimes against humanity.) Napiritan nga mag-aro hin ligal nga ayuda ha ICC an mga kaurupdan han mga biktima han gerra kontra druga ha Pilipinas tungod kay waray mahimo an mga lokal nga korte nga aada ha kontrol ni Duterte, ngan tungod kay an estado mismo pinaagi han mga pamulong ni Duterte nga “patayon an ngatanan” an nagmando han hiluagan nga panmatay han mga gin-aalegar nga drug pusher.

Diri man gintutuyo nira Duterte ngan han iya tagapagyakan nga hi Harry Roque, ginbuksas nira an ira kalugaringon komo mga tapang pinaagi han paggamit na liwat ha “multo” han komunismo agud depensahan hi Duterte kontra ha hiluagan nga pagkundenar ha iya han publiko. Ginhihimo ni Duterte an ngatanan agud makagpabilin ha poder ngan diri masentensyahan han ICC komo usa nga parupanmatay, pasista, ngan kulang ha moralidad nga tirano. Kalakip ha iya mga larang an dugang nga panmatay, todo-gerra, charter change, pagmanipula ha eleksyon 2022, ngan hinimu-himo nga “no-election” nga sitwasyon.

Usa la an Oplan Tokhang ha damo nga krimen nga ginpapabaton han katawhan Pilipino kan Duterte. Hiya an responsable ha grabe nga panalapas ha tawhanon nga katungod kasumpay han iya gerra kontra druga ngan han iya todo-gerra kontra ha rebolusyunaryo nga kagiusan. Ginhimo niya nga private army an AFP-PNP agud patayon ngan hadlukon an iya mga kritiko, ngan ubuson an mga karibal han iya pamilya ha pagmonopolyo han negosyo ha iligal nga druga.

Duha kabeses niya nga gintraydor an nasud pinaagi han pagyukbo ha interes han China, labina pinaagi han paghatag-wada ha pag-okupar han China ha West Philippine Sea ngan pinaagi han pagpadayon han pagsarig han Pilipinas ha imperyalismo nga US ha natad han ekonomiya, pulitika, ngan militar. Gintapos niya an erestorya pankamurayawan ha NDFP ngan ginpadayon an paniniyupi ngan pananalumpigos ha katawhan ha ilarum han paghahadi han dagko nga agaron maytuna, burgesya-kumprador, ngan langyaw nga kapitalista.

Ginpabay-an niya nga sumamwak an Covid-19 ha nasud pinaagi han pagpasakob han 500,000 nga Chinese ha luyo han hulga han bayrus. Ginpaguti niya an badyet para ha mga pitad pankalibsugan kontra ha pandemya ngan para ha pan-ekonomiya nga ayuda para ha mga kablas, samtang nagkakawat han bilyun-bilyon nga pampubliko nga pondo agud baydan hiya, an iya mga loyalista, ngan iya mga heneral. Ginlubong niya an nasyunal nga ekonomiya ngadto ha grabe nga utang nga maabot na ha haros P11 katrilyon ha ngaran han pagbaton ha pandemya. Kundi waray ini pulos tungod kay natikahitaas gihapon an ihap han mga kaso ha mga prubinsya.

Pinaagi han paghimo ha iya kalugaringon komo internasyunal nga pataraw-an, dugang nga nahimumulag hi Duterte ngan natikadugang an mga rason han katawhan Pilipino agud atuhan an iya rehimen. Segurado nga mapapakyas an mga larang ni Duterte nga magpabilin ha poder.

Kinahanglan maksimisahon han katawhan an ngatanan nga pamaagi, ngaduha ligal ngan iligal, agud papagbatunon hiya ha iya mga krimen ngan agud tapuson an paniniyupi ngan pananalumpigos han iya rehimen ha katawhan pinaagi han iya korapsyon, pagtraydor, pasismo ngan pandambong. Kinahanglan nira pukawon, organisahon ngan mobilisahon an milyun-milyon nga katawhan agud atuhan an pasista ngan terorista nga hi Duterte, patalsikon hiya ha poder, ngan hasugon an dalan ngadto ha tinuod nga demokrasya ngan hustisya.#

Internasyunal nga pagkundenar ha gerra kontra druga ni Duterte, usa ha mga rason kun kay ano ginhahasog han iya kriminal nga rehimen an dalan han kaperdihan