Ipagdiwang ang kaarawan ni Ka Joma sa pamamagitan ng pagsulong ng digmang bayan! Kababaihan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Ngayong araw ay ating ginugunita ang ika-84 na kaarawan ni kasamang Jose Maria Sison, punong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas at nagsilbing gabay ng rebolusyong Pilipino sa mahabang panahon.

Sa kabila ng kanyang pagpanaw noong Disyembre ng nakaraang taon, patuloy na umaabante ang mapagpalayang kilusan ng mamamayan upang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan —taliwas sa pag-aakala ng reaksyunaryong gubyerno na hihina at malulusaw ang rebolusyonaryong kilusan sa kanyang pagkawala. Simbolo ng positibong pag-unlad ang mga matagumpay na taktikal na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan sa mga nagdaang linggo at ang patuloy na paglawak ng kasapian ng Partido sa Timog Katagalugan at iba’t ibang parte ng bansa. Saksi rin ang matatayog na tagumpay ng Partido sa nagdaang limang dekada sa tiyak na pagpapatuloy ng rebolusyon.

Ang mga desperadong aksyon at tugon ng estado, kasama ang kasangkapan nitong Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police (AFP-PNP), na gapiin ang rebolusyon ay naglantad lamang sa inaagnas na kaibuturan ng reaksyunaryong pwersa na nagsisilbi sa iilang naghaharing uri at mas inilapit ang diwa ng rebolusyon sa mamamayan.

Bilang pag-alala sa kanyang buhay at rebolusyonaryong legasiya, kailangan na buong pusong tanggapin ng mamamayang nakikibaka ang hamon ng panahon. Nararapat na muling balikan at intindihin, at yakapin ang Marxismo-Leninismo-Maoismo bilang siyentipikong gabay at armas ng bawat rebolusyonaryo.

Sa kasalukuyan, humaharap ang lipunang Pilipino sa isa na namang malagim na kabanata na sumusubok sa paninindigan ng bawat Pilipino. Kasabay nito, malaking hamon din para sa lahat ng makabagong rebolusyonaryo ang siguraduhin ang hitik na pagdaluyong ng rebolusyonaryong pwersa sa kanayunan upang mag-ambag sa digmang bayan.

Ang pagpanaw ni Ka Joma ay mas nagbukas sa kamalayan ng maraming kababaihan at may piniling kasarian upang paghusayan ang pagsisilbi sa sambayanan. Sa bahagi ng MAKIBAKA, hindi humihinto ang pagtungo ng mga kababaihan at MPK sa kanayunan at buong tapang na pagsapi sa Bagong Hukbong Bayan bilang pagsasa-praktika ng panata sa taumbayan at rebolusyon. Walang pag-aatubiling niyayakap ng rebolusyonaryong hanay ng makabagong kababaihan ang mahalagang papel sa pagsulong ng rebolusyon sa kanayunan gayundin ang pagpapalawak sa kalunsuran.

Sa inspirasyong dulot ni Ka Joma at sa gabay ng rebolusyonaryong Marxismo-Leninismo-Maoismo, kasama ng Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan, at Pambansang Nagkakaisang Prente ang sambayanang Pilipino sa agos ng pambansa demokratikong rebolusyon na papanday sa isang lipunang walang pagsasamantala at mayroong tunay na kalayaan at pagkakapantay-pantay.

Kababaihan at LGBTQ, sundan ang rebolusyonaryong landas na tinahak ni kasamang Jose Maria Sison!
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Ipagtagumpay ang Digmang Bayan!

Ipagdiwang ang kaarawan ni Ka Joma sa pamamagitan ng pagsulong ng digmang bayan! Kababaihan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!