Itib-ong ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon! Paigrabon ang kalayo sang inaway banwa!

Ang Armando Sumayang Jr. Command-New Peoples Army (ASJC-NPA) nagapaambit sang amon malipayon kag militante nga pagsaludo sa tanan nga mga Pulang Kumander kag hangaway, mga kadre sang Partido, kag sa tanan nga mga rebolusyonaryo nga pwersa ilabi na diri sa sur nga bahin sa isla sang Negros sang aton ika-55 nga pagsukat sang NPA. Ginahatagan man naton sang pasidungog ang tanan nga mga rebolusyonaryong martir, partikular sa ila Chenee Dacalos (Ka Nikki),Jeren Vargas (Ka Alvin), Ka Rickoy (Bobby Pedro), Ka Goring (Mario Mullon), Ka Bombo (Alejo delos Reyes) kag Ka Diane (Melissa dela Peña), nga naghalad sang ila kabuhi agud mahawanan ang banas sang rebolusyon.

Malipayon kag mapagsik naton nga gina abi-abi ang panawagan sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) nga manadlong kag pabakuron ang tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa agud mapangibabawan ang mga kasaypanan kag kahuyangan sa tanan nga patag sang rebolusyonaryo nga hilikuton. Isa ini ka malahalon nga tikang agud mapasaka naton ang lebel sang aton inaway banwa sa mas mataas pa nga halintang.

Subong nga todo larga ang pagduso sang rehimen ni US-Marcos Jr. sang mga neoliberal nga mga polisiya sa ekonomiya, labi nga nagatambok ang duta sa Sur sang Negros para sa rebolusyon. Ginpasulod sang reaksyonaryo nga gobyerno ang pagpatanum sang palm oil kag ang liwat nga pagbuhi sa mga minahan, pabor sa mga interes sang dumuluong kag mga dalagko kumprador burgesya. Lapnagon man ang kawad-on sang palangabuhian, pagpang-agaw sang duta paagi sa National Greening Program (NGP) kag Integrated Forest Management Agreement (IFMA), nubo nga sweldo kag benepisyo, pagmina, demolisyon, kag relokasyon sa higad baybay nga nagpahalin sa ginatos ka mga mangingisda nga lubos nga nagapaantos sa mga pumuluyo.

Sa bilog probinsya sang Negros Occidental, ang ika-6 nga distrito ang isa sa natam-an sang grabe nga tig-ilinit bangud sa El Niño. Ginpalala pa ini sa pabaya kag korap nga reaksyonaryo nga rehimen US-Marcos II nga wala sang ginhatag nga nagakaigo nga sabat sa kahalitan nga gintuga sang El Niño. Amo ini ang isa sa mga kabangdanan nga indi malikawan sang mga pumuluyo nga magduso sa tanan nga porma sang paghimakas armado man ukon ligal.

Magabato ang hukbo kag pumuluyo. Nakaagum man kita sang mga kapaslawan kag kahuyangan sang nagligad nga mga tuig sandig sang aton nga pagtasa, apang sa pihak nga bahin, nagmadinalag-on kita subong sa pagpalapad kag nakakonsolida sang aton nga mga pwersa bisan sa malapnagon nga mga operasyon kombat sang Armed Forces Of he Philippine (AFP) kag Philippine National Police (PNP). Paagi sang aton pag-uyat sang mga sandigan nga prinsipyo kag taktika sang pagpakig-away gerilya, mahimo naton nga mapasumbag sa hangin ang kaaway kag mapabilin sila nga bulag kag bungol. Ini nagapamatuod nga ang NPA hugot nga nakaugat sa malapad nga masang ginapigos kag ginahimuslan. Superyor man ang kaaway sa kagamitan militar, apang ina nga superyoridad ginahimun-an sa wala-tupong nga pagsuporta sang malapad nga masa sang pumuluyo sa NPA, ang ila matuod nga hangaway. Paagi sang aton hugot nga paghiliusa, liwat naton nga mapapagsik ang aton rebolusyonaryo nga makina.

Ang ASJC-NPA tampad kag bug-os tagipusu-on nga pas-anon ang mabug-at kag hinanali nga mga tahas sang agraryo nga rebolusyon, pagpalapad sang baseng masa kag pagpapagsik sang armado nga paghimakas. Padayon kami nga magbalik-tuon sa mga sandigan nga prinsipyo kag teorya sang Marxismo-Lenimismo-Maoismo agud husto nga madapat ang mga taktika kag pamaagi sa paglunsad sang inaway gerilya agud lubos pa nga maalagaran ang masa.

Itib-ong ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon! Paigrabon ang kalayo sang inaway banwa!