JCA, alagad ng Marcos-Duterte, tambalan ng mga pasista at mandarambong

,

Insulto para sa mamamayang Palaweño ang pagkakatalaga kay 2nd district congressman at dating governor Jose Chaves Alvarez (JCA) bilang pangulo ng paksyong Cusi sa PDP-Laban. Naganap ito sa gitna ng di na mabatang krisis na dinaranas ng mamamayang Pilipino na pinalala ng tiranikong paghahari ni Rodrigo Duterte at ngayon, sa ilalim ng naghaharing pangkating Marcos-Duterte.

Ang pagkakatalaga kay JCA bilang pangulo ng PDP-Laban ay palatandaan ng matinding pangangayupapa at pagiging sunud-sunuran niya sa mga anti-mamamayan at pasistang patakaran ng naghaharing pangkatin. Lalong inilibing ng lideratong JCA ang anti-Marcos na tindig ng PDP-Laban (paksyong Cusi). Mas malala pa sa paghimod sa puwet ng tiranikong paghahari ng matandang Duterte, pangungunahan ngayon ni JCA ang pagsuporta sa kasalukuyang rehimeng Marcos-Duterte bilang pangulo ng PDP-Laban. Kapalit nito ang pagbibigay-garantiya kay Rodrigo Duterte na mapanatili ang immunity from suit sa mga krimen nito sa bayan kabilang ang madugong gera kontra-droga.

Malaki ang naging pakinabang ni JCA sa pagiging matapat na alagad ng tiranikong paghahari ni Duterte, at ngayon ng tambalang Marcos-Duterte. Kabilang sa mga ito ang pagtitiyak na makopo ng kanyang pangkatin ang kapangyarihang pampulitika sa Palawan para maipatupad ang todo-largang pagsasamantala sa kalikasan at mamamayan habang pinoprotektahan ang sarili sa mga krimen nito sa mga Palaweño. Bukod sa PDP-Laban (paksyong Cusi), hawak niya rin ang PPP (Partido ng Pagbabago sa Palawan) na kinabibilangang partido ng kasalukuyang gubernador at bise gubernador ng lalawigan na sina Dennis Socrates at Leoncio Unsoy.

Noon pa ma’y isa nang sagad-saring burukrata-kapitalista si JCA tulad nina Duterte at Marcos. Saksi ang mga Palaweño kung paano niya ginamit ang pusisyon sa pulitika para ibayo pang magkamal ng yaman ang sarili nitong angkan at paboran ang interes ng dayuhan at lokal na mga mandarambong. Sa loob ng siyam na taong panunungkulan bilang gubernador, naging pinakamayamang pulitiko at konsesyunero ng logging si JCA sa buong Palawan. Para magawa ito, kumapit siya nang mahigpit at inalagaan ang mga yunit ng mersenaryong AFP-PNP sa ilalim ng Western Command para magsilbing pribadong goons na magtatanggol sa kanyang paghahari. Ipinanghagupit niya ang WESCOM laban sa mamamayang lumalaban at sa lahat ng kanyang kritiko. Inilunsad niya ang malulupit na gera kontra-mamamayan sa tabing ng gera “kontra-insurhensya” sa pamamagitan ng pagtatayo ng Joint Task Group – North at Joint Task Group -South (JTG-North at JTG-South) at kalaunan, bilang gera “kontra-terorismo” (JTF Peacock). Isa rin si JCA sa pinakamaiingay na tagapagtanggol ng pasistang institusyong NTF-ELCAC.

Dapat bantayan ng mga Palaweño ang bagong pakana ni JCA bilang pangulo ng PDP-Laban (paksyong Cusi) hindi lamang sa lalawigan kundi sa buong bansa. Dapat silang aktibong lumahok sa pagtuligsa at paglalantad sa makauring interes ni JCA at kanyang partido—para sa imperyalismo at mga lokal na naghaharing kinakatawan ngayon ng Marcos-Duterte. Hindi dapat pahintulutan ng mga Palaweño na tuluyang makapamayagpag ang mga katulad ni JCA na kahanay ng mga mandarambong at pasistang sina Marcos at Duterte.

JCA, alagad ng Marcos-Duterte, tambalan ng mga pasista at mandarambong