Kamtin ang tunay na demokrasya, ipagtagumpay ang digmang bayan!

 

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Romulo Jallores Command (RJC-BHB Bikol) sa mamamayang Pilipinong patuloy na lumalaban upang ganap na makamit ng tunay na demokrasya. Tatlumpu’t apat na taong makalipas, pinatunayan ng taumbayan ang lakas ng pagkakaisa upang mapatalsik ang isang diktador. Bitbit ang mga aral ng pag-aalsang EDSA I at EDSA II, higit na matatag ang kapasyahan ng mamamayang isulong ang rebolusyong Pilipino upang makamit ang tunay na demokrasya.

Katulad ng diktaduryang Marcos, ipinipinta ng rehimeng US-Duterte na malaking krimen ang lumaban para sa demokrasya. Sinasalaula nito ang ilang siglong pakikibaka ng mamamayan para sa demokrasya, katarungan at kalayaan. Hinahalintulad ang rebolusyon sa walang kabuluhang pandarahas at pinalalabas na wala itong patutunguhan. Sa huli, nais nilang maging mga bulag na tagasunod ng diktadura ang masang anakpawis.

Ngunit matagal nang batid ng mamamayang hindi ipagkakaloob ng naghaharing-uri sa ordinaryong mamamayan ang kanilang mga lehitimong kahingian sa mapayapa at diplomatikong pamamaraan – mula paglaya sa pananakop ng mga dayuhan, karapatang bumoto, karapatang bumuo ng sariling gubyerno at pagkilala sa mga karapatang tao. Tinatamasa ng mamamayan ang mga demokratikong karapatang ito ngayon dahil sa walang humpay na pakikibaka sa lahat ng larangan.

Sa katunayan, hindi mapagkakailang higit na makabuluhan para sa mamamayan ang mga pag-unlad at pagbabagong nakamit ng 51 taong paglulunsad ng digmang bayan ng CPP-NPA-NDFP kumpara sa trilyun-trilyong ginagastos ng pasistang estado sa pamamalakad ng reaksyunaryong gubyerno kada taon. Katuwang ang Pulang hukbo, naipaglaban ng mga magsasaka ang kanilang mga karapatan sa lupa. Hakbang-hakbang na ipinatutupad ang rebolusyonaryong programa sa lupa na nagbunga ng pagtaas ng presyo ng kanilang produkto, pagpapababa ng upa sa lupa, pagtatakwil sa hindi pantay na hatian, pagpapataas ng sahod ng manggagawang bukid at iba pang porma ng pyudal at malapyudal na pagsasamantala. Ilang libong ektarya ng lupa ang kinumpiska mula sa mga panginoong maylupa at ipinamahagi sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng rebolusyonaryong hustisya, natatamasa ng mamamayan ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanila ng pasistang estado.

Sa bawat nagdaraang pasistang diktador, anti-pyudal at anti-imperyalistang pakikibaka, hindi kailanman nawala ang CPP-NPA-NDFP sa piling ng hanay ng mamamayang lumalaban para sa katarungan at demokrasya.

Marahas, madugo at maraming kaakibat na sakripisyo ang rebolusyon. Gayunpaman, hindi nagmamaliw ang kapasyahan ng mamamayang isulong ito upang ganap na makapiglas mula sa mga tanikala ng pang-aapi at pagsasamantala.

Ngayong ika-34 anibersaryo ng pag-aalsang EDSA, mahigpit na nananawagan ang RJC-BHB Bikol sa mamamayang Pilipinong pag-ibayuhin ang pakikibaka at panagutin ang sinumang lumapastangan sa demokrasya. Bukas ang mga sonang gerilya sa mga mamamayang handang tumangan ng armas upang isulong ang makatwiran at makatarungang digma ng mamamayan. Maaasahan ng taumbayang mahigpit na tatanganan ng BHB ang tungkulin nito bilang tunay na hukbo ng mamamayan.

Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!
Talingkas sa Pagkaoripon!

Kamtin ang tunay na demokrasya, ipagtagumpay ang digmang bayan!