Kangatuan a pammadayaw kada Kadwa Laan ken Kadwa Bagong-tao

PilipinoChineseBisayaHiligaynonEnglish

Napnuan rebolusyonaryo a pungtot ken gura kadagiti agar-ari ken kadagiti pasista a babaunen da, ipakpakaammo mi iti amin a kadre ken kameng ti Partido, kadagiti Nalabbaga a mannakigubat ti Bagong Hukbong Bayan (BHB), iti amin a rebolusyonaryo a pwersa ken intero nga umili a Pilipino, ti ipupusay da Kadwa a Laan (Benito Tiamzon) ken ni Kadwa a Bagong-Tao (Wilma Austria), kangrunaan ken mararaem a lider ti Partido Komunista ng Pilipinas ken ti intero a rebolusyonaryo a tignay iti pagilyan.

Ni Ka Laan ken ni Ka Bagong-tao ket nakaam-ames ken makaayup a pinapatay dagiti pasista a berdugo ti Armed Forces of the Philippines (AFP) idi Agosto 21, 2022, kalpasan a makemmeg isuda bayat nga agbibiyahe a nakalugan ti dua a van nga inaramat da agturong iti igid-baybay ti Catbalogan. Nakemmeg isuda banda alas-dose ti aldaw ken ala-una ti malem. Saan da nga armado uray ti ababa a paltog.

Sangapulo da amin a natengngel, ken palalo a pinarigat iti panagbugbog ken dadduma pay a wagas ti panagtortyur, sakbay nga inuluyan da a patayen. Kadwa da Ka Laan ken Ka Bagong-tao a pinapatay ti kabusor da kadwa a Joel Arceo (Ka Divino, kalihim ti maysa a komite iti subrehiyon iti Eastern Visayas), ni Ka Yen, Ka Jaja, Ka Matt, Ka Ash, Ka Delfin, Ka Lupe, Ka Butig. Segun iti nakalap nga impormasyon ti tim a nagimbestiga iti pasamak, pirmi a dadael ti rupa dagiti kakadwa, a kasla gapuanan ti natangken a banag. Nalawag a ti dadduma ket pinapatay da babaen ti panagpaltog.

Tapno kaluban ti krimen da ken buraen ti amin nga ebidensya, nagabel ti istorya ti Joint Task Force-Storm ken Task Force Trident ti AFP tapno pagparangen a napasamak ti engkwentro iti baybay. Iti parbangon ti Agosto 22, 2022, inluganda iti maysa a bangka dagiti bangkay dagiti pinapatay da a rebolusyonaryo sa da inpaguyod iti tengnga ti baybay sakbay nga pinabettak da iti nagbaetan ti Catbalogan ken Tarangnan island. Walo a bangkay laeng ti naiyulat a narekober.

Nakaawat ti Kawanihan sa Pulitika ken Komiteng Tagapagpaganap ti kumpirmasyon panggep iti pammapatay kada Ka Laan ken Ka Bagong-tao mano nga aldaw kalpasan ti insidente. Kadagiti simmaruno a lawas ken bulan, naipatungpal ti nauneg a panag-imbestiga tapno amuen dagiti detalye iti likod daytoy a nakaam-ames a krimen.

Tudtuduen mi a direkta ken kangrunaan nga agsungbat iti pasista a brutalidad a panagmasaker kada Ka Benito Tiamzon, Ka Wilma Austria ken walo a dadduma pay a rebolusyonaryo da Ferdinand Marcos Jr, commander-in-chief ti AFP, Lt. Gen. Bartolome Bacarro, nga chief of staff ti AFP idi, Gen. Edgardo de Leon, pangulo ti JTF-Storm idi ken ti 8th Infantry Division ken Brig. Gen. Marceliano Teofilo, pangulo ti Intelligence Service ti AFP. Direkta met a karaman dagiti pwersa ti US military babaen ti Joint Special Operations Task Force Trident, maysa a yunit a direkta nga iggem, sansanayen ken ar-armasan ti US. Da Marcos ken dadduma pay a kakumplot iti daytoy a krimen ket rumbeng a maisaklang iti umiso a korte.

Pudno a banwar ti umili a Pilipino

Idekdeklara ti Komite Sentral ti agassawa a Kadwa Benito Tiamzon ken Kadwa Wilma Austria kas martir ken pudno a banwar ti umili a Pilipino. Indaton da ti sibubukel a biag da iti panagserbi iti masa a maidadanes ken magungundawayan ken inpaay da ti amin a kabaelan ken sirib da para iti panagabante ti tarigagay para iti nailian a wayawaya ken demokrasya, sosyalismo ken komunismo.

Manipud iti kaunggan ti puso ti tunggal rebolusyonaryo a Pilipino, ipadpadanun ti Kawanihan sa Pulitika ken intero a Komite Sentral ti pannakipagladingit kadagiti anak ken apo da Ka Laan ken Ka Bagong-tao.

Da Ka Laan ken Ka Bagong-tao ket eksperto ti Marxismo-Leninismo-Maoismo ken ti teorya ken praktika ti rebolusyon a Pilipino. Iti tarabay ni Kadwa Jose Maria Sison, indauluan da a nasayaat ti Komite Sentral ken ti Bagong Hukbong Bayan iti nasurok-kumurang tallo a dekada ti panangiyabante ti naunday a gubat ti umili.

Da Ka Laan ken Ka Bagong-tao ket agpada nga anak ti rebolusyonaryo a dalluyon idi agleppas ti dekada sisenta agingga nasapa a paset ti dekada sitenta. Ni Ka Laan ket naiyanak idi Marso 21, 1951 ken dimmakkel idiay Marikina, Metro Manila. Ni Ka Bagong-tao met ket naiyanak idi Disyembre 21, 1952 ken tubo iti Pasig City. Agpada da a nagbalin nga estudyante iti Jose Rizal High School. Dandani met a naggiddan da a simrek iti University of the Philippines idi maudi a paset ti dekada 1960, nagbalin da a mannurat iti Philippine Collegian, ken nagbalin da a kameng kadagiti nailian-demokratiko a timpuyog ti kabataan.

Agpada da a nagserbi nga organisador iti intar ti mangmangged ken mannalon. Sakbay da a nadutukan kadagiti sentral nga organo ti Partido, agpada da a nangidaulo iti panangiyabante ti rebolusyonaryo a tignay iti nadumaduma a rehiyon. Manipud iti Manila, agpada da a naiyalis idiay Cebu idi 1974 tapno agorganisa kadagiti mangmangged. Naiyakar da idiay Samar iti sumaruno a tawen tapno agiyaramid ti pakauna a panagsukisok iti gimong ken agpauneg ti pannakaawat kadagiti anti-pyudal a dangadang, malaksid kadagiti dadduma pay a rebbengen. Idi 1976, ni Ka Laan ket nagserbi a kalihim iti rehiyon Eastern Visayas, bayat a ni Ka Bagong-tao ti maikadwa a kalihim. Kabilang ni Ka Bagong-tao kadagiti nangidaulo iti Central Luzon idi umuna a paset ti dekada 1980 nu sadinno a timmayok ti armado a dangadang ken nasaknap a dangadang ti masa dagiti mannalon ken mangmangged laban iti diktadura a US-Marcos. Ti panangidaulo ni Ka Laan iti panagabante ti rebolusyonaryo a tignay iti Eastern Visayas ket nakaitampukan ti naregta a panagabante dagiti anti-pyudal a dangadang ken armado a dangadang.

Nagakem da Kadwa Laan ken Bagong-tao ti nangnangruna a papel iti panangitandudo ti Maikadwa a Nainkadaklan a Tignay Panagilinteg idi 1992-1998 a balbaliw a nangpasingked iti pangngeddeng ti Partido kadagiti basaran a prinsipyo ti Marxismo-Leninismo-Maoismo, ken iti estratehiya ken taktika ti naunday a gubat ti umili tapno iyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili. Indauluan da a nasayaat ti Komite Sentral ti Partido iti panangsalaknib ditoy ken panangpaay kadagiti rebisyunista a traydor a naggandat nga iyaw-awan wenno gudwaen ti Partido. Iti panangidaulo da, naisalbar ti Partido manipud iti ngarab ti pannakarunaw ken balbaliw nga inturong daytoy ti rebolusyon a Pilipino iti dana ti panagabante ken panagrukbos.

Iti napalabas a tallo a dekada, ni Ka Laan ti nagserbi a pangulo ti Komiteng Tagapagpaganap ti Komite Sentral iti inaldaw-aldaw a panangidaulo na iti rebolusyon a Pilipino. Ni met Ka Bagong-tao ti nagserbi a kabuklan a kalihim ti Komite Sentral. Iti Maikadwa a Kongreso ti Partido idi 2016, balbaliw a nabotosan da iti Komite Sentral ken kadagiti mangidadaulo nga organo ti Partido.

Nagakem da kadagiti indibidwal a responsibilidad, uray pay iti napalpalabas a dekada ket nairut da a nagbinnadang iti panangibaklay ti nadadagsen a rebbengen iti panangidaulo iti Partido. Kabinnadang da met dagiti dadduma pay a mangidadaulo a kadre ti Partido iti Komite Sentral, Kawanihan sa Pulitika ken iti Komiteng Tagapagpaganap iti panangted-silaw iti dana ti panagabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili iti Pilipinas.

Dagiti dokumento ti Komite Sentral ken ti Komiteng Tagapagpaganap nga indauluan da nga isurat ket ad-adda pay a nagpabaknang kadagiti teorya ti panangiyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili iti Pilipinas. Dagiti memorandum wenno direktiba ti KTKS ket ad-adda pay a nagpalawa ken nagpauneg iti konsepto ti naunday a gubat ti umili ken pannakigubat a gerilya. Nagipaay da ti panawen tapno pairuten ti pannakaawat dagiti kadre ti Partido kadagiti prinsipyo ti amin-a-benneg a panagabante ti gubat ti umili ken ti krusyal a pateg ti panangikumbina ti tallo a ramen daytoy —ti armado a dangadang, rebolusyon agraryo ken panangitakder ti base a masa.

Dagiti sinursurat da Ka Laan ken Ka Bagong-tao nga ibati da ket paset ti nabaknang a lakasa ti rebolusyonaryo a teorya a kontribusyon ti rebolusyon a Pilipino iti panangpabaknang ti Marxismo-Leninismo Maoismo. Dagitoy ket urnongen ti Komite Sentral iti maysa wenno mano a libro para kadagiti kadre ti Partido.

Da Ka Laan ken Ka Bagong-tao ket nakemmeg idi 2014 ken nasurok dua a tawen a naibalud. Nakaruk-at da idi 2016 tapno agserbi iti negotiating panel ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP) iti saritaan iti kappia iti rehimen Duterte. Idi inbasura ni Duterte ti saritaan-kappia ken inmandar na ti panangkemmeg ken panagpatay kadagiti personahe ti NDFP ken ti Partido ken BHB, balbaliw a kimmappeng da Ka Laan ken Ka Bagong-tao kadagiti larangan gerilya.

Ginasgasut a milyon a piso ti inpaay ni Duterte tapno anupen ti base da Ka Laan ken Ka Bagong-tao ken ti Komite Sentral manipud pay idi 2017. Aglablabes dagiti panagbomba iti ere ken dagiti kanyon a nangitunda ti nakaro a perdi iti biag ken pagbiagan ti nalawa a suporta a masa ti rebolusyonaryo a tignay. Mano ribo a pasista a tropa ti naaramat para iti plano ti kabusor a kettelen ti biag da Ka Laan ken Ka Bagong-tao ken pugutan ti ulo ti Partido.

Nagballigi man ti kabusor a gibusan ti biag da Ka Laan ken Ka Bagong-tao, napaay da iti panggep a pilayen ti liderato ti Partido. Ken kas ti pannakabuwal ti natatayag a kayo iti bakir, nagibati da ti nalawa nga espasyo nga itatta ket pagtarusan ti raya ti init ken pigsa kadagiti baro a kayo nga adigi ti Partido ken BHB.

Natibker a kolektibo a panangidaulo ti Komite Sentral ti Partido

Saan a mailibak ti nagdakkel a pukaw ti Partido, partikular iti Komite Sentral, ti ipupusay da Kadwa Benito Tiamzon ken Kadwa Wilma Austria, a sinaruno ti ipupusay ni Kadwa a Joma idi Disyembre 16, 2022. Saan met a mailinged ti dagsen ti pannakatay ti mano pay a mangidadaulo a kadre ti Partido iti napalabas a tawtawen kabilang da kadwa Julius Giron (Ka Nars), Jorge Madlos (Ka Oris), Menandro Villanueva (Ka Bok), Antonio Cabanatan (Ka Manlimbasog), Eugenia Magpantay (Ka Fiel), Mariano Adlao (Ka Panoy) ken dadduma pay.

Nupay kasta, iti intero a biag da a mangidadaulo iti Partido ken rebolusyon a Pilipno, nangsanay da ti ribo-ribo a kadre ken rebolusyonaryo a nakasagana a sumublat ken mangiggem ti nadadagsen a rebbengen ken responsibilidad. Pimmusay man ti mano, sinukatan met isuda ti ad-adu pay a kadre ken lider a determinado nga akmen dagiti rebbengen da iti tengnga ti dadakkel a pannubok.

Iti panangiyuna ti Kawanihan sa Pulitika, napardas a tinarimaan ken balbaliw a pinapigsa ti Komite Sentral dagiti sentral nga organo ti liderato ti Partido. Dagus a nadutokan dagiti sumublat a kadre nga ita ket mangiyun-una iti inaldaw-aldaw a panangiyabante kadagiti trabaho ken rebbengen iti panangidaulo. Awan amak nga inawat da dagiti karit iti panangidaulo. Ad-adda a pinapigsa pay ti Komite Sentral ken ti panangidaulo daytoy kadagiti mangidadaulo a komite ken dagiti kadre kadagiti komite iti rehiyon ken iti dadduma pay a sentral nga organo daytoy. Sipipinget ita ti Komite Sentral a papigsaen ti Partido iti ideolohiya, pulitika ken organisasyon.

Iti duron ti kawanihan sa Pulitika ken Komite Sentral, amin a kadre ti Partido iti amin nga andana ti liderato ket naanep tatta iti kolektibo a panangigaed nga ingato ti teoretikal ken praktikal a kammuan iti panagadal iti Marxismo-Leninismo-Maoismo, dagiti batayan a prinsipyo ti Partido iti ideolohiya, pulitika ken organisasyon, ken ti estratehiya ken taktika iti panangiyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili babaen ti naunday a gubat ti umili.

Idadauluan ita dagiti kadre ti Partido ti panaglagom kadagiti kapadasan, panangrimbaw kadagiti kakapuyan ken panangilinteg kadagiti kamali. Agpingpinget da iti panagmuli iti bagi segun iti proletaryo nga ideolohiya, agsipsiput ken agilaklaksid kadagiti kamali a turong ti panagpanpanunot, agpakpakalaing iti demokratiko nga estilo iti panagtrabaho ken agisapsapraktika ti panagdillaw ken panagdillaw iti bagi kas pamuspusan tapno papigsaen ti panagkaykaysa ken ad-adda pay a padur-asen dagiti trabaho. Nakasagana ti amin a kadre ti Partido iti nadadagsen a sakripisyo bayat nga ur-urnongen ti pigsa ti intero a kamkameng tapno labsan ti amin a kinarigat ken pannubok, ken umabante iti dana ti rebolusyonaryo a panagdalluyon.

Idadauluan tatta ti Komite Sentral ti ad-adda pay a panagpapigsa ti demokratiko a rebolusyon ti umili. Nairut nga agkaykaysa ti amin a kamkameng ti Partido kadagiti plano ken rebbengen nga inlanad ti Komite Sentral kadagiti direktiba nga inruar daytoy babaen ti Komiteng Tagapagpaganap. Minandaran na ti amin a komite ti Partido nga ingge’t kabaelan a riingen, organisaen ken patignayen ti masa ken liderato dagiti dangadang pang-ekonomiya ken pangpulitika, ti panaglaban kadagiti parigat iti masa a neoliberal a patakaran, ti panaglaban iti pasista a terorismo ti kabusor, ti panaglaban iti umir-irteng a pannakibiang-militar ti imperyalismo a US ken panangbukel ti nagkaykaysa a prente tapno ibunannag, isina ken labanan ti pasista a rehimen US-Marcos. Minandaran met ti Komite Sentral ti Bagong Hukbong Bayan a sipipinget a paayen ti todo atake ti kabusor, ad-adda pay nga agpalawa ken pairuten ti silpo iti nalapad a masa a mannalon, sipipinget a paregtaen dagiti dangadang nga anti-pyudal; palawaen, patibkeren ken paaduen dagiti organisasyon masa iti kaaw-awayan, ken ad-adda pay a pagil-ayaben ken pagramaramen ti apoy ti pannakigubat a gerilya.

Pappapigsaaen tatta ti Komite Sentral ti organisasyon ti Partido segun iti prinsipyo ti demokratiko sentralismo. Ingge’t kabaelan a pappapigsaen na ti kolektibo a panangidaulo iti amin a tukad. Nairut maipatpatungpal dagiti pagannurotan ken disiplina. Agpurpursigi ti amin iti panangisayangkat kadagiti regular a pulong ken kumperensya tapno buklen ti panagkaykaysa. Dagiti patakaran ken atas ket maipatpatungpal a naimbag tapno sibubukel ken aggigiddan nga agmartsa. Regular ken alisto nga agul-ulat dagiti komite iti nangatngato nga organo ti Partido. Iti amin a tukad ti liderato, naanep a matartarabayan ti taray ti trabaho iti nababbaba a tukad, kagiddan ti kasasaad ti masa.

Iti sango ti kumarkaro a krisis ti malakolonyal ken malapyudal a sistema ken mapadpadasan a nakaro a kinakurapay, panaggundaway ken panangidadanes iti sidong ti imperyalismo, pyudalismo ken burukrata kapitalismo, natibker ti pangngeddeng ti nalawa a masa ti umili a Pilipino nga agpinget iti dana ti rebolusyonaryo a dangadang. Ita ken iti kaanuman, determinado ti Partido a riingen, pagkaykaysaen ken patignayen ti nalawa a masa ti umili a Pilipino, ken idauluan ti rebolusyonaryo nga armado a dangadang ken rebolusyonaryo a tignay masa iti intero a pagilyan.

Iti tarabay ti Marxismo-Leninismo-Maoismo ken babaen ti panagpapigsa ti kolektibo a panangidaulo ken panagkaykaysa ti amin a patriyotiko ken demokratiko a dasig, sigurado nga ipan ti naindaklan a Partido tayo ken ti umili a Pilipino ti nailian-demokratiko a rebolusyon iti nangatngato a tukad ken magun-od ti dagiti dakdakkel a balligi iti sumaruno a tawtawen.

Iti inspirasyon iti lagip da Kadwa Laan, Kadwa Bagong-tao, Ka Joma ken amin a naindaklan a martir ken banwar ti proletaryo ken umili a Pilipino, ingga’t kabaelan nga ibaklay tayo ti nadadagsen a rebbengen iti panangiyabante ti tarigagay para iti pudno a wayawaya, demokrasya ken sosyalismo.

Labanan ti uming-inget nga imperyalista a panangidadanes laban iti umili a Pilipino!

Situtured nga iyabante ti gubat ti umili para iti pudno a wayawaya ken demokrasya!

Pagil-ayaben ken pagramaramen ti apoy ti gubat ti umili!

Agbiag ti Bagong Hukbong Bayan!

Agbiag ti Partido Komunista ng Pilipinas!

Agbiag ti proletaryo ken umili a Pilipino!

Kangatuan a pammadayaw kada Kadwa Laan ken Kadwa Bagong-tao