Pinakamataas nga pagsaludo kanday Kaupod Laan kag Bagong-tao

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoChineseBisayaIlocoEnglish

Puno sang rebolusyunaryo nga kaugot kg kaakig sa mga nagahari nga sahi kag sa ila mga pasista nga suluguon, ginapaabot namon sa tanan nga kadre kag katapu sang Partido, mga Pulang hangaway sang Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa tanan nga rebolusyunaryo nga pwersa kag bug-os nga pumuluyong Pilipino ang pagkapatay nanday Kaupod Laan (Benito Tiamzon) kag ni Kaupod Bagong-tao (Wilma Austria), mga nagapanguna kag halangdon nga lider sang Partido Komunista ng Pilipinas kag bug-os nga rebolusyunaryo nga kahublagan sa pungsod.

Si Ka Laan kag si Ka Bagong-tao makangilidlis kag sapatnon nga ginpatay sang pasista nga berdugo sang Armed Forces of the Philippines (AFP) sadtong Agusto 21, 2022, matapos sila nga gindakop samtang nagabyahe sakay sa duha ka van nga gingamit nila padulong sa higad sang dagat sang Catbalogan. Nadakpan sila mga alas-dose sang udto kag ala-una sang hapon. Indi sila armado bisan sang malip-ot nga pusil.

Napulo sila tanan nga nauyatan, sobra nga ginpabudlayan paagi sa pagpangkastigo kag iban pa nga porma sang pagtortyur, antes ginpatay. Kaupod nanday Ka Laan kag Ka Bagong-tao nga ginpatay sang kaaway sanday Kaupod Joel Arceo (Ka Divino, sekretaryo sang isa ka komite sa sub-rehiyon sa Eastern Visayas), si Ka Yen, Ka Jaja, Ka Matt, Ka Ash, Ka Delfin, Ka Lupe, Ka Butig. Suno sa natipon nga impormasyon sang tim nga nag-imbestiga sa hitabo, wasak-wasak ang itsura sang mga kaupod, possible tuga sang matig-a nga bagay. Maathag nga ang iban ginpatay paagi sa pagtiro.

Para takpan ang ila krimen kag panason ang tanan nga ebidensya, naghimo-hino sang estorya ang Joint Task Force-Storm kag Task Force Trident sang AFP para pagwaon nga may natabo nga engkwentro sa dagat. Sadtong kaagahon sang Agusto 22, 2022, ginkarga ang mga bagkay sang mga ginpatay nga rebolusyunaryo sa isa ka baruto nga ginpaguyod sa tunga sang dagat antes ginpalupok sa tunga sang Catbalogan kag Tarangan island. Walo lang ka bangkay ang ginpahayag nga na rekober.

Nakabaton ang Kawanihan sa Politika kag Komiteng Tagapagpatuman sang kumpirmasyon angut sa pagpatay kanday Ka Laan kag Ka Bagong-tao pila ka adlaw matapos ang insidente. Sa mga masunod nga semana kag bulan, gintigayon ang madaluman nga pag-imbestiga para hibaluon ang mga detalye sa likod sang brutal nga krimen nga ini.

Ginatumod namon nga direkta kag nagapanguna nga responsable sa pasista nga brutalidad nga pagmasaker kanday Ka Benito Tiamzon, Ka Wilma Austria kag walo ka iban pa nga rebulosyunaryo sanday Ferdinand Marcos Jr., commander-in-chief sang AFP, Lt. Gen. Bartolome Bacarro, sadto chief of staff sang AFP, Gen. Edgardo de Leon, sadto lider sang JTF-Storm kag sang 8th Infantry Division, kag Brig. Gen. Marceliano Teofilo, lider sang Intelligence Service sang AFP. Direkta nga imbolbado man ang mga pwersa sang US military paagi sa Joint Special Operations Task Force Trident, isa ka yunit nga direkta nga ginauyatan, ginahanas kag ginaarmasan sang US. Sanday Marcos kag iban pa nga imbolbado sa krimen nga ini nagakadapat nga kasuhan sa natungdan nga hukmanan.

Matuod nga baganihan sang pumuluyong Pilipino

Ginadeklarar sang Komite Sentral ang mag asawa nga sanday Kaupod Benito Tiamzon kag Kaupod Wilma Austria bilang mga martir kag matuod nga baganihan sang pumuluyong Pilipino. Ginhalad nila ang ila bug-os nga kabuhi sa pag alagad sa masang pigos kag ginahimuslan, ginhalad ang tanan nga ikasarang kag kinaalam para sa pagsulong sang handum para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya, sosyalismo kag komunismo.

Halin sa kaidadalman sang tagipusuon sang tagsa ka rebulosyunaryo nga Pilipino, ginapaabot sang Kawanihan sa Pulitika kag bilog nga Komite Sentral ang pagpakig-unong sa mga anak kag apo nanday Ka Laan kag Ka Bagong-tao.

Mga sampaton sa Marxismo-Leninismo-Maoismo kag sa teorya kag praktika sang rebulosyong Pilipino sanday Ka Laan kag Ka Bagong-tao. Sa ubay ni Kaupod Jose Maria Sison, maayo nila nga ginpamunuan ang Komite Sentral kag Bag-ong Hangaway sang Banwa sa mas o menos tatlo ka dekada nga pagsulong sang pangmalawigon nga inaway banwa.

Pareho nga ginbun-ag sang rebolusyunaryo nga pagdaluyong sadtong katapusan sang dekada sisenta tubtob sa temprano nga bahin sang dekada sitenta si Ka Laan kag Ka Bagong-tao. Ginbun-ag si Ka Laan sadtong Marso 21, 1951 kag nagdako sa Marikina, Metro Manila. Si Ka Bagong-tao naman ginbun-ag sadtong Disyembre 21, 1952 kag tumandok sang Pasig City. Pareho sila nga nangin bumulutho sang Jose Rizal High School. Halos magkadungan man sila nga nag-eskwela sa University of the Philippines sadtong ulihi nga bahin sang dekada 1960, nangin mga manunulat sa Philippine Collegien, kag nangin katapu sang pungsodnon-demokratikong kahublagan sang mga pamatan-on.

Pareho sila nagserbi nga mga organisador sa kubay sang mga mamumugon kag mangunguma. Antes sila napilian sa mga sentral nga organo sang Partido, pareho sila namuno sa pagsulong sang rebolusyonaryo nga kahublagan sa lain-lain nga mga rehiyon. Halin sa Manila, pareho sila ginsaylo sa Cebu sadtong 1974 para mag-organisa sa mga mamumugon. Ginsaylo sila sa Samar sang pagkasunod nga tuig para magtungod sang panugod nga pangkatilingban nga pagpanalawsaw kag magpadalum sang paghakos sa mga paghimakas anti-pyudal, kag magluwas sang iban pa nga mga katungdanan. Sadtong 1976 si Ka Laan nagserbe nga sekretaryo sang rehiyong Eastern Visayas, samtang si Ka Bagong-tao ikaduha nga sekretaryo. Kabahin si Ka Bagong-tao sa mga namuno sa Central Luzon sadtong una nga bahin sang dekada 1980 kun sa diin nag-uswag ang armado nga paghimakas kag malaparan nga mga paghimakas masa sang mga mangunguma kag mamumugon batuk sa diktaduryang US-Marcos. Ang pagpamuno ni Ka Laan sa pagsulong sang rebolusyonaryo nga kahublagan sa Eastern Visayas nga ginakinaiyahan sang mapagsik nga pagsulong sang mga paghimakas kontra-pyudal kag armado nga paghimakas.

Nagtungod sanday Kaupod Laan kag Bagong-tao sang yabi nga papel sa pagsulong sang Ikaduha nga Dunganon nga Kahublagan Pagpanadlong (IDKP) sadtong 1992-1998 nga liwat nagpalig-on sang panindugan sang Partido sa sandigan nga mga prinsipyo sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, kag sa estratehiya ka taktika sang pangmalawigon nga inaway banwa para isulong ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa. Maayo nila nga ginpamunuan ang Komite Sentral sang Partido sa pagpangapin sini kag pagpaslaw sa mga rebisyunistang traidor nga nagtuyo ilihis ukon buakon ang Partido. Sa ila nga pagpamuno, nasalbar ang Partido halin sa bibi sang pagkatunaw kag liwat nga gindala ang rebolusyong Pilipino sa banas sang pagsulong kag pag-uswag.

Sang nagligad nga tatlo ka dekada, si Ka Laan ang nagserbi nga pangulo sang Komiteng Tigpatuman sang Komite Sentral sa matag-adlaw nga pagpangulo sini sa rebolusyong Pilipino. Si Ka Bagong-tao naman ang nagserbi nga general secretary sang Komite Sentral. Sa ikaduha nga kongreso sang Partido sadtong 2016, liwat sila nga ginpili sa Komite Sentral kag mga nagapamuno nga organo sang Partido.

Nagtungod sila sang mga indibidwal nga responsibilidad, bisan pa sa nagligad nga mga dekada hugot sila nga nagatimbanganay sa pag-abaga sa mabug-at nga katungdanan sa pagpamuno sa Partido. Katimbang man nila ang iban pa nga nagapanguna nga kadre sang Partido sa Komite Sentral, Kawanihan sa Pulitika kag sa Komiteng Tagapagpatuman sa paghatag ubay sa dalan sang pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa sa Pilipinas.

Ang mga dokumento sang Komite Sentral kag sang Komiteng Tagapagpatuman nga ginpangunahan nila nga isulat dugang nga nagpamanggad sa mga teorya sang pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa sa Pilipinas. Ang mga memorandum ukon direktiba sang KTKS dugang nga nagpauswag kag nagpadalom sa konsepto sang pangmalawigon nga inaway banwa kag pagpakig-away gerilya. Nagpatuhoy sila sang panahon para hugton ang hakos sang mga kadre sang Partido sa mga prinsipyo sa tanan nga bahin nga pagsulong sang inaway banwa kag sang krusyal nga kakinahanglanon sang pagkumbinar sang tatlong sangkap sini–ang armado nga paghimakas, rebolusyong agraryo kag pagtukod sang baseng masa.

Ang mga ginbilin nga sinulatan nanday Ka Laan kag Ka Bagong-tao kabahin na sang manggaran nga baol sang rebolusyunaryo nga teorya nga kontribusyon sang rebolusyon nga Pilipino sa pagpamanggad sang Marxismo-Leninismo-Maoismo. Pagatipunon ang mga ini sang Komite Sentral sa isa ukon pila ka libro para sa mga kadre sang Partido.

Nadakop sanday Ka Laan kag Ka Bagong-tao sadtong 2014 kag masobra duha ka tuig nga ginpreso. Nahilway sila sadtong 2016 para magserbe sa negotiating panel sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pag-estoryahanay pangkalinong sa rehimeng Duterte. Sang ginbasura ni Duterte ang estoryahanay pangkalinong kag ginmandu ang pagdakop kag pagpatay sa mga personahe sang NDFP kag sang Partido kag BHB, liwat nga nag-upod sanday Ka Laan kag Ka Bagong-tao sa mga larangan gerilya.

Ginatos ka milyon ka piso ang gingasto ni Duterte para pangitaon ang kampo nanday Ka Laan kag Ka Bagong-tao kag sang Komite Sentral halin pa sadtong 2017. Wala-hawid ang mga pagpangbomba halin sa kahawaan kag mga kanyon nga nagpanalakay kag nagtuga sang malala nga kahalitan sa kabuhi kag pangabuhian sang malapad nga suportang masa sang rebolusyonaryo nga kahublagan. Pila ka libo nga pasista nga tropa ang gingamit para sa padihot sang kaaway nga hingabuton ang kabuhi nanday Ka Laan kag Ka Bagong-tao kag pugutan sang ulo ang Partido.

Nagmadinalag-on man ang kaaway nga tapuson ang kabuhi nanday Ka Laan kag Ka Bagong-tao, paslaw sila sa katuyuan nga lupugon ang pamunuan sang Partido. Kag kaangay sang nagakapukan nga matag-as nga punong kahoy sa kagulangan, nagbilin sila sang malapad nga espasyo nga subong alagyan sang silak sang adlaw nga nagahatag sang init kag kusog sa bag-o nga mga punong haligi sang Partido kag BHB.

Malig-on nga kolektibo nga pagpamuno sang Komite Sentral sang Partido

Indi mabalibaran nga tuman kadaku ang nadula sa Partido, partikular na sa Komite Sentral, ang pagkapatay nanday Kaupod Benito Tiamzon kag Kaupod Wilma Austria, nga ginsundan sang pagtaliwan ni Kaupod Joma sang nagligad nga Disyembre 16, 2022. Indi man manegar ang bug-at sang pagkapatay ukon pagtaliwan sang pila pa ka nagapamuno nga kadre sang Partido sang nagligad nga tinuig kalakip sanday kaupod Julius Giron (Ka Nars), Jorge Madlos (Ka Oris), Menandro Villanueva (Ka Bok), Antonio Cabanatan (Ka Manlimbasog), Eugenia Magpantay (Ka Fiel), Mariano Adlao (Ka Panoy) kag iban pa.

Apang, sa bilog nga kabuhi nila nga pagpamuno sa Partido kag rebolusyong Pilipino, naghanas sila sang linibo nga mga kadre kag rebolusyonaryo nga handa magpanubli kag mag-abaga sang mabug-at nga katungdanan kag responsibilidad. Nagtaliwan man ang pila, ginabuslan man sila sang mas madamo pa nga mga kadre kag lider nga determinado magtungod sang mga katungdanan sa tunga sang dalagkuan nga pagpanghangkat.

Sa pagpanguna sang Kawanihan sa Pulitika, madasig nga nasangkapan kag gilayon nga ginkay-o kag liwat nga ginpabaskog sang Komite Sentral sang Partido ang mga sentral nga organo sang pagpamuno sang Partido. Gilayon nga ginpili ang magabulos nga kadre nga sa subong nagapanguna na sa matag-adlaw nga pagsulong sang mga hilikuton kag katungdanan sa pagpamuno. Wala kahadlok nila nga ginbaton ang mga panghangkat sa pagpamuno. Labi pa nga ginpabaskog sang Komite Sentral ang pagpanguna sini sa mga nagapamuno nga komite kag mga kadre sa mga komiteng pangrehiyon kag sa iban pa nga mga sentral sini nga organo. Bug-os kapagsik subong ang paghimud-os sang Komite Sentral nga pabaskugon ang bilog nga Partido sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon.

Sa duso sang Kawanihan sa Pulitika kag Komite Sentral, tanan nga kadre sang Partido sa tanan nga lebel sang pagpamuno, bug-os subong ang kolektibo nga pagpaninguha nga pataason ang teoretikal kag praktikal nga kinaalam sa pagtuon sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, mga basehan nga prinsipyo sang Partido sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon, kag sang estratehiya kag taktika sa pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa.

Ginapangunahan subong sang mga kadre sang Partido ang pagsuma sang mga inagihan, pagpangibabaw sa mga kahuyangan kag pagtadlong sa mga kasaypanan. Nagapursiger sila sa pagremolde santo sa proletaryo nga ideolohiya, nagabantay kag nagasikway sa mga sala nga pamensaron, nagapakasampaton sa demokratiko nga estilo sang pagtrabaho kag ginasakabuhi ang pagsaway kag pagsaway-sa-kaugalingon bilang pamaagi para pabaskugon ang paghiliusa kag labi nga pauswagon ang mga hilikuton. Handa ang tanan nga kadre sang Partido sa mabug-at nga sakripisyo samtang ginatipon ang kusog sang bilog nga katapuan para pangibabawan ang tanan nga kabudlayan kag pagtilaw, kag magsulong sa banas sang rebolusyunaryo nga pagdaluyong.

Ginapamunuan subong sang Komite Sentral ang labi nga pagpabaskog sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa. Hugot nga nagahiliusa ang bug-os nga katapuan sang Partido sa mga plano kag katungdanan nga ginatalana sang Komite Sentral sa mga direktiba nga ginapagwa sini paagi sa Komiteng Tigpatuman. Ginatahasan ang tanan nga mga komite sang Partido nga ubos-kusog nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang masa kag pamunuan ang ila paghimakas sa pang-ekonomiya kag pang-pulitika, ang pagbato sa mga neoliberal nga patakaran nga paantus sa masa, ang pagbato sa pasista nga terorismo sang kaaway, ang pagbato sa nagasingki nga pagpasilabot militar sang imperyalismong US, kag ang pagtukod sang nagahiliugyon nga prente para ibuyagyag, ihamulag kag batuan ang pasistang rehimeng US-Marcos. Ginatahasan man sang Komite Sentral ang Bag-ong Hangaway sang Banwa nga lubos nga paslawon ang todo nga atake sang kaaway, labi nga magpalapad kag hugton ang angut sa masang mangunguma, dugang nga papagsikon ang paghimakas anti-pyudal, palaparon, pabakuron kag padamuon ang mga organisasyong masa sa kaumhan, kag labi nga padabdabon kag ilapta ang kalayo sang gerilya nga pagpakig-away.

Ginapalig-on subong sang Komite Sentral ang organisasyon sang Partido sandig sa prinsipyo sang demokratiko nga sentralismo. Ubos- kusog nga ginapapag-on ang kolektibo nga pagpamuno sa tanan nga lebel. Hugot nga ginapatuman ang mga pagsulundan kag disiplina. Nagapursige ang tanan sa paghiwat sang regular nga mga pulong kag kumperensya para bug-uson ang paghiliusa. Husto nga ginapatuman ang mga polisiya kag pagsulundan agud bilog kag dululungan nga magmartsa. Regular kag napanahon nga nagapahayag ang mga komite sa mga mataas nga organo sang Partido. Sa tanan nga lebel sang pagpamuno, husto nga ginasubaybayan ang dalagan sang hilikuton sa mas manubo nga lebel, kag amo man ang kahimtangan sang masa.

Sa tunga sang nagapalala nga krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema kag ginaatubang nga malala nga kapigaduhon, pagpamigos kag pagpanghimulos sa idalum sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo, mapag-on ang pamat-ud sang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino nga magpursiger sa dalan sang rebolusyunaryo nga paghimakas. Subong kag tubtob san-o man, bug-os ang kabubut-on sang Partido nga pukawon, hugpongon kag pahulagon ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino, kag pamunuan ang rebolusyunaryo nga armado nga paghimakas kag rebolusyunaryo nga kahublagan masa sa bilog nga pungsod.

Sa ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo kag paagi sa pagpalig-on sang kolektibo nga pagpamuno kag paghiliusa sang tanan nga patriyotiko kag demokratiko nga sahi, pat-ud nga pagadal-on sang aton dungganon nga Partido kag pumuluyong Pilipino ang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon sa mas mataas nga lebel kag paga-agumon ang mas dalagku nga kadalag-an sa maabot nga mga tinuig.

Sa inspirasyon sang handumanan nanday Kaupod Laan, Kaupod Bagong-tao, Ka Joma kag tanan nga dungganon nga martir kag baganihan sang proletaryo kag pumuluyong Pilipino, ubos-ikasarang naton nga abagahon ang mabug-at nga katungdanan sa pagsulong sang handum para sa matuod nga kahilwayan, demokrasya kag sosyalismo.

Batuan ang ginpasingki nga imperyalista nga pagpamigos batuk sa pumuluyong Pilipino!

Maisog nga isulong ang inaway banwa para sa matuod nga kahilwayan kag demokrasya!

Padabdabon kag ilapta ang kalayo sang inaway banwa!

Mabuhay ang Bag-ong Hangaway sang Banwa!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang Proletaryo kag Pumuluyong Pilipino!

Pinakamataas nga pagsaludo kanday Kaupod Laan kag Bagong-tao