Pinakataas nga pagpasidungog ilang Kaubang Laan ug Kaubang Bagong-tao

Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoChineseIlocoHiligaynonEnglish

Puno sa rebolusyonaryong kasilag ug kasuko sa mga nagaharing hut-ong ug ilang mga pasistang suluguon, ginapaabot namo sa tanang kadre ug myembro sa Partido, mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa tanang rebolusyonaryong pwersa ug tibuok katawhang Pilipino, ang pagkamatay nilang Kaubang Laan (Benito Tiamzon) ug ni Kaubang Bagong-tao (Wilma Austria), mga nangulo ug maayong lider sa Partido Komunista ng Pilipinas ug tibuok rebolusyonaryong kalihukan sa nasud.

Si Ka Laan ug si Ka Bagong-tao bangis ug minanap nga gipatay sa mga pasistang berdugo sa Armed Forces of the Philippines (AFP) niadtong Agosto 21, 2022, human sila madakpan samtang nagabyahe sakay sa duha ka van nga gigamit nila padulong sa daplin sa dagat sa Catbalogan. Nadakpan sila sa tunga sa alas-dose sa udto ug ala-una sa hapon. Wala silay armas bisan mugbong pusil.

Pulo sila tanan nga nadakpan, grabeng gipaantos sa gipangulata ug uban pang porma sa pagtortyur, ayha hingpit gipatay. Kauban nila Ka Laan ug Ka Bagong-tao nga gipatay sa kaaway silang kaubang Joel Arceo (Ka Divino, kalihim sa usa ka komite sa subrehiyon sa Eastern Visayas), si Ka Yen, Ka Jaja, Ka Matt, Ka Ash, Ka Delfin, Ka Lupe, Ka Butig. Matud sa nakalap nga impormasyon sa tim nga nag-imbestiga sa panghitabo, nabungkag ang nawong sa mga kauban, puno og bun-og sa gahi nga butang. Tin-aw nga ang uban gipatay pinaagi sa pagpusil.

Aron tabunan ang ilang krimen ug panason tanang ebidensya, nagmugna og istorya ang Joint Task Force-Storm ug Task Force Trident sa AFP aron ipagawas nga adunay engkwentro sa dagat. Niadtong kadlawon sa Agosto 22, 2022, gisakay ang mga patay’ng lawas sa gipatay nga rebolusyonaryo sa usa ka bangka nga gipaguyod sa tunga sa dagat ayha hingpit gipabusikad sa tunga-tunga sa Catbalogan ug Tarangnan island. Walo ka patayng lawas lang ang nataho nga narekober.

Nakadawat ang Kawanihan sa Pulitika ug Komiteng Tigpatuman sa kumpirmasyon mahitungod sa pagpatay ilang Ka Laan ug Ka Bagong-tao pila ka adlaw human ang insidente. Sa mga nisunod nga semana ug bulan, gipahigayon ang lalom nga pag-imbestiga aron sayron ang mga detalye luyo niining bangis nga krimen.

Ginapunting namo nga direkta ug nag-unang responsable sa pasistang brutalidad nga pagmasaker ilang Ka Benito Tiamzon, Ka Wilma Austria ug lain pang walo nga rebolusyonaryo silang Ferdinand Marcos Jr, commander-in-chief sa AFP, Gen. Edgardo de Leon, kanhi nangulo sa JTF-Storm ug sa 8th Infantry Division, ug Brig. Gen. Marceliano Teofilo, nangulo sa Intelligence Service sa AFP. Direktang lambigit usab ang mga pwersa sa US military pinaagi sa Joint Special Operations Task Force Trident, usa ka yunit nga direktang gunit, ginabansay ug ginaarmasan sa US. Silang Marcos ug uban pang kakunsabo sa maong krimen kinahanglang itaral sa hingtungdang hukmanan.

Tinuod nga bayani sa katawhang Pilipino

Ginadeklara sa Komite Sentral ang magtiayon nga silang Kaubang Benito Tiamzon ug Kaubang Wilma Austria isip mga martir ug tinuod nga bayani sa katawhang Pilipino. Gihalad nila ang ilang tibuok kinabuhi sa pag-alagad sa masang pinahimuslan ug dinaug-daog ug gigahin ang tanang katakus ug kahibalo alang sa pagpaasdang sa tinguha alang sa nasudnong kagawasan ug demokrasya, sosyalismo ug komunismo.

Gikan sa kinailadman sa kasing-kasing sa matag rebolusyonaryong Pilipino, ginapadangat sa Kawanihan sa Pulitika ug tibuok Komite Sentral ang pagpahisubo sa mga anak ug apo nilang Ka Laan ug Ka Bagong-tao.

Si Ka Laan ug Ka Bagong-tao mga hanas sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug sa teorya ug praktika sa rebolusyong Pilipino. Sa giya ni Kaubang Jose Maria Sison, maayo nilang gipanguluhan ang Komite Sentral ug ang Bagong Hukbong Bayan sa kapin-kon-kulang tulo ka dekada sa pagpaasdang sa malungtarong gubat sa katawhan.

Si Ka Laan ug Ka Bagong-tao parehong anak sa rebolusyonaryong pagbalod niadtong ulahing bahin sa dekada saysenta hangtud sa sayong bahin sa dekada syetenta. Si Ka Laan gipanganak niadtong Marso 21, 1951 ug nagdako sa Marikina, Metro Manila. Si Ka Bagong-tao usab gipanganak niadtong Disyembre 21, 1952 ug tubong-Pasig City. Pareho silang nahimong estudyante sa Jose Rizal High School. Halos dungan usab silang nitungha sa University of the Philippines niadtong ulahing bahin sa dekada 1960, nahimong manunulat sa Philippine Collegian, ug nahimong myembro sa mga nasudnon-demokratikong organisasyon sa kabatan-onan.

Pareho silang nahimong organisador sa han-ay sa mga mamumuo ug mag-uuma. Sa wala pa sila gilatid sa sentral nga mga organo sa Partido, pareho silang nangulo sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong kalihukan sa lain-laing mga rehiyon. Gikan sa Manila, dungan silang gibalhin sa Cebu niadtong 1974 aron mopatuman sa pag-organisa sa mga mamumuo. Gibalhin sila sa Samar sa sunod nga tuig aron magpahigayon sa pasiunang katilingbanong pakisusi ug magpalalom sa paghupot sa mga antipyudal nga pakigbisog, lakip sa uban pang mga tahas. Niadtong 1976, si Ka Laan nipapel isip kalihim sa rehiyon sa Easten Visayas, samtang si Ka Bagong-tao ang ikaduhang kalihim. Lakip si Ka Bagong-tao sa mga nangulo sa Central Luzon niadtong unang yuto sa dekada 1980 kung asa nagbandera ang armadong pakigbisog ug lapad nga mga pakigbisog sa masang mag-uuma ug mamumuo batok sa diktaduryang US-Marcos. Ang pagpangulo ni Ka Laan sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong kalihukan sa Eastern Visayas gilakipan sa lagsik nga pag-asdang sa mga pakigbisog nga antipyudal ug armadong pakigbisog.

Nagpatuman silang Kaubang Laan ug Bagong-tao sa yaweng papel sa pagpaasdang sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id (IBKP) niadtong 1992-1998 nga subli nagpalig-on sa baruganan sa Partido sa batakang prinsipyo sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, ug sa estratehiya ug taktika sa malungtarong gubat sa katawhan aron iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan. Maayo nilang gipanguluhan ang Komite Sentral sa Partido sa pagpanalipod niini ug pagpakyas sa mga rebisyunistang traydor nga nagsulay nga ilihis o siakon ang Partido. Sa ilang pagpangulo, naluwas ang Partido gikan sa hulga sa pagkalusaw ug subling gidala ang rebolusyonaryong Pilipino sa dalan sa pag-asdang ug paglambo.

Sa nilabayng tulo ka dekada, si Ka Laan ang nibarog isip nangulo sa Komiteng Tigpatuman sa Komite Sentral sa inadlaw-adlaw nga pagpangulo niini sa rebolusyong Pilipino. Si Ka Bagong-tao usab ang nahimong pangkinatibuk-ang kalihim sa Komite Sentral. Sa Ikaduhang Kongreso sa Partido niadtong 2016, subli silang gilatid sa Komite Sentral ug mga nangulong organo sa Partido.

Nipatuman sila sa mga indibidwal nga responsibilidad, bisan pa sa nilabayng mga dekada hugot silang nagtinabangay sa pagpas-an sa bug-at nga mga tahas sa pagpangulo sa Partido sa Komite Sentral, Kawanihan sa Pulitika ug sa Komiteng Tigpatuman sa paghatag-iwag sa dalan sa pag-asdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa Pilipinas.

Ang mga dokumento sa Komite Sentral ug sa Komiteng Tigpatuman nga gipasiugdahan nila og sulat labaw pang nagpabahandianon sa mga teorya sa pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa Pilipinas. Ang mga memorandum o direktiba sa KTKS labaw pang nagpatin-aw ug nagpalalom sa konsepto sa malungtarong gubat sa katawhan ug gerilyang pakiggubat. Naggahin sila og panahon aron pahugton ang paghupot sa mga kadre sa Partido sa mga prinsipyo sa tanang-bahin nga pagpaasdang sa gubat sa katawhan ug sa krusyal nga bili sa pagkombina sa tulo ka sangkap niini—ang armadong pakigbisog, rebolusyong agraryo ug pagtukod og baseng masa.

Ang nabilin nga mga sinulat nilang Ka Laan ug Ka Bagong-tao lakip na sa bahandianong kaban sa rebolusyonaryong teorya nga tampo sa rebolusyong Pilipino sa pagpabahandianon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Tigumon kini sa Komite Sentral sa usa o pila ka libro alang sa mga kadre sa Partido.

Gidakop silang Ka Laan ug Ka Bagong-tao niadtong 2014 ug kapin duha ka tuig nga gipriso. Nakagawas sila niadtong 2016 aron magsilbi sa negotiating panel sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa panaghisgot pangkalinaw sa rehimeng Duterte. Sadihang gibasura ni Duterte ang hisgot pangkalinaw ug gimando ang pagdakop ug pagpatay sa mga personahe sa NDFP ug sa Partido ug BHB, subli nga nisulod silang Ka Laan ug Ka Bagong-tao sa mga natarang gerilya.

Gatusan ka milyong piso ang gigahin ni Duterte aron lutuson ang gipundohan nilang Ka Laan ug Ka Bagong-tao ug sa Komite Sentral gikan pa niadtong 2017. Walay hunong ang mga pagpamomba gikan sa kahanginan ug mga kanyon nga nagguba ug nagresulta sa grabeng kadaot sa kinabuhi ug panginabuhian sa lapad nga suportang masa sa rebolusyonaryong kalihukan. Pilaan ka libong pasistang tropa ang gigamit alang sa pakana sa kaaway nga puuhon ang kinabuhi nilang Ka Laan ug Ka Bagong-tao ug putlan og ulo ang Partido.

Naglampos man ang kaaway nga tapuson ang kinabuhi nilang Ka Laan ug Ka Bagong-tao, pilde sila sa tumong nga piangan ang panguluhan sa Partido. Ug sama sa pagkalukat sa dagkong kahoy sa lasang, naghatag sila og lapad nga luna nga karon agianan sa bidlisiw sa adlaw nga naghatag og kainit ug kusog sa bag-ong mga kahoy nga haligi sa Partido ug BHB.

Lig-on nga kolektibong pagpangulo sa Komite Sentral sa Partido

Dili ikalimod nga dako ang nawala sa Partido, partikular na sa Komite Sentral, sa pagkamatay nila ni Kasamang Benito Tiamzon ug Kasamang Wilma Austria, nga gisundan sa pagpanaw ni Kasamang Joma niadtong Disyembre 16, 2022. Dili usab ikalimod ang gibug-aton sa pagkawala o kamatayon sa ubay-ubay usab nga nanguna nga kadre sa Partido sa niaging mga tuig nga naglakip nila ni Julius Giron (Ka Nars), Jorge Madlos (Ka Oris), Menandro Villanueva (Ka Bok), Antonio Cabanatan (Ka Manlimbasog), Eugenia Magpantay (Ka Fiel), Mariano Adlao (Ka Panoy) ug uban pa.

Apan, sa tibuok-kinabuhi nilang pagpangulo sa Partido ug rebolusyong Pilipino, gibansay nila ang liboan ka mga kadre ug rebolusyonaryo nga andam mopuli ug modumala sa bug-at nga mga katungdanan ug responsibilidad. Bisan pa nga adunay pipila nga namatay, gipulihan sila sa daghang mga kadre ug mga lider nga determinadong motuman sa ilang mga katungdanan taliwala sa dagkong mga pagsulay.

Ubos sa pagpangulo sa Kawanihan sa Pulitika, dali nga gitibuok ug gipalig-on sa Komite Sentral sa Partido ang mga sentral nga organo sa pagpangulo sa Partido. HInanaling gitudlo ang mga puli nga kadre nga karon nanguna sa adlaw-adlaw nga pagpasiugda sa mga tahas ug katungdanan sa pagpangulo. Walay kahadlok nilang gidawat ang mga hagit sa pagpangulo. Labaw pang gipalig-on sa Komite Sentral ang pagpangulo niini sa mga nangunang komite ug kadre sa mga komite sa rehiyon ug sa uban pang sentral nga organo niini. Bug-os nga paningkamot karon sa Komite Sentral nga palig-onon ang tibuok Partido sa ideolohiya, pulitika, ug organisasyon.

Sa duso sa Kawanihan sa Pulitika ug Komite Sentral, ang tanang kadre sa Partido sa tanang ang-ang sa pamunuan karon bug-os ang kolektibong naningkamot aron ipataas ang teoretikal ug praktikal nga kahibalo sa pagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, ang mga batakang prinsipyo sa Partido sa ideolohiya, pulitika. ug organisasyon, ug estratehiya ug taktika sa pag-asdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan.

Gipangunahan karon sa mga kadre sa Partido sa pagtigom sa mga kasinatian, pagbuntog sa mga kahuyang ug pagtul-id sa mga kasaypanan. Naningkamot sila sa pag-umol subay sa proletaryong ideolohiya, ginabantayan ug ginasalikway ang mga sayop nga tendensya sa paghunahuna, nagpakahanas sa demokratikong estilo sa trabaho ug nagsapraktika sa pagsaway ug pagsaway-sa-kaugalingon isip pamaagi sa pagpalig-on sa panaghiusa ug labaw pang pagpalambo sa mga tahas. Andam ang tanang kadre sa Partido nga mohimo ug bug-at nga sakripisyo samtang gitigom ang kusog sa ginsakpan aron mabuntog ang tanang kalisdanan ug pagsulay, ug mopadayon sa dalan sa rebolusyonaryong pag-uswag.

Gipanguluhan karon sa Komite Sentral ang dugang pagpakusog sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Ang tibuok gisakpan sa Partido lig-ong nagkahiusa sa mga plano ug katungdanan nga gilatid sa Komite Sentral sa mga direktiba nga gipagula niini pinaagi sa Komiteng Tigpatuman. Ang tanang komite sa Partido gitahasan sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa ug pagpanguna sa ilang ekonomikanhon ug politikanhong pakigbisog, pagsukol sa mga nagpalisod sa masa nga mga palisiyang neoliberal, pakigbatok sa pasistang terorismo sa kaaway, pagsukol sa nagkagrabeng interbensyon militar sa imperyalismong US, ug pagtukod og nagkahiusang prente aron ibutyag, ihimulag ug pakigbisugan ang pasistang rehimeng US-Marcos. Gimandoan usab sa Komite Sentral ang Bag-ong Hukbong Bayan nga hingpit nga pakyason ang tanang pag-atake sa kaaway, palapdon ug pakusgon ang relasyon sa halapad nga masang mag-uuma, kusog nga pukawon ang mga kontra-pyudal nga pakigbisog, palapdon, palig-onon ug padaghanon ang mga organisasyong masa sa kabanikanhan, ipakaylap ang pagdilaab sa gerilyang pakiggubat.

Ginapalig-on karon sa Komite Sentral ang organisasyon sa Partido subay sa prinsipyo sa demokratikong sentralismo. Kusganong ginapakusog ang kolektibong pagpangulo sa tanang ang-ang. Hugot nga ginapatuman ang mga lagda ug disiplina. Ang tanan naningkamot sa paglunsad sa regular nga mga tigum ug mga kumperensya aron matibuok ang panaghiusa. Husto nga ginapatuman ang mga lagda ug kamanduan aron makaabante isip usa ug magkadungan. Regular ug hinanaling nagataho ang mga komite sa mas taas nga organo sa Partido. Sa tanang ang-ang sa pagpangulo, ginabantayan pag-ayo ang pagdagan sa trabaho sa ubos nga ang-ang subay sa kahimtang sa masa.

Atubangan sa nagkagrabeng krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema ug pag-antos sa grabeng kakabos, pagpahimulos ug panaugdaog ubos sa imperyalismo, pyudalismo ug burukratikong kapitalismo, lig-on ang determinasyon sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino nga maningkamot sa dalan sa rebolusyonaryong pakigbisog. Karon labaw pa sa kaniadto, determinado ang Partido sa pagpukaw, paghiusa ug pagpalihok sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino, ug pagpangulo sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog ug rebolusyonaryong kalihukang masa sa tibuok nasud.

Sa giya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug pinaagi sa pagpalig-on sa kolektibong pamunuan ug panaghiusa sa tanang patriyotiko ug demokratikong hut-ong, siguradong dalhon sa atong bantugang Partido ug katawhang Pilipino ang nasudnon-demokratikong rebolusyon sa mas taas nga ang-ang ug makab-ot ang mas dagkong mga kalampusan sa umalabot nga mga tuig.

Sa inspirasyon sa panumduman ni Kasamang Laan, Kasamang Bagong-tao, Ka Joma ug ang tanang bantugang martir ug bayani sa proletaryado ug katawhang Pilipino, bug-os natong pas-anon ang bug-at nga katungdanan sa pag-asdang sa tinguha alang sa tinuod nga kagawasan, demokrasya ug sosyalismo.

Labanan ang gipakusog nga imperyalistang panaugdaog batok sa katawhang Pilipino!

Maisugong isulong ang gubat sa katawhan alang sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya!

Ipadilaab ug ipakaylap sa kalayo sa gubat sa katawhan!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista sa Pilipinas!

Mabuhi ang proletaryado ug ang katawhang Pilipino!

Pinakataas nga pagpasidungog ilang Kaubang Laan ug Kaubang Bagong-tao