Kangatuan a pammdayaw dagiti kakadwa nga Ilokano kada Ka Puk-et ken Ka Louie–banwar a nalabbaga a mannakigubat ti tribu a Kalinga ken umili a Pilipino

Pilipino

Ti National Democratic Front of the Philippines iti Ilocos ket mangidatdaton ti kangatuan a pammadayaw kada Onal “Ka Puk-et” Balaoing ken Gonzalo “Ka Louie” Battawang, agpada a Nalabbaga a mannakigubat ti NPA-Kalinga iti panangibuwis ti biag da iti maingel a panangsaranget iti naranggas nga operasyon militar idiay Balbalan, Kalinga manipud Marso 5 tapno salakniban ti tribu da.

Idandanon mi ti naimpusuan a pannakipagladingit kadagiti kapamilya, katribu ken kakadwa nga inbati da Ka Puk-et ken Ka Louie. Kadwa yo dagiti rebolusyonaryo ken masa nga Ilokano a maikuskuspil, karaman dagiti nailian a minorya ti Ilocos iti sakaanan ti Cordillera a lumablaban iti nailian a panangidadanes ken nadumaduma a langa dagiti pyudal ken malapyudal a panaggundaway ti agar-ari a dasig,

Ti panagidaton ti biag ti dua a kadwa a Nalabbaga a mannakigubat ti Kalinga ket pudno a nakadaydayaw a pagadawan ti inspirasyon ken adal para kadakami a rebolusyonaryo ditoy Ilocos. Situtured nga indauluan ni Ka Puk-et ti yunit na tapno sanguen ti kabusor nga aglablabesen iti panagbombomba, istraping ken nadumaduma a porma ti militarisasyon a nagresulta iti pannakakigtot ken pannakaperhuwisyo ti umili idiay Balbalan, Kalinga manipud Marso 5, agingga nga isuna ket pimmusay. Makapapungtot ken pudno nga aramid ti terorista ti panang-abuso ti pasista a militar iti bangkay ni Ka Puk-et. Awan-buteng met a sinarakusok ti kakadwa a pakairamanan ni Ka Louie ti peggad idi Marso 15 tapno itsek-ap ken isalbar dagiti taraken a nuang ken baka ken dagiti mula ti masa a dinangran ti panagbomba ken istraping ti kabusor idi Marso 5 agingga a nakaengkwentro da dagiti tropa ti kabusor ken saan a nakalasat ni Ka Louie.

Kadagiti inaramid da nga addang tapno sarangeten ti kabusor ken tulungan ti masa a sapulen ken isalbar dagiti taraken da nga ayup ken mulmula, agingga iti panagbuwis ti biag da Ka Puk-et ken Ka Louie, maminsan manen a pinaneknekan ti NPA ti kinabanwar da iti panagserbi iti umili, iti panangsalaknib ken panangisakit kadagiti masa a rangranggasan ken ikuskuspil ti kabusor. Ti kinasagana dagiti nailian a minorya laban iti nailian a panangidadanes ket ad-adda pay nga as-asaen ti rebolusyonaryo a kultura ti napudno a panagserbi iti umili iti pannarabay ti Marxismo-Leninismo-Maoismo nga ideolohiya ti masa a maidadanes.

Iti panangipakita ti kinatured ken kinapudno iti masa a maidadanes, maikaibingbingay ti dakkel dagiti nailian a minorya tapno inut-inot a rebbeken ti kabusor. Isuda ket napigsa a puwersa ti NPA iti panangiyabante iti gubat ti umili tapno gun-oden ti bukod-a pangngeddeng ti nailian a minorya ken wayawaya ti pagilian.

Agbiag ti New People’s Army!

Kangatuan a pammdayaw dagiti kakadwa nga Ilokano kada Ka Puk-et ken Ka Louie–banwar a nalabbaga a mannakigubat ti tribu a Kalinga ken umili a Pilipino