Pinakamataas na pagpupugay ng mga kasamang Ilokano kina Ka Louie at Ka Puk-et–mga dakilang Pulang mandirigma ng tribung Kalinga at sambayanang Pilipino

Ang artikulong ito ay may salin sa Iloco

Ang National Democratic Front of the Philippines sa Ilocos ay nag-aalay ng pinakamataas na pagpupugay kina Onal “Ka Puk-et” Balaoing at Gonzalo “Ka Louie” Battawang, mga Pulang mandirigma ng BHB-Kalinga sa kanilang pagbubuwis ng buhay sa magiting na pagsagupa sa marahas na operasyong militar sa Balbalan, Kalinga simula Marso 5 upang ipagtanggol ang kanilang tribu.

Ipinapaabot namin ang taos-pusong pakikiramay sa mga kapamilya, katribu at mga kasamang iniwan nina Ka Puk-et at Ka Louie. Kaisa kayo ng mga rebolusyonaryo at masang inaaping Ilokano, kabilang ang mga pambansang minorya ng Ilocos sa laylayan ng Cordillera na lumalaban sa pambansang pang-aapi at iba’t ibang anyo ng mga pyudal at malapyudal na pagsasamantala ng mga naghaharing uri.

Ang pagbubuwis ng buhay ng dalawang kasamang Pulang mandirigma ng Kalinga ay tunay na napakarangal na paghahalawan ng inspirasyon at aral para sa aming mga rebolusyonaryo dito sa Ilocos. Buong-tapang na pinamunuan ni Ka Puk-et ang kanyang yunit upang harapin ang kaaway na nagmamalabis na sa kanilang walang-pakundangang pambobomba, istraping at iba’t ibang anyo ng militarisasyon na nagresulta sa pagkasindak at pagkaperwisyo ng mamamayan sa Balbalan, Kalinga simula Marso 5, hanggang sa siya ay masawi. Kasuklam-suklam at tunay na gawaing terorista ang ginawang pang-aabuso ng pasistang militar sa labi ni Ka Puk-et. Walang takot ding sinuong ng tim ni Ka Louie ang panganib noong Marso 15, upang hanapin at isalba ang mga alagang kalabaw at baka at mga pananim ng masa na pininsala ng walang-habas na pambobomba at istraping ng kaaway hanggang makasagupa nila ang mga tropa ng kaaway at hindi siya nakaligtas.

Sa mga isinagawa nilang hakbangin upang harapin ang kaaway at tulungan ang masa sa paghanap at pagsalba sa kanilang alagang hayop, hanggang sa pagbubuwis ng buhay nina Ka Puk-et at Ka Louie, minsan pa’y pinatunayan ng mga Pulang hukbo ang kanilang kadakilaan at katapatan sa pagsisilbi sa bayan sa pagtatangggol at malasakit sa masa na dinadahas at inaapi. Ang katapangan at kahandaan ng pambansang minorya laban sa pang-aapi ay lalo pang hinahasa ng rebolusyonaryong kultura ng tapat na pagsisilbi sa masa tanglaw ang Marxismo-Leninismo-Maoismo, ang ideolohiya ng masang inaapi.

Sa pagpapamalas ng katapangan at katapatan sa pagsisilbi sa masang inaapi, nakakambag ng malaki ang mga pambansang minorya upang lansagin ng utay-utay ang kaaway. Sila ay malakas na puwersa ng Bagong Hukbong Bayan sa pagsusulong ng digmang bayan upang kamtin ang sariling pagpapasya ng pambansang minorya at kalayaan ng buong bayan.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Pinakamataas na pagpupugay ng mga kasamang Ilokano kina Ka Louie at Ka Puk-et–mga dakilang Pulang mandirigma ng tribung Kalinga at sambayanang Pilipino