Kolektibo nga magbangon kag manindugan para sa demokratiko nga kinamatarung! Tapuson ang kultura sang kalakasan kag terorismo paagi sa pagpalayas kay Duterte sa poder!

,

Nagasaludar kag nagapakig-isa ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA-Negros) sa mga isganan nga kababainhan sa bilog pungsod sa pagselebrar sang One Billion Rising 2021 subong nga adlaw. Kadungan sa sini nga pagselebrar ang malig-on nga pagpanindugan kag pagpakigbahin sang MAKIBAKA-Negros sa nagalapad kag nagadamo nga numero sang militanti nga mga kababainhan nga nagabangon kag nagahimakas para sa mga demokratiko kag lehitimo nga mga demanda sa tunga sang malala nga krisis sa ekonomiya, politika kag ikaayong lawas.

Nagapahanumdom sa aton ang ini ang selebrasyon sa signipikante nga papel sang mga kababainhan sa kasaysayan sang kolektibo nga paghimakas agud tapuson ang tanan nga porma sang pagpang-abuso, pagpanghimulos kag kalakasan ilabi na ang pagtapos sang machopasista kag tiraniko nga paghari sang nagapostura nga diktador sa pwesto.

Sa atubang sang pagpangdalasa sa pumuluyo sang nagasaka nga kaso sang Covid-19, pag-usmod sang ekonomiya, sunod-sunod nga kalamidad, wala untat nga pagsaka sang presyo sang mga balaklon, nagadamo nga numero sang nawad-an sang trabaho, prayoridad gihapon sang rehimen Duterte ang pagpatuman sang mga programa kag laye nga nagaserbi sa kaugalingon nga interes.

Ginpatingkad sang nagalala nga kondisyon sa subong ang padayon nga inutil, paantus, berdugo kag tiraniko nga rehimen ni Duterte nga ginagamit ang salsalon nga kamot agud pukanon kag pahipuson ang ano man nga porma sang mga pagpamatuk sa ambisyon nga maglawig sa poder lagpas pa sa iya nga termino. Labi pa ini nga magabangis kag desperado ilabi na nga maisip na lang ang inadlaw niya nga nabilin sa Malacañang.

Nagalala ang lapnagon nga kultura sang kalakasan kag terorismo sa idalum sang diktador nga paghari ni Duterte. Sa Negros sa diin isa sa laboratoryo sang kontrarebolusyonaryo nga gyera sang rehimen klaro nga makit-an ang nagabaskog nga pagpamigos kag sistematiko nga pagpang-atake kasangkapan ang mga mersenaryo nga pwersa sang estado.

Gamit ang Memo Order 32, Executive Order 70 kag ang demonyo nga Anti-Terror Act of 2020 bilang modus sang pasista nga mga ahente sang estado, naglab-ot na sa 98 ka mga aktibista, lider masa kag tigdampig sa tawhanon nga kinamatarung ang biktima sang ekstra-hudisyal nga pagpamatay samtang masobra 100 naman ang biktima sang ilegal nga pagpang-aresto base sa ginpangtanom nga ebidensya sa diin 28 diri ang mga kababainhan.

Bisan ang mga nagabusong kag ang lapsag ang indi makaluwas sa mahigko nga gyera kag terorismo ni Duterte. Matingkad diri ang pag-aresto kay Nona Espinosa nga anum ka bulan nga nagabusong sang panahon sang pagdakop kag nagbata na sadtong Nobyembre 2020 sa diin gindingutan sang kinamatarung ang bag-o bun-ag nga lapsag nga maka-upod kag ma atipan sang iya nga iloy. Dugang pa diri ang paghostage sa duha ka bulan nga lapsag sa reyd nga gindihon sang pwersa sang estado sa syudad sang Talisay bangod sa espekyulasyon nga NPA kuno ang iloy. Sa tunga sini padayon nga nagabaskog ang crackdown kag pagpang-redtag sa mga progresibo nga mga organisasyon sa Isla.

Gani ginahatagan tum-ok sang MAKIBAKA-Negros ang pagpahanumdom sa rehimen Duterte nga ang nagasingki nga pagpamigos kag pagpanghimulos ang nagabun-ag lamang sang mas nagadamo nga numero sang nagahimakas nga pumuluyo agud maangkon ang matuod-tuod nga demokrasya kag kahilwayan. Wala sang ano man nga pagpamahog ang magasablag sa nagalapad nga paghimakas sang mga kabanainhan upod ang malapad nga pumuluyo sa pagsulong sang rebolusyonaryo nga paghimakas para maangkon ang makatarungan nga sosyedad kag hustisya.

Sa atubang sang madulom nga panahon sang tiraniko nga paghari ni Duterte, maisog nga magabangon para maghimakas kag magpamatuk ang mga rebolusyonaryo nga kababainhan sa tanan nga kontra-pumuluyo kag paantus nga tikang sang estado! Aton itisok ang binhi sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon agud sukton kag pabayaron ang macho-pasista nga rehimen Duterte sa iya krimen nga ginhimo batuk sa pumuluyo kag maangkon lamang ini paagi sa aton ululupod kag kolektibo nga paghimakas para sa pagpalayas kay Duterte sa poder! ###

Kolektibo nga magbangon kag manindugan para sa demokratiko nga kinamatarung! Tapuson ang kultura sang kalakasan kag terorismo paagi sa pagpalayas kay Duterte sa poder!