Komentaryo bahin sa “Bukas nga Sulat” sang Tribune of the People sa PKP

Read in: English | Pilipino

Sang Nobyembre 13, ginpublisar sang website nga nagpakilala nga “Tribune of the People” (TOP) bilang editoryal sini ang artikulo nga “To Celebrate Biden’s Victory is Incompatible
with the Anti-Imperialism: An Open Letter to the Communist Party of the Philippines” (“Ang pagsaulog sa pagdaog ni Biden indi santo sa Anti-imperyalismo: Bukas nga Sulat sa Partido Komunista sang Pilipinas (PKP)”).

Dapat lang nga sikwayon sang PKP ang amo nga “Bukas nga Sulat”, ilabi na nga ginsulat ini sang grupo nga nagapostura nga Maoista kag anti-rebisyunista. Dapat ini nga ibuyagyag bilang ultra-“Wala” nga pagsatsat nga wala sang kahilabtanan sa Maoismo. Sa tabon sang rebolusyonaryo nga retorika, ang matuod nga tuyo sini amo nga itulod ang PKP kag iban pa nga Maoista nga untaton ang ila hilikuton sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa malapad nga kubay sang masa paagi sa pag-angot kag pagkuha sa suporta sang mga nahanunga nga pwersa kag hingalitan ang mga litik sa tunga sang mga reaksyunaryo kag imperyalista. Ang pagsunod sa linya sang pag-analisa sang TOP magahamulag sa mga proletaryado nga rebolusyonaryo sa malapad nga masa, kag magahamulag kag mangin wala sang pulos ang nagapamuno nga partido komunista.

1. Ginpakamalaut sang artikulo sang TOP ang PKP bilang “rebisyunista” sa pagkilala sa resulta sang eleksyon sa US bilang ekspresyon sang pagsikway sang pumuluyo nga Amerikano sa rehimeng Trump. Wala ginakilala sang TOP ang pagkalutos sa eleksyon ni Trump, nga siya nagatiglawas sa ultra-Tuo nga seksyon sang nagaharing sahi sa US, bilang isa ka malahalon nga kadalag-an sang pumuluyo nga Amerikano nga nagapapagsik sa paghimakas sang pumuluyo batuk sa mga kontra-pumuluyo nga polisiya ni Trump. Wala sini ginakilala nga ang pagkalutos ni Trump sa eleksyon nga US isa sa bunga sang lapnagon nga hublag protesta sang masang Black American, mamumugon, kababainhan, migrante kag iban pa nga sektor nga malaparan nga naghulag sa nagtaliwan nga mga bulan. Sa pagpamilit sang bahid nga Trotskyismo, ginahambal sini nga indi progresibo kag indi rebolusyonaryo ang anuman nga demokratiko nga paghimakas (o ang ligal nga paghimakas para sa reporma)–baliskad nga itumbas sini ang “demokratiko nga mga paghimakas” sa “demokratikong rebolusyon”–bangud wala sini nalab-ot ang ila panawagan para sa “sosyalista nga rebolusyon” kag indi makabulig sa pagpasulong sang “inaway banwa”.

Sa pagpakamalaut sa PKP, ginapakita sang TOP ang pagkangil-ad sini sa pumuluyo nga Amerikano sa ila pagpasakup sa eleksyon, nga ginpanawagan nga iboykot sang Tribune. Ginahayag nila ang ila “Wala” nga pagbinata-bata nga batasan sa pagpanawagan sa rebolusyonaryo nga pwersa nga indi magpasakup sa reaksyunaryo nga eleksyon, maluwas nga kundenahon ini, bisan wala pa nalab-ot sang kamuklatan pangpulitika sang nahanunga nga seksyon sang pumuluyo ang maglunsar sang mas rebolusyonaryo nga mga porma sang paghulag. Sa pagsuma sa pagpamuno pangpulitika sang Bolshevik, ginhambal ni Lenin nga: “kon ikumbinar ang ligal kag iligal, parlamentaryo kag di parlamentaryo nga porma sang paghimakas, kon kis-a mapuslanon kag importante nga sikwayon ang parlamentaryo nga mga porma. Ugaling, sayup katama nga bulag nga isapraktika ang inagihan nga ini, o sundon lang nga wala sang kunsiderasyon sa iban pa nga kahimtangan kag sitwasyon.”

Bangud sa pagbinata-bata sini, napaslawan ang TOP nga hakson agud mapamunuan sang rebolusyonaryo nga proletaryo ang sahing mamumugon kag pigos nga pumuluyo, labaw pa sa pagbuyagyag sang makasahi nga kinaiya sang eleksyon kag pagduso sa simple nga kamatuoran nga ang eleksyon isa ka reaksyunaryo nga kumpetisyon kon sa diin wala sang matuod nga mapilian ang pumuluyo, nga pareho nga ginatiglawas nanday Trump kag Biden ang sahi sang mga monopolyo kapitalista. Para mapatuman ang katungdanan nga madamuan nga habigon ang minilyon nga masa, kag pukawon kag pataason ang makasahi nga kamuklatan sang mga mamumugon kag pigos nga pumuluyo, kinahanglan nga pukawon kag kuhaon sang nagapamuno nga partido ang suporta sang nahanunga nga seksyon kag ubayan ang ila paghulag, indi sa paagi nga pagdikta sa ila, kundi paagi sa paggamit sang lenggwahe nga ila maintindihan.

Sa “Bahin sa mga Pamaagi sa Pagpamuno,” ginsulat ni Mao nga: “(Ang mga lider) ginakinahanglan nga maayo sa paghugpong sa gamay nga numero sang aktibo nga elemento sa pamunuan kag magsalig sa ila agud mapataas ang nahanunga nga mga elemento kag para pukawon ang naulihi nga elemento. Ang nagapamuno nga grupo nga may matuod nga paghiliusa kag nakaangot sa masa amat-amat nga mahimo paagi lang sa pangmasang paghimakas, kag indi hamulag halin diri.” Ginasuma sini ang basehan nga Maoista nga prinsipyo sa linyang masa kag pagpamuno. Kon ipamilit sang nagapamuno ang pagpapanaog sa ila sang “purista” nga linya nga wala ginakunsiderar ang lebel sang pangpulitika nga kamuklatan kag paghulag sang masa, mahamulag lang sila kag indi makapamuno. Sa partikular, ginakinahanglan sang mga rebolusyonaryo nga lider nga suportahan ang pumuluyo sa paglunsar sang ila mga paghimakas nga nakapasulod sa ligal nga balayon sang reaksyunaryo nga sistema agud mapataas ang lebel sang ila pangpulitika nga kamuklatan kag ila komitment sa aktibismo pulitikal. Ginakinahanglan mangin maayo ang mga rebolusyonaryo sa pag-isa kag pagpamuno sa masa sa ila mga praktikal nga paghimakas para sa gilayon nga mga reporma samtang ginapataas ang pang-ideolohiya kag pangpulitika nga lebel sang nagapanguna kag nahanunga nga seksyon.

2. Gindeklarar sang artikulo sang TOP nga katuyuan sini nga sipad-siparon ang pahayag sang PKP, apang nagpangtorse sang hambal sa tig-ulo pa lang sang hambalon nga “ginasaulog” sang PKP ang pagdaog ni Biden. Iban nga bagay nga saulugon ang pagkalutos ni Trump. Indi ini katumbas sang pagsaulog sa pagdaog ni Biden. Sa kamatuoran, ginaplastar sa pahayag sang PKP nga ang elektoral nga pagdaog ni Biden amo ang resulta sang mga pwersa sang pumuluyo nga Amerikano batuk kay Trump; kag ang hilikuton nga hangkaton si Biden nga sabton ang mga panawagan sang pumuluyo nga Amerikano.

Sang mapatalsik sang pumuluyo nga Pilipino si Marcos sang 1986 paagi sa malapnagon nga aksyong masa, upod nila nga nagsaulog ang Partido sa pagtapos sang halos 15 tuig nga pasistang diktadurya. Upod nga nagsaulog man sa ila sang mapatalsik sa poder ang rehimeng Estrada sang 2001 paagi sang direkta nga paghulag sang ginatos ka libo nga pumuluyo. Sa duha ka kaso, muklat ang Partido nga ang nagbulos nga mga rehimen nagatiglawas man sa pareho nga makasahi nga interes sang mga daku nga burges kumprador kag daku nga agalon nga mayduta nga sunud-sunuran sa imperyalismong US. Ginhingalitan sang Partido kag sang ligal nga mga pwersa nga demokratiko ang mga litik sa sulod sang nagaharing sistema sa idalom sang bag-o nga rehimen kag nakaani sang mga daku nga kadalag-an, pareho sang paghilway sa mga bilanggong pulitikal lakip na ang mga lider sang Partido, sa pagpanawagan sang hustisya para sa mga biktima sang pasista nga pagpamigos. Nag-agum sang mas daku nga suporta sang publiko para sa panawagan sang masa sa reporma sa duta, dugang nga sweldo kag iban pa nga demokratikong demanda.

3. Gintiko sang TOP ang rekord sang PKP sa paghambal nga gintawag sini si Duterte bilang “una nga sosyalista nga pangulo” sang Pilipinas. Ginpakamenos man sini ang PKP paagi sa paghambal nga “handa na gid ini nga tapuson” ang armadong paghimakas paagi sa “taktika” sini sa pakigsugilanon pangkalinungan.

Nahibal-an sang tanan nga si Duterte mismo ang naghambal nga siya ang “pinakauna nga sosyalista nga pangulo”, nga siyempre wala sang ilusyon ang PKP. Nahibal-an sang PKP ang reaksyunaryo nga makasahi nga kinaiya sang rehimeng Duterte bilang tagatatap sang mapiguson kag mapanghimulos nga nagaharing sistema. Bilang pila ka dekada nga upisyal sa lokal nga banwa, nahibal-an ni Duterte ang kusog sang BHB kag ginpili nga mangin maabyanon kag mabinuligon sa rebolusyonaryo nga hublag sa paghilway sa mga prisoner-of-war (POW), sa paghatag sang bulig sa kalamidad kag pagkilala sa demokratiko nga gubyerno sang banwa kag sa sistema sini sang pagpamuhis. Pero muklat katama ang Partido sa iya makasahi nga oryentasyon bilang burukrata kapitalista. Umpisa pa lang, ginlaragway sang Partido si Duterte bilang “bag-o nga hepe sang neokolonyal nga estado”.

Nagapasakup ang PKP sa sugilanon pangkalinungan indi para sa makitid nga katuyuan nga “tapuson” ang armadong paghimakas, kundi bilang ekstensyon sini. May sugilanon pangkalinungan bangud may armado nga inaway.

Sa malawigan nga kinaiya sang gera sibil sa Pilipinas, ang pag-agum sang kalinungan isa sa gilayon nga mga halambalanon nga ginaatubang sang kada rehimen halin dekada 1980. Halos palareho ang mga ini nga sa umpisa sang termino nagapostura sa pumuluyo nga Pilipino nga interesado sa kalinungan kag sugilanon pangkalinungan sa rebolusyonaryo nga hublag. Sa pihak nga bahin, ginauyatan sang Partido kag National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang polisiya sa pagkabukas sa sugilanon pangkalinungan para idingot sa reaksyunaryo nga estado ang solo nga maghambal bahin sa kalinungan, kag para makahatag-kaathagan sa halambalanon sang kalinungan kag iduso ang panawagan sang pumuluyo para sa makatarungan kag malawigan nga kalinungan.

Bilang halimbawa, sang 2016, nakignegosasyon ang PKP, paagi sa NDFP, kay Duterte sa sugilanon pangkalinungan. Ginsukot sang PKP ang mga ginhambal kag pagpostura ni Duterte kag gintumod sa iya nga mangin matuod sa iya mga deklarasyon sa pumuluyo. Sa konteksto sang negosasyon pangkalinungan kag sa gwa sini, ang PKP kag ang rebolusyonaryo nga hublag nagaduso sa pungsodnon-demokratiko nga demanda sang pumuluyo agud maduso ang anuman nga konsesyon nga mabenepisyuhan sang pumuluyo, mapanindugan ang rebolusyonaryo nga prinsipyo sang isa ka makatarungan kag malawigan nga kalinungan, kag ibuyagyag ang wala sang unod kag pasismo sa sulod sang ginapagwa nga “kalinungan” sang mga reaksyunaryo.

4. Ang PKP wala nagapati nga ang mga imperyalista nga polisiya sang US, lunsay lokal kag internasyunal, pundamental nga magabag-o sa idalom sang pagbaylo sang rehimeng Biden. Ini mismo ang punto sang Partido sang hambalon sini nga si Biden na ang mangin ulo sang imperyalismong US. Bilang tiglawas kag manugpatuman sang mga polisiya nga magapalala sa pagpamigos kag pagpanghimulos sa sahing mamumugon kag pumuluyo.

Ginhambal sa pahayag sang PKP nga si Biden “nagsakay sa ibabaw sang balod sang demokratiko nga kahublagang masa”, nga sa isa ka bahin isa ka pitik nga pagsaway kon paano ginhingalitan sang mga reaksyunaryo ang mga aksyon protesta para sa ila benepisyo kag sa pihak nga bahin isa ka hangkat sa
pumuluyo nga Amerikano nga magpadayon sa ila paghimakas kag pagduso sa ila mga panawagan, nahibal-an nga ang pagdaog ni Biden utang niya sa ila. Bangian nga ginapagwa ini sang TOP bilang makasahi nga oportunismo kag pag-ikog-ikog, nga sa kamatuoran, panawagan ini sa sahing mamumugon sa US nga iduso ang inisyatiba pangpulitika gwa sa pulitika nga ginatiglawas sang burgesya.

Hungod nga kabahin sa mga pulitikal nga panawagan nga pagaatubangon sang magabaylo nga rehimeng Biden ang malapnagon nga singgit para untaton sang US ang militar kag pulitikal nga pagsuporta sa pasista nga si Duterte nga ginasikway na sa bilog nga kalibutan bangud sa malala nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung.

5. Nagapostura nga Maoista ang TOP wala sapayan nga sa pagkamatuod ginabastos ang Marxismo-Leninismo paagi sa pag-atake sa PKP halin sa isa ka ultra-“Wala” nga tindog. Kuno abi ginadayaw nila ang “talagsahon” nga armadong paghimakas nga ginapamunuan sang PKP pero ginaduso sini nga ipahigad ang importansya sang pagsuporta sa ligal nga paghimakas, o mga paghimakas para sa reporma. Kuno abi ginasuportahan nila ang “pagpadayon sang armado nga pagbato sa imperyalismo” apang gusto man sini ipahigad ang kakinahanglanon nga maglunsar sang pulitikal nga paghimakas (lakip ang parlamento nga paghimakas) kadungan sini, nga sa katapusan magapadulong sa pagkahamulag sang armadong paghimakas, nga magbutang sini sa puro sitwasyon militar.

6. Ang “Maoismo” sang TOP isa ka maskara para atakehon ang Maoismo. Sa website sini, nagpakilala ang TOP bilang Gonzaloista o tagasunod ni “Chairman Gonzalo” (ang nakabilanggo nga lider sang Communist Party of Peru). Ginapakagamay sini ang PKP bilang “impluwensyado sang Kaisipang Mao Zedong” kag gintawag ang polisiya sa relasyon pangluwas sang Partido nga “rebisyunista”. Ang editoryal sang TOP indi hugot sa tagipusuon nga pagsaway sang isa ka Maoista sa isa pa ka Maoista kundi isa ka bukas nga pagpakamalaut sa Marxista-Leninista-Maoista nga linya sang PKP.

Nagaathag nga may ara subong nga dululungan nga pagbira sa PKP sa wala pulos nga tuyo nga gub-on ini sa ideolohiya kag pulitika. Upod sa mga atake nga ini ang liwat nga pagkwestyon sa natural nga kinaiya sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema para pakanubuon ang teoritikal kag praktikal nga mga basehan sa paglunsar sang malawigan nga inaway banwa bilang estratehiya sa pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa, tubtob sa wala sang basehan nga mga akusasyon nga ang PKP “tagasuporta” sang pasismo sang rehimeng Duterte, kag madamo nga iban pa. Ang mga atake nga ini ginalunsar sang mga imperyalista kag reaksyunaryo, kag sang kuno mga rebolusyonaryo kag kontra-rebolusyonaryo nga mga grupo sa sulod kag gwa sang Pilipinas. Dapat pursigido nga batuan sang Partido ang mga atake nga ini paagi sa pursigido nga paghimakas sa ideolohiya kag pulitika para dampigan ang Marxismo-Leninismo-Maoismo. #

Komentaryo bahin sa “Bukas nga Sulat” sang Tribune of the People sa PKP