Labanan ang pasistang pang-aatake sa mamamayan ng Rizal!

,

Nananawagan ang NDFP-ST sa mamamayang Rizaleño na patuloy na tumindig at makibaka sa gitna ng sunud-sunod na atake ng reaksyunaryong estado sa kanilang mga karapatang tao, kabuhayan at demokratikong karapatan sa bungad ng 2024. Walang puwang ang pananahimik at pagbabantulot na kumilos sa harap ng mapang-api, mabangis at mapanlinlang na kaaway. Ang ngipin-sa-ngipin na pakikihamok ang pinakamabisang paraan upang ilantad at biguin ang kontra-mamamayang pakana ng AFP-PNP, NTF-ELCAC at ang mga mapandambong na interes sa likod nito.

Matinding panliligalig at perwisyo ang dinanas ng mga Rizaleño at mga organisasyong nagtatanggol sa karapatan sa nakaraang dalawang buwan. Sa tabing ng “pagwasak sa terorismo” na walang iba kundi ang pangarap na durugin ang CPP-NPA-NDFP, ipinatutupad ng AFP-PNP ang mga kontra-rebolusyonaryo at kontra-mamamayang kampanya ng panunupil na labag sa internasyunal na makataong batas at yumuyurak sa mga karapatang nakasaad kahit na sa mismong reaksyunaryong Konstitusyong 1987. Naging target ng paninirang-puri, pagmamanman, banta at red-tagging ng 80th IBPA ang mga grupo at indibidwal na tutol sa proyektong Wawa-Violago Dam at mga pamilyang malisyosong iniuugnay sa armadong rebolusyonaryong kilusan.

Sa mga bayan ng Rodriguez, Antipolo at Jala-jala, nananalasa ang kontra-rebolusyonaryong programang MALAYA KA sa komunidad ng mga magsasaka, maralitang lungsod at katutubo. Ito ang bagong pangalang ibinigay ng 80th IB at NTF-ELCAC sa gasgas at lantad nang kampanyang pekeng pagpapasuko. Sa esensya, pareho pa rin ang layunin at ang maruruming taktikang gamit ng mga militar upang paramihin ang bilang ng kanilang pekeng napapasuko at napapabalik-loob umano sa gubyerno. Ganito rin ang taktikang ginamit ng berdugo’t kriminal na si Palparan noong Oplan Bantay Laya 2 sa Aurora at niresiklo ng Oplan Bayanihan laban sa mga pinaghihinalaan nilang NPA sa hanay ng pambansang minorya. Paulit-ulit ang iligal na imbestigasyon at pagpapatawag sa kampo kaya’t naaantala ang trabaho at pagsasaka ng mga biktima. Isinasailalim ng mga pulis at sundalo ang mamamayan sa paniniktik sa pamamagitan ng pagtugaygay sa kanila hanggang sa kaingin, gulayan at pati sa bahay ng iba pang mga kamag-anak.

Kasuklam-suklam ang desperadong paggamit ng pera ng mga ahente ng estado sa mga maralitang pamilya upang akitin silang “isuko” ang diumano’y kamag-anak nilang NPA. Sa mga post sa Facebook, ipinagyayabang ng 80th IB na “marami na silang napalaya” sa pamamagitan ng programang pagpapasuko. Ang totoo, dumarami ang mga Rizaleño na nakararanas ng panggigipit, karahasan at saywar ng militar at nagngangalit sa tahasang paglapastangan ng mga pasista sa kanilang mga karapatang tao.

Nauna pa rito, isinailalim sa mga di-makatwirang restriksyon at pagbabantay ang mga komunidad na kalapit at mismong pinangyarihan ng engkwentro sa pagitan ng AFP at NPA-Rizal sa Rodriguez noong Enero 31. Naglagay ang 80th IB ng checkpoint at inobliga ang mga residenteng magpakita ng ID para lang makapasok sa kanilang baryo. Nananakot din ang mga pasista gamit ang “listahan” ng mga pangalan na ipinagtatanong-tanong sa mga bahay.

Bukod sa pisikal na panghaharas, tuluy-tuloy rin ang pagpapakalat ng militar ng mga kasinungalingan at paratang hinggil sa kanilang mga biktima sa social media. Walang kapararakang nire-redtag ang mga maka-kalikasang grupong aktibong nangangampanya laban sa pagtatayo ng mapanirang dam. Kinasangkapan dito ang pabrika ng pekeng balita na Sonshine Media Network International kung saan nagpa-interbyu si 80th IB commander Lt. Col. Mark Antony Ruby noong Pebrero 4. Ginagawa pa rin ng 80th IB ang mga kalokohang ito sa kabila ng rekomendasyon ng dalawang eksperto mula sa UN na dapat nang itigil ang red-tagging dahil inilalagay nito sa panganib ang buhay ng tao at nilalabag nito ang demokratikong karapatan sa malayang pagpapahayag.

Ang mga pasistang atakeng ito ang siyang patunay at dapat maglinaw sa mamamayang Rizaleño kung bakit kailangang makibaka para sa karapatan sa lupa, buhay, kabuhayan at pagtanggol sa kalikasan. Hayok na hayok ang mga gahamang naghaharing uring burgesya kumprador na Razon, Araneta, Robes, Villar, Lopez at Violago, at mga kasabwat nilang dayuhang kumpanya na kamkamin ang lupain ng Rizal, pasukin ang mayamang kabundukan ng Sierra Madre at dambungin ang mga likas yaman dito kahit na kapalit nito ang pagkawasak ng kabuhayan at tirahan ng mamamayan at pagkasira ng kalikasan. Ginagamit nilang “private army”, binubusog sa suhol at pabor ang armadong pwersa ng reaksyunaryong gubyerno upang proteksyunan ang kanilang interes sa pamamagitan ng karahasan at panunupil sa mga tutol sa kanilang proyekto. Sa pagkabulag sa pera at pagiging mersenaryo, inaapi at pinahihirapan ng AFP-PNP ang masang anakpawis.

Dapat tutulan at labanan ang pamamayagpag ng mga ganid at ang kanilang mga pasistang tuta. Kailangang magbangon at lumaban sa lahat ng posibleng anyo, paraan at daluyan, mula sa ligal, mala-ligal hanggang lihim at armado upang salagin at labanan ang mga atake ng mapang-aping estado. Maipagtatanggol lamang ng mamamayan ang sarili, ang kanilang komunidad at ang kalikasan kung sama-sama at walang tan tagalgkot na makikibaka para sa kanilang interes at sa tunay na pambansang kalayaan at demokrasya.

Labanan ang pasistang pang-aatake sa mamamayan ng Rizal!