Opisyal na Pahayag ng Kabataang Makabayan-Laguna sa Ika-54 na Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan Magpunyagi at i-angat ang militansya tungong armadong pakikibaka! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Pinakamataas na pagpupugay at pagkilala ang iginagawad ng kabataang Lagunense sa armadong pakikibaka ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) bilang tagapagtanggol ng masang-api sa kanayunan. Kasama ang malawak na hanay ng mamamayang Lagunense, susulong ang Kabataang Makabayan sa probinsya ng Laguna tungong sosyalistang tagumpay sa pamamagitan ng pangmatagalang digmang bayan.

Mataas na pagpupugay din ang ipinahahatid ng mga rebolusyonaryong kabataan ng Laguna para sa mga martir ng sambayanan na sina Carlo “Ka Yago” Alberto at Jeramie “Ka Ash” Garcia. Asahan ninyo na maraming kabataan mula sa probinsya ng Laguna ang tatangan ng armas dahil sa inyong kabayanihan.

Pagpupugay kay Kasamang Jose Maria Sison bilang isa sa mga tagapagtaguyod ng Bagong Hukbong Bayan. Matapos ang muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na 53 na taon ang nakalilipas, walang pagdadalawang-isip si Kasamang Joma na tanganan ang hamon ng armadong pakikibaka upang ipagtanggol ang mga mamamayan laban sa karahasan ng mga militar sa kanayunan.

Sa ilalim ng iba’t ibang desperasyon ng estado upang pigilin ang tuluy-tuloy na pagsulong ng Bagong Hukbong Bayan, ay patuloy na sumusulong ang mga kadre ng Bagong Hukbong Bayan upang kamtin ang susunod ng hakbang at estratehiya niya. Sa gabay ng PKP, walang pagdadalawang-isip na tupdin ang mga tungkuling iniaatas upang lubos na mapagsilbihan ang masang anakpawis.

Sa kalunsuran, hindi mapipigil ang mga kabataang Pilipino partikular na sa Laguna sa patuloy na pagpupunyagi. Maaasahan ng bulok na estado ang malawakang pagsulong ng kabataang Pilipino sa pamamagitan ng kaliwa’t kanang protesta at iba pang tipo ng pagkilos.

Hinog ang panahon para mas pagtibayin ang rebolusyonaryong hangarin. Sa gabay ng PKP, patuloy na susulong ang kabataang Lagunense at ipagtatagumpay ang rebolusyong pinangungunahan ng mga proletaryo. Nakahanda ang Kabataang Makabayan-Laguna na tanganan ang hamon ng panahon sa kabila ng iba’t ibang serkumtansya at internal na kontradiksyon ng kaniyang mga miyembro.

Kabataang Makabayan, magpunyagi at i-angat ang militansya tungong armadong pakikibaka. Sumulong bilang mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Pambansang Nagkakaisang Prente!
Kabataan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Magpunyagi at i-angat ang militansya tungong armadong pakikibaka! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!