Makatwiran ang magprotesta: ipagpatuloy ang laban sa mapaminsalang mina sa Palawan!

Kaisa ng iba’t ibang uri at sektor ng mamamayan, mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines-Palawan ang iligal na pagdispers at pag-aresto ng mga pulis na nagmistulang bayarang goons ng Ipilan Nickel Corporation (INC) sa mga residente ng Brooke’s Point na mapayapang nagsasagawa ng kilos-protesta laban sa operasyon ng kumpanya. Iligal na dinampot ng lokal na pulis ang ilang residente kabilang ang mga babae at may edad habang iligal na idinetine ang anim na residente ng mga barangay ng Aribungos, New Panay, Maasin at Ipilan noong Abril 14.

Malinaw ang pagsisilbi ng Philippine National Police sa INC sa garapalang paglabag at pagyurak nito sa karapatan ng mamamayang nagpoprotesta. Hindi na nakagugulat para sa mamamayan ang ginawang pagsuway ng mga pulis sa utos ng punong bayan ng Brooke’s Point na si Cesario Benedicto pabor sa barikada. Kabalintunaang itinuturing ng mga pulis na malaking “public disturbance” ang mapayapa at makatwirang protesta ng mamamayan habang walang-habas nilang tinatakot at sinasaktan ang mga tao laluna ang mga lider at iba pang sumusuporta sa protesta.

Malinaw na nagpapakasangkapan ang pulisya sa naghaharing-uri at korporasyong INC. Minsan pang pinatunayan ng mga bayarang ahente at ahensya ng estado ang garapalang pakikipagsabwatan nito sa mga mapandambong na kumpanyang tulad ng INC. Lampas isang buwan na mula nang itirik ng mga residente ang tinawag nilang “Barikadang Bayan” mula Pebrero pero hindi natigatig ang mga pambansa at panlalawigang opisina ng reaksyunaryong gubyerno at mga ahensya nito at nagmistulang mga bulag, pipi at bingi sa makatarungang hinaing ng mga Palaweño.

Nararapat na kundenahin, singilin at papanagutin ang mga kapural hindi lamang sa iligal na pagdispers at pag-aresto sa mga nagpoprotesta sa Brooke’s Point kundi sa pagpapahintulot sa mga dambuhalang kumpanyang mapangwasak sa kalikasan at kabuhayan ng mamamayan. Dapat singilin ang rehimeng US-Marcos-Duterte at kasapakat nito sa lokal na gubyerno ng probinsyang pinamumunuan ng pangkating Socrates-Alvarez sa kanilang kriminal na kapabayaan sa pangwawasak sa kalikasan at pagsasapanganib sa buhay at kabuhayan ng mamamayan.

Sa kabilang banda, dapat higit pang pag-ibayuhin ng mga Palaweño ang pakikibakang nakasalig sa kanilang sariling lakas kaisa ang iba pang aping uri at sektor sa probinsya at buong bansa. Dapat nilang sapulin na ang kanilang pakikibaka para sa lupa at kabuhayan ay dapat itaas sa pakikibakang pampulitika laban sa mapang-aping sistemang dominado ng mga naghaharing dayuhan at lokal. Ang pakikibakang ito ang nasa ubod ng pambansa-demokratikong laban ng bayan na isinusulong ng NDFP at mga alyadong organisasyon nito. Nararapat na higit na palakasin ang mga alyadong organisasyon ng NDFP sa buong probinsya at maging sa Brooke’s Point para buuin ang nagkakaisang lakas ng iba’t ibang sektor laban sa mapang-aping estado. Kasunod nito, palakasin ang armadong pakikibaka sa kanayunan na tunay na masasaligan ng mamamayan para magawaran ng aksyong punitibo ang mga kumpanyang tulad ng INC na perwisyo sa mamamayan.#

Makatwiran ang magprotesta: ipagpatuloy ang laban sa mapaminsalang mina sa Palawan!