Mapulang pagpupugay kay Ka Ilaya, bayani ng kababaihang Lagunense!

Pinagpupugayan ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Laguna si Allysa Lemoncito sa kaniyang dakilang buhay at sakripisyong ibinigay alang-alang sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan.

Mas nakilala si Allysa bilang Ka Seda at Ka Ilaya, laluna sa mga magtutubo ng Batangas, kung saan naging isa siya sa limang Pulang mandirigma na namartir noong Disyembre 17 matapos ang isang engkwentro sa Barangay Malalay, Balayan.

Nakikiramay ang National Democratic Front of the Philippines-Laguna at ang mga rebolusyonaryong organisasyong kaalyado nito sa magulang, kapatid, kaanak, at mga kaibigan ni Ka Ilaya. Mabigat ang pagpanaw ni Ka Ilaya, dahil inialay niya ang buhay niya para pagsilbihan ang sambayanang Pilipino. Pinili ni Ka Ilaya ang hindi pangkaraniwang landas, hindi para sa sariling interes niya kundi para sa interes ng masang inaapi.

Para sa mamamayan at kababaihang Lagunense, huwarang modelo si Ka Ilaya ng isang rebolusyonaryong handang magpanibagong-hubog, yakapin ang Marxismo-Leninismo-Maoismo, at tahakin ang landas ng rebolusyon para sa pambansang pagpapalaya. Hinarap niya ang lahat ng mga kontradiksyon hanggang sa napagpasyahan niyang ilaan ang lahat para sa bayan.

Nagmula si Ka Ilaya sa pamilyang mababang petiburges. Manggagawa at malamanggagawa ang magulang niya. Tulad ng maraming pamilya, nagmula sa hanay ng mga magsasaka sa kanayunan ang mga magulang ni Ka Ilaya. Sa kabila ng kawalan ng disenteng trabaho bunga ng malapyudal na krisis, nagsumikap sila para makapagbigay ng maayos na buhay para sa dalawa nilang anak.

Mabilis na namulat Ka Ilaya sa panlipunang realidad matapos ang bulok na halalang 2019. Naging interesado siya sa usaping pampulitika dahil sa dusgusto niya sa lantarang pandaraya ng reaksyunaryong rehimeng US-Duterte para siguraduhing makakaupo ang mga tuta nito sa Kongreso at Senado. Lalong naahita si Ka Ilaya sa palpak na tugon ng pamahalaan sa pandemyang Covid-19, lalo na sa usapin ng edukasyon. Bilang kabataan-estudyante, naranasan niya mismo ang komersyalisado at anti-demokratikong mga patakaran ng pamantasan niya.

Naging bahagi ng organisasyong masa si Ka Ilaya para sa kabataang kababaihan noong 2020. Masikhay siyang kumilos sa gawaing propaganda at ahitasyon, at aktibo siyang lumalahok sa mga talakayan at iba pang aktibidad. Sa pagluwag ng mga lockdown, naging aktibo rin siya sa paglahok sa gawaing pag-oorganisa sa mga komunidad sa Laguna.

Taong 2021 nang naging kasapi si Ka Ilaya ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan. Madali siyang narekluta dahil sa kasikhayan niya, kahandaang tumanggap ng papalaking responsibilidad, at mabilis na pagkamulat sa pangangailangan ng isang armadong rebolusyon para lutasin ang mga suliranin ng bansa.

Bilang miyembro ng MAKIBAKA, gumampan si Ka Ilaya sa gawaing propaganda. Sa paglaon, naging kasapi rin siya ng Partido at gumampan sa pag-oorganisa sa hanay ng kababaihan sa lalawigan.

Sumama si Ka Ilaya sa exposure sa isang larangan para ipagdiwang ang ika-53 na anibersaryo ng Partido. Dito niya nakilala nang lubusan ang Bagong Hukbong Bayan at nakita ang kahalagahan ng paglulunsad ng armadong pakikibaka sa kanayunan. Tumugon si Ka Ilaya sa panawagan ng Partido na isulong ang digmang bayan sa mas mataas na antas, at nagpasya siyang sumapi sa Bagong Hukbong Bayan.

Bilang kasapi ng BHB, kumilos si Ka Ilaya sa probinsya ng Batangas, kung saan nakasalamuha niya at pinagsilbihan ang mga masang magtutubo sa lalawigan. Naging bahagi siya ng pakikibaka ng mga magtutubo para sa kanilang kabuhayan sa kabila ng magkasabay na pagsara ng Central Azucarera de Don Pedro at ng malawakang importasyon ng asukal sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr. Kasabay nito, isinulong din ni Ka Ilaya at ng mga kasama sa BHB ang rebolusyong agraryo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng armadong pakikibaka sa lalawigan.

Tinitingala at kinikilala ng lahat ng mamamayang Lagunense si Ka Ilaya bilang isang bayani! Dakilang inspirasyon siya sa lahat ng kabataang kababaihan. Hamon ngayon para sa lahat na matuto kay Ka Ilaya at isapuso ang diwa ng paglingkod sa sambayanan, ng pagharap sa sakripisyo at sa mga kontradiksyon, at sa ubos-kayang pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan hanggang sa ganap na tagumpay.

Makakaasa ang masang anakpawis na marami pang sisibol na mga Ka Ilaya — mga militanteng kababaihan na handang lumahok sa pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba.

Mabuhay si Allysa “Ka Ilaya” Lemoncito!
Kababaihan, lumahok sa digmang bayan! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mapulang pagpupugay kay Ka Ilaya, bayani ng kababaihang Lagunense!