Archive of Malaya Asedillo | Spokesperson

Panghawakan ang panawagan ng pagwawasto! Isulong ang armadong pakikibaka hanggang sa tagumpay!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front of the Philippines sa lalawigan ng Laguna ang Bagong Hukbong Bayan sa ika-55 na anibersaryo nito. Pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng Pulang mandirigma at kumander ng tunay na hukbo ng sambayanan! Sa loob mg mahigit limang dekada, nilagpasan ng BHB ang samu’t saring paghihirap at sakripisyo alang-alang sa pagsulong […]

Pasiklabin ang pakikibaka para sa hustisyang panlipunan, singilin ang mga berdugong rehimen ni Marcos Jr. at Duterte!
March 09, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Tatlong taon na ang lumipas mula nang naganap ang Bloody Sunday Massacre, na kumitil sa buhay ng 9 na aktbista at nagdulot sa pagkaaresto ng 5 sa Timog Katagalugan. Sa utos ng berdugong si Rodrigo Duterte, inilunsad noong Marso 7, 2021 ang isang simultaneous and enhanced police and military operation (SEMPO) sa Cavite, Laguna, Batangas, […]

Ipagdiwang ang ika-55 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Ibayong sumulong tungo sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front at ng lahat ng rebolusyonaryong organisasyon sa probinsya ng Laguna ang Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-55 na anibersaryo nito. Mabuhay! Sa okasyong ito, pinapaalalahanan tayo ng Partido na kailangang mahigpit nating hawakan ang ating mga prinsipyo at linya sa ideolohiya, pulitika, at organisasyon. Wasto at napapanahon ang panawagan ng […]

Celebrate the 55th anniversary of the Communist Party of the Philippines! Advance further towards the success of the people’s democratic revolution!
December 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

The National Democratic Front and all revolutionary organizations in the province of Laguna extend their greetings to the Communist Party of the Philippines on its 55th anniversary. Long live! On this occasion, the Party reminds us to grasp firmly our ideological, political, and organizational principles. The Party’s call to rectify and learn from our past […]

Mapulang pagpupugay kay Ka Ilaya, bayani ng kababaihang Lagunense!
December 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Pinagpupugayan ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Laguna si Allysa Lemoncito sa kaniyang dakilang buhay at sakripisyong ibinigay alang-alang sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan. Mas nakilala si Allysa bilang Ka Seda at Ka Ilaya, laluna sa mga magtutubo ng Batangas, kung saan naging isa siya sa limang Pulang mandirigma na namartir noong Disyembre 17 matapos […]

Susi ang rebolusyon sa pagsulong ng karapatan ng masang anakpawis!
December 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front of the Philippines sa probinsya ng Laguna ang patuloy na paglaban ng mamamayan para sa pagkamit ng kanilang mga pambansa at demokratikong karapatan, ngayong Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao. Ginugunita sa buong daigdig ang araw na ito bilang pagkilala sa nagpapatuloy na pakikibaka ng mamamayan para sa karapatan at kalayaan. […]

On the social media censorship of NDFP Laguna’s spokespersons
December 09, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

We have been informed that the X (Twitter) accounts of Victoria Madlangbayan (KM Laguna spokesperson) and Alberto Alonzo (PKM Laguna spokesperson) are facing censorship. Particularly, Victoria Madlangbayan’s account was suspended while Alberto Alonzo’s was shadowbanned. These incidents happened shortly after they shared their statements regarding the reopening of peace talks between the GRP and NDFP. […]

Tuloy-tuloy na isulong ang usapang pangkapayapaan! Suportahan ang unang hakbang tungo sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan!
December 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front of the Philippines-Laguna ang paglagda ng GRP at NDFP sa Oslo Joint Statement bilang paunang hakbang sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang panig. Kinikilala ng NDFP Laguna at ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Laguna na isang makabuluhang hakbang sa masalimuot na landas na pakikibaka upang makamit […]

Unite the masses in abolishing confidential funds and waging people’s war!
September 28, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

The Marcos Jr. clique has managed to include in the 2024 national budget provisions for confidential and intelligence funds, totaling PHP 5.277 billion and PHP 4.864 B, respectively. The Filipino people, however, are not ignorant to the true purpose of these funds. It is blatantly clear that the “confidential” funds are a cover for “corruption” […]

Paigtingin ang pakikibaka ng sambayanan para sa pambansang demokrasya at sosyalismo!
August 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Ginugunita ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa ng Laguna ang buhay at dakilang pakikibaka nina Ka Benito Tiamzon at Ka Wilma Austria-Tiamzon, mga martir ng sambayanan at bayani ng uring anakpawis. Ala-ala at hamon para sa ating lahat ang kanilang pagpupunyagi sa pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba. Hindi masusukat ang bigat ng ambag nina Ka […]