Mensahe sa tanan nga alyado kag abyan sa ika-50 nga anibersaryo sang NDFP

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishIlocoBisayaChinesePilipino

Sa ngalan sang bug-os nga katapuan sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), pati na ang tanan nga Pulang hangaway kag kumander sang Bagong Hukbong Bayan (BHB), ginapaabot sang Komite Sentral sang PKP ang militante nga rebolusyonaryo nga pagpanamyaw sa tanan nga alyado kag abyan sini sa National Democratic Front of the Philippines sa makasaysayan kag malipayon nga okasyon sang ika-50 nga anibersaryo sang NDFP.

Ginapanugyan namon sa Pungsodnon nga Konseho nga dal-on sang NDFP kag tanan nga alyado nga organisasyon sini ang masunod nga tema sa bilog nga tuig nga pagsaulog:

Pabaskugon ang NDFP! Hugpungon ang pumuluyong Pilipino para ipakigbato ang pungsodnon nga independensya sa tunga sang nagasingki nga dumuluong nga pagpasilabot kag nagadaku nga katalagman sang imperyalistang gyera! Isulong ang militante nga mga paghimakas para ipakigbato ang pungsudnon kag demokratiko nga interes batuk sa pasista nga rehimeng US-Marcos! Isulong ang pungsudnon demokratikong rebolusyon tubtub sa kadalag-an!

Sa okasyon nga ini, handurawon naton kag hatagan sang pagsaludar ang tanan nga baganihan kag martir sang rebolusyong Pilipino. Hatagan naton sang pinasahi nga pagkilala sanday Kaupod Jose Maria Sison, Benito Tiamzon, Wilma Austria, Fidel Agcaoili, Antonio Zumel, Julius Giron kag iban pa nga yabi nga lider sang Partido kag NDFP, pati na ang mga nagtaliwan na nga konsultant pangkalinungan ukon ginpamatay sang reaksyunaryo nga terorista nga estado. Pasalamatan naton ang indi maisip nga mga alyado sang NDFP nga padayon nga naga-alagad sa pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon.

May gilayon nga kakinahanglanon nga pabaskugon kag labi nga papagsikon ang NDFP bangud gina-atubang sang pumuluyong Pilipino ang nagalala nga krisis sang nagahari nga sistema kag nagadaku nga katalagman nga mahigop sa alimpuros sang mga gyerang imperyalista ilabi nga sa subong ginagamit sang US ang rehimeng Marcos kag AFP sa pagpanggarit-garit sa gyera, samtang nagapabilin nga matalaw sa pag-atubang sa agresyon sang China.

Sa maabot nga panahon, dapat maglunsar ang NDFP sang masangkad nga pagpaninguha nga sakdagon ang patriyotiko nga diwa sang pumuluyo, kag hugpungon, buyukon kag pahulagon ang pinakamalapad nga kubay sang pumuluyo para pangapinan ang pungsod batuk sa nagasingki nga banggianay sang imperyalista kag katalagman sang inaway. Sa atubang sang nagasingki nga pagpasilabot militar sang US kag nagalala nga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos sa idalom sang mga neoliberal nga polisiya, dapat maghimud-os ang NDFP nga mas entusyastiko nga i-abante ang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon kag ang ginahandum nga pungsudnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Ang PKP kag ang NDFP

Sa inisyatiba sang Partido, natukod ang NDFP sadtong Abril 24, 1973, wala pa isa ka tuig matapos gindeklarar sang pasistang diktaduryang US-Marcos ang layi militar. Sa amo nga adlaw, ginpagwa sang NDFP Preparatory Commission ang manipesto nga “Maghiliusa Para Ibagsak ang Diktadurang US-Marcos” nga ginabug-usan sang 10 ka punto nga programa. Halin sadto, bitbit sang pumuluyong Pilipino ang tatlo ka gamhanan nga hinganiban: ang Partido, ang BHB kag ang NDFP.

Sa bug-os nga panahon sang paghimakas kontra-diktadurya, nagserbe ang NDFP kag ang programa sini bilang isa sa pinakagamhanan nga iwag nga nag-ubay sa malapad nga masa sang pumuluyo sa ila pagmartsa batuk sa pasistang rehimen kag pagsulong sang pangkabilugan nga rebolusyonaryong paghimakas. Paagi sa NDFP, natukod ang isa ka malapad nga lambat sang mga tago nga pungsudnon-demokratikong pwersa nga nagaserbe nga salsalon nga ubod sang mga pangmasang paghimakas batuk sa diktadurya.

Madasig nga napagkit ang manipesto kag 10 ka punto nga programa sang NDFP sa malapad nga kubay sang pumuluyong Pilipino kag ginpukaw ang pumuluyo nga mag-isa kag maghulag batuk sa pasistang rehimen. Ang NDFP una nga ginbug-os sang pila ka organisasyon sang mga pamatan-on kag estudyante, kababainhan, mangunguma kag iban pa nga mga sahi kag sektor nga natulod maghulag sang likom sang ginpapanaog ang hayag nga pasista nga paghari. Halin 1973, padayon nga nagpalapad ang NDFP kag subong ginabug-os na sa sang masunod nga 18 ka organisasyon:

Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan, Revolutionary Council of Trade Unions, Katipunan ng mga Samahang Manggagawa, Pambansang Katipunan ng Magbubukid, Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, Kabataan Makabayan, Katipunan ng Gurong Makabayan, Makabayang Samahan Pangkalusugan, Liga ng Agham para sa Bayan, Lupon ng Mananaggol para sa Bayan, Artista at Manunulat para sa Sambayanan, Makabayang Kawaning Pilipino, Revolutionary Organization of Overseas Filipinos and their Families, Christians for National Liberation, Cordillera People’s Democratic Front, Moro Resistance and Liberation Organization and Revolutionary Organization of Lumads.

Ang NDFP ang pinaka-konsolidado nga organisasyon sang nagahiliugyon nga prente sang pumuluyong Pilipino. Ginahugpong sini ang tanan nga progresibo nga sahi kag sektor para magsuporta sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa. Ini ang pangpulitika nga sentro de grabidad sang nanuhay-tuhay nga lebel kag porma sang organisasyon sang nagahiliugyon nga prente batuk sa imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo.

Sa pagsulong sang malawigan nga inaway banwa, ang mga organo sang gahum pangpulitika sa baryo ukon inter-baryo nga lebel, subong man sa lebel munisipalidad ukon inter-munisipalidad, kag bisan lebel distrito natukod sa basehan sang organisadong kusog sang mga rebolusyonaryong organisasyon masa, mga lokal nga organisasyon sang Partido kag armado nga kusog sang Bagong Hukbong Bayan. Ginatungdan sini ang hilikuton pang-estado, lakip na ang pagpatuman sang mga polisiya kag programa sa reporma sa lupa, paghatag hustisya kag pagresolba sang mga kontradiksyon sa kubay sang pumuluyo, kag paghatag sang mga serbisyo pang-edukasyon kag ikaayong lawas. Gina-organisa kag ginapahulag sang mga ini ang pumuluyo para magsulong sang armadong pagbato sa reaksyunaryong estado

Kon tingbon, ang tanan nga ini nagabalay sang binhi sang Demokratiko nga Gubyerno sang Pumuluyo sang Pilipinas sa palaabuton, isa ka nagahiliugyon nga prente sang tanan nga progresibo kag patriyotiko nga sahi nga nakabase sa sandigan nga alyansa sang mga mamumugon kag mangunguma kag sa idalom sang pagpamuno sang proletaryado. Tubtub wala pa natukod sa bug-os nga pungsod, ang DGB ginatiglawasan sang NDFP.

Sa pagrepresentar sa DGB, nakabalay ang NDFP sang relasyon pangpulitika, pang-ekonomya, pangmilitar kag proto-diplomatiko sa iban nga entidad. Aktibo sini nga ginasakdag ang pangkalibutanon nga paghiliusa sa kubay sang mga anti-imperyalista nga pwersa. Direkta man ukon indi, ginakilala sang iban nga mga gubyerno ukon internasyunal nga kapulungan ang NDFP.

Sa subong, duha ka gubyerno ang nagaluntad sa kaumhan sa Pilipinas: ang Gubyerno sang Republika sang Pilipinas (GRP) kag ang DGB nga ginatiglawasan sang NDFP. Ang DGB isa ka Pula kag rebolusyonaryo, samtang ang GRP puti kag reaksyunaryo. Sila ang nagabug-os sang duha ka bahin sang gyera sibil sa naglipas nga 54 ka tuig.

Halin pa sang 1987 nagapakignegosasyon pangkalinungan na ang NDFP sa GRP. Malig-on kag maayo gid sini nga gintiglawasan ang pungsodnon kag demokratiko nga interes sang pumuluyong Pilipino, kag ginpaslaw ang mga iskema sang GRP nga gamiton ang negosasyon pangkalinungan bilang instrumento sang pagpaniplang kag pasipikasyon. Nakabun-ag ang negosasyon sang malahalon nga kasugtanan nagapanguna ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Maathag man nga napakita sang NDFP ang katampad sini sa pagsolbar sa sosyo-ekonomiko kag pangpulitika nga ugat sang gyera sibil, kag bangud sini, nakuha ang suporta sang malapad nga bahin sang katilingban sa handum para sa makatarungan kag pangmalawigan nga kalinong.

Importansya kag pagkagilayon sang 12-punto nga programa sang NDFP

Ang 12-punto nga programa sang NDFP amo ang sistematiko nga pagplastar sang kolektibo nga interes sang pumuluyong Pilipino para sa pungsudnon nga kahilwayan kag demokrasya. Ini ang pinakasuperyor sa tanan nga programa sang mga pangpulitika nga partido kag organisasyon sa Pilipinas.

Ang programa sang NDFP kabaliskaran sang neoliberal, kontra-Pilipino kag kontra-demokratiko nga mga polisiya kag programa sang nagahari nga papet kag pasista nga rehimeng Marcos, kag sang tanan nga nauna nga mga rehimen, nagpakuno-kuno man nga demokratiko ukon hayag nga tiraniko. Ginatiglawas sini ang interes sang mga mamumugon, mangunguma kag tanan nga iban pa nga ginahimuslan kag ginapigos nga sahi sa katilingban nga Pilipino, amo man sang tanan nga iban pa nga progresibo kag patriyotiko nga pwersa, nga direkta kontra sa interes sang imperyalismong US, kag sang lokal nga nagahari nga mga sahi sang dalagku nga kumprador burgesya kag dalagku nga agalon nga mayduta.

Ang nagatalom nga krisis sang nagahari nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema nagatumod sa importansya kag pagka-gilayon sang pagpatuman sang 12-punto nga programa sang NDFP. Mas o menus lima ka napulo ka tuig halin sang ginbalay ang programa sang NDFP, wala nagbag-o sa kalidad ang malakolonya kag malapyudal nga kondisyon sa Pilipinas. Nagalala lang ini sa kantidad kon sa diin naga-antus ang pumuluyong Pilipino sang tuman ka malala nga kondisyon sang pagpamigos kag pagpanghimulos.

Sa kaumhan, labi nga naglala ang problema sa kawawad-on sang duta sa dagway sang nagkalain-lain nga porma sang pagpang-agaw kag pagdingot sang duta sang mga daan kag bag-ong tipo nga agalon nga mayduta, dalagku kumprador burgesya kag multinasyunal nga korporasyon sa mga minahan, plantasyon, imprastruktura, real estate kag iban pa. Sa bug-os nga pungsod, labi nga indi maagwanta sang malapad nga masa ang nagalala nga sosyo-ekonomiko nga kahimtangan sa atubang sang manubo nga sweldo, pagdingot sang pangabuhian, pagtimbuok sang presyo sang langis, pagkaon kag iban pa nga basehan nga kinahanglanon, kawawad-on sang trabaho kag pagpanghugakom. Ang nagahari nga reaksyunaryo nga estado nagagamit sang tuman ka brutal nga pasista nga mga lihok agud punggan ang pagbato sang pumuluyo kag i-preserba ang nagahari nga sistema.

Sa tunga sang malubha nga kahimtangan pang-ekonomya kag pangpulitika nga pagpanglupig, padayon nga nagakaganyat ang pumuluyong Pilipino sa 12- ka punto nga Programa sang NDFP bilang pinakanagakabagay kag direkta nga solusyon sa ila gilayon nga mga problema. Ang singgitan para sa matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon labi nga nagabaskog sa tunga sang lapnagon nga pagka-wasak sang mga produktibo nga pwersa sa kasyudaran kag kaumhan. Ang ginapangayo nga komprehensibo kag progresibo nga programa pangkatilingban labi nga malahalon sa tunga sang malala nga krisis sang pangpubliko nga ikaayong lawas kag pangpubliko nga edukasyon. Kada punto sa programa sang NDFP talalupangdon nga tuhay sa tanan nga kagarukan sang nagahari nga sistema.

Ang ginatan-aw nga pagtukod sang bag-o nga pungsod kon sa diin naga-angkon ang pumuluyo sang matuod nga kahilwayan kag matuod nga demokrasya, kon sa diin naga-agum ang pumuluyo sang bunga sang ila pagpaninguha, dugang nga nagapainit sa ila rebolusyonaryong kaisog kag optimismo, kag nagapapagsik sa ila nga isulong ang rebolusyon.

Ang programa sang NDFP amo ang pangkabilugan nga dagway sang programa sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) para sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa. Sa pagsulong sang paghimakas sang pumuluyong Pilipino para sa matuod nga pungsudnon nga kahilwayan, ang 12 ka Punto nga Programa sang NDFP amo ang may makasaysayan nga sugpon sang rebolusyonaryo nga demokratiko nga programa sang Katipunan. Katuyuan sini nga kumpletuhon ang burges demokratikong rebolusyon, kag sa sini, tugahon ang kundisyon para isulong ang rebolusyon kag sosyalista nga konstruksyon.

Mga mainit nga isyu subong sa idalom sang pasista kag papet nga rehimeng Marcos

Ang nagaluntad nga pasista kag papet nga rehimeng Marcos amo ang nagaluntad nga konsentrasyon sang garuk nga nagahari nga sistemang malakolonyal kag malapyudal. Ginarepresentar sini ang interes sang imperyalismong US kag sang mga nagahari nga manugpigos nga sahi: sa partikular, sang interes sang nagahari nga hubon Marcos-Duterte. Sa tunga sang krisis sang nagahari nga sistema, nagasalimuang subong ang nagahari nga hubon Marcos-Duterte sa pagmonopolyo sang gahum pang-ekonomya kag pangpulitika, nga nagabunga sang labi sini nga pagkahamulag sa pumuluyo, kag nagatuga sang kagamo kag banggianay sa sulod sini.

Dugang nga ginapalala sang subong nga rehimeng US-Marcos ang krisis sa ekonomiya kag pulitika sang nagahari nga sistema. Ang mga kontra-nasyunal kag kontra-demokratiko nga polisiya maathag nga makita sa masunod nga apat ka yabi nga halambalanon:

a) Nagalala nga pagpasilabot militar sang US sa Pilipinas. Ginakinaiyahan ini sang plano sang US nga magtukod sang indi magnubo sa apat ka dugang nga base kag pasilidad militar sa idalom sang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Dugang ini sa lima na ka base kag pasilidad militar sang US kon sa diin ginapusisyon ang mga hinganiban kag gina-istasyon ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas. Ang mga bag-o nga base militar sang US kabahin sang plano sini nga magpatindog sang $27.1 bilyong nga lambat sang mga missile station sa ginabansagan nga “First Island Chain” sang mga pungsod nga pinakamalapit sa China. Kabahin ini sang nagapadayon nga panggarit-garit sang gyera kontra China, nga nagatuon sa pagbale-wala sa One China Policy kag pagsulsol sa panawagan para sa “Taiwan Indepence.”

Kadungan sini, ginapasingki sang US ang kontra-rebolusyonaryo nga gyera sini sa Pilipinas para lupigon ang pungsodnon-demokratikong rebolusyon, paagi sa pag-armas, pagpundo kag pagsuporta sa operasyon kontra-insurhensya sang AFP. Ang wala pulos nga katuyuan sang US amo nga tapnaon ang rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas agud lubos nga magamit kag mamaksimisa ang papet nga armado nga pwersa para sa posible nga armadong komprontasyon sa imperyalistang karibal nga China.

b) Nagasingki ang pasista nga pagpanglupig kag terorismo sang estado sa idalom sang kontra-insurhensya nga operasyon nga ginadirihiran sang US. Lapnagon ang mga paglapas sang AFP kag Philippine National Police (PNP) sa mga tawhanon nga kinamatarung kag internasyunal nga tawhanon nga layi, kalakip ang pag-hamlet sa mga komunidad, pagharang sang pagkaon, wala-hawid nga pagpalupok sang mga armas, pagpanghulog sang bomba halin sa kahawaan kag pagpangkanyon, ekstrahudisyal nga pagpamatay, mga pagdukot, supak sa layi kag indi makatarungan nga pagpang-aresto, pagtortyur kag iban pa nga brutalidad batuk sa mga sibilyan ukon indi kombatant.

c) Labi nga nagabaskog nga pagtulod sa mga polisiya kag neoliberal nga tikang nga nagapalala sa malapad nga pag-antus kag nagapalubha sa sosyo-ekonomiko nga kahimtangan sang pungsod. Ang ginpalala nga pagpasangkad sang mga operasyon sang mga multinasyunal nga korporasyon nagaresulta sang malaparan nga pagpang-agaw sa mga mangunguma kag mangingisda, dislokasyon sa pangabuhian kag pagwasak sa mga produktibo nga pwersa. Labi nga ginapadalom sini ang atrasado, agraryo kag pre-industriyal nga kahimtangan sang ekonomiya sang Pilipinas, nga nagaresulta sa malala nga dis-empleyo, manubo nga sweldo sa tunga sang nagatinimbuok nga presyo, pagsalig sa importasyon kag dumuluong nga pagpangutang; kag iban pa.

d) Nagadalom nga krisis sang nagahari nga pangpultika nga sistema. Sa tulod nga lubus-lubuson ang burukratiko nga prebilihiyo, agresibo nga ginaduso sang hubon Marcos-Duterte ang mga tikang nga sulohon ang gahum pangpulitika kag pang-ekonomiya. Ang plano nila nga ligwaton ang konstitusyon 1987 isa ka klaro nga parte sang iskema nila nga dulaon ang sablag sa paggamit sang gahum sang layi militar kag magpalawig sa gahum sang nagahari nga hubon. Ang mga iskema nga ini nagapadalom sang banggianay sa tunga sang nanuhay-tuhay nga hubon sang nagahari nga sahi. Kadungan sini, nagadalum ang away sa tunga sang mga Marcos kag Duterte sa pag-agaway sang mga ini sa burukratiko kapitalista nga kinawatan, kalakip ang kontrol sa militar, pulis kag iban pa nga yabi nga ahensya sang gubyerno, pagbulsa sang suhol gikan sa mga kontrata sa gubyerno, pagkolekta sang kotong halin sa ismagling kag baligyaanay sang druga, kag iban pa.

Ang mga isyu nga ini naga-athag sang garuk nga kahimtangan sang nagahari nga sistemang malakolonyal kag malapyudal. Diin man sini, ukon kumbinasyon sang pila sang mga ini mahimo mangin sentro sang likuan sang krisis sa ekonomya kag sa pulitika, nga mahimo amo man ang makapukaw sa malapad nga masa sang pumuluyo kag makapasingki sang ila demokratiko kag militante nga kahublagang masa.

Naga-athag man ang daku nga potensyal sang mga isyu nga ini nga magalupok kag magpangdalasa sa konteksto sang nagapadayon nga krisis sang pangkalibutanon nga krisis sang kapitalismo kag sang nagadaku nga posibilidad sang panibag-o nga hugnat sang krisis sa pinansya, resesyon kag depresyon sa ekonomiya. Sa bilog nga kalibutan, amat-amat nga nagadaluyong ang dalagkuan nga demonstrasyon sa mga kapitalistang pungsod kag sa atrasado nga malakolonyal nga pungsod, sa tunga sang pagbato sang ginapigos kag ginahimuslan nga mga sahi batuk sa nagalala nga mga polisiya kag imperyalistang gyera.

Ang papel sang NDFP sa pagbaskog sang rebolusyonaryonaryong daluyong

Padayon nga ginapamunuan sang Partido Komunista ng Pilipinas ang pumuluyo nga Pilipino sa pagsulong sang pungsudnon-demokratikong rebolusyon paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa. Ginakalipay sini nga makaalyado ang mga organisasyon kag katapuan nga myembro sang NDFP.

Sa tunga sang madasig nga pagsarurot sang nagahari nga sistema, nagasingki ang agaway kag nagadaku ang posibilidad sang inter-impeyalista nga gyera, ginapanan-aw sang Partido ang gina-atubang nga panahon sang pagdaluyong sang rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas, kahublagang masa sa kasyudaran kag kaumhan, kag pagtukod sang NDFP kag iban pa nga organisasyon sang nagahiliugyon nga prente. Masanag ang palaabuton sang mga rebolusyonaryong pwersa para makapabaskog sa maabot nga panahon sang pagsulong.

Labaw sangsa nagligad, mas determinado ang Bagong Hukbong Bayan nga isulong ang pangmalawigon nga inaway banwa sa kaumhan. Nakapreserba kag nakapursigir ini sa dalan sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas, kag padayon nga nagasulong sang malapad kag nagasingki nga pagpakig-away gerilya base sa nagalapad kag nagadalom nga baseng masa.

Pat-ud ang dalan sang pagsulong sang rebolusyonaryo nga kahublagan masa sa maabot nga binulan kag tinuig. Matapos ang panahon sang militaristang lockdown sadtong pandemya, maathag subong nga nagataas ang lebel sang pang-ekonomiya kag pangpulitika nga paghimakas sang nagkalain-lain nga sektor. Nagapagsik ang mga welga kag aksyong masa sang mga mamumugon nga nagademanda sang mas mataas nga sweldo, nagapamatok sa tuman ka mapiguson nga kondisyon sa pagtrabaho kag nagapakig-away sa kontraktwalisasyon kag iban pa nga mapiguson nga pleksible nga sistema sang pag-empleyo. Ang panawagan nga tapuson ang liberalisasyon sa agrikultura kag iban pa nga mapiguson nga neoliberal nga polisiya nga nagaresulta sang pagpang-agaw sang lupa, pagkaputo sa kaumhan kag dislokasyon pang-ekonomya labi nga nagahugpong kag nagapukaw sa mga paghimakas sang masang mangunguma kadungan sang ila demanda para sa tunay nga reporma sa lupa. Nagasingki ang paghimakas batuk sa mga dam kag iban pa nga proyektong pang-imprastruktura sa nanuhay-tuhay nga mga rehiyon. Nagahugpong ang malapad nga masa sang mga mangingisda batuk sa mapangwasak nga plano sang reklamasyon, kag pagmina sa idalom sang dagat sang mga dumuluong nga kumpanya nga nagaresulta sa dislokasyon pang-ekonomiya. Ginapakita sang nagliligad nga welga sang mga drayber sang dyip kag iban nga pangpubliko nga transportasyon ang pagbato sang masang mala-proletaryado sa mga mapiguson nga polisiya kag sosyo-ekonomiko nga programa nga nagadingot sang ila pangabuhian. Magabaskog ang militante kag patriyotiko nga kahublagan sang estudyante kag pamatan-on sa tunga sang pagtaas sang balayran sa matrikula kag pagtalikod sang estado sa edukasyon, amo man, batuk sa nagasingki nga imperyalista nga pagpasilabot.

Ang pangpulitika nga pagpanglupig kag mga paglapas sa mga sibil kag pangpulitika nga kinamatarung padayon nga nagapadabdab sang kaakig, pagpakamalaut kag pagbato sang pumuluyo. Ang papel sang mga imperyalistang US sa gyera sang pagpanglupig labi nga nagakahublasan. Ang kaakig sang pumuluyong Pilipino padayon nga nagasingki batuk sa dumuluong nga pwersahan nga pagpangawat kag pagwasak sang mga multinasyunal kag mga ahente sini sa kapalibutan kag pangabuhian sang pumuluyo, kag batuk sa lapnagon nga korapsyon sang dalagku nga burukrata kapitalista sang pagpanguna sang hubon Marcos-Duterte.

Dapat magserbe nga ubod ang NDFP kag tanan nga alyado sini nga organisasyon sa lubos nga pagpaninguha nga hugpungon, organisahon kag pahulagon ang tanan nga rebolusyonaryo, progresibo kag positibo nga pwersa para tukuron ang pinakamamalapad nga nagahiliugyon nga prente batuk sa rehimeng US-Marcos bilang pinakakonsentrasyon sang tanan nga kagarukan pangkatilingban nga gina-antus sang pumuluyong Pilipino, kag para isulong ang inaway banwa para pungsudnon kag pangkatilingban nga paghilway.

Ginabuyok namon ang NDFP kag mga alyado nga organisasyon kag myembro sini nga tigayunon ang mga masunod nga mga hilikuton, kampanya, mga paghimakas kag aktibidad sa maabot nga tuig, nga may katuyuan nga palaparon kag pabaskugon ang nagahiliugyon nga anti-pasista, anti-imperyalista kag antipyudal nga prente:

a) Tukuron ang pinakamalapad nga alyansa batuk sa pasista nga rehimen US-Marcos. Ibuyagyag kag batuan ang ulipon nga gawi ni Marcos sa dumuluong nga pang-ekonomiya nga interes. Ibuyagyag, batuan kag ihamulag ang nagahari nga hubon Marcos-Duterte sa mga padihot sini nga manopolyohon ang gahum pang-ekonomiya kag pangpulitika. Ibuyagyag ang korapsyon sang nagahari nga hubon, kalakip ang iskema nga bawion ang kinawat nga manggad sang dinastiyang Marcos, paggamit sang pangpubliko nga pondo para sa mga operasyon sang dalagku nga kumprador, ismagling sa tabon sang liberalisasyon sa pag-import kag iban pa nga iskema.

b) Magsulong sang kampanya para ibuyagyag kag iduso ang pagbungkag sang mga base militar sang US sa Pilipinas, pagpapuli sang mga tropa sang US, kag pagtapos sang pagpasilabot militar kag mga war exercises, pagpanggarit-garit sang gyera kontra China kag pagpondo sa mga brutal nga operasyon kontra-insurhensya nga nagalapas sa prinsipyo sang indi pagpasilabot sa mga pangsulod nga halambalanon sang pungsod. Iduso ang pagdula sang epektibidad sang EDCA, Visiting Forces Agreement, Mutual Defense Treaty kag iban pa nga indi patas nga tratado militar sang US. Iduso ang pagbungkag sang mga pasilidad militar kag pagpaauli sang pwersang militar sang China kag pagtapos sang pagpangawat sa manggad sa kadagatan sang Pilipinas.

c) Tipunon ang malapad nga suporta para sa pang-ekonomiya nga paghimakas batuk sa neoliberal nga polisiya nga liberalisasyon, deregulasyon kag pribatisasyon labi na para sa paghimakas sang mga mamumugon para sa pagpataas sa sweldo. Tipunon ang malapad nga suporta para sa paghimakas para sa matuod nga reporma sa duta sa kaumhan kag batuk sa pagsulod sang mga kumpanya sa pagmina, pagpalapad sang mga plantasyon, ekoturismo, mga dam kag proyekto pang-enerhiya, kag iban pa nga programa nga nagaguba sa naturalisa kag pangabuhian sang pumuluyo. Batuan ang pagpatuman sang pabug-at nga buhis kag pabug-at nga pagbayad sa dumuluong nga utang.

d) Tukuron ang malapad nga nagahiliugyon nga anti-pasista nga prente. Ibuyagyag ang malapad nga terorismo sang estado, mga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag pag-atake sa mga sibilyan kag mga sibilyan nga komunidad lapas sa internasyunal nga tawhanon nga layi, labi na ang mga paglapas sang kinamatarung sang kababainhan kag kabataan. Iduso ang pagtapos sang wala-hawid kag sobra kakusog nga paggamit sang pagpangbomba halin sa kahawaan kag pagpangkanyon nga nagabutang sa katalagman sang kabuhi sang mga sibilyan. Ibuyagyag ang angtanay sang nagasingki nga pasista nga pagpanglupig kag sang agresibo nga neoliberal nga pagtulod nga hawanan ang dalan para sa pagpangawat sang mga dumuluong nga kumpanya sa manggad sang pungsod, labi nga butungon panubo ang sweldo, hugakumon ang duta kag dingutan sang pangabuhian ang pumuluyo.

e) Lubos-kapagsik nga sakdagon kag isulong ang 12 ka Punto Programa sang NDFP sa tanan nga posible nga porma kag lugar—halin sa akademiya tubtub sa mga hayub-hayub, mga ulubrahan kag lugar sang pagtrabaho tubtub sa kaumhan. Aktibo nga pauswagon ang isa ka kahublagan pang-edukasyon, pangproganda kag pangkultura para abuton ang minilyon nga malapad nga masa. Pataason ang kinaalam kag kamuklatan sang pumuluyo sa mga kadalag-an nga naagum nila sa nagligad nga 54 ka tuig sang rebolusyonaryo nga paghimakas, kag kakinahanglanon nga isulong pa ang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon tubtub sa kadalag-an agud tapuson ang ila pag-antus.

f) Pauswagon ang mapagsik nga kahublagan sa pag-organisa agud agumon ang wala tupong nga pagpalapad kag pag-uswag sang tanan nga alyado nga organisasyon sang NDFP, kag magtukod sang iban pa para tiglawasan ang iban pa nga pigos nga sahi kag sektor. Maghiwat sang mga pulong pagtuon kag espesyal nga kumperensya kag tukuron ang ila mga pang-organisasyon pang-istruktura. Magpatuhaw sang bag-o nga mga lider masa nga may ikasarang nga madamuan nga pukawon ang pumuluyo. Palig-unon ang rebolusyonaryo nga likom nga kahublagan kag seguruhon ang pagtukod sang mga komite sa pagdepensa-sa-kaugalingon agud pat-uron ang kaluwasan sang tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa.

g) Pabaskugon ang NDFP bilang alyansa. Pataason ang kamuklatan sang katapuan kag mga alyado nga organisasyon paagi sa internal nga edukasyon angut sa NDFP, sa kasaysayan kag hilikuton sini. Pauswagon ang koordinasyon kag buligay sang mga alyado nga organisasyon sang NDFP. Pabaskugon ang angtanay sang mga ini sa opisina sang NDFP sa luwas

h) Palaparon ang pangpulitika kag materyal nga suporta para sa Bagong Hukbon Bayan. Aktibo nga magrekrut sang mga Pulang hangaway halin sa kubay sang mga mamumugon, estudyante, kababainhan kag iban pa nga sektor. Pahulagon ang mga yunit depensa-sa-kaugalingon agud magpadala sang bulig materyal, pangpulitika kag paniktik sa mga lokal nga yunit sang mga milisyang bayan kag yunit gerilya sang BHB.

i) Padayon nga sakdagon kag tiglawasan ang Demokratiko nga Gubyerno sang Pumuluyo. Maghiwat sang internasyunal nga kampanya para i-presentar ang NDFP bilang tiglawas sang pumuluyong Pilipino. Padayon nga tipunon ang internasyunal nga suporta para sa paghimakas sang pumuluyong Pilipino para sa pungsudnon kag pangkatilingban nga paghilway. Padayon nga pauswagon ang relasyon proto-diplomatiko sa mga pungsod kag iban pa nga internasyunal nga ahensya. Padayon nga i-presentar ang pagsakdag sang NDFP sa makatarungan kag pangmalawigan nga kalinong.

j) Buligan nga matukod kag palaparon ang internasyunal nga mga network kag alyansa sa basehan sang anti-imperyaista nga paghiliusa. Buligan nga matukod ang malapad nga mga alyansa kontra sa mga imperyalista nga inaway. Ihatag ang suporta sa mga demokratiko nga pangmasa nga paghimakas sang mga mamumugon, mangunguma kag iban pa nga masang anakbalhas, pati na ang mga rebolusyunaryo nga armadong pagbato sa iban nga pungsod.

Nagapati ang Komite Sentral sang PKP nga pagatungdan sang NDFP ang pinakamalahalon nga papel sa palaabuton nga panahon sang panibag-o nga rebolusyunaryo nga pagdaluyong. Nagasalig kami nga ang tanan nga pwersa sang NDFP padayon nga magapursiger sa pagpukaw sa pumuluyo kag mag abaga sang mabug-at nga hilikuton sa paglunsar sang tanan nga porma sang patriyotiko kag demokratiko nga paghimakas, magatipon sang malapad nga suporta para sa inaway banwa kag magasulong sang pungsudnon demokratiko nga rebolusyon.

Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang pumuluyong Pilipino!

Mensahe sa tanan nga alyado kag abyan sa ika-50 nga anibersaryo sang NDFP