Mensahe sa tanang alyado ug higala sa ika-50 nga anibersaryo sa NDFP

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishIlocoHiligaynonChinesePilipino

Sa ngalan sa tanang myembro sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP), apil na ang tanang Pulang manggugubat ug mga kumander sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), ginapaabot sa Komite Sentral sa PKP ang militante nga rebolusyonaryong pagtimbaya sa tanan alyado ug higala niini sa National Democratic Front of the Philippines sa makasaysayanon ug malipayong okasyon sa ika-50 nga anibersaryo sa NDFP.

Ang Nasudnong Konseho nagsugyot sa NDFP ug sa tanang alyado nga organisasyon niini nga bitbiton ang mosunod nga tema sa tibuok tuig nga selebrasyon:

Palig-unon ang NDFP! Bugkuson ang katawhang Pilipino aron i-abante ang nasudnong kagawasan taliwala sa nagkagrabeng langyaw nga pagpanghilabot ug nagkadakong hulga sa imperyalistang gyera. I-asdang ang militanteng pakigbisog para sa nasudnon ug demokratikong interes batok sa pasista nga rehimeng US-Marcos! I-asdang ang nasudnon ug demokratikong rebolusyon hangtud sa kadaugan!

Sa maong okasyon, atong hinumdumon ug hatagan ug pinakataas nga pagsaludo ang tanan martir sa rebolusyong Pilipino. Hatagan nato og pinakataas nga pasidungog ug pag-ila sila kauban Jose Maria Sison, Benito Tiamzon, Wilma Austria, Fidel V. Agcaoili, Antonio Zumel, Julius Giron, ug uban pang mga yawe nga lider sa Partido ug sa NDFP, apil na ang mga konsultant sa mga hisgutanang pangkalinaw nga mingpanaw na o gipatay sa reaksyunaryong terorista nga estado. Pasalamatan nato ang dili maihap nga mga alyado sa NDFP nga padayon nga nagasilbi sa nasudnon-demokratikong rebolusyon.

Adunay hinanali nga panginahanglan nga pakusgon ug labaw pang palig-unon ang NDFP tungod kay ginasagubang karon sa katawhang Pilipino ang nagkagrabe nga krisis sa nagharing sistema ug nagkadakong hulga nga mahigop sa alimpuyo sa mga gyerang imperyalista karon nga ang rehimen ni Marcos ug ang AFP gigamit sa US sa pagpanghagit og gyera, samtang nagpabilin nga talawan sa pag-atubang sa agresyon sa China.

Sa umaabot, kinahanglan maglunsad ang NDFP og lapad nga paningkamot nga palig-unon ang diwa nga patriyotiko sa tibuok nasud, ug hiusahon, agnihon, ug palihukon ang pinakalapad nga han-ay sa katawhan aron depensahan ang nasud batok sa nagkakusog nga bangi sa mga imperyalista ug hulga sa gyera. Taliwala sa nagkagrabeng pagpanghilabot sa armadong pwersa sa US ug nagkagrabeng pagpangdaug-daog ug pagpahimulos sa ilalom sa patakaran nga neoliberal, kinahanglan madasigon ang NDFP sa labaw pang pagpaabante sa nasudnon-demokratikong rebolusyon ug ang gidahum niini nga nasudnong kalingkawasan ug demokrasya.

Ang PKP ug ang NDFP

Sa inisyatiba sa Partido, natukod ang NDFP kaniadtong Abril 24, 1973, wala pa’y isa ka tuig human ideklara sa pasista nga diktaduryang US-Marcos ang Martial Law. Sa maong adlaw, gigawas sa NDFP Preparatory Commission ang manipesto nga “Magkaisa Para Ibagsak and Diktadurang US-Marcos” kun diin nakasulat ang 10-punto nga programa. Sukad niini, bitbit sa katawhang Pilipino and tulo ka gamhanang hinagiban: ang Partido, ang BHB, ug ang NDFP.

Sa tibuok panahon sa pakigbisog batok sa diktadurya, nagsilbi ang NDFP ug ang programa niini isip usa sa pinakagamhanan nga sulo nga nag-giya sa lapad nga bahin sa katawhan sa ilang pagmartsa batok sa pasista nga rehimen ug pag-asdang sa tibuok rebolusyonaryo nga pakigbisog. Pinaagi sa NDFP, natukod ang usa ka lapad nga kutay sa mga sikreto nga pwersa nga nasudnon-demokratiko nga nagsilbing puthaw nga kinauyukan sa mga pakigbisog sa masa batok sa diktadurya.

Paspas nikaylap ang manipesto ug 10-punto nga programa sa NDFP sa lapad nga han-ay sa katawhang Pilipino ug gipukaw niini ang katawhan nga maghiusa ug mulihok batok sa pasista nga rehimen. Ang NDFP unang naugmad sa pipila ka organisasyon sa mga kabatan-unan ug estudyante, kababayen-an, mag-uuma, ug uban pa nga hut-ong ug sektor nga napugos mulihok og pasikreto kaniadtong gipatuman ang dayag nga pasistang paghari. Gikan 1973, sunod-sunod na ang pagpalapad sa NDFP ug karon anaa na kini 18 ka sikreto nga organisasyon:

Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan, Revolutionary Council of Trade Unions, Katipunan ng mga Samahang Manggagawa, Pambansang Katipunan ng Magbubukid, Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, Kabataang Makabayan, Katipunan ng Gurong Makabayan, Makabayang Samahan Pangkalusugan, Liga ng Agham para sa Bayan, Lupon ng Manananggol para sa Bayan, Artista at Manunulat para sa Sambayanan, Makabayang Kawaning Pilipino, Revolutionary Organization of Overseas Filipinos and their Families, Christians for National Liberation, Cordillera People’s Democratic Front, Moro Resistance and Liberation Organization, ug Revolutionary Organization of Lumad.

Ang NDFP ang pinakakonsolidado nga organisasyon sa nagkahiusang prente sa katawhang Pilipino. Gihiusa niini ang tanan progresibo nga hut-ong ug sektor aron musuporta sa demokratiko nga rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Kini ang pampulitikang sentro de grabidad sa lain-laing ang-ang ug porma sa mga nagkahiusang prente nga organisasyon batok sa imperyalismo, pyudalismo, ug burukrata kapitalismo.

Sa pag-asdang sa malungtarong gubat sa katawhan, ang mga organo sa pampulitika nga gahum sa ang-ang sa baryo o interbaryo, apil pud sa ang-ang sa munisipalidad o intermunisipalidad, ug bisan sa antas distrito, kay natukod subay sa organisado nga kusog sa mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa, mga lokal nga organisasyo sa Partido, ug sa armadong kusog sa Bagong Hukbong Bayan. Gipapelan niini ang mga responsibilidad nga pang-estado, apil niini ang pagpatuman sa mga patakaran ug programa sa reporma sa yuta, paghatag og hustisya ug pagresolba sa mga kontradiksyon sa han-ay sa katawhan, ug paghatag og mga serbisyong pang-edukasyon ug panglawas. Ginaorganisa niini ug ginapalihok ang mga katawhan para i-asdang ang armadong pagsukol sa reaksyunarong estado.

Kung hiusahon, tanan kini mga sangkap sa binhi sa Demokratikong Gubyernong Bayan (DGB) sa Pilipinas sa umalabot, isa ka nagkahiusang prente sa tanan progresibo ug patriyotiko nga hut-ong nga nagsumikad sa batakan nga alyansa sa mga mamumuo ug mag-uuma sa ilalom sa pagpangulo sa proletaryado. Hangtud wala pa natukod sa tibuok nasud, ang DGB girepresentar sa NDFP.

Sa pagrepresentar sa DGB, nakatukod ang NDFP og relasyong pangpulitika, pang-ekonomya, pang-militar, ug proto-diplomatiko sa uban nga mga entidad. Aktibo niini nga gihuptan ang pakighiusa sa tibuok kalibutan sa han-ay sa mga pwersa nga anti-imperyalista. Direkta man o dili, ang NDFP ang ginaila sa uban nga mga gubyerno o internasyunal nga mga asembleya.

Sa kasamtangan, duha ka gubyerno ang nagtunhay sa kabanikanhan sa Pilipinas: ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) ug and DGB nga girepresentar sa NDFP. Ang DGB mao ang pula ug rebolusyonaryo, samtang ang GRP mao ang puti ug reaksyunaryo. Sila ang duha ka bahin sa gyera nga sibil sa niaging 54 ka tuig.

Gikan pa sa tuig 1987, nakipaghisgot na kabahin sa kalinaw ang NDFP ug GRP. Lig-on ug maayo niini girepresentar ang nasudnon ug demokratikong interes sa katawhang Pilipino, ug gipakyas ang iskema sa GRP nga gamiton ang hisgutanang pangkalinaw isip instrumento sa pagpangilad ug pasipikasyon. Nagresulta ang negosasyon og mga importante nga kasabutan, una na niini ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Tin-aw pud nga napakita sa NDFP ang kamatinud-anon niini sa pag-sulbad sa sosyo-ekonomiko ug politikal nga ugat sa gyera-sibil. Pinaagi niini nakuha ang suporta sa halapad nga bahin sa katawhan sa pangandoy para sa makatarunganon ug malungtaron nga kalinaw.

Kamahinungdanon ug pagkahinanali sa 12-Punto nga Programa sa NDFP

Ang 12-punto nga programa sa NDFP mao ang sistematiko nga paglatid sa kolektibong pangandoy sa katawhang Pilipino para sa nasudnong kagawasan ug demokrasya. Kini ang pinakasuperyor sa tanan nga programa sa mga pampulitika nga partido ug organisasyon sa Pilipinas.

Ang Programa sa NDFP mao ang kabaliktaran sa neoliberal, kontra-Pilipino, ug kontra-demokratiko nga mga patakaran ug programa sa nagharing papet ug pasista nga rehimen ni Marcos, ug tanan nga mga nag-una nga rehimen, nagpakaaron-ingnon man nga demokratiko o dayag nga tiraniko. Gi-representar niini ang interes sa mga mamumuo, mag-uuma, ug tanan dinaug-daog nga hut-ong sa katilingbang Pilipino, lakip na ang tanan pang pwersa nga progresibo ug patriyotiko, nga tin-aw nga kontra sa interes sa imperyalismong US, ug sa lokal nga nagharing hut-ong nga dagkong burgesya komprador ug dagkong agalong yutaan.

Ang nagkagrabe nga krisis sa nagharing malakolonyal ug malapyudal nga sistema mao’y nagtukmod sa kamahinungdanon ug sa panginahanglang hinanali ipatuman ang 12-punto nga programa sa NDFP. Sa dili muubos sa 50 ka tuig gikan sa unang pagmugna sa programa sa NDFP, wala nagbag-o ang kahimtang sa malakonyal ug malapyudal nga kondisyon sa Pilipinas. Nagkagrabe lamang kini kun diin ang katawhang Pilipino ang hilabihang naglisod sa madaugdaugon ug mapahimuslanon nga kahimtang.

Sa kabanikanhan, nagkagrabe ang problema sa kawad-on sa yuta pinaagi sa lain-laing porma sa pagpangilog ug paghikaw sa yuta, mga daan ug bag-o nga tipo sa agalong yutaan, dagkong burgesya-komprador, ug korporasyong multinasyunal sa mga minahan, plantasyon, imprastraktura, real estate, ug uban pa. Sa tibuok nasud, samot nga dili maagwanta sa kadaghanan sa masa ang nagkagrabeng sosyo-ekonomiko nga kahimtang taliwala sa hilabihan ka ubos nga sweldo, paghikaw sa panginabuhian, pagsirit sa presyo sa gas, pagkaon, ug uban pang batakan nga panginahanglan, kawad-on sa trabaho, ug pagpangawkaw. Ang naghari nga reaksyunaryong estado naggamit sa hilabihan ka brutal ug pasista nga lakang aron puohon ang pagbatok sa katawhan ug aron ipreserba ang naghari nga sistema.

Taliwala sa nagkagrabe nga kahimtang sa pang-ekonomya ug pangpulitika nga pagpamig-ot, padayon nga nabira ang katawhang Pilipino sa 12-Punto nga Programa sa NDFP isip pinakatukma ug insakto nga solusyon sa ilang hinanali nga mga problema. Ang panawagan para sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon nagkakusog lamang taliwala sa kaylap nga pagkaguba sa mga produktibong pwersa sa kalungsuran ug sa kabanikanhan. Ang gipangayo nga komprehensibo ug progresibo nga programa para sa katilingban samot nga mahinungdanon sa tunga sa nagkagrabe nga nasundnong krisis sa panglawas ug krisis sa pangpubliko nga edukasyon. Ang matag usa ka punto as programa sa NDFP tin-aw nga nalahi sa kadunot sa naghari nga sistema.

Ang gitan-aw nga pagtukod sa usa ka bag-ong nasud kung diin natagamtaman sa katawhan ang tinuod nga kagawasan ug demokrasya, kun diin ang katawhan mismo ang makatagamtam sa bunga sa ilang mga pagpaningkamot, mao’y labing nagpainit sa ilang rebolusyonaryong diwa ug optimismo, ug nagpadasig sa ila nga i-asdang ang rebolusyon.

Ang programa sa NDFP mao’y pangkinatibuk-an nga salamin sa programa sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) para sa demokratiko nga rebolusyon sa katawhan. Sa pag-asdang sa pakigbisog sa katawhang Pilipino para sa tinuod nga kagawasan sa nasud, ang 12-Punto nga Programa sa NDFP ang maong makasaysayanong sumpay sa rebolusyonaryong demokratikong programa sa Katipunan. Tumong niini nga kumpletuhon ang burgis demokratiko nga rebolusyon, ug pinaagi niini, mugnaon ang kundisyon para i-asdang ang rebolusyon ug sosyalista nga konstruksyon.

Kasamtangang init nga mga isyu sa ilalom sa pasista ug papet nga rehimeng Marcos

Ang naghari nga pasista ug papet nga rehimeng Marcos ang kasamtangang konsentrasyon sa dunot nga nagharing sistemang malakolonyal ug malapyudal. Gi-representar niini ang interes sa imperyalismong US ug sa nagharing hut-ong nga madaug-daugon; Sa partikular, ang interes sa naghari nga grupo nga Marcos-Duterte. Taliwala sa krisis sa nagharing sistema, nagpakabusog karon ang naghari nga grupong Marcos-Duterte sa pagmonopolyo sa gahum pang-ekonomya ug pangpulitika, nga nagtukmod sa samot nga pagkahimulag niini sa katawhan, ug nagmugna og panagbangi ug kumpetisyon sa ilang han-ay.

Samot nga gipagrabe sa nagtunhay nga rehimeng US-Marcos ang krisis sa ekonomya ug pulitika sa nagharing sistema. Ang patakaran nga kontra-nasyunal ug kontra-demokratiko tin-aw nga makita sa mosunod nga upat ka susi nga hisgutanan:

(a) Nagkagrabe nga pagpanghilabot sa US sa hisgutanang militar sa Pilipinas. Tin-aw kini sa plano sa US nga magtukod og dili muubos sa upat ka dugang nga base ug pasilidad militar sa ilalom sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Kini mao’y dugang sa lima ka base ug pasilidad militar sa US kun diin ginaposisyon ang mga himan panggubat ug gi-estasyon ang mga tropa nga Amerikano sa Pilipinas. Ang bag-o nga mga base militar sa US kabahin sa plano niini nga magtukod og $27.1 bilyon nga kantidad para sa mga missile station nga gitawag nga “First Island Chain” sa mga nasud nga pinakaduol sa China. Kabahin niini ang nagpadayon nga pagpanghagit og gyera kontra sa China, nga naka-sentro sa pagbalewala sa One China Policy ug pag-awhag sa panawagan para sa “Taiwan Independence”.

Dungan niini, gipakusog sa US ang kontra-rebolusyonaryo nga gyera niini sa Pilipinas aron pugngan ang nasudnon-demokratikong rebolusyon, pinaagi sa pag-armas, pag-pondo, ug pagsuporta sa operasyong kontra-insurhensya sa AFP. Ang wala’y hinungdan nga tumong sa US mao ang paglupig sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog aron labaw pa nga magamit ug mamaksimisa ang papet nga armadong pwersa para sa posibleng armado nga komprontasyon sa imperyalista nga karibal niini, ang China.

(b) Nagkagrabe nga pasistang pagpamig-ot ug terorismo sa estado sa ilalom sa kontra-insurhensya nga operasyon sa direksyon sa US. Kaylap ang pagpanglapas sa AFP ug Philippine National Police (PNP) sa mga tawhanong katungod ug internasyunal nga makatawhanon nga balaod, apil na ang pag-hamlet sa mga komunidad, pag-blokeyo sa pagkaon, ug wala’y-undang nga pagpabuto sa mga armas, paghulog og mga bomba gikan sa kahanginan ug pagpanganyon, extrajudicial killing, mga pagdagit, dili makatarunganon nga pag-aresto nga wala’y igong basehan, pag-tortyur, ug uban pang brutalidad batok sa mga sibilyan o dili manggugubat.

(c) Nagkakusog nga pagpamugos sa mga patakaran ug lakang nga neoliberal nga nagpasamot sa kaylap nga kaprobrehon ug kalisod nga sosyo-ekonomikong kahimtang sa nasud. Ang gipakusog nga pagpalapad sa mga operasyon sa mga korporasyong multinasyunal mao’y nagresulta sa kaylap nga pagpangilog batok sa mga mag-uuma ug mangingisda, dislokasyon sa panginabuhian, ug pag-guba sa mga produktibong pwersa. Samot niining gipalalom ang pagka-atrasado, agraryo, ug pre-industriyal ang ekonomya sa Pilipinas, nga nag-resulta sa kaylap nga kawad-on sa trabaho, ubos nga sweldo taliwala sa nagkataas nga mga presyo, pag-depende sa import ug langyaw nga pagpangutang; ug uban pa.

(d) Nagkalalom ang krisis sa nagharing sistemang pampulitika. Tukmod sa burukratiko nga pribilehiyo, agresibo nga gi-asdang sa grupong Marcos-Duterte ang mga lakang aron ilahon lamang ang gahum pangpulitika ug pang-ekonomya. Ang plano nila nga bag-uhon ang Konstitusyon nga 1987 mao’y klarong bahin sa iskema nila nga tangtangon ang mga sagabal sa paggamit sa gahum sa martial law ug aron mapadugay pa sa gahum ang nagharing grupo. Ang maong iskema, nagpalalom sa bangi sa lain-laing grupo sa mga nagharing hut-ong. Dungan niini, nagkalalom ang bangi tali sa mga Marcos ug Duterte sa kompetisyon niini sa burukrata kapitalistang pagpangawat, lakip na ang kontrol sa militar, pulis, ug uban pang susi nga ahensya sa gubyerno, pagbulsa sa mga suhol gikan sa mga kontrata sa gubyerno, pagkolekta sa kotong gikan sa smuggling ug pagpamaligya sa droga, ug uban pa.

Kini nga mga isyu nagpagrabe lamang sa dunot nga kahimtang sa nagharing sistema nga malakolonyal ug malapyudal. Kini, og ang kumbinasyon niini, ang posibleng mahimong sentro sa pagpihit sa krisis sa ekonomya ug pulitika, nga mao pu’y posibleng magpukaw sa lapad nga bahin sa mga masa ug katawhan ug mao’y magpakusog sa demokratiko ug militante nga kalihukang masa.

Nahimo pud nga mas tin-aw ang dako nga potensyal sa maong mga hisgutanan nga mubuto ug modagsang sa konteksto nga nagpadayon ang krisis, sa krisis sa kapitalismo sa tibuok kalibutan, ug sa nagkadako nga posibilidad sa bago na pud nga krisis sa pinansya, resesyon, ug depresyon sa ekonomya. Sa tibuok kalibutan, hinay-hinay nga nibalik ang mga dinagko nga demonstrasyon sa mga nasud nga kapitalista ug sa mga atrasadong nasud nga malakolonyal, taliwala sa pagbatok sa mga gipangdaugdaog ug gipahimuslang mga hut-ong batok sa nagkagrabe nga mga balaod ug gyerang imperyalista.

Ang papel sa NDFP sa nagkakusog nga rebolusyonaryong pag-ulbo

Ang Partido Komunista sa Pilipinas padayon nga nagpangulo sa katawhang Pilipino sa pag-asdang sa nasudnon-demokratikong rebolusyon pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Malipayon kining makialyado sa mga organisasyon ug mga myembro nga langkob sa NDFP.

Taliwala sa paspas nga pagbulusok sa nagharing sistema, nagkakusog ang kompetisyon ug nagkadako ang posibilidad sa gyerang inter-imperyalista, nakita sa Partido ang umaabot nga panahon sa pagkusog sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog, kalihukang masa sa kalunsuran ug kabanikanhan, ug sa pagtukod sa NDFP ug ubang pang organisasyong nakahiusang prente. Pabor ang kaugmaon sa mga rebolusyonaryong pwersa para magpakusog sa umaabot nga panahon para sa pag-abante.

Samot nga determinado ang Bagong Hukbong Bayan nga i-abante ang malungtarong gubat sa katawhan sa kabanikanhan. Nakapagpreserba ug nahimong malampuson kini sa dalan sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog, ug padayon nga nag-abante sa mas lapad ug mas kusog nga gerilya nga pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa.

Sigurado ang dalan sa pag-abante sa mga rebolusyonaryong kalihukang masa sa mga umaabot nga bulan ug tuig. Human ang panahon sa militaristang lockdown niadtong pandemya, tin-aw karon ang nagkataas nga ang-ang sa pakigbisog nga pang-ekonomya ug pangpulitika sa lain-laing sektor. Nagkadaghan ang mga welga ug aksyong masa sa mga mamumuo nga nagduso sa mas taas nga sweldo, nagbatok sa hilabihan ka madaug-daugon nga kundisyon sa trabaho, ug batok sa kontraktwalisasyon ug ubang pang madaug-daugon nga pleksibleng sistema sa empleyo. Ang panawagan para undangon ang liberalisasyon sa agrikultura ug uban pang madaug-daugon nga neoliberal nga patakaran nga nagresulta sa pagpangawkaw sa yuta, pagbangkarote sa kabanikanhan ug dislokasyong pang-ekonomiya mao’y naghiusa ug nagpukaw sa mga pakigbisog sa mga masang mag-uuma dungan sa ilang panawagan para sa tinuod nga reporma sa yuta. Nagkakusog ang pakigbisog batok sa mga dam ug uban pang proyektong pang-imprastraktura sa lain-laing mga rehiyon. Nagkahiusa ang halapad nga bahin sa mga masang mangingisda batok sa planong reklamasyon, ug pagmina sa ilalom sa dagat sa mga langyaw nga kumpanya nga naga-resulta sa dislokasyong pang-ekonomiya. Gipakita sa niaging welga sa mga drayber sa dyip ug uban pang pangpubliko nga transportasyon ang pagbatok sa masang mala-proletaryado sa madaug-daugon nga patakaran ug programang sosyo-ekonomiko nga naghikaw sa ilang panginabuhian.

Mukusog ang militante ug patriyotiko nga kalihukang estudyante ug kabatan-unan taliwala sa pagtaas sa bayad sa matrikula ug pagtalikod sa estado sa edukasyon ug batok sa nagkagrabe nga imperyalistang pagpanghilabot.

Ang pangpulitikang pagpamig-ot ug mga paglapas sa mga katungod nga pangsibil ug pangpulitika padayon nga nagsindi sa pagkasuko, pagbatok, ug pakigbisog sa katawhan. Ang papel sa imperyalistang US sa gyera sa pagsupil tataw nga nabutyag. Ang kasuko sa katawhang Pilipino padayon nga nagkagrabe batok sa langyaw nga pagpangawkaw ug pagguba sa kinaiyahan ug panginabuhian sa katawhan tungod sa mga multinasyunal ug mga ahente niini, ug batok sa kaylap nga korapsyon sa dagkung burgesyang komprador sa liderato sa grupong Marcos-Duterte.

Kinahanglan magsilbi nga uyukan ang NDFP ug tanan alyado niini nga organisasyon sa puspus nga pagpaningkamot nga hiusahon, organisahon, ug palihukon ang tanan nga rebolusyonaryo, progresibo, ug postibong pwersa aron matukod ang pinakalapad nga nagkahiusang prente batok sa rehimeng US-Marcos isip konsentrasyon sa tanan nga dautan sa katilingban nga gi-antus sa katawhang Pilipino, ug para i-abante ang gubat sa katawhan para sa nasudnun ug katilingbanong kagawasan.

Gi-agni namo ang NDFP ug ang mga alyadong organisasyon ug kaanib niini nga ipatuman ang musunod nga mga katungdanan, kampanya, mga pakigbisog ug aktibidad sa umaabot nga tuig, nga adunay tumong nga palapdon ug pakusgon ang nagkahiusang prente nga anti-pasista, anti-imperyalista, ug anti-pyudal:

a) Itukod ang pinakalapad nga alyansa batok sa pasistang rehimeng US-Marcos. Ibutyag ug batukan ang pagpaka-ulipon ni Marcos sa langyaw nga pang-ekonomyang interes. Ibutyag, sukulan, ug ihimulag ang nagharing grupong Marcos-Duterte sa mga pakana niini nga monopolyohon ang pang-ekonomiya ug pangpulitikang gahum. Ibutyag ang korapsyon sa nagharing grupo, lakip na ang mga iskema niining bawion ang kawat nga bahandi sa dinastiyang Marcos, paggamit sa pondo sa katawhan para sa operasyon sa dagkong komprador, ismagling sa tabing sa liberalisasyon pag-import, ug uban pang iskema.

b) Iasdang ang pakigbisog para ibutyag ug iduso ang pagguba sa mga baseng militar sa US sa Pilipinas, pagpauli sa mga tropang US, ug pag-undang sa pagpanghilabot sa militar sa mga war exercises, pag-hagit sa gyera kontra China, ug pagpondo sa mga brutal nga operasyong kontra-insurhensya nga naglapas sa prinsipyo sa dili pagpanghilabot sa mga pangsulod nga hisgutanan sa mga nasud. Iduso ang pagbasura sa EDCA, Visiting Forces Agreement, Mutual Defense Treaty, ug uban pang dili patas nga kasabutang militar sa US. Iduso ang pagguba sa mga pasilidad militar ug pagpauli sa mga pwersang militar sa China, ug pagundang sa pagpangawkaw sa bahandi sa kadagatan sa Pilipinas.

c) Hiusahon ang lapad nga suporta para sa pakigbisog nga pang-ekonomiya batok sa neoliberal nga patarakan alang sa liberalisasyon, deregulasyon, ug pribatisasyon, labi na para sa pakigbisog sa mga mamumuo para sa dugang sweldo. Hiusahon ang lapad nga suporta para sa pakigbisog para sa tinuod nga reporma sa yuta sa kabanikanhan, ug batok sa pagpasulod sa mga kumpanya sa mina, pagpalapad sa mga plantasyon, ekoturismo, mga dam ug mga proyektong pang-enerhiya, ug uban pang programa na makaguba sa kinaiyahan ug panginabuhian sa katawhan. Batukan ang pagpatuman sa pabug-at nga buhis ug pagbayad sa utang sa langyaw nga mga nasud.

d) Itukod ang lapad nga nagkahiusang prente nga anti-pasista. Ibutyag ang lapad nga terorismo sa estado, mga paglapas sa tawhanong katungod ug pag-atake sa mga sibilyan ug mga komunidad nga sibilyan taliwas sa internasyunal nga mga kasabutan, ilabi na ang mga paglapas sa katungod sa mga kababayen-an ug mga bata. Iduso ang pag-undang sa hilabihan ug sobra-sobra nga pagpamomba gikan sa kawanangan ug pagpanganyon nga peligro sa kinabuhi sa mga sibilyan. Ibutyag ang kalimbigatan sa nagkagrabeng pasista nga pagpamig-ot ug ang agresibong neoliberal nga duso para hawanon ang dalan para sa pagpangawkaw sa mga langyaw nga kumpaniya sa bahandi sa nasud, samot nga paubson ang sweldo, ug angkunon ang yuta ug hikawan og panginabuhian ang katawhan.

e) Tibuok-dasig nga ipatuman ug iduso ang 12-Punto nga Programa sa NDFP sa tanan nga posibleng porma ug natad — gikan sa akademya hangtod sa mga barungbarong, mga pabrika ug lugar sa pagtrabaho hangtod sa kabanikanhan. Aktibo nga palambuon ang usa ka kalihukang pang-edukasyon, pangpropaganda, ug pangkultura aron milyun-milyon nga halapad nga bahin sa masa ang maabot. Patas-on ang kahibalo ug kahimatngon sa katawhan sa mga kagaudan nga nakab-ot nila sa niaging 54 ka tuig sa rebolusyonarong pakigbisog, ug panginahanglang i-abante pa ang nasudnon-demokratikong rebolusyon hangtud sa kadaugan aron tapuson ang ilang pag-antos.

g) Pakusgon ang NDFP isip alyansa. Patas-on ang kahimatngon sa mga alyado nga organisasyon pinaagi sa mga internal nga edukasyon kabahin sa NDFP, sa kasaysayan niini, ug mga gimbuhaton niini. Palambuon ang koordinasyon ug tabangan ang mga alyadong organisasyon sa NDFP. Pakusgon ang kalambigitan niini sa NDFP nga anaa sa laing nasud aron suportahan ang mga gimbuhaton sa mga internasyunal nga representante sa NDFP.

h) Palapdon ang suportang pampulitika ug materyal alang sa Bagong Hukbong Bayan. Aktibo nga magrekrut og mga pulang manggugubat gikan sa han-ay sa mga mamumuo, estudyante, kababayen-an ug uban pang sektor. Palihukon ang mga yunit nga pangdepensa sa kaugalingon aron magpaabot og tabang materyal, politikal, ug pagpaniktik sa mga lokal nga yunit sa mga milisyang bayan ug yunit gerilya sa BHB.

i) Padayon nga ipatuman ug irepresentar ang Demokratikong Gubyerno sa Katawhan. Ipatuman ang kampanya sa internasyunal aron ipresenta ang NDFP isip representante sa katawhang Pilipino. Padayon nga tipukon ang internasyunal nga suporta para sa pakigbisog sa katawhang Pilipino alang sa kagawasan sa nasud ug katilingban. Padayon nga ipatuman ang mga relasyong proto-diplomatiko sa mga nasud ug uban pang ahensyang internasyunal. Padayon nga ipresenta ang pagpatuman sa NDFP sa makatarunganon ug malungtaron nga kalinaw.

j) Magtinabangay aron itukod ug palapdon ang internasyunal nga mga network ug alyansa sa batakan nga panaghiusang anti-imperyalista. Tabangan nga itukod ang lapad nga alyansa kontra sa mga gyerang imperyalista. Ihatag ang suporta sa mga demokratikong pakigbisog sa masang mamumuo, mag-uuma, ug uban pang mga rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa uban nasud.

Nagtuo ang Komite Sentral sa PKP nga gipapelan sa NDFP ang labing importante nga papel sa umaabot nga panahon sa bag-ong rebolusyonaryong pag-ulbo. pv Salig kami nga tanan pwersa sa NDFP padayon nga naningkamot sa pagpukaw sa katawhan ug nag-abaga sa mga bug-at nga katungdanan sa paglunsad sa tanan porma nga pakigbisog nga patriyotiko ug demokratiko, nagtipok og lapad nga suporta para sa gubat sa katawhan ug nag-abante sa nasudnon-demokratikong rebolusyon.

Mabuhi ang National Democratic Front!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang katawhang Pilipino!

Mensahe sa tanang alyado ug higala sa ika-50 nga anibersaryo sa NDFP