Mga di pantay na kasunduan sa China, tutulan at labanan

,

Kaisa ng mamamayang Pilipino ang NDFP-ST sa pagtutol at paglaban sa mga kasunduang binuo nina Xi Jinping at Ferdinand Marcos Jr. matapos ang pagdalaw ng huli sa China noong Enero 3-5. Mayroong 14 na bilateral na kasunduang pinirmahan ang dalawa, pinakatampok ang kaugnay sa pagmimina ng langis sa West Philippine Sea (WPS). Samantala, hindi inilalantad ng gubyernong Marcos II ang iba pang nilalaman ng kasunduan sa agrikultura, imprastraktura, pagmimina, development cooperation, maritime security, turismo at iba pa.

Tiyak na hindi pantay at papabor sa China ang mga kasunduang pinasok ng gubyernong Marcos II. Isinuko ni Marcos Jr. ang kasarinlan at patrimonyang yaman ng bansa sa isa na namang imperyalista kapalit ang pera, pamumuhunan, pautang at bakuna. Aabot ng $22.8 bilyong puhunan ang nakuha ni Marcos Jr. para sa mga proyektong renewable energy, agribusiness at pagmimina. Bukod pa rito ang iba pang pautang sa mga kontratang pang-imprastraktura na dalawang tulay sa Metro Manila at tatlong priority projects ng DPWH. Tiyak na balon ito ng malalaking kikbak ng pamilya Marcos at kanilang kroni.

Nakasisigurong magdudulot ng pasakit sa halip na kaunlaran sa bayan ang mga proyektong imprastrakturang inutang sa China. Nakaamba ang malawakang dislokasyon ng mamamayan at pagkawasak ng kalikasan sa mga proyekto tulad ng Kaliwa Dam Project sa hangganang Rizal at Quezon. Dagdag pa, tusong nagpapautang ang China para kamkamin ang patrimonial assets ng Pilipinas. Malaon nang inilantad na kolateral sa proyektong Kaliwa Dam ang Reed Bank na saklaw ng exclusive economic zone (EEZ) ng Pilipinas.

Tahasang pangangayupapa ang mga isinarang kasunduan ni Marcos Jr. sa WPS. Hindi katanggap-tanggap ang ipinagyayabang niyang kompromiso ni Xi para makapangisda ang mga Pilipino sa WPS. Hindi nito pinapanagot ang China sa mga paglabag ng huli sa karapatan ng mamamayang Pilipinong naglalayag at nangingisda rito. Ang mamamayang Pilipino ang may soberanong karapatan dito, kaya hindi maaaring makipagkompromiso lamang ang China, bagkus dapat silang lumayas. Malinaw ito sa naipagwaging desisyon pabor sa Pilipinas sa permanent court of arbitration sang-ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea kung saan ang lahat ng nasa loob ng 200 nautical miles (EEZ) mula sa baybayin ng Pilipinas ay saklaw ng soberanong karapatan ng mga Pilipino. Ang “kompromiso” ni Xi ay mapanlinlang upang mailusot ang eksplorasyon ng langis ng China sa WPS at patuloy na okupahan nito ang mga islang saklaw ng EEZ ng Pilipinas.

Tulad ni Duterte, namamangka si Marcos Jr. sa China dahil desperado siyang dambungin ang anumang kontratang maisasara dito. Sa kabilang banda, dapat na maging malinaw sa sambayanang Pilipino na mas nauna na nitong naibenta ang patrimonya at soberanya sa US kaysa sa China. Nakaririmarim ang pagiging tuta ni Marcos Jr. na nitong Nobyembre 2022 lamang ay tila asong bahag ang buntot na kumakawag-kawag sa imperyalismong US ng bumisita si Vice President Kamala Harris ng US. Kapalit ng kanyang pangangayupapa ang pagbebenta sa soberanya ng bansa ay isinasapanganib din nito ang buhay ng mamamayan.

Nararapat na patuloy na makibaka ang mamamayang Pilipino para sa pagtatanggol ng pambansang soberanya at kasarinlan. Magkapitbisig upang igiit ang karapatan sa mga patrimonyang yaman laban sa mga imperyalista. Palakasin ang panawagan at kampanya para palayasin ang mga ito sa bansa.

Makakaasa ang sambayanan sa rebolusyonaryong kilusan sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Ang pambansa-demokratikong rebolusyon na isinusulong ng CPP-NPA-NDFP ay naglalayong palayasin ang mga imperyalistang kapangyarihan na kumukubabaw sa Pilipinas. Marapat at makatwiran lamang na isulong at suportahan ng buong bayan ang rebolusyon.

Sa pagwawagi ng pambansa-demokratikong rebolusyon, itatayo ang nagsasariling gubyerno ng bayan na magsusulong ng demokratikong adhikain at mithiin ng mamamayan. Hahawiin nito ang daan tungong sosyalismo na magbibigay sa mamamayan ng kalayaan, kasaganaan at katarungan.###

Mga di pantay na kasunduan sa China, tutulan at labanan