Nagpapalakas ng loob ng pasistang mga kriminal at nanghihikayat ng kawalang pananagutan ang pagwawalang-sala kay Palparan

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mamamayang Pilipino at kanilang iba’t ibang demokratikong organisasyon sa pagkundena sa pagpapawalang-sala ngayong araw ng Malolos Regional Trial Court sa pasitang berdugong si Gen. Jovito Palparan sa pagdukot at iligal na detensyon ng magkapatid na Raymond at Reynaldo Manalo.

Walang mas malupit pang panahon ang pagpapawalang-sala kaysa ngayon na pinatindi ng mga pwersang militar at pulis sa ilalim ng rehimeng Marcos ang kampanya ng ekstra-hudisyal na pagpaslang, pagdukot at pagtortyur sa mga unyonista, aktibistang panlipunan, organisador sa komunidad, mga maka-kalikasan at iba pang grupo at indibidwal na nagtataguyod ng kani-kanilang adhikain.

Ang pagpapawalang-sala kay Palparan ay ibayong magpapalakas sa loob ng mga pasistang kriminal sa AFP at susulsol sa nananaig nang kultura ng kawalang pakundangan na tampok sa isinasagawa nilang mga krimen at paglabag sa karapatang-tao.

Ang taktika ng paghahasik ng lagim na ginamit ni General Palparan noong nagsilbi siyang kumander ng iba’t ibang yunit ng AFP, laluna ang taktika ng pagdukot, sikretong detensyon at toryur, ay parehong mga taktikang ginagamit ngayon ng AFP. Ito ring mga taktikang ala-batas militar na ginagamit ng diktador na si Marcos at kanyang kanang-kamay na si General Ver, ay muling binubuhay ngayon ni Marcos Jr.

Inaalala natin kung paanong dinukot ang magkapatid na Manalo sa San Ildefonso, Bulacan noong 2006. Sikreto silang ibinimbin at ipinailalim sa hindi mataros na mga porma ng tortyur sa isang kulungan sa loob ng kampo ng 7th ID sa Nueva Ecija, sa ilalim ng direktang kumand ni Palparan. Mismong siya ang bumibisita sa karsel na ito at nag-uutos sa mga sundalo. Balikan din natin kung paanong ang isa sa kanila ay personal na nakita ang nawawalang mga aktibistang sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan sa mga kulungang iyon.

Si General Palparan ay isa sa mga paboritong heneral ni Gloria Macapagal Arroyo na rehimeng responsable sa higit 1,000 kaso ng ekstra-hudisyal na pagpaslang at higit 200 kaso ng sapilitang pagkawala.

Nagpapalakas ng loob ng pasistang mga kriminal at nanghihikayat ng kawalang pananagutan ang pagwawalang-sala kay Palparan