Nangangako si Marcos ng dagdag social protection para sa militar at pulis, ngunit wala para sa karaniwang Pilipino

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa seremonya ng pagtatapos sa Philippine Military Academy nitong Mayo, ipinahayag ni Marcos sa kanyang talumpati ang mga hakbang na ginagawa ng kanyang gubyerno upang tiyaking may karagdagan pang social protection ang hanay ng pulis at militar. Napakalaking insulto sa taumbayan na nagkakandaugaga ang rehimeng US-Marcos na tiyaking malayo sa anumang tipo ng kapahamakan at nakapamumuhay nang maalwan at disente ang kanyang mga bayarang mamamatay-tao habang ang mga karaniwang Pilipino ay pinababayaan niyang araw-araw na isugal ang mga buhay at kumapit sa patalim kapalit lamang ng kaunti at saglit na ginhawa.

Habang binabanggit niya ang pangangalaga sa AFP-PNP, ilandaang komunidad sa buong Pilipinas ang winawasak ng matinding militarisasyon, walang tigil na pambubomba mula sa ere at malalawakang sakyada. Habang sinasabi ni Marcos na puprotektahan niya ang pulis at militar, ilang libong sibilyan naman ang inaabuso at pinapaslang, mga manggagawa at unyong binubuwag, mga aktibista at progresibong iligal na inaaresto at dinarahas, mga komunidad na winawasak at pinalalayas. Habang ginagarantiyahan niya ang kinabukasan ng mga berdugo, garapalan niyang ibinebenta ang soberanya ng bansa at ipinapaubaya ang yaman at rekurso nito sa dayuhan.

Sa ganitong pagpapahayag, lalong ilinalantad ni Marcos ang tunay na katangian ng estado ng mga naghaharing-uri. Upang matiyak ang pananatili ng dating kaayusan, kailangan niyang busugin ang mga pundasyon ng kanyang estado kabilang na ang mga militar at pulis kahit pa wala nang matira para sa malawak na sambayanan. Makapangunyapit lamang sa pwesto, gagawin ni Marcos ang lahat – magdildil man ng asin ang karamihan matiyak lamang na bundat ang kanyang mga upisyal-militar at kuntentado ang naghaharing-uri.

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa pagkundena at pagtatakwil sa kontra-mamamayang rehimeng US-Marcos na ito. Ang kasalukuyang rehimen ay larawan ng pinakabulok at sagadsaring papet na pamahalaang walang ibang pinahahalagahan kundi ang pansariling interes at interes ng mga amo nito. Wasto lamang para sa mamamayang inaapi’t pinagsasamantalahan na piliin ang landas ng paglaban at rebolusyonaryong pakikibaka. Sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan, hakbang-hakbang na tinutupad ng sambayanan ang pinapangarap nitong lipunan. Isang lipunan kung saan ang karaniwang mamamayan naman ang mahalaga, kung saan ang kanilang social protection ang laging prayoridad at ang kanilang mga demokratikong interes ang pinagsisilbihan.

Nangangako si Marcos ng dagdag social protection para sa militar at pulis, ngunit wala para sa karaniwang Pilipino