NDF-EV, ginkalipay an desisyon han korte hiunong ha kaso han 'naglalakat nga tul-an' ha Leyte

,
Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Ginkakalipay han National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) an desisyon nga ginpagawas han Manila Regional Trial Court Branch 32 nga nagbasura ha dirudekada na nga hinimu-himo nga kaso han “naglalakat nga mga tul-an” ha Leyte nga ginsalawad kontra ha mga lider aktibista ngan konsultant han National Democratic Front of the Philippines.

“Ginbubuksas hini nga desisyon an mga buwa, pan-uwat, ngan desperasyon han AFP agud harason ngan gipiton an mga progresibo nga pwersa, ngan pakarauton an prestihiyo han rebolusyunaryo nga kagiusan. Tampalo ha nawong han AFP nga bisan an mga korte nakikit-an komo makatarawa ngan diri nagkakaturupo an ira mga testimonya,” sering han NDF-EV.

Direkta an mga pulong nga ginbuhian han korte ha ira 97-kapaypay nga desisyon nga ginpagawas hadin Disyembre 16, kun diin ginsering hini nga an mga testimonya han prosekusyon puno hin “ura-ura kadamo nga kontradiksyon ngan kakulangan” ngan “klaro nga diri matatapuran.”

“Katuyawan ini nga bug-os nga ilusyon han ‘naglalakat nga tul-an’: Usa kaadlaw hadton tuig 2000, nadiskubre han 19th Infantry Battalion–nga ginpapamunuan hadto han ‘massacre general’ nga hi Lope Dagoy–an usa nga mass grave ha Baybay, Leyte kun diin kunuhay nakalubong an mga ginpatay han rebolusyunaryo nga kagiusan hadton dekada 1980. Ginbasura han Regional Trial Court an kaso hadton 2005. Kahuman hin usa katuig, ginsaysay han mga kasundaluhan nga nakabati hira han “tingog tikang ha mga multo” nga nagdara ha ira agud madiskubre na liwat ini nga mga tul-an ha kunuhay mass grave ha Inopacan, Leyte hadton 2006.”

Nagsering an NDF-EV nga ginkarag la han AFP an oras han korte ha pagsarig hini ha mga hinimu-himo nga estorya imbes nga magplastar hin matatapuran nga ebidensya nga inagi ha siyentipiko nga pag-aram tikang ha pipira la nga tul-an nga ira kunuhay nadiskubre. Samtang, an mga gin-aakusaran, waray didto ha panahon han gin-aalegar nga krimen, tungod kay nakapriso tungod ha ira pampulitika nga aktibismo sugad kanda Satur Ocampo ngan Randall Echanis, o diri ngani, usa nga estudyante pa ha elementarya sugad kan Teddy Casino.

“Makatarawa an kaso ngan insulto ha kabaltok han mga tawo, hasta ha kritikal nga pag-analisar han korte nga makikit-an an tinuod ha luyo han ira mga peke nga ebidensya ngan buwa nga mga testimonya.”

Ha ilarum ha rehimen Duterte, gin-gamit ini nga kaso agud gipiton an mga lider aktibista ngan mga konsultant han NDFP labina hadton panahon nga mayda mga negosasyon pankamurayawan. Ha Eastern Visayas, ginpauru-utro han AFP ini nga isyu agud putson an mga lokal nga midya hin grabe nga mga buwa, dis-impormasyon, ngan intriga. Gin-gamit gihapon ini agud arestuhon an mga aktibista ngan mga parag-uma, tarhugon ngan hadlukon an masa, ngan pugngan an ira militante nga pakigbisog.

“Kaparte ini nga kaso ha sistematiko nga pasista nga pangatake han rehimen Duterte ngan hiluagan nga pan-uwat pinaagi han paggamit ha mga korte ngan midya. Wala ngan tuo nga nagmamanupaktura an mga alipures ni Duterte hin mga hinimu-himo nga kaso ngan nagtatanum hin mga ebidensya agud hadlukon, pakarauton, gipiton, ngan tagan-katadungan an mga pangatake kontra ha nga makanasud ngan progresibo. Nagyiyinawyaw hira hin mga buwa, nagpaparada hin mga buwa nga surenderi, nagpapasamwak hin mga buwa nga balita, ngan iba pa nga porma hin pagbinuwa ngan saywar nga atake.”

Ginsukna gihapon han NDF-EV an security adviser ni Duterte nga hi Gen. Hermogenes Esperon nga nagpahayag han iya kauyam ha desisyon han korte. “An kaso han Inopacan, nga ginhimo ni Esperon, usa la ha damo nga hinimu-himo nga kaso nga bag-o pa la nga ginbasura han mga korte ha bug-os nga nasud. Waray na kami masorpresa ha kauyam ni Esperon, nga nag-alutaga hin oras ngan paningkamot agud maghimo hin mga buwa kun diin hiya mismo usa nga buwa nga testigo hini nga hinimu-himo nga kaso.

“Waray gihapon kami masorpresa ha iya tarhug nga maglalansar hin dugang pa nga mga ligal nga pangatake kontra ha katawhan. Padayon an panred-tag ngan paggamit ha Anti-Terror Law agud magsalawad hin mga hinimu-himo nga kaso. Nagpapadayon gihapon an mga ekstrahudisyal nga panmatay nga ginhimo han mga death squad ha ilarum han Philippine Army ngan han Philippine National Police, mayda man o waray kaso,” sering han NDF-EV.

Ha atubangan hini ngatanan, nanawagan an NDF-EV ha katawhan nga ibuksas ini nga mga hinimu-himo nga kaso, mga buwa, intimidasyon, ngan pansaywar nga mga atake. “Kinahanglan nira kundenaron an hiluagan nga dis-impormasyon ngan pasista nga pan-uwat ngan gamiton an ngatanan nga porma han pakigbisog agud papagbaydon an rehimen Duterte ngan an militar hini ha ira damo kaupay nga krimen kontra ha katawhan.”

NDF-EV, ginkalipay an desisyon han korte hiunong ha kaso han 'naglalakat nga tul-an' ha Leyte