Makikaykaysa ti Kabataang Makabayan Ilocos iti panangselebrar iti ika-51 anibersaryo ti National Democratic Front! Agtutubo, palawaen ti NDF! Itandudo ti demokratiko a rebolusyon ti umili!

,

Ipinapaabot ng Kabataang Makabayan Ilocos ang aming pinakamainit na pagbati sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), kasama ang lahat ng mga organisasyong kaalyado nito, na nagdiriwang ng ika-51 anibersaryo mula sa pagkakatatag nito nooong Abril 24, 1973.

Sa loob ng limang dekada, pinagkaisa ng NDFP bilang isang nagkakaisang prente, ang mga rebolusyonaryong kilusan mula sa iba’t ibang panig ng bansa at sa iba’t ibang sektor para sa rebolusyonaryong hangarin na ipadagundong ang digmang bayan para makamit ang pagtatagumpay ng demokratikong kahilingan ng mamamayan. Mula nang itatag ito, nagsilbi itong sentro ng rebolusyonaryong pagkakaisa sa hanay ng mga magsasaka, manggagawa, pambansang minorya, kabataan at sa iba pang nakikibakang mamamayan na kamtim ang kinabukasan na malaya mula sa maka-uring tunggalian, pagsasamantala at pang-aapi. Nagsilbi rin itong matibay na pwersa para sa pagsusulong ng komprehensibong hakbang ng pambansa demokratikong rebolusyon.

Ang Kabataang Makabayan, bilang isa sa 18 kaalyadong organisasyon ng NDFP, ay bumabati nang may rebolusyonaryong sigla sa lahat ng mamamayang nakikibaka. Sa kabila ng mga pinakamahihirap na balakid at hindi matutumbasang sakripisyo nito upang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan, determinado ito sa mithiin na pagpapalaya sa sambayanang api. Ang pagsusumikap nito na umunlad, kapwa sa lakas at bilang, ay patunay sa lumalaking sigla at militansiya ng kabataan upang laksa-laksang tumungo sa kanayunan at umanib sa Bagong Hukbong Bayan (BHB o NPA) at isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan.

Sa harap ng tumitinding krisis sa lipunan, pagbagsak ng halaga ng piso at patuloy na pambabarat ng sweldo ng mga manggagawa, kawalan ng sapat na ayuda sa mga magsasaka sa panahon ng napakatinding krisis dulot ng El Niño, patuloy na pagpapakasasa ng dayuhan sa likas na yaman ng Pilipinas at iba pa, tumitingkad ang halaga ng pagsusulong ng 12-Point program ng NDFP bilang rebolusyonaryo at alternatibong solusyon upang tugunan ang mga krisis na ito. Ito’y magsisilbing gabay at layunin sa pakikibaka ng mamamayan para sa isang malaya, demokratiko, makatarungan, maunlad, at progresibong lipunan.

Pinatunayan lamang ng higit na limang dekada ng CPP-NPA-NDFP at ng buong rebolusyonaryong kilusan na hindi kailanman napigilan ang pagsulong ng rebolusyon at digmaan sa sapilitang pagkulong, walang habas na pamamasalang sa mga lider at mga kasapi ng kilusan. Kaya naman, isang pulang saludo at pinakamataas na parangal at pagpupugay rin ang iginagawad ng Kabataang Makabayan-Ilocos sa mga martir ng sambayanan at Ilocandia. Sa mga kabataang martir nito–kina Pamela “Ka Maymay” Peralta at Finela “Ka Riki” Mejia at sa iba pang mga rebolusyonaryo para sa kanilang makabuluhang buhay na inialay sa dakilang mithiin ng rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan ng Ilocandia at buong bansa.

Ang mga sakripisyo at serbisyo–mahaba, mahirap, at mabigat na inialay nila Ka Maymay, Ka Riki at iba pang rebolusyonaryo para sa masang magsasaka ng Ilocandia at sa buong sambayanang Pilipino, ay tiyak na magpapaalab pa sa damdamin ng maraming makabayang kabataan upang tahakin ang rebolusyonaryong landas ng paglaban at pagtatagumpay. Nangangako at magsusumikap ang KM-Ilocos na patuloy na magpupukaw, mag-oorganisa, at magpapakilos ng laksa-laksang kabataan sa rehiyon ng Ilocandia upang paglingkuran ang masang api at sumampa sa New People’s Army.

Pulang Saludo sa mga Martir ng Rebolusyon at Bayan!
Agtutubo ti Amianan, Sumali sa Kabataang Makabayan!
Agtutubo tumipon ti NPA!
Isulong ang Digmang Bayan!
Agbiag ti National Democratic Front of the Philippines!
Agbiag ti Partido Komunista ng Pilipinas!

Makikaykaysa ti Kabataang Makabayan Ilocos iti panangselebrar iti ika-51 anibersaryo ti National Democratic Front! Agtutubo, palawaen ti NDF! Itandudo ti demokratiko a rebolusyon ti umili!