Paapuyen ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang para iti nailian a demokrasya! Tungpalen dagiti tulbek ken dagdagus a rebbengen tapno ilinteg dagiti panagbiddut ken iyabante ti rebolusyon!

PilipinoEnglishBisayaHiligaynon


DOWNLOAD
Itagtag-ay ti Komite Sentral ti Partido Komunista ti Pilipinas ti Nalabaga a bandera iti nailian demokratiko a rebolusyon ken, iti biang ti amin a kadre ken kameng ti Partido, dagiti rebolusyonaryo ken aktibista, maipaay ti nainget a kablaaw kadagiti amin a Nalabaga a kumander, mannakigubat ken milisya iti napateg ken naragsak nga okasyon iti maika-55 nga anibersaryo ti New People’s Army.

Ita nga aldaw, subliyanan tayo dagiti balligi ken nagkurangan iti napalabas a tawen, umadaw kadagiti adal manipud kadagitoy, ken buklen ti plano para iti pananggun-od kadagiti dakdakkel a balligi iti panangidur-as ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang iti umay a tawen maibusor iti pasista ken aso-aso a rehimen nga US-Marcos.

Kadaytoy nga okasyon, lagipen tayo ken padayawan ti amin a bannuar ken martir iti rebolusyon a Pilipino a nangidaton ti amin para iti pannakidangadang ti umili a Pilipino para iti nailian ken pangkagimongan a wayawaya. Dayawen tayo ti biag da ken mangala ti inspirasyon iti panagmartir da. Ania pay ti nasaysayaat a wagas ti panangpadayaw iti lagip da no di ti panangituloy ti rebolusyonaryo a tignayan a tinulongan da nga indur-as?

Maragsakan ti Komite Sentral a mangipakaammo iti amin a ti panawagan na para iti tignayan a panagilinteg nga impablaak ti Partido idi Disyembre ket naimpusuan nga inawat ti amin a rehiyonal a komite ti Partido ken kumand ti NPA. Positibo ti sungbat da ket agdama nga agisaysayangkat kadagiti kumperensya ti panaglagom ken dagiti miting a panagadal tapno duktalen dagiti nagbiddutan ken nagkurangan tapno mailinteg dagitoy, ken sititibker ken komprehensibo nga idur-as ti amin a rebolusyonaryo a rebbengen.

Kasapulan nga ited tayo ti ingga’t bael nga idur-as ti rebolusyon tapno salakniban ti interes ti masa a Pilipino nga agsagsagaba iti kumarkaro a langa ti panangirurumen ken pananggundaway ti rehimen nga US-Marcos. Sangsangoen ti pagilian ti pudno ken dumakdakkel a peggad a maiparangguyod iti maysa nga inter-imperyalista a gerra. Ti pangkasapulan nga itandudo ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang, iti partikular, ket madagdagus la unay, ta daytoy ti kapapatgan nga igam ti umili a Pilipino tapno ilaban ti rebolusyonaryo a tarigagay da.

Ti kasasaad ti krisis iti pagilian ket mangidurduron iti maidaddadanes ken magunggundawayan a masa ti umili a Pilipino nga idur-as dagiti pannakidangadang da. Iti panangiwanwan ti Partido, determinado dagiti rebolusyonaryo a puersa a mangriing, mangorganisa ken mangpatignay ti nakaad-adu a bilang ti umili a Pilipino, agtultuloy nga idur-as ti nailian-demokratiko a rebolusyon, aniaman a rigat ken sakripisyo, ken ipan daytoy iti saan pay nagun-od a tugatog iti masakbayan.

Alaen ti inisyatiba tapno paggil-ayaben ti armado a pannakidangadang! Paayen ti narungsot a panangdidigra ti kabusor!

Ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang ti New People’s Army (NPA) iti sidong ti naan-anay a panangidaulo ti Partido Komunista ti Pilipinas ket adda iti kritikal a tukad. Maawis amin a kadre ti Partido, dagiti Nalabaga a kumander ken mannakigubat, dagiti rebolusyonaryo nga organisasyon ti masa ken aktibista iti kaaw-awayan ken kadagiti syudad a situtured a mangibaklay kadagiti agdama a pagrebbengan tayo, itag-ay ti Nalabaga a bandera ti rebolusyon, pagil-ayaben ti armado a pannakidangadang, ibangon daytoy manipud kadagiti agdama a rigat ken umabante a napigpigsa ngem iti napalabas.

Rumbeng nga usigen tayo ti sumaganad: Iti maysa a benneg, kasapulan la unay nga idur-as ti armado a pannakidangadang tapno patiruan ti kabusor iti sango ti pinakaro nga imperyalista nga agresyon a pang-ekonomya ken pannakibiang militar ken pinairteng a pasista a panangdidigra. Ti naipakaammo a panggep ti kabusor a “gibusan ti armado a risiris” ket mangiturong a manglukat iti dalan para iti di agressat a pananggundaway iti soberanya ti pagilian ken nalawag a panangirurumen iti umili a Pilipino.

Iti bangir a benneg, dagiti puersa tayo ket kimmapsut iti kabuklan gapu kadagiti pang-uneg a nagbiddutan tayo, kakapuyan ken kakurangan maigapo iti nagadu a tawen a konserbatismo iti militar ken panagpasibo. Babaen ti panangiwanwan ti Partido, dagiti yunit ti NPA ita ket mangipatpatungpal ti napapateg a trabaho para iti panagilinteg ken panagpatibker iti panggep a ringbawan dagiti napalabas a panagsanud, buungen ti militar a kinapasibo, mangsaluad ken mangpalawa kadagiti bukod da puersa, ken paregtaen manen ti gerilya a pannakigubat.

Tapno sangoen daytoy a partikular a kasasaad, rumbeng a salimetmetan tayo a naimbag ti diyalektiko a relasyon iti baet ti panangsaranget iti kabusor ken panangpapigsa kadagiti puersa tayo: rumbeng a papigsaen tayo ti NPA tapno epektibo a sarangeten ti kabusor; rumbeng tayo a sarangeten ti kabusor tapno epektibo a mapapigsa ti NPA. Ditayo mabalin nga isina ti maysa manipud iti maysa. Ti umuna a paset ket nalaka a maawatan ken saanen a kasapulan ti nayon a panangilawlawag; ngem ti maudi ket saan a kalawag, ket mabalin nga adda pay dagiti sumuppiat iti dayta.

Nangnangruna iti sangoanan ti estratehiko ken lokal a kinadaeg ti kabusor iti panangusar iti napigsa a puersa militar, nalaka a malipatan a kitaen dagiti bulnerabilidad ken pangpolitika a kakapuyan ti kabusor a mabalin ken rumbeng a gundawayan ti NPA ken ti sibubukel nga intar dagiti rebolusyonaryo a puersa. Ti sumagmamano ket maun-unaan ti buteng iti dakkel a presensya ti kabusor, nga alisto da a mapakapsutan ti nakem ken maliplipatan a daytoy ket maysa a puersa a nalungsot iti kaunggan ken mangsalsalaknib iti agang-angsab ken agrakrakaya a sistema. Mapukpukaw iti panunot da a daytoy ket kagurgura ti masa a mannalon nga adayo nga ad-adu iti bilang, ken adayo a napigpigsa nu agkaykaysa. Rumbeng a napinget a sarangeten a maguyod iti panagpasibo bulon ti bangbangir a pannirigan ti sumagmamano nga itudtuding ti kakapuyan ti NPA kadagiti armas kas agnanayun a paglintegan, ken napaay nga usigen ti diyalektikal a proseso ti panagpapigsa babaen ti naunday a gubat ti umili ken gerilya a pannakidangadang. Pudno a dinawat ti kasasaad kadagiti kadre ti Partido ken dagiti kumander ken mannakigubat ti NPA ti nauneg a rebolusyonaryo a pannakaawat, ti awan sarday a panagsanggir ken panagtalek iti masa, ken ti saan a panagbuteng iti rigat ken sakripisyo tapno makapagserbi iti rebolusyonaryo a kalikagum dagiti umili.

Nu pagtutungtungan tayo ti panagirussuat ti armado a pannakidangadang ken panangsaranget iti kabusor, kaipapanan daytoy ti panangparmek tayo kadagiti armado a puersa ti kabusor, usar ti amin nga armas nga iggem dagiti gerilya a puersa tayo ken ti umili. Kaipapanan daytoy kangrunaan ti panangirussuat kadagiti basaran a taktikal nga opensiba a kabaelan tayo nga iballigi, a mangpakapsut iti kabusor babaen iti panangdadael iti sumagmamano a paset ti armado a pwersa na, ken mangsamsam kadagiti armas na tapno maarmasan tayo ti ad-adu a rekrut ken makairussuat tayo ti daddadakkel a taktikal nga opensiba iti masangoanan. Ingatngato tayo ti kabaelan ti NPA iti pannakigubat babaen ti pannakigubat.

Iti sango ti kina-ulpit ken nalaus a kampanya ti pananglakub ken panangparmek ti kabusor, rebbengen dagiti rebolusyonaryo a puersa a sarangeten ti kabusor ken salakniban ti umili babaen ti armado a panagsaranget. Rumbeng nga ingato tayo ti di maparmek a pakinakem ti hukbo ti umili ken ti masa a sumaranget ken parmeken ti kabusor. Rumbeng a risuten tayo ken ringbawan dagiti parikot ken rigat a patatauden ti adu a panangusar ti armada ti kabusor maibusor iti umili ken dagiti gerilya a puersa. Rumbeng nga iduron tayo ti kabusor a binnaten iti naimpis dagiti puersa na iti panagpalawa ti sakup ti politikal ken militar a gakat tayo. Ania man ti kadakkel ken kapigsa dagiti operasyon ti kabusor, adda latta kanito a mabalin tayo a gundawayan ken rumbeng a naannad tayo nga usigen tapno rebbeken ti pinakanakapsut a paset na. Rumbeng a napartak tayo a bigbigen a bayat a dumakdakkel ti sakop dagiti operasyon ti kabusor, ad-adu a paset ti bagi na ti maipalgak ken agbalin a bulnerable kadagiti taktikal nga opensiba ti NPA. Tapno mabigbig, maamiris ken magundawayan tayo dagitoy a kanito, rumbeng a kanayon a militante ti NPA, napartak ken naalibtak iti panagtignay, tapno pagbalinen a nabuntog nga higante ti kabusor a kabaelan a patiruan ti NPA kaano na man a kayaten.

Iti sango ti agdama a panangdidigra ti kabusor, dagiti kumand ti NPA iti tukad larangan ken probinsya wenno subrehiyon ket rumbeng nga agplano ti panangirussuat ti aktibo a depensa a pannakidangadang iti tukad dagiti kampanya ken labanan, sakbayan ti panagpakat ti kabusor ken patiruan ti kakapuyan a paset na. Rumbeng a sisasagana da a mangiyakar kadagiti kangrunaan a puersa wenno sentro de grabidad paruar iti pananglakub ti kabusor bayat a mangibati wenno mangipakat kadagiti pangkat wenno komposit a yunit tapno agirussuat ti nadumaduma a langa dagiti gerilya nga aksyon ken taktikal nga opensiba a kabaelan da nga ipangabak tapno patiruan ti seryoso a pannakadangran ti kabusor.

Iti sango ti agdama a kasasaad, nasken unay para kadagiti yunit ti NPA ken milisya ti umili iti amin a tukad nga alaen ti gannuat nga agplano kadagiti taktikal nga opensiba a kabaelan da nga irussuat ken iballigi. Rumbeng nga irussuat dagitoy a gannuat babaen ti koordinasyon iti nangatngato a kumand ken dagiti kaasideg a yunit. Dagitoy a taktikal nga opensiba ken gerilya nga aksyon ket mabalin a panangtambang kadagiti agdakdakiwas a yunit ti kabusor, depensa iti perimetro da wenno linya iti suplay, panangraut kadagiti nakasina a detatsment da, panagdis-arma, panag-isnayp, demolisyon, partisano nga operasyon ken panagaresto, mangipatungpal kadagiti pannusa, mangipaay ti nainkalintegan a hustisya kadagiti kontra-rebolusyonaryo ken kriminal nga anti-sosyal nga elemento, ken dadduma pay. Dagitoy a taktikal nga opensiba ket masapul a naballigi iti panangsamsam kadagiti riple ken ramit panggubat ti kabusor, panangdadael kadagiti linya iti suplay ken komunikasyon da, panangparalisa kadagiti alikamen a pangdaga, pangtangatang ken pangbaybay, panangdadael kadagiti plano ti kabusor wenno pananglapped nga umabante daytoy, panangguyod iti atensyon ti kabusor a paadayo iti kangrunaan a direksyon ken plano dagiti kangrunaan a puersa ti NPA.

Ti rebbengen a panagirussuat kadagiti taktikal nga opensiba a kabaelan tayo nga iballigi ket rumbeng nga isayangkat babaen ti naannad a panagplano ken naan-anay a kinamannakabalin, kas wagas ti panangparegta iti NPA, ken kas umuna a nainget nga addang iti panagilinteg.

Maitunos iti linya ti panagirussuat ti nasaknap ken nasagedsed a gerilya a pannakidangadang a nakabasar iti lumawlawa ken umun-uneg a base a masa, maawis amin dagiti yunit ti hukbo ken milisya ti umili a sibubukel a pagiggeman ti gannuat iti militar ken pulitika, ken agbalin a pleksible kadagiti tignay da. Rumbeng a papigsaen ken palawaen ti NPA ti silpo na kadagiti masa. Rumbeng a salakniban da ti masa a mannalon ken ti umili maibusor kadagiti pasista a mangirurrurumen ken manggunggundaway kadakuada, ken irussuat ti sapasap a propaganda, panagorganisa ken panagpatignay tapno idur-as dagiti antipyudal a pannakidangadang masa ken ipatungpal ti reporma iti daga.

Rumbeng nga ipakat ti mayorya dagiti platun ti NPA tapno tumulong iti panagkonsolida ken panagpalawa kadagiti larangan gerilya, ken panangibangon ti nayun a kadakkel-kumpanya a larangan gerilya. Rumbeng nga agbukel ti nalawag a plano dagiti platun gerilya tapno agipakat kadagiti yunit na iti maysa a keddeng a sakop a limitado iti maysa a panawen tapno maliklikan ti sobra a pannakabinnat, ngem umdas ti kalawa para kadagiti depensibo ken opensibo a maniobra, nga addaan sigurado a panawen tapno dumur-as a padalluyong, wenno agpalawa ti rebolusyonaryo a base a masa iti basaran ti konsolidasyon. Palpalawaen tayo ti erya iti operasyon ti NPA iti wagas a padalluyon wenno iti limed a panaglagto iti relatibo a paborable nga erya nu sadino a mabalin daytoy a mangrugi ti panangriing, panang-organisa ken panangpatignay iti umili tapno makairamut. Mabalin tayo nga ipakat aniaman nga oras dagiti yunit ti NPA kadagiti misyon tapno mairugi ti gerilya a pannakidangadang ken lukatan dagiti barbaro a larangan gerilya nu sadino a maudi a pagatapan ken namnamaen ti kabusor.

Kakuyog dagiti organisasyon a masa dagiti mannalon, dagiti panteritoryo a komite ti Partido ken dadduma pay a rebolusyonaryo a puersa, rumbeng nga agirussuat ti NPA kadagiti kampanya ti pangkagimongan a panagsukisok tapno mailasin dagiti dagdagus nga isyu ken parikot ti masa, ken papartaken dagiti panangigaed iti panangriing, panang-organisa ken panangpatignay iti masa a mannalon, a mangitantandudo kadagiti dagus a demokratiko a kiddaw da, bayat nga isilsilpo dagitoy iti agraryo a rebolusyon a tignayan da ken iti demokratiko a rebolusyon ti umili.

Rumbeng nga ipangpangruna tayo ti pannakabangon wenno panangibangon manen dagiti organo ti bileg pampulitika iti tukad dagiti barangay wenno nangatngato pay, iti pundasyon ti sibubukel a timpuyog dagiti mannalon, babbai, agtutubo ken mangmangged pangkultura ken dadduma pay nga anak ling-et a sumaksakop kadagiti baryo wenno grupo dagiti baryo wenno munisipyo, kasta met kadagiti lokal a sanga ken seksyon komite ti Partido. Adu kadagitoy nga organo ti bileg pampulitika ket pinuntirya ti armado a panangparmek ti kabusor. Rumbeng a ragupen tayo dagiti kapadasan tayo ken bumukel kadagiti pagannurutan tapno masigurado a dagiti organo ti bileg pampulitika, dagiti organisasyon masa, ken dagiti lokal a lider ket natalged a mailisi iti silo ti panagtiktik ti kabusor.

Rumbeng tayo a patibkeren ken papigsaen ti base a masa ken mangbukel kadagiti plano tapno ingato ti militansya da nga irupir dagiti karbenganda a sibil, pampulitika, pangkagimongan ken pang-ekonomya, ken tapno kolektibo ken mapangngeddeng a maipalgak ken malabanan tayo dagiti narugit a taktika ti kabusor. Rumbeng a paayen tayo dagiti makapapungtot a gakat ti kabusor a buungen ti panagkaykaysa ti umili, mangpilit kadakuada a saggaysa a sumurender, wenno sulisugen dagiti Nalabaga a kumander ken mannakigubat nga irubo ti masa iti ubbaw a kari ti naraniag a masakbayan. Iti panangsaranget iti manangparmek a kampanya ti kabusor, rumbeng a saan nga itulok nga agbukbukod dagiti lokal a puersa. Rumbeng a maital-o iti nangatngato a tukad ti pannakidangadang da tapno umuyos ti pigsa iti kinaadu ken manipud iti panagkaykaysa ti umili, manipud kadagiti agkakaabay a barangay agingga iti internasyunal a komunidad. Kangrunaan iti amin, rumbeng nga aramiden ti NPA ti amin a kabaelan na tapno ipakita ti determinasyon a salakniban ti umili babaen ti panangparmek kadagiti pasista a mangidaddadanes kadakuada.

Rumbeng a papigsaen tayo ti pannakabukel ti popular a puersa a pangdepensa tapno palargaen ti gerilya a pannakidangadang ti masa. Karaman kadagitoy a puersa a pangdepensa dagiti yunit milisya iti barangay ken kumand iti milisya a mangikokoordina iti tukad ti inter-barangay wenno munisipyo, dagiti yunit pangdepensa iti barangay ken komite iti bukod a salaknib a nakabase kadagiti pangmasa nga organisasyon. Rumbeng nga allukuyen dagitoy a puersa a pangdepensa ti umili ken tarabayan a pagiggeman ti gannuat iti panangirussuat ti amin a langa ti gerilya a pannakigubat wenno maysa nga armada a gunglo maibusor iti kabusor, karaman dagiti agaw-armas nga operasyon, panangipurwak ti granada, wenno dagiti bomba a mangpuor, panangiplastar kadagiti silo, panag-isnayp, ken dadduma pay nga operasyon a mangpuntirya kadagiti naiputputong a yunit ti kabusor wenno aniaman a yunit ti kabusor a mabalin nga iharas, pilayen, abaken wenno parmeken. Rumbeng nga aramaten ti amin a klase ti armas karaman dagiti nainsigudan a wagas ken silo maibusor iti agop-operasyon a puersa ti kabusor ken pagbayaden ida ti nangina. Saan nga ipalubos a makastrek ti kabusor ken mangsawar kadagiti rebolusyonaryo nga erya a saan a mabatibat, saan a makalak-am ti kaswalti, ken saan a mapabayad kadagiti pasista a krimen da.

Rumbeng a tumulong ti NPA iti panagirussuat kadagiti kampanya a masa a mangpatignay iti masa a mannalon tapno sangoen dagiti komun ken nadadagsen a parikot ken isyu da. Karaman ditoy ti panaggamrud ti daga ti dadakkel a kumpanya a mairaman iti panagminas, dagiti plantasyon, iti real estate, ekoturismo, enerhiya ken dadduma pay a proyekto nga imprastruktura. Rumbeng met nga organisaen ken patignayen ida tapno masungbatan dagiti parikut da iti panawen ti layus, tikag wenno dagiti panagreggaay ti daga ken daduma pay a didigra a mangdaddadael iti pagbiagan da. Rumbeng nga organisaen ken patignayen ti masa a mannalon, kangrunaan ti nakurapay a mannlon ken mangmangged-talon tapno ilaban nga ibaba ti abang iti daga, punasen ti usura, ingato ti tangdan iti talon, nainkalintegan a presyo ti produkto a pangtalon ken dadduma pay a dagus a kiddaw maitunos iti antipyudal a linya ken pang-agraryo a pagannurutan ti Partido. Rumbeng nga organisaen dagiti kaaduan a mannalon tapno idanon dagiti kiddaw da kadagiti sentro nga ili ken syudad.

Sadino man ti papanan da, rumbeng nga agisayangkat kadagiti kampanya iti produksyon, edukasyon, salun-at ken kultura dagiti Nalabaga a mannakigubat ken kumander tapno masungbatan dagiti praktikal a kasapulan ti masa. Rumbeng nga ituloy da a pandayen ti natibker ken ti di mapugsat a silpo iti masa. Rumbeng a kanayon da a makimaymaysa iti sagsagabaen ti masa a mannalon ken mangbirok kadagiti solusyon iti panagsagaba ti masa iti kasasaad nga insar-ong kadakuada dagiti mananggundaway.

Rumbeng nga agkonsolida, agpapigsa ken agpalawa dagiti yunit ti NPA kadagiti puersa da. Kasapulan unay nga agkaykaysa iti panunot ken agtignay kas maysa a bagi dagiti Nalabaga a mannakigubat ken kumander. Tapno maaramid daytoy, rumbeng a pagadalan da dagiti pagpigsaan ken pagkapuyan da, ken planuen ti amin a kasapulan nga addang tapno maingato ti determinasyon ken kabaelan dagiti Nalabaga a mannakigubat ken ti rebolusyonaryo a masa a makisaranget ken paayen ti sibubukel nga atake ti kabusor.

Rumbeng a padur-asen tayo ti istruktura iti kumand ti NPA iti amin a tukad, masigsigurado ti kalidad ken komposisyon dagiti yunit kumand agpada kadagiti puersa nga horisontal ken bertikal, kasta met kadagiti pangteritoryo a kumand iti operasyon iti tukad ti rehiyon, probinsya wenno subrehiyon. Ti mangidadaulo a bugas iti amin a tukad ti kumand ti NPA ket rumbeng a buklen dagiti kumander ken mannakigubat a pagwadan ti kinatured iti sango ti kabusor ken pagtuladan ti kinapakumbaba iti sango ti masa.

Rumbeng a maka-isayangkat ti basaran a panagsanay pulitiko-militar dagiti gerilya a puersa tayo, kasta met dagiti panagsanay para kadagiti opisyal tapno mapadur-as ti kabaelan ken kaamoan dagiti Nalabaga a mannakigubat ken kumander tayo kadagiti syensya a militar ken taktika, ken pasingkedan ti takder da a pagserbian ti umili. Rumbeng a padur-asen ti sistema dagiti panagsanay tapno maisayangkat ti ab-ababa wenno naparte-parte a talakayan kadagiti kurso tapno maka-annatop iti napartak a panagbalbaliw ti kasasaad a militar iti sango dagiti awan ressat nga operasyon ti kabusor.

Rumbeng nga agtultuloy nga agpakalaing ti NPA iti pleksibilidad iti panagbaliw ti moda ti panagtignay manipud iti konsentrasyon, panagsisina ken panagakar, depende iti kasasaad ken dagiti panggep da. Ikonkonsentra tayo dagiti puersa tayo tapno parmeken ti kabusor ken tapno agkonsolida, pagsisinaen tayo tapno aggawaing-masa, mapukaw iti imatang ti kabusor, ken tapno paadduen ti pagtaudan ti gannuat, ken umak-akar tapno idur-as ti plano para iti panagpalawa, wenno rumuk-at iti pananglakub ti kabusor.

Rumbeng a lumiklik ti amin a yunit ti NPA iti saan a planado a pannakisaranget ken mangbirok kadagiti wagas tapno padanugen iti angin ti kabusor ken bannugen ti bagbagi na. Rumbeng a dagus ken regular da nga agtasa kadagiti kasasaad da, sullatan amin nga abut iti seguridad ken ikkaten amin dagiti bulnerabilidad. Rumbeng nga igaed da a siputan ti taktika ti kabusor nga agilusot kadagiti elektroniko wenno GPS tracker. Rumbeng a patibkeren da ti determinasyon da nga ipraktika dagiti prinsipyo ken pamuspusan ti limed a gerilya a panagtignay, bayat a magmagna wenno agin-inana. Rumbeng nga agtultuloy a pagtalinaeden da ti nangato a tukad ti disiplina ken panangsurot kadagiti regulasyon militar iti intar dagiti Nalabaga a mannakigubat, ken nangato a tukad ti rebolusyonaryo a pampulitika a kaamoan tapno patibkeren ti pakinakem da a baklayen dagiti kasapulan a sakripisyo tapno pagtalinaeden ti seguridad ti NPA. Rumbeng nga isayangkat ti panagdidinnillaw ken panagilinteg kadagiti amin a panaglabsing kadagiti pagannurutan ken regulasyon a pangseguridad a mangirubo iti limed a gerilya a panagtignay.

Rumbeng a mapangngeddeng ti NPA a mangdadael iti lambat pantiktik ti kabusor nga aglemlemmeng iti intar ti masa, paakikiden ti target kadagiti kangrunaan a daulo aglalo dagiti nagaramid ti nakakaro a krimen maibusor iti umili. Iruprupir ti masa, aglalo dagiti nawasiwasan ti ulpit ti manangparmek a kampanya ti kabusor, a kedngan ti rebolusyonaryo a pannusa dagiti traydor nga aktibo a makikumkumplot iti kabusor kas ahente wenno espiya, ken nga naan-anay a maipalgak dagiti kriminal ken kontra-rebolusyonaryo a nagbasolan da.

Rumbeng a tasaen ti amin a yunit ti NPA ti naurnong a panagtiktik ti kabusor (a nabukel manipud iti impormasyon a nakapauneg kadagiti nakompromiso a dokumento, insarwa dagiti traydor, wenno naala manipud iti atiddog a panawen a panagsipsiput), ken nu kasano daytoy a nakasilpo iti kondukta dagiti operasyon ti kabusor. Rumbeng a mangbukel da kadagiti annatop a plano ken panangbaliw kadagiti plano da tapno awanen kaes-eskan ti impormasyon iti panagtiktik ti kabusor.

Rumbeng nga agtultuloy a suruten ti NPA ti naiirut nga allagaden iti panangsigurado ti seguridad ken panangaywan kadagiti sensitibo nga impormasyon babaen ti kompartmentalisasyon, panagusar kadagiti sayper ken panagkoda (encryption), ken panangipateg kadagiti agraraira a pagannurutan a sumaksakop iti kontrolado a panagusar kadagiti kompyuter, smartphone, selpon, radyo iti komunikasyon, ken dadduma pay nga aramaten nga elektroniko. Rumbeng tayo met a mangpadur-as ti kabaelan iti sining iti disimpormasyon ken panangallilaw—karaman ti panangisubo ti makaallilaw nga impormasyon iti lambat paniktik wenno elektroniko a panagsiput ti kabusor—tapno ulawen ti kabusor ken paayen dagiti panagatake na.

Rumbeng a sistematiko tayo nga agirussuat ti kampanya a panagpabaliktad kadagiti ordinaryo a tao ti kabusor, a kaaduan ket naggapu iti dasig a mannalon, mangmangged, mala-proletaryado wenno nababa a petiburgesya, a nasulisog laeng ti nangato a sweldo tapno sumrek iti armado a puersa ti kabusor. Ammo da unay ti kinalungsot ken korapsyon ti organisasyon ti reaksyonaryo a militar, ken makarikna ti nakaro a sakit ti nakem kadagiti panang-abuso nga ar-aramiden kadakuada dagiti opisyal da, kasta met iti nakakaro a krimen ken pananglabsing iti karbengan-tao nga ipapaaramid kadakuada maibusor iti masa. Rumbeng nga agiwaras tayo kadagiti polyeto ken agisayangkat ti maipalgak a propaganda kadagiti kampo militar, detatsment wenno istasyon. Mabalin tayo a maawis dagiti mariribukan a tao ti puersa militar ken pulis ti kabusor a panawan dagiti trabaho da, lumaok iti rebolusyon, agipasa ti napapateg nga impormasyon wenno agbiag kas produktibo a sibilyan, ken makibingay kadagiti bunga ti kolektibo a pannakidangadang dagiti masa nga organisasyon dagiti mannalon.

Rumbeng nga agtultuloy tayo a buklen ken papigsaen ti Partido iti uneg ti New People’s Army tapno tarabayan daytoy iti amin a rebbengen na. Rumbeng nga agtultuloy tayo a rekruten dagiti kadur-asan nga elemento ken masigurado ti panagsanay ken panagdur-as da iti ideolohiya, pulitika ken organisasyon. Rumbeng a buklen dagiti komite ti Partido iti tukad dagiti kumpanya; sangay ti Partido kadagiti platun; grupo ti Partido kadagiti iskwad. Rumbeng a mangidutok ti Partido manipud iti intar na kadagiti opisyal ken instruktor iti pulitika iti tunggal pormasyon ti NPA tapno masigurado nga adda iti unnaan ti paltog ti pulitika. Rumbeng met a masigurado ti panangiplastar kadagiti kadre ken aktibista manipud iti syudad, aglalo manipud iti intar dagiti magmangged, kasta met dagiti estudyante, dagiti mannursuro ken dadduma pay nga intelektwal ken petiburgesya a propesyonal, tapno ingato ti kabaelan ti NPA iti panangipatungpal ti naduma-duma a rebbengen iti panangidaulo ken panangiwanwan.

Kritikal dagiti naidatag a rebbengen iti ngato ken rumbeng nga ipatungpal nga adda nangato a tukad ti panangipateg dagiti kadre ti Partido ken dagiti Nalabaga a kumander nga adda iti duri ken panguloan ti New People’s Army. Dagdagus a pagiggeman ti gannuat a militar ken pulitika tapno maisubli ti gerilya a kinataraki dagiti yunit ti NPA, aglalo dagiti nakapadas kadagiti panagsanud iti napalabas ken naikabil iti pasibo a kasasaad, paayen ti panangdidigra ti kabusor, ken idur-as ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang. Rumbeng nga isayangkat ti Partido ken NPA dagitoy a rebbengen bayat nga itantandudo ti tignayan a panagilinteg tapno ramuten ti pang-ideolohiya a basaran dagiti napalabas a panagbiddut ken kakapuyan, tapno maparnuay dagiti kondisyon para iti kabarbaro a panagdur-as ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang.

Pasingkedan dagiti basaran a prinsipyo iti panagisayangkat iti gubat ti umili iti Pilipinas

Rumbeng a lagumen ti tunggal yunit ti NPA dagiti kapadasan da ken ilinteg dagiti nagbiddutan maitunos iti esensya ti panagdillaw ken panagdillaw-iti-bukod, iti tarabay ti kabuklan a kritikal-iti-bukod a panagamiris nga inlanad iti mensahe ti Komite Sentral iti maika-55 anibersaryo ti Partido ken iti panangragup kadagiti kapadasan iti sakop da a trabaho ken kasasaad kadagiti erya ti operasyon da. Rumbeng nga itedan ti partikular nga atensyon dagiti yunit a nakapadas kadagiti panagsanud a mangamiris kadagiti depensiba a labanan tapno maduktal dagiti nagbiddutan ken kakapuyan da. Rumbeng a makasursuro tayo manipud kadagiti adal a nangidatunan ti dara dagiti martir tayo kas maysa a wagas ti panangbigbig tayo kadagiti sakripisyo da.

Nakaan-annatop a gundaway ti maika-55 anibersaryo ti NPA tapno pasingkedan tayo manen dagiti basaran a prinsipyo ken teorya ti panagirussuat ti gubat ti umili iti Pilipinas. Nakapatpateg daytoy iti panawen a sumangsango tayo iti kritikal a kasasaad kasaruno dagiti seryoso a panagsanud kadagiti naglabas a tawen, a mangidurduron kadatayo nga ilinteg dagiti nagbiddutan ken nagkapuyan tayo.

Iti panangiyaplikar iti Marxismo-Leninismo-Maoismo iti kongkreto a kasasaad ti pagilian tayo, napadur-as ti Partido ti teorya ti panagisayangkat ti gubat ti umili iti Pilipinas, ken indauloan ti New People’s Army iti panagiwayat ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang manipud iti maysa a tukad agturong iti maysa pay. Inlanad ti artikulo idi 1974 nga Dagiti Partikular a Kagagalad iti Gubat iti Umili ti basaran a teorya, dagiti prinsipyo, programa ken plano para iti panagirussuat ti rebolusyonaryo a gubat iti Pilipinas. Impangpangruna daytoy ti malakolonyal ken malapyudal a sistema a sosyo-ekonomiko, ti galad nga isla-isla ti heograpiya ken pisikal a kadagaan na, kasta met ti dadduma pay a partikular a galad ti pagilian.

Dagiti nagun-od tayo iti rebolusyonaryo a praktika iti naglabas a 55 tawen ket kongkreto a pammaneknek ti kina-umno dagitoy a teorya. Nayon pay a pammaneknek ti kinaumno na dagitoy ti napasaran tayo a panagsanud ken pannakapaay gapu iti saan a napudno a panangpetpet tayo kadagitoy a teorya.

Ti kina-umno ti nailian-demokratiko a rebolusyon ket napaneknekanen iti praktika ti panagisayangkat ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang kas kangrunaan a langa ti pannakidangadang, ken ti rebolusyonaryo a tignayan a masa a mangikumkumbina kadagiti ligal ken iligal a langa ti pannakidangadang kadagiti syudad ken kaaw-awayan, kas segundaryo ngem saan a maipakni a langa ti panaglaban. Iti panangitandudo ti nailian-demokratiko a linya, nagballigi tayo iti panangbukel ti base a masa nga addaan milyon, iti sidong ti nairut a panangidaulo ti proletaryado, panangibangon ti basaran nga alyansa dagiti mangmangged ken mannalon kangrunaan babaen ti panangidaulo ti Partido iti NPA, ken panangbukel ti nailian a nagkaykaysa a prente tapno sarangeten ti imperyalismo, pyudalismo ken burukrata kapitalismo, nga addaan panggep a rebbeken ti agturturay a reaksyonaryo a sistema ti dadakkel a burgesya komprador ken dadakkel nga apo’t daga.

Iti panangiwayat iti naunday a gubat ti umili iti kaaw-awayan, kangrunaan babaen ti panangbukel ti hukbo ti umili ken panangitandudo ti armado a pannakidangadang, panangibangon ti base a mase iti kaaw-awayan ken dagiti organo ti bileg pampulitika, ken panangitandudo ti agraryo a rebolusyon, naaramid tayo a patignayen ti masa a mannalon a mangbukbukel iti kadakkelan a paset ti umili a Pilipino ken agserserbi a naan-anay a mapagsanggiran nga alyado ti dasig a mangmangged. Inggaed tayo nga indur-as ti pannakidangadang para iti daga kas sungbat iti kangrunaan a demokratiko a kiddaw ti masa a mannalon. Gapu kadaytoy, naaramid tayo nga ibangon ken papigsaen ti New People’s Army, a makarekrekrut kangrunaan manipud kadagiti nakurapay a mannalon nga awanan tagikua a daga ken dagiti mangmangged-talon, ken makaan-ani kasta met ti materyal ken pampulitika a suporta. Ti panggep ti panagiwayat ti naunday a gubat ti umili iti kaaw-awayan ket tapno addang-addang a padur-asen dagiti puersa tayo, paset-paset a parmeken ti kabusor, ken palawlawan dagiti syudad agingga iti mabalinen nga agawen dagiti syudad ken umabante iti nailian a balligi. Gapu kadaytoy, nakaibangon tayo kadagiti organo ti bileg pampulitika iti kaaw-awayan, a nakabasar iti pundasyon ti rebolusyonaryo nga anti-pyudal a nagkaykaysa a prente dagiti amin a magunggundawayan ken maidaddadanes a dasig iti kaaw-awayan ti Pilipinas.

Iti napalabas a 55 tawen, naringbawan tayo ti kadadakkelan a rigat ken lapped iti panagirussuat ti gubat ti umili iti Pilipinas kas maysa a naisla-isla a pagilian. Nagballigi tayo a mangnamnama-iti-bukod iti panangpadur-as kadagiti larangan gerilya iti nailian a sakop iti laksid dagiti disbentahe ti kinaawan ti pisikal a likudan. Nakaibangon tayo kadagiti larangan gerilya ken nakapagkonsolida ti base iti kaaw-awayan nga addaan kalalaingan na a napipigsa a yunit ti NPA kadagiti amin a kangrunaan nga isla ti pagilian. Dagitoy a larangan gerilya ket agserserbi a teatro ti gerilya a pannakigubat dagiti yunit ti NPA. Mangbukbukel da pay laeng kadagiti larangan gerilya ken base iti di unay-natao a kabambantayan, nu sadino a mabalin da nga agkonsolida, agsanay ken agplano nga agpalawa iti mas natao a katanapan, igid karayan, kangrunaan a linya ti transportasyon ken baybay-taaw.

Nangrugi kadagiti 60 Nalabaga a mannakigubat a naarmasan laeng ti siyam a riple nga otomatik ken 26 nakakapsut nga armas iti maikadua a distrito iti probinsya ti Tarlac, nagballigi tayo iti panangpadur-as kadagiti puersa tayo manipud kadagiti iskwad ken platun, agturong kadagiti bael-kumpanya a larangan gerilya. Nakabukel tayo ti 14 pangrehiyon a kumand ti NPA, a tunggal maysa ket timmugatog iti bael dagiti mano gasut agingga agarup sangaribu a Nalabaga a mannakigubat, ken tunggal maysa ket addaan sumagmamano a kumand iti subrehiyon wenno probinsya nga adda mano a larangan gerilya.

Ti nailian-demokratiko a rebolusyon iti Pilipinas ket naam-ammo gapu iti dadakkel a panagdur-as ken panagirussuat na ti armado a pannakidangadang iti agdama a panawen ti internasyunal a panagsanud ti sangalubongan a proletaryado. Iti pannakaabak ti sosyalista a rebolusyon ken panagsubli ti kapitalismo idiay China ken idiay Soviet Union iti sidong ti moderno a rebisyonismo a panagturay, kinasapulan ti umili a Pilipino a mangnamnama iti bukod iti panangidur-as ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang.

Nakaibangon tayo ti Nalabaga a bileg pampulitika kadagiti rinibu a barangay iti intero a pagilian. Nakaipatakder tayo kadagiti rugrugi a langa ti demokratiko a gobyerno ti umili iti tukad ti baryo wenno inter-baryo, nga addaan kadagiti nabotosan nga opisyal dagiti pambaryo nga asembleya ti komunidad wenno nadutukan manipud kadagiti lokal a rebolusyonaryo nga organisasyon a masa.

Nakaisayangkat tayo ti gerilya a pannakigubat iti intero a pagilian babaen ti panangtungpal iti pagannurutan ti relatibo a sentralisado nga estratehiko a kumand ken desentralisado nga operasyon kadagiti kampanya ken labanan. Kadagiti naglabas a dekada, nakapadur-as dagiti pangrehiyon a komite ti Partido ken pangrehiyon a kumand ti NPA ti bukod-a-pataud a kadre ken kumander a nangangato ti kalidad nga adda kabaelan a mangidaulo nga agbukbukod iti komprehensibo a sakop dagiti rebolusyonaryo a rebbengen, maitunos iti linya nga inkeddeng ti Komite Sentral. Adu kadakuada ti nabotosan iti Komite Sentral ti Partido ken iti Nailian a Kumand iti Operasyon ti NPA.

Bayat nga irusrussuat tayo ti tignayan a panagilinteg, kritikal para iti amin a kadre ti Partido, kumander ken mannakigubat ti NPA, ken amin dagiti rebolusyonaryo a puersa a pasingkedan manen dagiti basaran a panagamiris tayo iti malakolonyal ken malapyudal a sistema iti pagilian, ken dagiti basaran a prinsipyo ken teorya ti panagirussuat ti demokratiko a rebolusyon ti umili maitunos iti estratehiko a linya ti panangkubkob kadagiti syudad manipud iti kaaw-awayan; a pagadalan ti pakasaritaan ti panagiwayat ti rebolusyonaryo a pannakidangadang iti naglabas a 55 tawen tapno makaadaw kadagiti adal manipud kadagiti nagun-od ken dagiti panagsanud na; a maaddaan ti adayo a panangalingag kadagiti rebbengen iti masangoanan para iti kantitatibo ken kalitatibo a panagdur-as dagiti rebolusyonaryo a puersa, agingga iti mabaliktad tayo ti agdama a balanse ti puersa.

Kas iti inlanaden ti Partido, ti naunday a gubat ti umili iti Pilipinas ket dumalan iti tallo a posible a tukad ti panagdur-as: ti estratehiko a depensiba, estratehiko a panagpatas; ken ti estratehiko nga opensiba. Daytoy a dana ti panagdur-as ti gubat ti umili iti Pilipinas ket inkeddeng dagiti diyalektiko a linteg ti panagdur-as. Ti panagkalikagum ti sabali a dana wenno pannakapaay a dumur-as kadaytoy a dana ket sigurado a makapapatay.

Idi dekada 1980, intugot dagiti saan a nakailinteg nga elemento a petiburges nga adda iti daulo ti Partido dagiti pannirigan para iti al-alisto a panagballigi . Sinupadi da ti basaran a panagamiris ti Partido iti malakolonyal ken malapyudal a sistema, intandudo ti kapanunotan nga inaramid ti diktadura a Marcos nga industriyalisado ken kapitalista a pagilian ti Pilipinas, pinadakkel ti urbanisasyon ti pagilian ken tinagibassit ti sakop ti agraryo nga ekonomya usar ti palsipikado a datos ti gobyerno.

Idurduron da ti linya a panagkalikagum ti “estratehiko a kontra-opensiba” iti panawen ti tukad nga estratehiko a depensiba, tapno ikkan-pambar ti panangbaliw ti estratehiya agturong insureksyonismo iti syudad kakuyog ti adelantado a regularisasyon ken bertikalisasyon dagiti pormasyon ti NPA. Intandudo da ti konsepto ti partisano a pannakigubat kas naisangsangayan ken nakasina a porma ti pannakigubat kadagiti syudad tapno mangpatanur kadagiti insureksyonista a panaggil-ayab. Naikombina daytoy iti “regular a gerilya a pannakigubat” usar ti dadakkel a pormasyon ti hukbo ti umili (dagiti kumpanya ken batalyon) tapno parmeken ti kabusor iti natatangken a paset ken target (dagiti kumpanya wenno batalyon, dagiti sarikedked a kampo ken hedkwarters). Daytoy a linya ti adbenturismo a militar ket nangiduron ti adelantado a regularisasyon ti hukbo ti umili babaen ti panagkonsentra ken uray likidasyon iti horisontal a pormasyon dagiti yunit ti NPA tapno mangbukel kadagiti “regular” a kumpanya ken batalyon. Nangpataud daytoy ti bangbangir a binnat, plastar ken sustenido a panagadu ti puersa dagiti bertikal ken horisontal a yunit ti NPA, a gapuanan ti kangrunaan a panagbassit dagiti rebolusyonaryo a base ken larangan gerilya na. Daytoy a biddut a pagannurutan ket panangikabil iti bukod iti kasasaad a pasig militar nga isu ti kayat ti napigpigsa a puersa ti kabusor. Iti laksid dagiti inisyal a balligi iti militar, dagiti puersa ti NPA iti umangay ket nairubo iti kinapasibo a militar ken nagbalin a bulnerable iti pananglakub ken panangparmek ti kabusor, a nangpagteng iti nakaro a panagbassit dagiti puersa ken dagiti awan kapada a panagsanud idi 1990-1991.

Kinasapulan nga inrussuat ti Maikadua a Naindaklan a Tignayan a Panagilinteg tapno isalbar dagiti rebolusyonaryo a gerilya a puersa manipud iti nakarkaro pay a pannakapaay. Iti panangpasingked manen kadagiti basaran a prinsipyo ti Partido iti panangirussuat ti demokratiko a rebolusyon ti umili babaen ti naunday a gubat ti umili, dagiti yunit ti NPA ket nare-organisa tapno gun-oden ti usto a balanse dagiti puersa nga horisontal ken bertikal, tapno epektibo a makabael agpada iti trabaho iti pulitika ken militar. Pinasingkedan ti Partido ti taktikal a linya a militar a panagirussuat ti nasapasap ken nairteng a gerilya a pannakigubat iti basaran ti lumawlawa ken umun-uneg a base a masa iti tukad ti estratehiko a depensiba.

Naballigi a pinaay ti New People’s Army dagiti tinawen a deklarado a target ti kabusor a rebbeken ti rebolusyonaryo nga armado a tignayan. Naringbawan na ti nagsasaruno a kampanya iti panangkubkob ken panangparmek karaman ti Oplan Katatagan, Oplan Lambat Bitag I ken II, Oplan Bayanihan ken Oplan Kapayapaan, ken iti kabuklan, nagbalin a napigpigsa. Iti balligi ti pangdaulo ti Partido, naragpat ti gubat ti umili ti akintengnga a subyugto ti estratehiko a depensiba a sumurok-kumurang iti katengngaan ti dekada 2000, ken nangbukel kadagiti plano tapno gun-oden dagiti rekisito tapno ragpaten ti abante a subyugto, ken agturong iti tarangkaan ti estratehiko a panagpatas.

Nupaykasta, uray kadaydiay a panawen ket nabalaho tayon kadagiti problema iti konserbatismo iti militar a gapuanan ti pannaka-ilansa tayo iti akintengnga a subyugto. Ti mano tawenen a konserbatismo iti amin nga aspeto ti rebolusyonaryo a trabaho, ken panaganay ket pimmagteng iti panagakikid ti hukbo ti umili ken in-inut a panagkapuy ken panagbassit ti base a masa, maigapu a nagbalin tayo a bulnerable iti pananglakub ken panangparmek ti kabusor, a nagbanagan dagiti panagsanud ken pannakaatiw. Maysa kadagiti makadadael nga epekto ti empirisismo ket ti pannakapaay tayo a napartak nga umadaw kadagiti adal manipud iti kapadasan tapno maingato ti tukad ti kaammoan ken teorya tayo, manipud iti tukad ti nailian a kumand ti NPA agingga kadagiti rehiyon ken larangan, a nagbanagan iti pannakapaay nga umannatop kadagiti panagbalbaliw dagiti taktika ti kabusor, ken dagiti agsubli-subli a panagbiddut.

Iti panangidaulo ti Komite Sentral, ti sibubukel a Partido, ti New People’s Army ken amin dagiti rebolusyonaryo a puersa ket madama nga agirusrussuat ti tignayan a panagilinteg tapno lasinen ken ilaksid dagiti burges ken petiburges a ramut iti ideolohiya dagiti nagbiddutan tayo, kakapuyan ken kakurangan iti napalabas, pasingkedan manen ti proletaryado a takder, pannirigan ken pamuspusan tayo tapno natibtibker nga idur-as ti rebolusyon.

Iti kaunggan, ti agdama a tignayan a panagilinteg ket maysa a tignayan a panagadal tapno sublian-panagadal ken pasingkedan manen dagiti basaran a prinsipyo ti Marxismo-Leninismo-Maoismo kas ti linaon dagiti klasiko nga artikulo dagiti natan-ok a mannursuro a komunista, ken dagiti insurat ni Ka Jose Maria Sison; tapno pagadalan ti Konstitusyon ken Programa ti Partido; tapno pagadalan dagiti dokumento ti Umuna ken Maikadua a Naindaklan a Tignayan a Panagilinteg ti Partido; tapno lagumen dagiti kapadasan iti naglabas a lima ken 25 tawen; tapno agirussuat ti kampanya iti pangkagimongan a panagsukisok ken panagamiris iti dasig; tapno agisayangkat ti panangdillaw ken panagdillaw iti bukod; tapno tasaen ti panagakem dagiti kadre ti Partido; ken tapno sibubukel nga ipatungpal ti Tatlo-Tukad a Kurso iti Partido.

Naragsak a kinablaawan amin dagiti komiteng rehiyon ken organo ti Partido, ken dagiti kumand ti NPA ti kiddaw para iti tignayan a panagilinteg manipud inruar daytoy ti Komite Sentral idi Disyembre 26, 2023. Inrussuat wenno naikeddeng nga irussuat dagiti naduma-duma a komite ti Partido ken kumand ti NPA iti amin a tukad dagiti panaglagom ken panagadal, dagiti kumperensya iti pangkagimongan a panagsukisok ken dagiti pulong iti panagplano. Kagiddan na, insayangkat metten dagiti kasapulan a panagbaliw iti plastar dagiti puersa ti NPA tapno risuten ti naduma-duma a langa ti panangpailet-iti-bukod, tapno palawaen ti sakop dagiti operasyon ti NPA, manglukat kadagiti baro nga erya iti ruar ti pananglakub ti kabusor, sarangeten ti pasista a panangikuspil kadagiti sigud nga erya, ken naregget a mangriing, mangorganisa ken mangpatignay iti masa a mannalon.

Pinaay ti deklarasyon ti tignayan a panagilinteg idi Disyembre ti rehimen nga US-Marcos ken ti reaksyonaryo nga estado nga agkalkalikagum nga addan iti wangawangan ti panagsuko ti Partido kasaruno ti pannakatiliw ken pannakapapatay kadagiti sumagmamano a tulbek a daulo na, kasta met ti pannakapukaw ni Ka Joma, ti daulo a nangibangon ti Partido ken tarabay na a lawag. Kas sungbat, nangigabur ti kabusor ti dakdakkel nga amang a pondo ken rekurso iti kontra-rebolusyonaryo a gerra ken agsipud idi ket lalo pay a pinakaro ti kampanya ti pananglakub ken panangparmek. Makita daytoy itatta iti langa ti awan ressat ken dagiti sapasap a kampanya ti panangparmek maibusor kadagiti komunidad ti mannalon, aerial bombing ken panagkanyon ken dadakkel nga operasyon a kombat kadagiti kaaduan a larangan gerilya iti intero a pagilian.

Aramat ti Marxista-Leninista-Maoista a wagas iti panagpanunot, mausig tayo ti pagpigsaan ti kabusor ken mailasin dagiti pagkapuyan na. Kas pangarigan, rumbeng nga awaten tayo a ti panagusar ti kabusor kadagiti ramramit pangtangatang, kangrunaan, ket pakailasinan ti pannakapaay na a ringbawan ti kinaawan pampulitika a suporta na iti intar ti masa a mannalon. Numanpay dagiti helikopter ket mangmangted iti kabusor ti naisangsangayan a bentahe iti napartak a panangipatulod ti tao ken suplay, bulnerable met dagitoy kadagiti isnayper ti NPA nu aggandat nga agdisso wenno tumayab, isu nga agbalin met a bulnerable a maisina dagiti tropa na. Mangmangted ti naisangsangayan a bentahe ti panagbomba manipud iti tangatang iti pigsa pamutok, ngem adda met kuyog na a nalabes a didigra a pampulitika kadagiti pasista a lalo a mangisinsina kadakuada iti masa. Ar-aramiden na met a manangnamnama unay dagiti tropa na iti limitado a suporta a pangtangatang, a mabalin a kontraen ti NPA. Mabalin a mangpadur-as wenno agurnong ti igam a pangkontra kadagiti pangtangatang a lugan, bayat nga ar-aramiden dagiti wagas tapno paidaman ti kabusor ti target manipud iti tangatang. Iti napinget a panagsiput ken panagamiris, kabaelan tayo a nalawag a makita dagiti limitasyon ken bulnerabilidad kadagiti pagpigsaan ken bentahe na. Rumbeng a pagtalinaeden dagiti Nalabaga a kumander ken mannakigubat ti NPA, kakuyog ti masa, a silulukat dagiti mata da ken nairut nga agsiput iti kabusor, ken mangbukel ti epektibo nga estratehiya.

Iti inspirasyon ti tignayan a panagilinteg, nagbalin a naturtured ken determinado dagiti daulo ti Partido ken mannakigubat ti NPA iti laksid ti agdama a tingig a balanse dagiti puersa. Rumbeng a naun-uneg a bigbigen a ti superyoridad ti kabusor iti tungtungan ti armas a naggapu idiay US ket mabatugan met ti kinalungsot ken agruprupsa a kasasaad ti sistema a salsalakniban na; ken ti pagkapuyan ti NPA iti tungtungan ti armas ket mabatugan met ti superyoridad na iti nalawa a suporta ti masa a Pilipino. Naarmasan ti diyalektikal a wagas ti panagpanunot, bigbigbigen tayo met a daytoy a kasasaad ket apagbiit, ken iti maudi ket mabaliktad, bayat a dumurdur-as ti gubat ti umili manipud iti agdama agturong iti sumaruno a tukad, ken bayat a maikulkulbo ti kabusor iti di marisrisut a krisis ti imperyalismo ken ti agturturay a malakolonyal ken malapyudal a sistema.

Ririingen ti krisis ken represyon ti panaglaban ti umili iti rehimen US-Marcos

Ti rehimen US-Marcos ti agdama a konsentrado nga ekspresyon ti mangidadadanes iti umili a Pilipino. Ibagbagi daytoy ti agbugbugsot nga agar-ari a sistema ken kadakesan nga aspeto ti agar-ari a dasig. Dagiti neoliberal a patakaran daytoy, agdadata a panagtamed iti heyopulitikal nga interes ti US, korapsyon, nabarayuboy a panagbiag ken pasista a represyon kadagiti demokratiko a karbengan, ket agituntunda ti nakarkaro a padagsen iti umili a Pilipino ken mangririing kadakuada a napingpinget a makidangadang para iti nailian a demokrasya.

Napeklan a pabor iti interes dagiti gangannaet a monopolyo kapitalista ken dagiti bangko, dadakkel a burges kumprador ken dadakkel nga apo’t daga dagiti patakaran iti ekonomya ni Marcos, a nalabes met a parigat iti masa a Pilipino. Kas panagsurot kadagiti neoliberal a diktar dagiti imperyalista a bangko ken dadduma pay nga ahensya iti pinansya, inpatungpal ni Marcos ti ad-adda pay a liberalisasyon iti linnakuan ken panagpuonan ken deregulasyon kadagiti patakaran iti gimong ken iti kalikasan. Nagitunda dagitoy a patakaran iti ad-adda pay a pannakapilay ti lokal a manupaktura ken produksyon iti agrikultura, nasaknap a disempleyo, nakarkaro a panagsanggir iti panagangkat, nangatngato a presyo ti taraon ken dadduma pay a batayan a kasapulan, dakdakkel a depisito iti badyet, panagtayok ti utang ti pagilian ken nadagdagsen a baklayen a buwis ti umili.

Pinakaro dagitoy a patakaran ti siguden a nadakes a sosyo-ekonomiko a kasasaad ti umili. Tapno paboran dagiti rawet-iti-ganansya a gangannaet ken lokal a dadakkel a kapitalista, ilanlansa ti rehimen Marcos ti inaldaw a sueldo dagiti mangmangged, a palalon a nababbaba ngem iti gastos iti panagbiag dagiti mangmangged ken dagiti pamilya da. Palpalubosan ni Marcos ti dadakkel a burges kumprador ken dadakkel nga apo’t daga nga agawan ti daga ken dadduma pay a pamastrekan ti masa a mannalon, dagiti katutubo, mangngalap, dagiti mangmangged ti transportasyon ken dadduma pay nga anakling-et. Agsagsagaba iti nababa a sueldo dagiti pampubliko a manursuro, dagiti mangmangged iti salun-at ken dadduma pay nga ordinaryo nga empleyado ken babassit a propesyunal. Minilyon nga umili ti awanan panggedan wenno pagbiagan. Iti inaldaw, rinibo ti mapuersa nga agballasiw-taaw tapno agbirok ti trabaho.

Tapno maala ti pabor dagiti gangannaet a monopolyo kapitalista, partikular dagiti kapitalista nga Amerikano ken European, ipakpakita ni Marcos ti absoluto a panagparintumeng iti imperyalismo a US. Pinalubosan na a palawaen ti militar ti US ti permanente a presensya ti ginasut a pangkombat a tropa nga Amerikano ken panangipuesto kadagiti missile system ken dadduma pay a ramit militar kadagiti kampo militar, eropuerto, pagsangladan ken dadduma pay nga estratehiko a lokasyon iti pagilian iti linged ti Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).Ti dumakdakkel a presensya a militar ti US iti pagilian ket umannurot iti plano a “first island chain” tapno lapdan ti panagpigsa ti imperyalista a karibal daytoy a China iti ekonomya ken militar.

Iti napalabas a tawen, agresibo nga inaramat ti militar ti US dagiti puersa ti AFP ken Coast Guard tapno iyaramid dagiti resupply mission, joint patrol ken dadduma pay a tipo ti aksyon nabal iti West Philippine Sea, ken patibkeren ti presensya na kadagiti murdong nga isla ti Pilipinas. Parparuaren na a paset daytoy ti panangipaganetget ti karbengan iti teritoryo ti Pilipinas, ngem ti kinapudno na ket paset ti plano ti US nga aramaten ti Pilipinas a babaunen iti plano na a laban iti China. Iti bangir na, iti duron daytoy a labanan ti dumakdakkel a presensya ti militar ti US iti aglikmot na, badbaddekan ken salsalungasingen ti imperyalista a China ti teritoryo ti kabaybayan ken soberanya ti ekonomya ti Pilipinas, ken agar-aramid ti umir-irteng nga agresibo nga aksyon laban iti pagilian.

Ti sitwasyon ti kumarkaro nga inter-imperyalista a salisal ket mangririing iti umili a Pilipino a salakniban ti wayawaya ti pagilian ken irupir kadagiti higante nga imperyalista — agpada iti US ken China — a gibusan ti militar a balubal ken ikkaten dagiti puersa a militar da iti teritoryo ti pagilian. Iti agdama, ti anti-imperyalista a rebolusyonaryo nga armado a dangadang ti umili a Pilipino ti kadakkelan a salik a manglaplapped iti panagbettak ti inter-imperyalista a gera iti rehiyon. Iti imperyalismo a US, ti NPA ti kritikal a tubeng a manglaplapped ditoy a naan-anay nga aramaten ti pagilian ken ti AFP kas babaunen iti iskema daytoy a paypayan ti tensyon a militar iti South China Sea ken guyuden ti pagilian iti susik iti China umannurot iti heyopulitikal nga interes na.

Indeklara dagiti heneral ni Marcos ti panggep a dupraken ti amin a larangan gerilya ni NPA agingga agtapos ti Marso, amin a bertikal a yunit iti agtapos ti Hunyo, ken amin a pangrehiyon a komite ti Partido iti agtapos ti tawen. Ti ababa a natedda a panawen nga inkeddeng ni Marcos ket mangidurduron kadagiti yunit na iti larangan nga ikonsentra ti awan-kapada a rungsot iti umili babaen ti terorista a kampanya ti armado a represyon laban kadagiti komunidad ti mannalon, panagitennag iti bomba, panagkanyon ken dadakkel nga operasyon a pangkombat iti mano pulo a larangan gerilya iti intero a pagilian. Ad-adda nga awan pilpilien ti ekstrahudisyal a pammapatay ti AFP kadagiti sibilyan ken panangibilang kadakuada kas kaswalti ti NPA, nga umannurot iti nadara a kampanya a saywar. Kas iti gera nga agresyon ti US iti Vietnam, aglublubid ti aso-aso a rehimen Marcos ti ilusyon nga agbalballigi daytoy iti panangawid ti puso ken panunot ti umili, babaen ti pinadakkel, palsipikado ken maulit-ulit a damdamag iti balligi kadagiti labanan.

Iti sidong ti National Security Policy ti 2023-2028, ar-aramaten ti rehimen Marcos ti amin a pamuspusan ti armado ken ligal a represyon kadagiti unyon, ken dagiti organisasyon ti masa a mannalon ken malaproletaryado, dagiti pwersa a kontra-mina ken maka-kalikasan, dagiti salaknib iti karbengan- tao, dagiti asosasyon ti estudyante, dagiti grupo a pangkultura, dagiti alternatibo a midya, dagiti personahe a relihiyoso ken dadduma pay a progresibo nga indibidwal agpada kadagiti syudad ken kaaw-awayan. Binilyon ti inbukbok ni Marcos kadagiti “intelligence operation” a nagresulta iti nakadkadlaw a panagado dagiti kaso ti panagsarbeylans, panagdukot, panag-aresto ken pammutbuteng kadagiti aktibista iti gimong.

Agar-ari ni Marcos babaen kadagiti pamuspusan ti linteg militar a saan a pormal a maidekdeklara iti linged ti “panaglaban iti terorismo.” Iti rabaw na, aglanglanga a napigsa ti agar-ari a sistema iti agdadata a panagaramat ti armado a represyon, ngem ti kinapudno daytoy ket nalawag a pakakitaan ti panagkapuy wenno kinaawan ti kabaelan ti agar-ari a sistema nga agari iti batayan ti pammarang a demokratiko a pangpulitika a panagallukoy, ken desperasyon a pagtalinaeden ti sistema batay iti represyon ken panaggundaway. Kas ti ama na a diktador, ti panagaramat ni Marcos Jr kadagiti brutal a taktika ti represyon iti agangay ket makita a kontraproduktibo gapu ta ad-adda laeng a paypayanna ti pungtot ti umili ken paapuyen ti gagem da a lumaban nga armado ken agkameng iti NPA.

Ti agar-ari a sistema ti pulitika ket ad-adda a pakpakapsuten ti nauuneg a kontradiksyon dagiti agriribal a paksyon ti agar-ari a dasig iti sango ti ad-adda a panagiinnagaw iti limitado a magamrud ken panawen para iti burukratiko a korapsyon. Kumarkaro ti panagsisinnungbat dagiti kangrunaan a paksyon ti agar-ari a bunggoy, dagiti Marcos ken Duterte, nangruna ta agsisinniko da bayat nga agsagsagana da iti umadani nga eleksyon inton 2025. Agaapa da iti publiko.

Ti rehimen Marcos, a siguden a kagurgura da gapu ta naipatugaw iti poder iti panagsaur iti eleksyon 2022, ket ad-adda nga isinsina na ti bagbagi na iti umili. Ipakpakita na ti naan-anay a saan a panangikaskaso iti kinarigat ti umili, kinaawan-aksyon ken kinapalpak iti tengnga ti tikag, layus, panagrebba ti daga ken dadduma pay a kalamidad, bayat nga aggasgastar ti kuarta iti agsasaruno a panagbyahe iti sabali a pagilian nga awan met maibungbunga na nu di ket eppes a karkari iti panagpuonan kasukat ti panangidiaya ti panaggundaway kadagiti mangmangged a Pilipino ken ti kinabaknang ti pagilian. Idurduron na met dagiti protesta ti umili iti gandat daytoy a baliwan ti konstitusyon a 1987 tapno itandudo idiay dagiti patakaran a neoliberal ken gandaten a gun-oden ti arapaap na nga agbayag pay iti Malacañang.

Paspagedan ti rehimen US-Marcos ti pungtot ti umili ken parparnuayen daytoy ti kundisyon para iti nasaknap a panaglaban. Iti panagpinget ken militante a pannakidangadang, tumaud ti maysa a nagkaykaysa a prente nga anti-pasista nga addaan higante a puersa tapno alun-onen ti rehimen Marcos II, kas ti diktadura a Marcos I a pinadisi idi 1986 ti dadakkel a dalluyon ti armado a panaglaban ken protesta ti masa a dimmakel iti mano a tawen ti narigat a dangadang.

Ti Partido ken dagiti rebolusyonaryo a puersa ket rumbeng nga agserbi a solido a bugas ken tumakder iti sanguanan dagiti dangadang nga antipasista, anti-imperyalista ken antipyudal ti nalawa a masa ti umili a Pilipino agpada iti kasyudadan ken kaaw-awayan. Dawdawaten ti sitwasyon ti awan-bannog a gagem a riingen, organisaen ken patignayen ti umili tapno iyabante dagiti dangadang da para iti nayon a sueldo ken panangiwaras ti daga, ken dadduma pay a kasapulan a panagbalbaliw tapno allangunen isuda kadagiti suot ken rigat, ken tapno salakniban dagiti karbengan da iti pulitika, kagimongan, ekonomya ken kultura, laban iti pinainget a panangidadanes iti sidong ti rehimen US-Marcos.

Dagiti dangadang iti ekonomya ken pulitika ti nalawa a masa ti umili ket rumbeng nga isirig iti rehimen US-Marcos tapno ibunannag daytoy kas aso-aso ken pasista, tapno isina ken labanan daytoy. Dagiti kadagusan a kadawatan ti umili ket nasken nga nairut nga isilpo iti dangadang para iti nailian a demokrasya. Nayon pay, ti rebolusyonaryo a dangadang ti masa dagiti ligal ken iligal a langa ti propaganda, panag-organisa ken dangadang, ket kasapulan a nairut nga isilpo iti rebolusyonaryo nga armado a dangadang babaen ti panangriing iti umili, nangruna iti agtutubo, nga agkameng iti New People’s Army wenno agipaay ditoy ti amin a posible a suporta iti pulitika, materyal wenno moral para iti ingge’t kabaelan a panangiyabante ti armado a panaglaban ken tapno ad-adda pay a paregtaen ti demokratiko a rebolusyon ti umili.

Anti-imperyalista a panaglaban iti tengnga ti tumadtadem a kontradiksyon iti lubong

Iti laksid ti distansya ken pannakaisina iti heyograpiya, ti rebolusyonaryo a dangadang iti Pilipinas ket nairut a nakaidait kadagiti rebolusyonaryo a dangadang ti dasig a mangmangged ken masa nga anakling-et iti intero a lubong. Dagiti nagun-od a balligi ti demokratiko a rebolusyon ti umili iti Pilipinas ket saan laeng a kadatayo, ngem iti amin met a mangmangged, mannalon ken amin a maidadanes nga umili iti sabali a pagilian. Kasta met a ramrambakan tayo dagiti balligi ken nagun-od ti amin a maidadanes ken magungundawayan a dasig iti rebolusyonaryo a dangadang da laban iti imperyalismo, neokolonyalismo, pasismo ken amin a langa ti reaksyon.

Agtultuloy a pumigpigsa ken agwarwaras iti nadumaduma a pagilian dagiti dangadang ti mangmangged ken panaglaban ti masa iti tengnga ti agtultuloy a sangalubongan a krisis ti kapitalismo, istagnasyon iti ekonomya, nasaknap a kinaawan ti trabaho, panagsuwek ti tukad ti panagbiag, panagtadem ti saan a panagpapada iti kagimongan, uming-inget nga imperyalista a pannakibiang, ken umir-irteng nga inter-imperyalista a susik nga agpagpagteng iti nagastos a risiris a militar ken dagiti gera.

Kadagiti sentro ti internasyunal a kapitalismo, agbarbaringkuas ti adu a mangmangged ken dadduma pay a demokratiko a dasig iti panagdawat da ti nayon a sueldo ken nasaysayaat a kundisyon iti tegged, ken iti panaglaban kadagiti imperyalista a gera ken panangidadanes. Bumbumtak dagiti demokratiko a dangadang ti masa iti US, nu sadinno a napaspas nga immadu dagiti welga idi napan a tawen iti panagsango dagiti mangmangged ken anakling-et iti nangangato a tantos ti implasyon. Dakdakkel pay dagiti welga ti mangmangged iti Europe para iti nayon a sueldo.

Manipud napan a tawen, minilyon iti intero a lubong ti nakipaset kadagiti demonstrasyon a mangbabbabalaw iti US ken Zionista nga Israel iti gera ti henosidyo laban iti umili a Palestino idiay Gaza. Adda met ti pumigpigsa a panagsupyat iti agtultuloy a panangited ti US ken dagiti pagilian ti NATO ti dakkel nga ayuda a militar tapno pabayagen ti gera iti Ukraine laban iti Russia. Ti kumarkaro a langa ti imperyalista a panangidadanes ket mangririing iti umili nga agitakder kadagiti anti-imperyalista nga organisasyon, pormasyon ken sentro ti panagtitinnulong ken koordinasyon, ken agiyabante kadagiti kampanya ken dangadang laban iti imperyalista a pannakibiang, dumakdakkel a gastos iti militar, panagprobokar ken panagsagana iti gera.

Agtultuloy nga umab-abante ti armado a dangadang iti nadumaduma a pagilian. Idiay Myanmar, dagiti hukbo nga etniko ket mangiyab-abante ti gubat a gerilya laban iti pasista a rehimen a Tatmadaw. Adda dagiti rebolusyonaryo nga armado a dangadang nga idadauluan dagiti puersa a Marxista-Leninista iti Colombia, India, Kurdistan, Palestine, Peru, Pilipinas, Turkey ken dadduma pay a pagilian. Nasaknap ti kundisyon iti dakkel a bilang ti pagilian tapno iyabante ti gubat ti umili.

Dagiti proletaryo a rebolusyonaryo a puersa iti intero a lubong ket patuloy nga agpappapigsa ken agikagkagumaan nga agibangon ti partido komunista iti teoretiko a batayan ti Marxismo-Leninismo-Maoismo. Agisaysayangkat da kadagiti teoretiko a panagadal tapno lagumen dagiti pakasaritaan da, agiyaramid ti panagsukisok iti gimong ken nasaknap a propaganda ken panag-organisa tapno nauneg ken nalawa a rumamut iti masa a mangmangged ken dadduma pay a dasig a maidadanes ken magungundawayan.

Ti saan a marisut nga imperyalista a krisis ket mangipaspasngay ti kundisyon a mangririing iti minilyon nga umili nga agiyabante ti amin a langa ti panaglaban. Usapin laeng ti panawen, a bunga ti panagpinget, dagiti puersa a Marxista-Leninista ket tumakder iti unaan dagiti tignay masa ken armado a dangadang, ken mangilukat ti baro a kapitulo iti pakasaritaan ti baro a sangalubongan a panagdalluyon dagiti sosyalista a rebolusyon ken demokratiko a rebolusyon ti umili.

Paapuyen ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang para iti nailian a demokrasya! Tungpalen dagiti tulbek ken dagdagus a rebbengen tapno ilinteg dagiti panagbiddut ken iyabante ti rebolusyon!