Padabdabon ang rebolusyonaryong armadong paghimakas para sa pungsodnon nga demokrasya! Ipatuman ang kritikal kag gilayon nga mga katungdanan para tadlungon ang mga kasaypanan kag isulong ang rebolusyon!

Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya


DOWNLOAD
Ginapasundayag sang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas ang Pula nga Bandera sang pungsodnon demokratikong rebolusyon kag, kaupod sa tanan nga mga kadre kag katapuan sang Partido, mga rebolusyonaryo kag aktibista, ginahatag ang pinakahugot nga pagsaludo sa tanan nga Pulang kumander, hangaway kag milisya sa tuman ka malahalon kag malipayon nga okasyon sang ika-55 nga anibersaryo sang Bagong Hukbong Bayan.

Subong nga adlaw, balikan naton ang aton mga naagum kag mga pagkulang sa nagligad nga tuig, magkuha sang pagtulun-an gikan diri, kag maghimo sang plano para abuton ang mas dalagko nga mga kadalag-an sang pagsulong sang rebolusyonaryong armadong paghimakas sa masunod nga tuig batuk sa pasista kag papet nga rehimen US-Marcos.

Sa okasyon nga ini, dumdumon naton kag saludohan ang tanan nga baganihan kag martir sang rebolusyon Pilipino nga gin-sakripisyo ang tanan para sa paghimakas sang pumuluyong Pilipino para sa pungsodnon kag sosyal nga kahilwayan. Dayawon naton ang ila mga kabuhi kag magkuha sang inspirasyon sa ila pagka-martir. Ano pa ang mas maayo nga pamaagi sa pagpasidungog sa ila handurawan sang sa padayunon ang rebolusyonaryong kahublagan nga ila ginbuligan nga isulong?

Ginakalipay nga ginapaabot sang Komite Sentral sa tanan nga ang panawagan para sa kahublagan panadlong nga ginpaguwa sang Partido sadtong nagligad nga Disyembre bug-os taguipusoon nga ginhakos sang tanan nga pang-rehiyon nga komite sang Partido kag kumand sang BHB. Positibo ang ila nangin pagsabat kag subong nagapatigayon sang mga kumperensya sang pagsuma kag mga pulong sang pagtuon para tumbukon ang mga kasaypanan kag pagkulang para tadlungon ang mga ini, kag malig-on kag kumprehensibo nga isulong ang tanan nga rebolusyonaryong katungdanan.

Kinahanglan naton nga ihatag ang tanan naton nga masarangan agud isulong ang rebolusyon para pangapinan ang interes sang masang Pilipino nga ginapaantus sang nagalala nga mga dagway sang pangpamigos kag paghimulos sang rehimen US-Marcos. Gina-atubang sang pungsod ang matuod kag nagadako nga peligro nga maganoy sa isa ka inter-imperyalistang gyera. Ang kakinahanglanon nga isulong ang rebolusyonaryong armadong paghimakas, sa partikular, tuman ka hinanali, tungod ini ang pinaka-malahalon nga hinganiban sang pumuluyong Pilipino agud ipakigbato ang ila rebolusyonaryong kawsa.

Ang kahimtangan sang krisis sa pungsod nagatulod sa ginapigos kag ginahimuslan nga masa sang pumuluyong Pilipino nga isulong ang ila mga paghimakas. Sa ubay sang Partido, determinado ang mga rebolusyonaryong pwersa nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang dako nga numero sang pumuluyong Pilipino, tayuyon nga isulong ang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon, ano man ang kabudlayan kag sakripisyo, kag dal-on ini sa wala pa nalab-ot nga putok-putokan sa palaabuton.

Kuhaon ang inisyatiba para pabadbadon ang armadong paghimakas! Paslawon ang grabe nga pagpanalakay sang kaaway!

Yara sa kritikal nga halintang ang rebolusyonaryong armadong paghimakas nga ginalunsar sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa idalum sang absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas. Ginapanawagan ang tanan nga mga kadre sang Partido, mga Pulang kumander kag hangaway, mga rebolusyonaryong organisasyon masa kag aktibista sa kaumhan kag sa mga kasyudaran nga maisog nga abagahon ang aton gilayon nga mga katungdanan, ipasaka ang Pula nga bandera sang rebolusyon, padabdabon ang armadong paghimakas, ipasaka ini halin sa subong nga mga kabudlayan kag magsulong sang mas mabaskog sang sa nakaligad.

Dapat naton kunsiderahon ang mga masunod: Sa isa ka bahin, tuman ka kinahanglanon nga isulong ang armadong paghimakas para birahon ang kaaway sa atubang sang nagasingki nga imperyalistang agresyon pang-ekonomiya kag interbensyon militar kag ginpasingki nga pasistang pagpangsalakay. Ang deklarado nga katuyuan sang kaaway nga “tapuson ang armadong kontradiksyon” nagatuyo nga hawanan ang banas para sa wala sang untat nga pagtapak sa sobereniya sang pungsod kag hayagan nga pagpamigos sa pumuluyong Pilipino.

Sa pihak nga bahin, ang aton mga pwersa sa kadam-an napahuyang tungod sa aton internal nga mga kasaypanan, kahuyangan kag pagkulang tungod sa madamo nga tuig nga konserbatismong militar kag pasibidad. Sa ubay sang Partido, ang mga yunit sang BHB subong nagapatuman sang mga importante nga hilikuton para sa pagtadlong kag pagkonsolida sa katuyuan nga pangibabawan ang nakaligad nga mga pag-atras, buk-on ang pasibidad militar, ipreserba kag palaparon ang ila mga pwersa, kag liwat papagsikon ang inaway gerilya.

Agud atubangon ang partikular nga sitwasyon nga ini, dapat naton hugot nga hakson ang diyalektiko nga relasyon sa tunga sang pagpakig-away sa kaaway kag ang pagpabaskog sang aton pwersa; dapat naton pabaskugon ang BHB para epektibo nga makaaway sa kaaway; dapat naton pakig-awayan ang kaaway para epektibo nga mapabaskog ang BHB. Indi naton mabulag ang isa halin sa isa. Ang una nga bahin mahapos nga mahangpan kag indi na kinahanglan sang dugang nga pagpadalum; apang ang naulihi indi amo ka athag, kag ang pila pwede nga magkontra pa diri.

Ilabi na sa atubang sang estratehiko kag lokal nga superyoridad sang kaaway sa pagplastar sang mas makusog nga pwersang militar, madasig nga malipatan nga tan-awon ang gina-angkon sang kaaway nga mga bulnerabilidad kag pangpulitika nga kahuyangan nga pwede kag dapat hingalitan sang BHB kag sang bug-os nga kubay sang rebolusyonaryong mga pwersa. Ang pila mas nga nagakaunahan sang kahadlok sa dako nga presensya sang kaaway, nga madasig sila nga pangluyahan sang buot kag nagakalipatan nga ini isa ka pwersa nga dunot sa kaidadalman kag nagapangapin sa nagatinga kag nagakaagnas nga sistema. Nagakadula sa panghuna-huna nila nga ini sobra nga ginakangil-aran sang masang mangunguma nga mas sobra ka dako ang numero, kag mas sobra ka baskog kon maghugpong. Dapat pursigido nga pakigbatuan ang mabutong sa pasibidad dulot sang makaisa ka bahin nga paglantaw sang pila ka ginakabig nga kahuyangan sang BHB sa armas bilang permanente nga kaayusan, kag nagakapaslaw nga hakson ang diyelektikal nga proseso sang pagpabaskog paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa kag pakig-away gerilya. Matuod nga ginapangayo sang sitwasyon sa mga kadre sang Partido kag mga kumander kag hangaway sang BHB ang madalum nga rebolusyonaryo nga pagkatalas, wala sang pangduha-duha nga pagpati kag pagsalig sa masa, kag ang wala sang kahadlok sa kabudlayan kag sakripisyo para alagaran ang rebolusyonaryong kawsa sang pungsod.

Kon gina-estoryahan naton ang paglunsar sang armadong paghimakas kag pakig-away sa kaaway, nagakahulugan ini sang pagbira naton sa armadong mga pwersa sang kaaway, gamit ang tanan nga armas nga ginauyatan sang aton mga pwersang gerilya kag sang pumuluyo. Nagakahulugan ini mayor sang paglunsar sang mga sandigan nga taktikal nga opensiba nga masarangan naton nga daugon, nga nagapahuyang sa kaaway paagi sa parte-parte nga pagdugmok sang iya armado nga pwersa, kag nagapang-agaw sang mga armas sini para maarmasan naton ang mas madamo nga rekrut kag makalunsar kita sang mas nga dalagko nga taktikal nga opensiba sa palaabuton. Ginapasaka naton ang ikasarang sang BHB sa pakig-away paagi sa pag-away.

Sa atubang sang kapintas kag todo nga mga kampanya sang pagkubkob kag pagpapas sang kaaway, katungdanan sang mga pwersang rebolusyonaryo nga pakig-awayan ang kaaway kag pangapinan ang pumuluyo paagi sa armadong pakig-away. Dapat naton ipasaka ang indi malutos nga espirito sang hukbo sang banwa kag sang masa nga makig-away kag lutoson ang kaaway. Dapat naton solbaron kag pangibabawan ang mga problema kag kabudlayan nga ginbunga sang madamo nga pagplastar sang tropa sang kaaway batuk sa masa kag mga pwersang gerilya. Dapat naton iduso ang kaaway nga unyaton sang manipis ang mga pwersa sini sa pagpalapad sang sakup sang aton inisyatiba sa pulitika kag militar. Ano man ka dako kag ka baskog ang mga operasyon sang kaaway, permi nga may bulawanon nga higayon nga pwede naton hingalitan kag dapat mahinalungon naton nga analisahon para dugmokon ang pinakahuyang nga bahin sini. Dapat madasig naton nga kilalahon nga samtang nagadako ang sakup sang mga operasyon sang kaaway, mas madamo nga bahin sang lawas sini ang nagakahublas kag nangin bulnerable sa mga taktikal nga opensiba sang BHB. Para matumbok, ma-analisa kag mahingalitan naton ang mga higayon nga ini, dapat permi nga militante ang BHB, madasig kag mapagsik sa paghulag, para himuon nga mahinay nga higante ang kaaway nga masarangan nga iguon sang BHB kon kasan-o man sini gusto.

Sa atubang sang subong nga pagpanalakay sang kaaway, dapat planuhon sang mga kumand sang BHB sa lebel larangan kag probinsya ukon subrehiyon ang paglunsar sang pakig-away nga aktibong depensa sa lebel sang mga kampanya kag awayan, unahan ang pagplastar sang kaaway kag birahon ang pinakamahuyang nga bahin sini. Dapat sila mangin handa nga ibalhin ang mayor nga pwersa ukon sentro de grabidad guwa sa kubkob sang kaaway, samtang nagabilin ukon nagaplastar sang mga grupo ukon komposit nga yunit para maglunsar sang lain-lain nga tipo sang mga aksyon gerilya kag taktikal nga opensiba nga masarangan nila daugon agud makahimo sang seryoso nga kahalitan sa kaaway.

Sa atubang sang subong nga sitwasyon, tuman ka importante para sa mga yunit sang BHB kag milisyang bayan sa tanan nga lebel nga kuhaon ang inisyatiba nga magplano sang mga taktikal nga opensiba nga masarangan nila nga ilunsar kag daugon. Dapat ilunsar ang mga inisyatiba nga ini nga may koordinasyon sa mataas nga kumand kag malapit nga mga yunit. Ang mga taktikal nga opensiba kag aksyon gerilya nga ini pwede pagbantay sa mga naga-rekorida nga yunit sang kaaway, depensa sa ila perimetro ukon linya sang suplay, pag-atake sa nabulag nila nga detatsment, pagdis-arma, pag-isnayp, demolisyon, operasyon partisano kag pag-aresto, pagpapanaug sang sangksyon, papanaugan sang nagakadapat nga hustisya ang mga kontra-rebolusyonaryo kag kriminal nga elemento nga kontra-sosyal, kag iban pa. Ang mga taktikal nga opensiba nga ini dapat magmadinalag-on sa pag-agaw sang mga riple kag kagamitan pang-away sang kaaway, pagwasak sang ila linya sang suplay kag komunikasyon, pagparalisa sang ila mga kagamitan pang-duta, pang-kahitaasan kag pang-dagat, pagwasak sang mga plano sang kaaway ukon pagpugong sa pag-abante sini, kag pagbutong sa atensyon sang kaaway palayo sa mayor nga direksyon kag plano sang nagapanguna nga mga pwersa sang BHB.

Ang katungdanan sang paglunsar sang mga taktikal nga opensiba nga masarangan naton nga daugon dapat tigayunon nga may maid-id nga pagplano kag ubos kusog, bilang pamaagi sa pagpapagsik sa BHB, kag bilang una nga desaysibo nga tikang sa pagtadlong.

Santo sa linya sang paglunsar sang lapnagon kag dasok nga inaway gerilya base sa nagalapad kag nagadalum nga baseng masa, tanan nga mga yunit sang hukbo sang banwa kag milisyang bayan ginapanawagan nga bug-os nga uyatan ang inisyatiba sa militar kag pulitika, kag mangin pleksible sa ila mga hulag. Dapat pabaskugon kag palaparon sang BHB ang ila angot sa masa. Dapat nila nga pangapinan ang masang mangunguma kag ang pumuluyo batuk sa mga pasistang nagapamigos kag nagapanghimulos sa ila, kag ilunsar ang lapnagon nga propaganda, pag-organisa kag pagpahulag para isulong ang ila kontra-pyudal nga mga paghimakas masa kag ipatuman ang reporma sa duta.

Dapat maplastar ang mayoriya sang mga platun sang BHB agud magbulig sa pagkonsolida kag pagpalapad sang mga larangan gerilya, kag pagtukod sang dugang nga mga kumpanya nga kadakuon nga mga larangan gerilya. Dapat maghimo sang maathag nga plano ang mga platun gerilya para magplastar sang mga yunit sini sa isa ka natalana nga sakup nga limitado sa isa ka panahon para likawan ang sobra-sobra nga pagka-inat, apang hustohan ang kalaparon para sa maniobra nga depensiba kag opensiba, nga may yara pat-ud nga panahon para magsulong sang pabalod-balod, ukon magpalapad sang rebolusyonaryong baseng masa sa basehan sang konsolidasyon. Ginapalapad naton ang erya sang operasyon sang BHB sa pabalod-balod nga pamaagi sang pagsulong ukon sa sekreto nga paglumpat sa relatibo paborable nga erya kon diin pwede ini magsugod nga magpukaw, mag-organisa kag magpahulag sa pumuluyo para makaugat. Pwede naton nga iplastar ano man oras ang mga yunit sang BHB sa mga misyon para sugdan ang inaway gerilya kag buksan ang bag-o nga mga larangan gerilya kon diin katapusan nga dudahan kag magsigahum ang kaaway.

Kaupod ang mga organisasyon masa sang mga mangunguma, pang-teritoryo nga mga komite sang Partido kag iban pa nga mga pwersang rebolusyonaryo, dapat maglunsar ang BHB sang mga kampanya sang sosyal nga imbestigasyon agud matumbok ang pinaka-gilayon nga mga isyu kag problema sang masa, kag padasigon ang mga pagtinguha sa pagpukaw, pag-orgnaisa kag pagpahulag sang masang mangunguma, nga nagasulong sa ila gilayon nga demokratiko nga mga demanda, samtang gina-angut ang mga ini sa ila rebolusyonaryo nga kahublagan agraryo kag sa demokratikong rebolusyon sang banwa.

Dapat naton hatagan sang atensyon ang pagtukod ukon liwat nga pagtukod sang mga organo sang gahum pampulitika sa lebel sang barangay ukon mas mataas pa, sa pundasyon sang lubos nga mga asosasyon sang mga mangunguma, kababaehan, pamatan-on kag mamumugon pang-kultura kag iban pa nga anakbalhas nga nagasakup sa mga baryo ukon bugkos sang mga baryo ukon munisipyo, subong man sa mga lokal nga sanga kag komite sang seksyon sang Partido. Madamo sa mga organo sang gahum pampulitika nga ini gin-target sang armado nga pagpangsumpo sang kaaway. Dapat naton sumahon ang aton mga inagihan kag maghimo sang mga patakaran agud segurohon nga ang mga organo sang gahum pampulitika, mga organisasyon masa, kag lokal nga mga lider luwas kag mapalayo sa lambat sang panilag sang kaaway.

Dapat naton konsolidahon kag pabaskugon ang baseng masa kag maghimo sang mga plano para ipasaka ang ila militansya nga igiit ang ila mga kinamatarung sibil, pampulitika, sosyal kag pang-ekonomiya, kag para kolektibo kag desaysibo nga ibuyagyag kag pakigbatuan ang mga mahigko nga taktika sang kaaway. Dapat naton paslawon ang makasuluka nga mga iskema sang kaaway nga wasakon ang paghiliusa sang pumuluyo, pwersahon sila nga isa-isa nga magsungka, ukon kumbinsihon ang mga Pulang kumander kag hangaway nga traiduran ang masa sa peke nga pangako sang masulhay nga buasdamlag. Sa pag-away sa kampanyang pagpangsumpo sang kaaway, indi dapat pabayaan nga magkinaugalingon ang lokal nga mga pwersa. Ang ila paghimakas dapat ipasaka sa mas mataas nga lebel para magkuha sang kusog sa kadamuon kag halin sa paghiliusa sang pumuluyo, halin sa nagatambihanay nga mga barangay tubtob sa internasyunal nga komunidad. Labaw sa tanan, dapat himuon sang BHB ang tanan para ipakita ang ila determinasyon nga pangapinan ang pumuluyo paagi sa pagbira sa mga pasista nga nagapigos sa ila.

Dapat naton pabaskugon ang pagtukod sang popular nga pwersang pang-depensa para palargahon ang inaway gerilya sang masa. Lakip sa mga pwersang pang-depensa nga ini ang mga yunit milisya sa barangay kag kumand sa milisya nga naga-koordina sa lebel sang inter-barangay ukon munisipyo, mga yunit pang-depensa sa barangay kag komite sa pagpangapin sa kaugalingon nga nakabase sa mga organisasyon masa. Dapat kumbinsihon ang mga pwersang pang-depensa nga ini sang pumuluyo kag ubayan nga uyatan ang inisyatiba sa paglunsar sang tanan nga porma sang inaway gerilya ukon isa ka armadong kahublagan masa batuk sa kaaway, lakip ang mga operasyon agaw-armas, paghaboy sang granada, ukon mga bomba pangsunog, paglatag sang mga siod, pag-isnayp, kag iban pa nga operasyon nga nagapuntirya sa nabulag nga mga yunit sang kaaway ukon bisan ano pa nga yunit sang kaaway nga masarangan nila nga puhagon, piangon, lutoson ukon dugmukon. Dapat nila gamiton ang tanan nga tipo sang armas lakip ang mga tumandok nga pamaagi kag siod batuk sa naga-operasyon nga pwersa sang kaaway kag pabayaron sila sang mahal. Indi pagtugutan ang kaaway nga makasulod kag makapangbaluskay sa mga rebolusyonaryong erya nga wala ginabangungot, wala nagaagum sang kaswalti, kag wala nagabayad sang ila pasista nga krimen.

Dapat magbulig ang BHB sa paglunsar sang mga kampanyang masa nga magapahulag sa masang mangunguma para atubangon ang mga komun nila nga mabug-at nga problema kag isyu. Lakip diri ang pagpang-agaw sang kadutaan sang dalagko nga mga kumpanya nga imbolbado sa pagmina, mga plantasyon, sa real estate, eko-turismo, enerhiya kag iban pa nga mga proyekto imprastruktura. Dapat man sila organisahon kag pahulagon agud sabton ang ila mga problema sa panahon sang pagbaha, tig-ilinit ukon mga pagkarumpag sang duta kag iban pa nga mga kalamidad nga nagaguba sa ila mga palangabuhian. Dapat organisahon kag pahulagon ang masang mangunguma, mayor ang imol nga mangunguma kag mamumugon sa uma para ipakigbato nga panubuon ang arkila sa duta, dulaon ang usura, pasakaon ang sweldo sa uma, makatarungan nga presyo sang produkto sa uma kag iban pa nga gilayon nga mga demanda santo sa kontra-pyudal nga linya kag patakaran pang-agraryo sang Partido. Dapat madamuan nga organisahon ang masang mangunguma para dal-on ang ila demanda sa mga sentrong banwa kag syudad.

Diin man sila magkadto, dapat maghimo sang mga kampanya sa produksyon, edukasyon, ikaayong lawas kag kultura ang mga Pulang hangaway kag kumander para sabton ang praktikal nga mga kinahanglanon sang masa. Dapat padayon nila nga pandayon ang malig-on kag indi mautod nga angot sa masa. Dapat permi sila makig-isa sa kasakit sang masang mangunguma kag mangita sang mga solusyon sa gina-antus nga kasakit sang masa sa sitwayon nga ginsudlan sa ila sang mga nagahimulos.

Dapat konsolidahon, pabaskugon kag palaparon sang mga yunit sang BHB ang ila mga pwersa. Mas kinahanglanon nga maghiliusa sa panghuna-huna kag maghulag bilang isa ka lawas ang mga Pulang hangaway kag kumander. Agud mahimo ini, dapat nila tun-an ang ila mga kabaskugan kag kahuyangan, kag planuhon ang tanan nga kinahanglanon nga tikang para ipasaka ang determinasyon kag ikasarang sang mga Pulang hangaway kag sang rebolusyonaryong masa nga makig-away kag lutoson ang todo larga nga atake sang kaaway.

Dapat naton pauswagon ang istruktura sang kumand sang BHB sa tanan nga lebel, pat-ud ang kalidad kag komposisyon sang mga yunit kumand sa mga pwersang horisontal kag bertikal, subong man sa mga pang-teritoryo nga kumand sa operasyon sa lebel sang rehiyon, probinsya ukon subrehiyon. Ang nagapamuno nga ubod sa tanan nga lebel sang kumand sang BHB dapat ginabug-os sang mga kumander kag hangaway nga modelo sa kaisog sa atubang sang kaaway kag sulundan sang pagpakaubos sa atubangan sang masa.

Dapat nga magpatigayon sang sandigan nga paghanas pulitiko-militar ang aton mga pwersang gerilya, subong man sang mga paghanas para sa mga upisyal agud mapauswag ang ikasarang kag ihibalo sang aton mga Pulang hangaway kag kumander sa syensyang militar kag mga taktika, kag mas nga pabaskugon ang ila panindugan nga alagaran ang pumuluyo. Dapat pauswagon ang sistema sang mga paghanas para matigayon ang mas malip-ot ukon parte-parte nga talakayan nga mga kurso agud makapasanto sa madasig nga nagabag-o nga sitwasyon militar sa atubang sang wala untat nga mga operasyon sang kaaway.

Dapat padayon nga magpakasampaton ang BHB sa pleksibilidad sa pagbag-o sang ila moda sang paghulag halin sa konsentrasyon, paglapta, pagbalhin, depende sa sitwasyon kag ila mga katuyuan. Gina-konsentrar naton ang aton mga pwersa agud birahon ang kaaway kag agud magkonsolida, nagalapta kita agud maghilikuton masa, madula sa mata sang kaaway, kag para padamuon ang mga halinan sang inisyatiba, kag nagabalhin para isulong ang plano para sa pagpalapad, ukon mag-guwa sa kubkob sang kaaway.

Dapat maglikaw ang tanan nga yunit sang BHB sa indi planado nga awayan kag mangita sang mga pamaagi para pasumbagon ang kaaway sa hangin kag pakapuyon ang kaugalingon. Dapat sila gilayon kag regular nga magtasa sang ila mga sitwasyon, tapalan ang tanan nga buslot sa seguridad kag kuhaon ang tanan nga mga bulnerabilidad. Dapat matutom nila nga bantayan ang taktika sang kaaway nga magpasulod sang mga elektroniko ukon GPS tracker. Dapat nila nga palig-unon ang ila determinasyon nga ipraktika ang mga prinsipyo kag pamaagi sang likom nga gerilyang paghulag, samtang naga-martsa ukon nagapahuway. Dapat tayuyon nga ipabilin nila ang mataas nga lebel sang disiplina kag pagsunod sa mga regulasyon militar sa kubay sang mga Pulang hangaway, kag mataas nga lebel sang rebolusyonaryong pampulitika nga kamuklatan agud palig-unon ang ila espirito nga sakbaton ang kinahanglanon nga mga sakripisyo para mapabilin ang seguridad sang BHB. Dapat tigayunon ang pagsinawayanay kag pagtadlong sang tanan nga paglapas sang mga patakaran kag regulasyon pang-seguridad nga naga-kompromiso sa likom nga gerilyang paghulag.

Dapat desaysibo nga wasakon sang BHB ang lambat paniktik sang kaaway nga nagapanago sa kubay sang masa, nga ginapakitid ang target sa mga nagapanguna nga lider ilabi na ang mga nagahimo sang malala nga krimen batuk sa pumuluyo. Gina-giit sang masa, ilabi na ang mga gin-igo sang kapintas sang kampanyang pagpangsumpo sang kaaway, nga dagdagan sang rebolusyonaryong silot ang mga traidor nga aktibo nga nagapakigkunsabo sa kaaway bilang mga ahente ukon espiya, kag nga lubos nga ibuyagyag ang ila mga kriminal kag kontra-rebolusyonaryo nga mga kasal-anan.

Dapat tasahon sang tanan nga mga yunit sang BHB ang natipon nga paniktik sang kaaway (nga nahim-os halin sa impormasyon nga nasulod sa mga nakumpromiso nga mga dokumento, ginsuka sang mga traidor, ukon nakuha halin sa malaba nga panahon sang pagpanilag), kag kon paano ini nagaangot sa kondukta sang mga operasyon sang kaaway. Dapat sila maghimo sang nagakaigo nga plano kag pagbag-o sang mga ini agud dulaon ang epektibidad sang impormasyon sang paniktik sang kaaway.

Dapat padayon nga sundon sang BHB ang hugot nga mga pagsulundan sa pagseguro sang seguridad kag pag-atipan sang sensitibong mga impormasyon paagi sa kompartmentalisasyon, paggamit sang mga sayper kag pagkoda (encryption), kag paghatag importansya sa nagaluntad nga mga patakaran nga nagasakup sa kontrolado nga paggamit sang mga kumpyuter, smartphone, selpon, radyo sa komunikasyon, kag iban pa nga kagamitan elektroniko. Dapat man kita magpauswag sang kahanasan sa arte sang disimpormasyon kag pagpaniplang—lakip ang paghungit sang makapalibog nga impormasyon sa lambat paniktik ukon elektronikong pagpanilag sang kaaway—agud palibugon ang kaaway kag paslawon ang mga pag-atake sini.

Dapat sistematiko kita nga maglunsar sang kampanyang pagpabaliskad sa ordinaryo nga tinawo sang kaaway, nga madamo naghalin sa sahing mangunguma, mamumugon, mala-proletaryado ukon manubo nga petiburgesya, nga naganyat lang sa mataas nga sweldo para magbuylog sa armadong pwersa sang kaaway. Kahibalo gid sila sang kagarukan kag korapsyon sang organisasyon sang reaksyunaryong militar, kag nagahupot sang grabe nga hibubun-ot sa mga pag-abuso nga ginahimo sa ila sang ila mga upisyal, subong man sa dalagko nga krimen kag paglapas sang tawhanon nga kinamatarung nga ginapahimo sa ila batuk sa masa. Dapat kita magpanagtag sang polyeto kag magpatigayon sang hayagan nga propaganda sa mga kampo militar, detatsment ukon istasyon. Pwede naton kumbinsihon ang nagalibog nga tinawo sang pwersang militar kag pulis sang kaaway nga bayaan ang ila mga trabaho, magpakigbahin sa rebolusyon, maghatag sang importante nga impormasyon ukon magpangabuhi bilang mga produktibong sibilyan, kag magpakigbahin sa mga bunga sang kolektibo nga paghimakas sang mga organisasyon masa sang mga mangunguma.

Dapat padayon naton nga tukuron kag pabaskugon ang Partido sa sulod sang Bagong Hukbong Bayan para maubayan ini sa tanan niya nga katungdanan. Dapat padayon naton nga rekruton ang pinaka-abanse nga mga elemento kag segurohon ang ila paghanas kag pag-uswag sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon. Dapat tukuron ang mga komite sang Partido sa lebel sang mga kumpanya; sanga sang Partido sa mga platun; grupo sang Partido sa mga iskwad. Dapat magtalana ang Partido halin sa kubay sini sang mga upisyal kag instruktor sa pulitika sa kada pormasyon sang BHB para segurohon nga yara sa unahan ang pulitika sa pusil. Dapat man naton segurohon ang pagplastar sang mga kadre kag aktibista halin sa kasyudaran, ilabi na halin sa kubay sang mga mamumugon, subong man sang mga estudyante, mga manunudlo kag iban pa nga intelektwal kag propesyunal nga petiburgesya, agud pasakaon ang ikasarang sang BHB sa pagpatuman sang lain-lain nga katungdanan sa pagpamuno kag pagdumala.

Kritikal ang ginahapag nga mga katungdanan sa ibabaw kag dapat ipatuman nga may mataas nga lebel sang importansya sang mga kadre sang Partido kag mga Pulang kumander nga yara sa ubod kag pamunuan sang Bagong Hukbong Bayan. Pinaka-hinanali nga uyatan ang inisyatibang militar kag pulitika para mabawi ang gerilya nga postura sang mga yunit sang BHB, ilabi na ang mga nag-agi sang mga pag-atras sang nagligad kag nabutang sa pasibo nga tindog, paslawon ang pagpangsalakay sang kaaway, kag ipa-abanse ang rebolusyonaryong armadong paghimakas. Dapat tigayunon sang Partido kag sang BHB ang mga katungdanan nga ini samtang ginatib-ong ang kahublagan panadlong agud ugaton ang pang-ideolohiya nga basehan sang nagligad nga mga kasaypanan kag kahuyangan, agud matuga ang mga kundisyon para sa bag-o nga pagsulong sang rebolusyonaryong armadong paghimakas.

Liwat nga palig-unon ang sandigan nga mga prinsipyo sa paglunsar sang inaway banwa sa Pilipinas

Dapat sumahon sang kada yunit sang BHB ang ila mga inagihan kag tadlungon ang mga kasaypanan santo sa espirito sang pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon, sa ubay sang pangkabug-osan nga kritikal sa kaugalingon nga pag-analisa nga ginhapag sa mensahe sang Komite Sentral sang ika-55 nga anibersaryo sang Partido kag sa pagsuma sa mga inagihan sa sakup sang ila hilikuton kag kahimtangan sa ila erya sang operasyon. Dapat hatagan sang partikular nga atensyon sang mga yunit nga nag-agi sang mga pag-atras nga analisahon ang depensiba nga mga inaway agud matumbok ang ila mga kasaypanan kag kahuyangan. Dapat kita magtuon halin sa mga pagtulun-an nga ginhalaran sang dugo sang aton mga martir bilang isa ka pamaagi sang aton pagkilala sa ila mga sakripisyo.

Tuman ka santo sang higayon sang ika-55 nga anibersaryo sang BHB agud liwat naton palig-unon ang sandigan nga mga prinsipyo kag teorya sa paglunsar sang inaway banwa sa Pilipinas. Mas nga malahalon ini sa panahon nga naga-atubang kita sang kritikal nga sitwasyon pagkatapos sang seryoso nga pag-atras sang nagligad nga mga tuig, nga nagatulod sa aton nga tadlungon ang aton mga kasaypanan kag kahuyangan.

Sa pagdapat sang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkreto nga kahimtangan sang aton pungsod, napauswag sang Partido ang teorya sa paglunsar sang inaway banwa sa Pilipinas, kag ginpamunuan ang Bagong Hukbong Bayan sa paglunsar sang rebolusyonaryong armadong paghimakas halin sa isa ka lebel padulong sa isa pa. Ginahapag sang artikulo sadtong 1974 nga Mga Partikular nga Kinaiya sang Aton Inaway Banwa ang sandigan nga teorya, mga prinsipyo, programa kag plano para sa paglunsar sang rebolusyonaryong gyera sa Pilipinas. Ginakunsiderar sini ang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema sosyo-ekonomiko, ang kinaiya nga isla-isla ang heyograpiya kag pisikal nga kadutaan sini, subong man ang iban pa nga mga partikular nga kinaiya sang pungsod.

Ang nalab-ot naton sa rebolusyonaryo nga praktika sa nakaligad nga 55 ka tuig kongkreto nga pamatuod sang kahustohon sang mga teorya nga ini. Dugang pa nga pamatuod sang kahustohon sang mga teorya nga ini ang gin-agihan naton nga mga pag-atras kag kapaslawan bunga sang aton indi tampad nga pag-uyat sang mga teorya nga ini.

Ang kahustohon sang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon napamatud-an na sa praktika sang paglunsar sang rebolusyonaryong armadong paghimakas bilang nagapanguna nga dagway sang paghimakas, kag ang rebolusyonaryong kahublagan masa nga nagakumbina sang ligal kag iligal nga mga porma sang paghimakas sa mga syudad kag kaumhan, bilang sekundaryo apang indi mapahigad nga porma sang pakig-away. Sa pagtib-ong sang pungsodnon-demokratikong linya, nagmadinalag-on kita sa pagtukod sang baseng masa nga may pila ka milyon, sa idalum sang hugot nga pagpamuno sang proletaryado, pagtukod sang sandigan nga alyansa sang mga mamumugon kag mangunguma mayor paagi sa pagpamuno sang Partido sa BHB, kag pagtukod sang pungsodnon nagahiliugyon nga prente para pamatukan ang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo, nga may katuyuan nga pukanon ang nagahari nga reaksyonaryo nga sistema sang dalagko nga burgesya kumprador kag dalagko nga agalon mayduta.

Sa paglunsar sang pangmalawigon nga inaway banwa sa kaumhan, mayor paagi sa pagtukod sang hukbo sang banwa kag pagsulong sang armadong paghimakas, pagtukod sang baseng masa sa kaumhan kag mga organo sang gahum pampulitika, kag pagsulong sang agraryong rebolusyon, nahimo naton nga pahulagon ang masang mangunguma nga nagabug-os sa pinakadako nga bahin sang pumuluyong Pilipino kag nagaserbe nga pinaka-masaligan nga alyado sang sahing mamumugon. Pursigido naton nga ginasulong ang paghimakas para sa duta bilang sabat sa mayor nga demokratiko nga demanda sang masang mangunguma. Tungod sini, nahimo naton nga itukod kag pabaskugon ang Bagong Hukbong Bayan, nga naga-rekrut mayor halin sa mga imol nga mangunguma nga wala sang ginapanag-iyahan nga duta kag mga mamumugon sa uma, kag naga-ani man sang suportang materyal kag pampulitika. Ang katuyuan sang paglunsar sang pangmalawigon nga inaway banwa sa kaumhan para hulu-halintang nga pauswagon ang aton mga pwersa, parte-parte nga lutoson ang kaaway, kag palibutan ang kasyudaran tubtob sa posible na nga agawon ang mga syudad kag magsulong sa pungsodnon nga kadalag-an. Tungod sini, nakatukod kita sang mga organo sang gahum pampulitika sa kaumhan, nga natibsok sa pundasyon sang rebolusyonaryong kontra-pyudal nga nagahiliugyon nga prente sang tanan nga mga ginahimuslan kag ginapigos nga sahi sa kaumhan sang Pilipinas.

Sang nagligad nga 55 ka tuig, napangibabawan naton ang pinakadako nga kabudlayan kag upang sa paglunsar sang inaway banwa sa Pilipinas bilang isa ka isla-isla nga pungsod. Nagmadinalag-on kita nga magsalig sa aton kaugalingon sa pagpauswag sang mga larangan gerilya sa pungsodnon nga sakup sa pihak sang mga disbentaha sang kawad-on sang pisikal nga likuran. Nakatukod kita sang mga larangan gerilya kag naka-konsolida sang base sa kaumhan nga may yara sang maayo nga mabaskog nga mga yunit sang BHB sa tanan nga mayor nga isla sang pungsod. Ang mga larangan gerilya nga ini nagaserbe nga mga teatro sang inaway gerilya sang mga yunit sang BHB. Nagatukod anay sila sang mga larangan gerilya kag base sa indi masyado madamo sang tawo nga bukiron nga lugar, kon diin pwede sila magkonsolida, maghanas kag magplano nga magpalapad sa mas madamo sang tawo nga kapatagan, higad suba, mayor nga linya sang transportasyon kag higad baybay-dagat.

Nagsugod sa 60 ka mga Pula nga hangaway nga naarmasan lang sang siyam ka riple nga otomatik kag 26 ka imperyor nga armas sa ikaduha nga distrito sang probinsya sang Tarlac, nagmadinalag-on kita sa pagpauswag sang aton mga pwersa halin sa mga iskwad kag platun, padulong sa mga kusog-kumpanya nga larangan gerilya. Nakatukod kita sang 14 ka pang-rehiyon nga kumand sang BHB, nga matag-isa nakaabot sa pinakamataas nga kusog sang pila ka gatos tubtob mas o menos isa ka libo nga Pulang hangaway, kag matag-isa may yara sang pila ka kumand sa subrehiyon ukon probinsya nga may pila ka larangan gerilya.

Nakilala ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon sa Pilipinas tungod sa dalagko sini nga pagsulong kag paglunsar sini sang armadong paghimakas sa subong nga panahon sang internasyunal nga pag-atras sang pangkalibutanon nga proletaryado. Sa pagkalutos sang sosyalistang rebolusyon kag pagbalik sang kapitalismo sa Tsina kag Unyon Sobyet sa idalum sang modernong rebisyunista nga paghari, kinahanglan sang pumuluyong Pilipino nga magsalig sa kaugalingon sa pagsulong sang rebolusyonaryong armadong paghimakas.

Nakatukod kita sang Pula nga gahum pampulitika sa libuan ka mga barangay sa bug-os nga pungsod. Nakatukod kita sang panugod nga mga porma sang demokratikong gobyerno sang pumuluyo sa lebel sang baryo ukon inter-baryo, nga may yara sang mga upisyal nga ginpili sang mga pang-baryo nga asembliya sang komunidad ukon ginpili halin sa lokal nga rebolusyonaryong mga organisasyon masa.
Nakalunsar kita sang inaway gerilya sa bug-os nga pungsod paagi sa pagpatuman sang patakaran nga relatibo sentralisado nga estratehiko nga kumand kag desentralisado nga operasyon sa mga kampanya kag awayan. Sang nagligad nga mga dekada, nakapauswag ang mga pang-rehiyon nga komite sang Partido kag pang-rehiyon nga kumand sang BHB sang kaugalingon nga ginpatubo nga mga kadre kag kumander nga matag-as ang kalidad nga may ikasarang nga mamuno nga nagakamakinaugalingon sa kumprehensibo nga sakup sang rebolusyonaryong katungdanan, santo sa linya nga gintalana sang Komite Sentral. Madamo sa ila ang ginpili sa Komite Sentral sang Partido kag sa Pungsodnon nga Kumand sa Operasyon sang BHB.

Samtang ginalunsar naton ang kahublagan panadlong, kritikal para sa tanan nga kadre sang Partido, kumander kag hangaway sang BHB, kag tanan nga rebolusyonaryong mga pwersa nga liwat palig-unon ang aton sandigan nga mga pag-analisa sa mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema sang pungsod, kag ang sandigan nga prinsipyo kag teorya sang paglunsar sang demokratikong rebolusyon sang banwa santo sa estratehikong linya nga pagpalibot sang kasyudaran halin sa kaumhan; nga tun-an ang kasaysayan sang paglunsar sang rebolusyonaryong paghimakas sa nakaligad nga 55 ka tuig para makuhaan sang mga pagtulun-an halin sa mga nalab-ot kag mga pag-atras sini; nga makaangkon sang matayog nga panglantawan sa mga katungdanan sa palaabuton para sa kantitatibo kag kalitatibo nga pagsulong sang rebolusyonaryong mga pwersa, tubtob mabaliskad na naton ang subong nga balanse sang pwersa.

Pareho sa ginhapag na sang Partido, ang pangmalawigon nga inaway banwa sa Pilipinas maga-agi sa tatlo ka posible nga halintang sang pag-uswag: ang estratehikong depensiba, estratehikong pagkapatas; kag ang estratehikong opensiba. Ang banas nga ini sang pagsulong sang inaway banwa sa Pilipinas gintalana sang diyalektiko nga mga layi sang pag-uswag. Ang paghandum sang iban nga banas ukon kapaslawan nga magsulong sa banas nga ini halos pat-ud nga makamamatay.

Sadtong dekada 1980, gindala sang wala nagbag-o sang kaugalingon nga mga elementong petiburges nga yara sa pamunuan sang Partido ang mga panan-awan para sa madasig nga kadalag-an. Gin-kwestyon nila ang sandigan nga pag-analisa sang Partido sa mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema, gintib-ong ang ideya nga ginhimo sang diktaduryang Marcos nga industriyalisado kag kapitalista nga pungsod ang Pilipinas, ginpadako ang urbanisasyon sang pungsod kag ginpagamay ang sakup sang agraryong ekonomiya gamit ang gin-peke nga datos sang gobyerno.

Ginduso nila ang linya nga paghandum sang “estratehikong kontra-opensiba” sa panahon sang halintang sang estratehikong depensiba, para hatagan sang katarungan ang pagbag-o sang estratehiya padulong sa insureksyunismo sa urban kakumbina sang indi napanahon nga regularisasyon kag bertikalisasyon sang mga pormasyon sang BHB. Gintib-ong nila ang konsepto sang inaway partisano bilang solo kag bulag nga porma sang pakig-away sa kasyudaran para magtuga sang mga insureksyunistang pag-alsa. Ginkumbina ini sa “regular nga inaway gerilya” gamit ang dalagko nga pormasyon sang hukbo sang banwa (mga kumpanya kag batalyon) para birahon ang kaaway sa matig-a nga bahin kag target (mga kumpanya ukon batalyon, sobra ka mabakud nga mga kampo kag hedkwarters). Ang linya nga ini sang adbenturismong militar nagtulod sa indi napanahon nga regularisasyon sang hukbo sang banwa paagi sa pagkonsentra kag bisan likidasyon sang horisontal nga pormasyon sang mga yunit sang BHB para maghimo sang mga “regular” nga kumpanya kag batalyon. Nagtuga ini sang indi balansyado nga inat, pagkaplastar kag sustenidong pag-uswag sang pwersa sang mga bertikal kag horisontal nga mga yunit sang BHB, nga rason sang signipikante nga paggamay sang rebolusyonaryong mga base kag larangan gerilya sini. Ang sayup nga patakaran nga ini pagpakaon sa kaugalingon sa sitwasyon nga lunsay militar nga amo ang mas gusto sang superyor nga pwersa sang kaaway. Sa pihak sang inisyal nga mga kadalag-an sa militar, ang mga pwersa sang BHB sang ulihi nasulod sa pasibidad militar kag nangin bulnerable sa pagkubkob kag pagpapas sang kaaway, nga nagdangat sa dako nga pagkulpa sang mga pwersa kag wala sang katulad nga mga pag-atras sadtong 1990-1991.

Kinahanglan nga ilunsar ang Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong para salbaron ang mga rebolusyonaryong pwersang gerilya halin sa mas pa nga malala nga mga kapaslawan. Sa liwat nga pagpalig-on sang sandigan nga mga prinsipyo sang Partido sa paglunsar sang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa, ang mga yunit sang BHB gin-reorganisa para lab-uton ang husto nga balanse sang mga pwersang horisontal kag bertikal, para epektibo nga makatungod sa hilikuton sa pulitika kag militar. Ginpalig-on sang Partido ang taktikal nga linyang militar nga paglunsar sang lapnagon kag masingki nga inaway gerilya sa basehan sang pagpalapad kag pagpadalum sang baseng masa sa halintang sang estratehikong depensiba.

Madinalag-on nga ginpaslaw sang Bagong Hukbong Bayan ang tuigan nga deklarasyon nga mga target sang kaaway nga dugmukon ang rebolusyonaryong armadong kahublagan. Ginpangibabawan sini ang sunod-sunod nga mga kampanya sang pagkubkob kag pagpapas lakip ang Oplan Katatagan, Oplan Lambat Bitag I, II kag III, Oplan Gordian Knot, Oplan Makabayan, Oplan Bantay Laya I kag II, Oplan Bayanihan kag Oplan Kapayapaan, kag sa kadam-an, nangin mas mabaskog. Sa kadalag-an sang pagpamuno sang Partido, nalab-ot sang inaway banwa ang tunga-tunga nga sub-halintang sang estratehikong depensiba mas o menos sa tunga-tunga sang dekada 2000, kag naghimo sang mga plano para lab-uton ang mga rekisito para lab-uton ang abanse nga sub-halintang, kag padulong sa ganhaan sang estratehikong pagkapatas.

Apang, bisan sadtong panahon naguot na kita sa mga problema sang konserbatismong militar nga nangin rason nga nalansang kita sa tunga-tunga nga sub-halintang. Ang pila ka tuig nga konserbatismo sa tanan nga aspeto sang rebolusyonaryong hilikuton, kag pagpakuntento nagdangat sa pagpakitid sang hukbo sang banwa kag amat-amat nga paghuyang kag paggamay sang baseng masa, rason nga nangin bulnerable sa pagkubkob kag pagpapas sang kaaway, nga nagresulta sa mga pag-atras kag pagkapierde. Isa sa makahalalit nga epekto sang emperisismo amo ang aton kapaslawan nga madasig nga magkuha sang mga pagtulun-an halin sa inagihan para mapasaka ang lebel sang aton kinaalam kag teorya, halin sa lebel sang pungsodnon nga kumand sang BHB tubtob sa mga rehiyon kag larangan, nga nagresulta sa kapaslawan nga magpasanto sa mga pagbag-o sang mga taktika sang kaaway, kag sa pasulit-sulit nga mga kasaypanan.

Sa pagpamuno sang Komite Sentral, ang bug-os nga Partido, ang Bagong Hukbong Bayan kag ang tanan nga rebolusyonaryong mga pwersa sa subong nagalunsar sang kahublagan panadlong para tumbukon kag sikwayon ang burges kag petiburges nga mga ugat sa ideolohiya sang aton mga kasaypanan, kahuyangan kag pagkulang sang nagligad, liwat nga ginpalig-on ang aton proletaryadong panindugan, panglantawan kag pamaagi para mas nga malig-on nga isulong ang rebolusyon.

Sa kaidadalman, ang subong nga kahublagan panadlong isa ka kahublagan sang pagtuon agud liwat tun-an kag liwat palig-unon ang sandigan nga mga prinsipyo sang Marxismo-Leninismo-Maoismo kasubong sang kaundan sang mga klasikong sinulat sang dungganon nga mga manunudlo komunista, kag sang mga sinulat ni Ka Jose Maria Sison; agud tun-an ang Konstitusyon kag Programa sang Partido; agud tun-an ang mga dokumento sang Una kag Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong sang Partido; agud sumahon ang mga inagihan sa nakaligad nga lima kag 25 ka tuig; agud maglunsar sang kampanya sang sosyal nga imbestigasyon kag pag-analisa sa sahi; agud magpatigayon sang pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon; agud tasahon ang pagtungod sang mga kadre sang Partido; kag agud bug-os nga ipatuman ang Tatlo ka Lebel nga Kurso sang Partido.

Malipayon nga gin abi-abi sang tanan nga mga komiteng rehiyon kag organo sang Partido, kag mga kumand sang BHB ang panawagan para sa kahublagan panadlong halin sang ginpa-guwa ini sang Komite Sentral sadtong Disyembre 26, 2023. Ginlunsar ukon natalana nga ilunsar sang lain-lain nga mga komite sang Partido kag kumand sang BHB sa tanan nga lebel ang mga pagsuma kag pagtuon, mga kumperensya sa sosyal nga imbestigasyon kag mga pulong sa pagplano. Kadungan sini, ginatigayon naman ang kinahanglanon nga pagbag-o sa plastada sang mga pwersa sang BHB para solbaron ang lain-lain nga porma sang pagpakitid sa kaugalingon, para palaparon ang sakup sang mga operasyon sang BHB, magbukas sang bag-o nga mga erya guwa sa kubkob sang kaaway, awayon ang pasistang pagpangsumpo sa daan nga mga erya, kag matutom nga magpamuklat, mag-organisa kag magpahulag sa masang mangunguma.

Ginpaslaw sang deklarasyon sang kahublagan panadlong sadtong Disyembre ang rehimen US-Marcos kag ang reaksyunaryong estado nga nagasigahum nga yara na sa bibi sang pagsungka ang Partido pagkatapos sang pagkadakup kag pagkapatay sang pila ka mga yabe nga lider sini, subong man sa pagtaliwan ni Ka Joma, ang tsirman sang pagkatukod sang Partido kag giya sini nga kasanag. Bilang sabat, nagbubo ang kaaway sang mas dako nga pundo kag rekurso sa kontra-rebolusyonaryong gyera kag sugod sadto mas pa nga ginpasingki ang kampanya sang pagkubkob kag pagpapas. Nagadagway ini subong sa porma sang wala sang untat kag lapnagon nga mga kampanya sang pagpangsumpo batuk sa mga komunidad sang mangunguma, aerial bombing kag pagpang-kanyon kag dalagkuan nga operasyon kombat sa madamo nga mga larangan gerilya sa bug-os nga pungsod.

Gamit ang Marxista-Leninista-Maoista nga pamaagi sang panghuna-huna, maanalisa naton ang kabaskugon sang kaaway kag matumbok ang mga kahuyangan sini. Halimbawa, dapat naton mahangpan nga ang paggamit sang kaaway sang mga kagamitan pang-kahawaan, una sa tanan, palatandaan sang kapaslawan sini nga pangibabawan ang kawad-on sini sang pampulitika nga suporta sa kubay sang masang mangunguma. Bisan ang mga helikopter nagahatag sa kaaway sang pinasahi nga bentaha sa madasig nga pagpadala sang tinawo kag suplay, bulnerable naman ang mga ini sa mga isnayper sang BHB kon magtilaw ini nga maghugpa ukon maglupad, gani mangin bulnerable man nga mabulag ang mga tropang pang-duta nga ini. Nagahatag sang pinasahi nga bentaha ang pagpangbomba halin sa kahawaan sa kusog palupok, apang may dala man nga sobra nga kahalitan pampulitika sa mga pasista nga mas mahamulag sila sa masa. Ginhimo man sini nga mas magsalig ang mga tropang pang-duta sa limitado nga suporta pang-kahawaan, nga pwede nga madasig nga kontrahon sang BHB. Pwede nga magpauswag ukon magpangita sang hinganiban pang-kontra sa mga salakyan pang-kahawaan, samtang gahimo sang mga pamaagi para dingutan ang kaaway sang target halin sa kahawaan. Sa maid-id nga pagpanilag kag pag-analisa, masarangan naton nga maathag nga makita ang mga limitasyon kag bulnerabilidad sang mga kabaskugan kag bentaha sini. Dapat ipabilin sang mga Pulang kumander kag hangaway sang BHB, lakip ang masa, nga bukas ang ila mga mata kag hugot nga magpanilag sa kaaway, kag maghimo sang epektibo nga estratehiya.

Sa inspirasyon sang kahublagan panadlong, mas nga nangin maisog kag determinado ang mga lider sang Partido kag hangaway sang BHB sa pihak sang subong nga bangian nga balanse sang mga pwersa. Dapat mas madalum nga kilalahon nga ang superyoridad sang kaaway sa hambalanon sang armas nga halin sa US ginatumbasan naman sang kagarukan kag naga-nana nga istatus sang sistema nga ginapangapinan sini; kag ang kahuyangan sang BHB sa hambalanon sang armas ginatumbasan naman sang superyoridad sini sa malapad nga suporta sang masang Pilipino. Armado sang diyalektikal nga pamaagi sang panghuna-huna, ginakilala man naton nga ang sitwasyon nga ini temporaryo, kag sa ulihi mabaliskad, samtang nagasulong ang inaway banwa halin sa subong padulong sa masunod nga halintang, kag samtang ginalikupan ang kaaway sang indi masolbar nga krisis sang imperyalismo kag ang nagahari nga mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema.

Ginapukaw sang krisis kag pagpangsumpo ang pagpakig-away sang pumuluyo sa rehimeng US-Marcos

Ang rehimeng US-Marcos amo subong ang konsentrado nga ekspresyon sang manugpigos sa pumuluyong Pilipino. Ginatiglawasan sini ang tagumatayon nga nagahari nga sistema kag pinakamalain nga aspeto sang mga nagahari nga sahi. Ang mga patakaran neoliberal sini, garapalan nga pagsimba sa heyopulitikal nga interes sang US, korapsyon, matawhay nga pangabuhi, kag pasistang pagpangsumpo sa mga demokratikong kinamatarung, nagadulot sang mas nga pag-antus sa pumuluyong Pilipino kag nagapukaw sa ila nga mas pursigido nga maghimakas para sa pungsodnon nga demokrasya.

Lubos nga nagapabor sa interes sang mga dumuluong monopolyo kapitalista kag mga bangko, dalagko nga burgesya komprador kag dalagko nga agalon mayduta ang mga patakaran pang-ekonomiya ni Marcos, nga grabe naman ang pagpa-antus sa masang Pilipino. Bilang pagsunod sa mga dikta nga neoliberal sang mga imperyalistang bangko kag iban pa nga ahensya sa pinansya, ginpatuman ni Marcos ang mas nga liberalisasyon sa baligyaanay kag pangapital, kag deregulasyon sa mga patakaran sosyal kag pang-kapalibutan. Nagbunga ang mga patakaran nga ini sang mas nga pagpiang sa lokal nga manupaktura kag produksyon pang-agrikultura, lapnagon nga disempleyo, mas nga pagsandig sa importasyon, mas nga mataas nga presyo sang pagkaon kag iban pa nga sandigan nga kinahanglanon, mas dako nga depisito sa badyet, pagsirit sang utang sang pungsod kag mas nga pagbug-at sang palas-anon nga buwis sang katawhan.

Ginpalala sang mga patakaran nga ini ang sadto pa malain nga kahimtangan sosyo-ekonomiko sang pumuluyo. Agud paburan ang sakon sa ganansya nga mga dumuluong kag lokal nga dalagko nga kapitalista, ginlansang sang rehimen Marcos ang adlawan nga sweldo sang mga mamumugon, nga sobra nga mas manubo sa gasto sa pangabuhi sang mga mamumugon kag ila mga pamilya. Gintugutan ni Marcos ang dalagko nga burgesya kumprador kag dalagko nga agalon mayduta nga agawan sang duta kag iban pa nga ginakitaan ang masang mangunguma, mga tumandok, mangingisda, mga mamumugon sa transportasyon kag iban pa nga anakbalhas. Naga-antus sa manubo nga sweldo ang mga pang-publiko nga manunudlo, mga mamumugon pang-ikaayong lawas kag iban pa nga ordinaryo nga empleyado kag gagmay nga propesyunal. Minilyon ka pumuluyo ang wala sang trabaho ukon palangabuhian. Adlaw-adlaw, linibo ang nagakapwersa nga magkadto sa luwas sang pungsod para mangita sang trabaho.

Para makuha ang pabor sang mga dumuluong monopolyo kapitalista, partikular na sang mga kapitalistang Amerikano kag European, ginpakita ni Marcos ang absoluto nga pagluhod-luhod sa imperyalismong US. Ginpasugtan niya nga palaparon sang militar sang US ang permanente nga presensya sang ginatos ka pangkombat nga tropang Amerikano kag pagpwesto sang mga missile system kag iban pa nga kagamitan militar sa mga kampo militar, paluparan, pantalan kag iban pa nga estratehiko nga lokasyon sa pungsod sa tabon sang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Ang nagadako nga presensya militar sang US sa pungsod santo sa plano nga “first island chain” (una nga linya sang mga isla) para punggan ang pagbaskog sang imperyalistang karibal sini nga Tsina sa ekonomiya kag militar.

Sang nagligad nga tuig, agresibo nga gingamit sang militar sang US ang mga pwersa sang AFP kag Coast Guard para tigayunon ang mga resuplay mission, joint patrol kag iban pa nga tipo sang aksyon nabal sa West Philippine Sea, kag palig-unon ang presensya sini sa mga punta nga isla sang Pilipinas. Ginapabula sini nga ini bahin sang pag-giit sang mga kinamatarung pang-teritoryo sang Pilipinas, apang ang matuod bahin sang plano sang US nga gamiton ang Pilipinas nga tawo-tawo sa plano sini batuk sa Tsina. Sa pihak nga bahin, sa duso sini nga pakig-awayan ang nagadako nga presensya sang militar sang US sa iya palibot, gintapakan kag ginlapas sang imperyalismong Tsina ang teritoryo pang-dagat kag sobereniya pang-ekonomiya sang Pilipinas, kag naghimo sang naga-igting nga agresibong aksyon batuk sa pungsod.

Ang sitwasyon sang nagasingki nga ribalan inter-imperyalista nagapukaw sa pumuluyong Pilipino nga pangapinan ang kahilwayan sang pungsod kag igiit sa mga higante nga imperyalista – ang US kag Tsina – nga tapuson ang ila paindisanay militar kag kuhaon ang mga pwersang militar sini sa teritoryo sang pungsod. Sa subong, ang kontra-imperyalistang rebolusyonaryong armadong paghimakas sang pumuluyong Pilipino ang pinakadako nga elemento nga nagapugong sa paglupok sang inter-imperyalistang gyera sa rehiyon. Sa imperyalismong US, ang BHB kritikal nga upang nga nagapugong diri nga lubos nga gamiton ang pungsod kag ang AFP bilang tawo-tawo sa iskema sini nga paypayan ang tensyon militar sa South China Sea kag ganuyon ang pungsod sa kinagamo sa Tsina santo sa heyopulitikal nga interes sini.

Gindeklarar sang mga heneral ni Marcos ang katuyuan nga dugmukon ang tanan nga larangan gerilya sang BHB tubtob sa katapusan sang Marso, tanan nga bertikal nga yunit sa katapusan sang Hunyo, kag tanan nga pang-rehiyon nga komite sang Partido sa katapusan sang tuig. Ang malip-ot nga nabilin nga panahon nga gintalana ni Marcos nagatulod sa mga yunit sini sa larangan nga itutok ang wala sang kapares nga kabangis sa pumuluyo sa dagway sang teroristang mga kampanya sang armadong pagpangsumpo batuk sa mga komunidad sang mangunguma, paghulog sang bomba, pangpang-kanyon kag dalagko nga operasyon pang-kombat sa puluan ka mga larangan gerilya sa bug-os nga pungsod. Mas pa nga wala sang patugsiling ang ekstrahudisyal nga pagpamatay sang AFP sa mga sibilyan kag pag-isip sa ila nga mga kaswalti sang BHB, santo sa madugo nga kampanyang saywar. Pareho sa gyerang agresyon sang US sa Vietnam, nagadihon ang papet nga rehimen Marcos sang ilusyon nga nagamadinalag-on ini sa pagkuha sang kasing-kasing kag panghuna-huna sang pumuluyo, gamit ang pinakadako, ginpeke kag ginsulit-sulit nga balita sang kadalag-an sa mga inaway.

Sa idalum sang National Security Policy sang 2023-2028, ginagamit sang rehimen Marcos ang tanan nga pamaagi sang armado kag ligal nga pagpangsumpo sa mga unyon, kag mga organisasyon masa sang mangunguma kag mala-proletaryado, mga pwersa nga kontra-mina kag maka-kapalibutan, mga tigpangapin sa tawhanon nga kinamatarung, mga asosasyon sang mga estudyante, mga grupo pang-kultura, mga alternatibong midya, mga personalidad relihiyoso kag iban pa nga progresibo nga indibidwal sa mga syudad kag kaumhan. Binilyon ang ginbubo ni Marcos sa mga “intelligence operation” nga nagresulta sa talalupangdon nga pagdamo sang mga kaso sang pagsarbeylans, pagpang-dagit, pag-aresto kag pagpanghadlok sa mga sosyal nga aktibista.

Nagahari si Marcos gamit ang mga pamaagi sang layi militar nga wala sini pormal nga gin-deklarar sa tabon sang “pakig-away sa terorismo.” Sa ibabaw, daw mabaskog ang nagahari nga sistema sa lubos nga paggamit sang armadong pagpangsumpo, apang sa pagkamatuod maathag nga palatandaan sang kahuyangan ukon kawad-on sang ikasarang sang nagahari nga sistema nga maghari sa basehan sang peke nga demokratikong pampulitika nga pagpangkumbinsi, kag desperasyon nga ipabilin ang sistema base sa pagpangsumpo kag paghimulos. Pareho sang iya amay nga diktador, ang paggamit ni Marcos Jr sang mga brutal nga taktika sang pagpangsumpo sa ulihi makita nga kontra-produktibo tungod mas lang niya nga ginapaypayan ang kaakig sang pumuluyo kag pasagrabon ang ila kagustuhan nga makig-away nga may hinganiban kag magbuylog sa BHB.

Mas nga ginapahuyang ang nagahari nga sistema pampulitika sang madalum nga kontradiksyon sang mga naga-ribalan nga paksyon sang nagahri nga sahi sa atubang sang mas nga pag-agaway sa limitado nga makawkaw kag panahon para sa burukratiko nga korapsyon. Mas nga naga-igting ang baslanay sang estorya sa nagapanguna nga paksyon sang nagahari nga grupo, ang mga Marcos kag Duterte, ilabi na nga nagadinis-uganay sila samtang nagahanda sa nagahilapit nga eleksyon sa 2025. Gina-kastigo nila ang matag-isa.

Ang rehimeng Marcos, nga sadto pa ginakangil-aran na tungod sa pagkapwesto sa poder sa pagpangdaya sa eleksyon 2022, mas nga nagakaligwin ang kaugalingon sa pumuluyo. Ginpakita sini ang lubos nga pagbalewala sa pag-antus sang pumuluyo, kawad-on sang aksyon kag kapalpakan sa tunga sang tig-ilinit, baha, pagkarumpag sang duta kag iban pa nga kalamidad, samtang naga-garnatsar sang kwarta sa sunod-sunod nga pagbyahe sa iban nga pungsod nga wala naman sang ginbunga kundi wala sang unod nga pangako sang mga pangapital kabaylo sang pagtanyag sang paghimulos sa mga mamumugon Pilipino kag manggad sang pungsod. Ginasulsolan man sini ang protesta sang pumuluyo sa pagtinguha sini nga bag-uhon ang konstitusyon 1987 para ipalanog didto ang patakaran neoliberal kag tinguhaon nga mapatuman ang handum nga magdugay pa sa Malacanang.

Ginasulsulan sang rehimen US-Marcos ang kaakig sang pumuluyo kag ginatuga ang kondisyon para sa lapnagon nga pakig-away. Sa pagtinguha kag militante nga paghimakas, magatuhaw ang isa ka nagahiliugyon nga prente kontra-pasista nga may higante nga pwersa para lamunon ang rehimen Marcos II, pareho nga ang diktaduryang Marcos I ginpalayas sadtong 1986 sang dako nga balod sang armadong pakig-away kag protestang masa nga nagdako sang pila ka tuig sang mabudlay nga paghimakas.

Ang Partido kag mga rebolusyonaryong pwersa dapat magserbe nga solido nga ubod kag magtindog sa unahan sang mga paghimakas kontra-pasista, kontra-imperyalista kag kontra-pyudal sang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino sa kasyudaran kag kaumhan. Ginapangayo sang sitwasyon ang wala sang kakapoy nga pagtinguha nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang pumuluyo para isulong ang ila mga paghimakas para sa dugang nga sweldo kag pagpanagtag sang kadutaan, kag iban pa nga tuman ka kakinahanglanon nga pagbag-o para batakon sila sa ila kasakit kag kabudlay, kag para pangapinan ang ila mga kinamatarung pampulitika, sosyal, pang-ekonomiya kag pang-kultura, batuk sa ginpasingki nga pagpamigos sa idalum sang rehimen US-Marcos.

Ang paghimakas pang-ekonomiya kag pang-pulitika sang malapad nga masa sang pumuluyo dapat ipuntirya sa rehimen US-Marcos para ibuyagyag ini bilang papet kag pasista, agud ini maligwin kag pakigbatuan. Ang hinanali nga mga demanda sang katawhan dapat hugot nga iangot sa paghimakas para sa pungsodnon nga demokrasya. Dugang pa, ang rebolusyonaryong paghimakas masa sang mga ligal kag iligal nga dagway sang propaganda, pag-organisa kag paghimakas, dapat hugot nga iangot sa rebolusyonaryong armadong paghimakas paagi sa pagpukaw sa pumuluyo, ilabi na sa pamatan-on, nga magbuylog sa Bagong Hukbong Bayan ukon maghatag diri sang tanan nga posible nga suporta pampulitika, materyal ukon moral para sa ubos kusog nga pagsulong sang armadong pakig-away kag agud hatagan sang mas nga kapagsik ang demokratikong rebolusyon sang banwa.

Kontra-imperyalista nga pakig-away sa tunga sang nagatalum nga mga kontradiksyon sa kalibutan

Sa pihak sang distansya kag pagbululag sa heyograpiya, ang rebolusyonaryong paghimakas sa Pilipinas hugot nga natahi sa rebolusyonaryong mga paghimakas sang sahing mamumugon kag masang anakbalhas sa bug-os nga kalibutan. Ang mga nalab-ot kag kadalag-an sang demokratikong rebolusyon sang banwa sa Pilipinas indi lang aton, kundi sang tanan man nga mamumugon, mangunguma kag tanan nga pigos nga pumuluyo sa iban nga pungsod. Subong man, ginasaulog naton ang mga kadalag-an kag nalab-ot sang tanan nga pigos kag ginahimuslan nga sahi sa ila rebolusyonaryong paghimakas batuk sa imperyalismo, neokolonyalismo, pasismo kag tanan nga dagway sang reaksyon.

Padayon nga nagabaskog kag nagalapta sa lain-lain nga pungsod ang mga paghimakas sang mamumugon kag pakig-away sang masa sa tunga sang nagapadayon nga pangkalibutanon nga krisis sang kapitalismo, istagnasyon pang-ekonomiya, lapnagon nga kawad-on sang trabaho, pagsarurot sang lebel sang pangabuhi, pagtalum sang indi pag-alalangay sosyal, nagasingki nga inter-imperyalistang pagpasilabot, kag naga-grabe nga inter-imperyalistang kagamo nga nagadangat na sa magasto nga mga kinagamo militar kag mga gyera.
Sa mga sentro sang internasyunal nga kapitalismo, madamuan nga nagabangon ang mga mamumugon kag iban pa nga mga demokratikong sahi sa pagpangayo nila sang dugang nga sweldo kag mas maayo nga kondisyon sa pagtrabaho, kag sa pagpamatuk sa imperyalistang mga gyera kag pagpamigos. Nagalupok ang mga demokratikong paghimakas masa sa US, kon diin madasig nga nagadamo ang mga welga sadtong nagligad nga tuig sa pag-atubang sang mga mamumugon kag anakbalhas sang mataas nga tantos sang implasyon. Mas dalagko pa ang mga demonstrasyon kag koordinadong mga welga sang mga mamumugon sa Europe para sa dugang nga sweldo.

Halin sang nagligad nga tuig, minilyon sa bug-os nga kalibutan ang nagpakigbahin sa mga demonastrasyon nga nagabatikos sa US kag Zionistang Israel sang gyera sa henosidyo batuk sa pumuluyo nga Palestino sa Gaza. May nagabaskog man nga pagpamatuk sa padayon nga paghatag sang dako nga ayudang militar sang US kag mga pungsod sang NATO para padugayon ang gyera sa Ukraine batuk sa Russia. Ang nagalala nga dagway sang imperyalistang pagpamigos nagapukaw sa pumuluyo nga magtukod sang mga kontra-imperyalistang organisasyon, pormasyon kag sentro sang pagbuligay kag koordinasyon, kag magsulong sang mga kampanya kag paghimakas batuk sa imperyalistang pagpasilabot, nagadako nga gasto sa militar, pagpangsulsol kag paghanda sa gyera.

Padayon nga nagasulong ang armadong paghimakas sa lain-lain nga pungsod. Sa Myanmar, ang mga hukbo etniko nagasulong sang inaway gerilya batuk sa pasistang rehimen Tatmadaw. May yara mga rebolusyonaryong armadong paghimakas nga ginapamunuan sang mga pwersang Marxista-Leninista sa Colombia, India, Kurdistan, Palestine, Peru, Pilipinas, Turkey kag iban pa nga pungsod. Lapnagon ang kundisyon sa dalagko nga isip sang pungsod para magsulong sang inaway banwa.

Ang mga proletaryo nga rebolusyonaryo nga pwersa sa bug-os nga kalibutan padayon nga nagapabaskog kag nagatinguha nga magtukod sang mga partido komunista sa teoritikang basehan sang Marxismo-Leninismo-Maoismo. Nagalunsar sila sang mga teoritikang pagtuon para sumahon ang ila mga kasaysayan, magpatigayon sang sosyal nga imbestigasyon, kag magpatigayon sang lapnagon nga propaganda kag pag-organisa para madalum kag lapnagon nga mag-ugat sa masang mamumugon kag iban pa nga sahi nga ginapigos kag ginahimuslan.

Ang wala sang kasolbaran nga imperyalistang krisis nagatulod sang kondisyon nga magpukaw sa minilyon ka pumuluyo nga magsulong sang tanan nga dagway sang pakig-away. Hambalanon lang sang panahon nga, bunga sang pagpaninguha, ang mga pwersang Marxista-Leninista magatindog sa unahan sang mga kahublagan masa kag armadong paghimakas, kag magbukas sang bag-o nga tsapter sa kasaysayan sang bag-o nga pangkalibutanon nga pagbulwak sang mga sosyalistang rebolusyon kag demokratikong rebolusyon sang banwa.

Padabdabon ang rebolusyonaryong armadong paghimakas para sa pungsodnon nga demokrasya! Ipatuman ang kritikal kag gilayon nga mga katungdanan para tadlungon ang mga kasaypanan kag isulong ang rebolusyon!