Padilaabon ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog alang sa nasudnong demokrasya! Ipatuman ang kritikal ug hinanaling mga tahas aron tul-iron ang kasaypanan ug iasdang ang rebolusyon!

Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon


DOWNLOAD
Gibayaw sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas ang Pulang bandera sa nasudnon-demokratikong rebolusyon ug, sa ngalan sa tanang kadre ug myembro sa Partido, mga rebolusyonaryo ug aktibista, ginahatag niini ang labing hugot nga pagsaludo sa tanang Pulang kumander, manggugubat ug milisya sa pagsaulog sa hilabihan ka importante ug malipayong okasyon sa ika-55 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan.

Karong adlawa, atong balikan ang atong mga kalampusan ug mga kapakyasan sa miaging tuig, magkutlo og mga pagtulun-an gikan dinhi, ug maghimo og plano aron abton ang mas dagkung kalampusan sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog batok sa pasista ug itoy nga rehimeng US-Marcos sa umalabot nga tuig.

Niining okasyona, atong dumdumon ug pasidunggan ang tanang bayani ug martir sa rebolusyong Pilipino nga gisakripisyo ang tanan alang sa kawsa sa katawhang Pilipino para sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan. Atong daygon ang ilang kinabuhi ug himuong inspirasyon ang ilang pagkamartir. Unsa pa may mas maayong paagi sa pagpasidungog kanila kaysa pagpadayon sa rebolusyonaryong kawsa nga ilang giabagan sa pagpaasdang?

Malipayon ang Komite Sentral nga ipahibalo sa tanan nga ang panawagan alang sa kalihukang pagtul-id nga gipagula sa Partido niadtong Disyembre, kinasingkasing nga gidawat sa tanang rehiyunal nga komite sa Partido ug kumand sa BHB. Positibo ang ilang tubag ug kasamtangang nagpahigayon og mga kumperensya sa pagsumada ug mga tigum pagtuon aron ilhon ang mga kasaypanan ug mga kakulangan aron matul-id kini, ug lig-on ug kumprehensibong iasdang ang tanang rebolusyonaryong tahas.

Kinahanglang ihatag nato ang tanang paningkamot para mapaasdang ang rebolusyon aron depensahan ang interes sa masang Pilipino nga gipaantus sa nagkagrabeng porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos sa rehimeng US-Marcos. Ginaatubang sa nasud ang tinuod ug nagkadakung hulga nga maangin sa inter-imperyalistang gubat. Ang panginahanglan nga iasdang ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog, sa partikular, labing hinanali, tungod kay kini ang pinakaimportanteng hinagiban sa katawhang Pilipino nga makigbisog alang sa ilang rebolusyonaryong kawsa.

Ang kahimtang sa krisis sa nasud nagtukmod sa mga dinaugdaug ug pinahimuslang masa sa katawhang Pilipino nga ipadayon ang ilang mga pakigbisog. Sa giya sa Partido, determinado ang mga rebolusyonaryong pwersa nga pukawon, organisahon ug palihukon ang bagang duut sa katawhang Pilipino, makanunayong iasdang ang nasudnong demokratikong rebolusyon, ug dad-on kini sa wala pa naabot nga kahitas-an sa umalabot, ug pagsagubang sa tanang gikinahanglang sakripisyo ug kalisdanan.

Sakmiton ang inisyatiba sa pagpadilaab sa armadong pakigbisog! Pakyason ang tanang atake sa kaaway!

Ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog nga gilunsad sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ubos sa absolutong pagpangulo sa Partido Komunista ng Pilipinas anaa sa kritikal nga yugto. Giawhag ang mga kadre sa Partido, Pulang kumander ug manggugubat, rebolusyonaryong organisasyong masa ug aktibista sa kabanikanhan ug kasyudaran nga maisugong abagahon ang atong hinanaling mga gimbuhaton, ipataas ang Pulang bandera sa rebolusyon, padilaabon ang armadong pakigbisog, ihaw-as kini gikan sa kasamtangang kalisdanan ug labaw pang magpalig-on.

Kinahanglang tagdon nato ang mosunod: Sa usa ka bahin, adunay hinanaling panginahanglan nga ilunsad ang armadong pakigbisog aron hampakon ang kaaway atubangan sa nagkakusog nga imperyalistang ekonomikanhong agresyon ug interbensyong militar ug nagkakusog nga pasistang pag-atake. Ang gideklara sa kaaway nga “pagtapos sa armadong panagbangi” nagtinguha sa paghatag-dalan alang sa walay puas nga pagyatak sa soberanya sa nasud ug sa walay hunong pagpangdaugdaug sa katawhang Pilipino.

Sa pikas bahin, ang atong mga pwersa napahuyang tungod sa internal nga mga kasaypanan, mga kahuyangan ug mga kakulangan bunga sa konserbatismong militar ug pagkapasibo sa milabayng katuigan. Sa giya sa Partido, kasamtangang nagapatuman ang mga yunit sa BHB og mahinungdanong mga paningkamot sa pagtul-id ug pagkonsolida sa tumong nga mapatigbabawan ang nangaging mga kapakyasan, pagbatok sa pagkapasibong militar, pagpreserba ug pagpalapad sa ilang mga pwersa, ug pagpalagsik sa gerilyang pakiggubat.

Aron atubangon kining partikular nga sitwasyon, kinahanglang hugot natong sabton ang diyalektikong relasyon tali sa pagpakig-away sa kaaway ug pagpalig-on sa atong pwersa: kinahanglang palig-onon nato ang BHB aron epektibong suklan ang kaaway; kinahanglan natong suklan ang kaaway aron epektibong mapalig-on ang BHB. Dili nato mabulag ang duha sa matag usa. Klaro na kaayo ang nahauna ug dili na kinahanglan pang ipatin-aw; apan ang naulahi dili kaayo klaro, ug ang uban mahimong makiglalis pa gani kalabot niini. Ilabina atubangan sa estratehiko ug lokal nga superyoridad sa kaaway sa pagdeploy sa dakung pwersa militar, daling malimtan ang kaugalingong bulnerabilidad ug pulitikanhong kahuyangan sa kaaway nga mamahimo ug angayang pahimuslan sa BHB ug sa tibuok han-ay sa mga rebolusyonaryong pwersa. Ang uban naunhan pag-ayo sa dakung presensya sa kaaway, maong dali silang mawad-ag kadasig ug nakalimot nga kini usa ka pwersang dunot sa kinauyokan ug nagdepensa sa himalatyon ug masakitong sistema. Napakyas sila sa pag-ila nga hingpit kining gikasilagan sa masang mag-uuma nga mas daghan ug mas daku ang kusog kung maorganisa. Kinahanglang kusganon nilang batukan nga madala ngadto sa pagkapasibo sa mga nagtan-aw lamang sa imperyoridad sa armas sa BHB isip permanenteng kahimtang, ug napakyas sa pagsabot sa diyalektikal nga proseso sa pagbaton og kusog pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan ug gerilyang pakiggubat. Tinuud nga ang sitwasyon nagkinahanglan sa mga kadre sa Partido ug sa mga kumander ug manggugubat sa BHB og dakung rebolusyonaryong pagsabut, dili matarug nga pagtuo ug pagsalig sa masa, ug walay kahadlok sa mga kalisdanan ug sakripisyo sa pag-alagad sa rebolusyonaryong kawsa sa katawhan.

Kung maghisgot kita bahin sa paglunsad og armadong pakigbisog ug pagpakigsangka sa kaaway, buut natong hampakon ang armadong pwersa sa kaaway, gamiton ang tanang matang sa armas sa mga pwersang gerilya ug katawhan. Buut natong maglunsad nag-una og mga batakang taktikal nga opensiba nga kayang ipadaug, nga magpaluya sa kaaway pinaagi sa inanay nga pagpuo sa armadong pwersa niini, ug pagkumpiska sa mga armas niini aron atong maarmasan ang mas daghang rekrut ug makalunsad og mas dagkung mga taktikal nga opensiba sa umaabot. Atong ginapataas ang katakus sa BHB nga makiggubat pinaagi sa pakiggubat.

Atubangan sa kabangis sa kaaway ug todong mga kampanya sa pagkubkob ug pagpanumpo, katungdanan sa mga rebolusyonaryong pwersa nga suklan ang kaaway ug depensahan ang katawhan pinaagi sa paglunsad og armadong pakigbisog. Kinahanglang natong patas-on ang dili matarug nga diwa sa hukbong bayan ug sa masa aron suklan ug pildihon ang kaaway. Kinahanglang sulbaron ug patigbabawan ang mga problema ug kalisdanan nga dala sa dakung deployment sa mga tropa sa kaaway batok sa masa ug pwersang gerilya. Kinahanglang natong mapugos ang kaaway nga inaton aron monipis ang pwersa niini pinaagi sa pagpalapad sa langkub sa atong mga inisyatiba sa pulitika ug militar. Unsaman ka daku ug ka kusog ang mga operasyon sa kaaway, kanunay adunay bulawanong oportunidad nga atong mapahimuslan ug kinahanglang mabinantayon nga analisahon aron buntugon ang labing huyang nga bahin niini. Kinahanglang dali natong maila nga kung mas daku ang mga operasyon sa kaaway, mas daghang bahin ang pabor ug bulnerable sa mga taktikal nga opensiba sa BHB. Aron madiskubre, maanalisa ug mapahimuslan kini nga mga kahigayunan, ang BHB kinahanglang mas militante, ug listo ug abtik sa mga lihok niini, aron himoong hinay nga higanteng ang kaaway nga kayang atakehon sa BHB kanus-a man niini gusto.

Atubangan sa kasamtangang atake sa kaaway, ang mga kumand sa BHB sa ang-ang nataran ug prubinsya o subrehiyon, kinahanglang magplano sa paglunsad og aktibong depensa sa pakiggubat sa ang-ang mga kampanya ug banatan, atubangon ang deployment sa kaaway ug ig-on sa pinakahuyang nga bahin niini. Kinahanglang andam sila nga ibalhin ang mga nag-unang pwersa niini o sentro de grabidad paggawas sa pagkubkob sa kaaway, samtang magbilin o magpadala og mga tim o mga composite unit aron maglunsad og lain-laing matang sa mga aksyong gerilya ug mga taktikal nga opensiba nga kaya nilang ipadaug aron mapahamtangan og grabeng kadaot sa kaaway.

Atubangan sa kasamtangang sitwasyon, labing importante alang sa mga yunit sa BHB ug mga milisyang bayan sa tanang ang-ang nga kuhaon ang inisyatiba sa pagplano og mga taktikal nga opensiba nga kaya nilang ilunsad ug ipadaug. Kini nga mga inisyatiba kinahanglang nakoordina sa mas taas nga kumand ug duul nga mga yunit. Ang mga taktikal nga opensiba ug aksyong gerilya mahimong molangkub sa pag-ambus sa nagrekon nga yunit nga kaaway, depensa sa perimeter o mga linya sa suplay, pag-atake sa iyang nahilit nga mga outpost, pagdis-arma, isnayp, demolisyon, partisano ug mga operasyon sa pag-aresto, pagpahamtang og mga silot, paghatag hustisya sa mga kontra-rebolusyonaryo ug kriminal nga antisosyal nga elemento, ug uban pa. Kini nga mga taktikal nga opensiba kinahanglang magmalampuson sa pag-ilog sa mga riple sa kaaway ug mga himang iggugubat, pagguba sa ilang suplay ug mga linya sa komunikasyon, pagpaparalisa sa ilang mga aset sa kayutaan, kahanginan ug kadagatan, pagbalda sa mga plano sa kaaway o pagbabag sa pag-abante niini, ug pagpalayo sa atensyon sa kaaway gikan sa mayor nga direksyon ug plano sa mga mayor nga pwersa sa BHB.

Ang tahas sa paglunsad og mga taktikal nga opensiba nga kaya natong ipadaug kinahanglang ipatuman uban sa makuti nga pagplano ug tumang kalagsik, isip paagi sa pagpalig-on sa BHB, ug isip unang mahukmanong lakang sa pagtul-id.

Subay sa linya sa paglunsad og kaylap ug subsub nga gerilyag pakiggubat sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa, giawhag ang tanang yunit sa hukbong bayan ug mga milisyang bayan nga magpatuman sa hingpit nga inisyatiba sa militar ug pulitika, ug pleksibilidad sa ilang mga aksyon. Kinahanglang palig-onon ug palapdon sa BHB ang ilang relasyon sa masa. Kinahanglan nilang depensahan ang masang mag-uuma ug katawhan batok sa mga pasistang madaugdaugon ug mapahimuslanon kanila, ug ipatuman ang kaylap nga propaganda, pag-organisa ug pagpalihok aron iasdang ang mga antipyudal nga pakigbisog sa masa ug ipatuman ang reporma sa yuta.

Ang mayorya sa mga platun sa BHB kinahanglang ideploy aron motabang sa pagkonsolida ug pagpalapad sa mga natarang gerilya, ug pagtukod sa daghang dakung-kumpanya nga mga natarang gerilya. Kinahanglang maghimo og tin-aw nga plano ang mga platung gerilya sa pagpadala og mga yunit niini sulod sa gitakdang gidugayon sa limitadong panahon aron malikayan ang sobrang pagkatag, apan igo ang gilapdon alang sa depensiba ug opensiba nga mga maniobra, nga adunay tin-aw nga takna sa pabalud-balod nga pag-abante, o pagpalapad sa rebolusyonaryong baseng masa subay sa konsolidasyon. Atong gipalapad ang erya sa mga operasyon sa BHB pinaagi sa pabalud nga pag-abante o sa sekretong paglukso ngadto sa relatibong paborableng mga lugar diin makasugod kini sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa katawhan aron makabarog. Mahimo natong ipadala sa tanang higayon ang mga yunit sa BHB alang sa usa ka misyon sa paghawan-dalan aron pasiugdahan ang gerilyang pakiggubat ug ablihan ang bag-ong mga sonang gerilya kung asa ang kaaway dili kaayo magduda ug magdahum.

Uban sa mga organisasyong masa sa mga mag-uuma, mga teritoryal nga komite sa Partido ug sa uban pang rebolusyonaryong pwersa, ang BHB kinahanglang maglunsad og mga kampanya sa katilingbanong pagtuki aron mapunting ang labing hinanaling mga isyu ug problema sa masa, ug paspasan ang mga paningkamot sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masang mag-uuma, pag-asdang sa ilang hinanali nga demokratikong mga pangayo, ug isumpay kini sa ilang agraryong rebolusyonaryong kalihukan ug sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Kinahanglang hatagan nato og pagtagad ang pagtukod o subling pagtukod sa mga organo sa pulitikanhong gahum sa baryo ug mas taas nga ang-ang sa pundasyon sa hingpit nga mga organisasyong masa sa mga mag-uuma, kababayen-an, kabatan-onan, mamumuong pangkultura ug uban pang naghagong katawhan nga naglangkub sa mga baryo o klaster sa mga baryo o munisipyo, ingonman ang mga lokal nga sanga ug komite sa seksyon sa Partido. Daghan niining mga organo sa pulitikanhong gahum ang gipuntirya sa armadong pagpanumpo sa kaaway. Kinahanglan natong sumadahon ang atong mga kasinatian ug maghimo og mga palisiya aron ang mga organo sa pulitikanhong gahum, mga organisasyong masa, mga lokal nga lider sa masa masegurong luwas ug mapalayo sa radar sa pagpaniid sa kaaway.

Kinahanglang konsolidahon ug palig-onon ang baseng masa ug maghimo og mga plano sa pagpataas sa ilang militansya aron ihingusog ang ilang sibil, pulitikanhon, katilingbanon ug ekonomikanhong katungod, ug kolektibo ug determinadong ibutyag ug suklan ang hugaw nga mga taktika sa kaaway. Kinahanglang pakyason nato ang talamayon nga mga laraw sa kaaway nga bungkagon ang panaghiusa sa katawhan, pugson silang mosurender pausa-usa, o hayluhon ang mga Pulang kumander ug manggugubat nga talikdan ang masa pinaagi sa bakak nga mga saad sa maayong kaugmaon. Sa pagsukol sa kampanya sa pagpanumpo sa kaaway, kinahanglang dili pasagdan ang mga lokal nga pwersa nga magkaugalingon. Ang ilang pakigbisog kinahanglang dad-on sa mas taas nga ang-ang aron makakuha’g kusog gikan sa gidaghanon ug sa panaghiusa sa katawhan gikan sa kasikbit nga mga baryo ngadto sa internasyunal nga komunidad. Labaw sa tanan, kinahanglang buhaton sa BHB ang tanang paningkamot aron ipakita ang ilang determinasyon nga depensahan ang katawhan pinaagi sa paghampak sa mga pasistang madaugdaugon kanila.

Kinahanglan natong palig-onon ang mga paningkamot sa pagtukod og mga popular nga pwersa sa depensa aron hingpit nga mapatuman ang gerilyang pakiggubat sa masa. Kini nga mga pwersa sa depensa naglakip sa mga yunit sa milisya sa baryo ug koordinasyon sa milisya sa ang-ang sa inter-barangay o munisipyo, mga yunit sa depensa sa baryo ug mga komite sa pagdepensa sa kaugalingon nga nakabase sa mga organisasyong masa. Kini nga mga pwersa sa depensa sa katawhan kinahanglang awhagon ug giyahan sa pag-angkon og inisyatiba sa paglunsad sa tanang porma sa gerilyang pakiggubat o sa usa ka armadong kalihukang masa batok sa kaaway, lakip na ang mga operasyong ilog-pusil, paglabay og granada, pagpamomba, lit-ag, isnayping, ug uban pang operasyon. pag-igo sa nahilit nga mga yunit sa kaaway o sa bisan unsang yunit nga kaya nilang harason, pahuyangon, pildihon o puohon. Kinahanglan nilang gamiton ug pahimuslan ang tanang matang sa armas lakip na ang mga lumadnong pamaagi ug mga lit-ag batok sa mga pwersang nag-operasyon sa kaaway ug pabayron silag daku. Kinahanglang dili tugutan ang kaaway nga makasulod ug mangguba sa mga rebolusyonaryong erya nga dili makasinati og urum, makaangkon og mga kaswalti ug mag-antus sa apekto sa ilang mga pasistang krimen.

Kinahanglang motabang ang BHB sa paglunsad og mga kampanyang masa aron mapalihok ang masang mag-uuma sa mga problema ug isyu nga grabeng nakaapekto kanila. Lakip na dinhi ang pagpangilog og yuta sa mga dagkung kumpanya nga nalambigit sa mina, plantasyon, real estate, ekotorismo, enerhiya ug uban pang proyekto sa imprastraktura. Kinahanglan usab silang maorganisa ug mapalihok aron matubag ang ilang mga problema panahon sa kaylap nga pagbaha, hulaw o pagdahili sa yuta ug uban pang katalagman nga miguba sa ilang panginabuhian. Ang masang mag-uuma, ilabina ang mga kabus nga mag-uuma ug mamumuong panguma, kinahanglang organisahon ug palihukon aron makigbisog para sa pagpaubos sa abang sa yuta, pagwagtang sa usura, pagpataas sa suhulan sa umahan, patas nga presyo sa ani sa umahan ug uban pang hinanaling mga pangayo subay sa antipyudal nga linya ug palisiyang agraryo sa Partido. Kinahanglang maorganisa ang bagang duut sa masang mag-uuma aron ipataas ang iasdang ang ilang mga demanda sa mga sentrong lungsod o syudad.

Asaman sila moadto, ang mga Pulang manggugubat ug kumander sa BHB nagpahigayon usab og mga kampanya sa produksyon, edukasyon, panglawas ug pangkultura aron matubag ang praktikal nga panginahanglan sa masa. Kinahanglang padayon silang magtukod og lig-on ug dili mabulag nga panaghiusa sa masa. Kinahanglang kanunay silang kauban sa pakigbisog sa masang mag-uuma ug mangitag solusyon sa kalisdanan nga gipahamtang sa mga mapahimuslanon kanila.

Kinahanglang makonsolida, mapakusog ug magpalapad sa mga yunit sa BHB ang mga pwersa niini. Labing mahinungdanon nga maghiusa ang mga Pulang manggugubat ug kumander sa hunahuna ug buhat. Aron makab-ot kini, kinahanglan nilang tagdon ang ilang kalig-on ug kahuyangan, ug planuhon ang mga lakang nga gikinahanglan aron mapataas ang determinasyon ug katakus sa mga Pulang manggugubat ug rebolusyonaryong masa sa pagbatok ug pagpakyas sa subsub nga mga atake sa kaaway.

Kinahanglan natong palambuon ang istruktura sa kumand sa BHB sa tanang ang-ang, pagsiguro sa kalidad ug komposisyon sa mga yunit kumand sa horisontal ug bertikal nga pwersa, ingonman sa rehiyonal ug prubinsyal o subrehiyonal nga kumand sa teritoryal operasyon. Ang nangulong ubud sa matag ang-ang sa kumand sa BHB kinahanglang langkuban sa mga kumander ug manggugubat nga mga modelo sa kaisog atubangan sa kaaway ug mga sumbanan sa pagkamainantuson atubangan sa masa.

Kinahanglang makapahigayon ang atong mga pwersang gerilya og mga batakang pulitiko-militar nga pagbansay, ingonman ang mga pagbansay sa mga upisyal aron mapalambo ang katakus ug kahibalo sa atong mga Pulang manggugubat ug kumander sa syensya ug taktikang militar, ug dugang pagpalig-on sa ilang pagbuut nga alagaran ang katawhan. Kinahanglang palambuon ang sistema sa mga pagbansay aron itugot ang mas mubo o gitilad-tilad nga mga kurso aron makahaum sa nag-usab-usab nga sitwasyong militar taliwala sa walay puas nga mga operasyon sa kaaway.

Kinahanglang padayong magpakahanas sa pleksibilidad sa pag-usab sa ilang mga moda sa paglihok gikan sa konsentrasyon, pagkatag ug pagbalhin-balhin, depende sa sitwasyon ug sa ilang mga katuyoan. Gikonsentrar nato ang atong mga pwersa sa pag-atake sa kaaway ug pagkonsolida, pagkatag aron ipatuman ang gimbuhatong masa, paglikay sa kaaway ug pagmugna og dugang mga punto sa inisyatiba, ug pagbalhin aron ipadayon ang mga plano sa pagpalapad, or pag-ikyas sa pagkubkob sa kaaway.

Kinahanglang likayan sa tanang yunit sa BHB ang wala sa plano nga mga panagsangka ug mangitag paagi nga makasumbag ang kaaway sa hangin ug hagoon ang kaugalingon. Kinahanglan nilang paspas ug kanunay aseson ang ilang kahimtang, isirado ang tanang mga lungag sa seguridad ug wagtangon ang tanang mga kahuyangan. Kinahanglang makugihon silang magbantay batok sa taktika sa kaaway sa pagpayuhot sa mga electronic o GPS tracker. Kinahanglan nilang palig-onon ang ilang determinasyon nga ipraktika ang mga prinsipyo ug pamaagi sa pagsekreto sa gerilyang paglihok, samtang nagmartsa o nagkampo. Kinahanglang kanunay nilang huptan ang taas nga ang-ang sa disiplina ug pagsunod sa mga regulasyong militar sa han-ay sa mga Pulang manggugubat niini, ug taas nga ang-ang sa rebolusyonaryong pulitikanhong kahimatngon aron palig-onon ang ilang tinguha sa paghimo sa gikinahanglang sakripisyo aron mamentina ang seguridad sa BHB. Kinahanglang sawayon ug tul-iron ang tanang kalapasan sa mga palisiya ug regulasyon sa seguridad nga nagkompromiso sa sekretong gerilya.

Kinahanglang mahukmanong dugmukon sa BHB ang kutay sa paniktik sa kaaway nga nagtago sa han-ay sa masa, puntingon ang mga lider ilabina kadtong nakahimog grabeng krimen batok sa katawhan. Ang masa, ilabina kadtong nag-antus sa kampanya sa pagpanumpo sa kaaway, nagdemanda nga ang mga traydor nga aktibong mitabang sa kaaway isip ahente o espiya, pahamtangan sa rebolusyonaryong silot, ug hingpit nga ibutyag ang ilang kriminal ug kontra-rebolusyonaryong mga buhat.

Kinahanglang aseson sa tanang yunit sa BHB ang mga nakuhang intel sa kaaway (gikan sa impormasyon sa mga nakompromisong mga file, gitug-an sa mga traydor, o natipon sa taas nga panahon sa pagpaniktik), ug kung unsay kalambigitan niini sa mga operasyon sa kaaway. Kinahanglang maghimo silag haum nga mga plano ug mga kausaban sa ilang mga plano aron dili mapuslan o magamit ang impormasyon sa paniktik sa kaaway.

Kinahanglang padayong sundon sa BHB ang estriktong mga lagda sa pagsiguro ug pag-amping sa mga sensitibong impormasyon pinaagi sa pagpatuman sa kompartmentalisasyon, paggamit og ciphers ug encryption, ug pagtagad sa mga nagbarog nga palisiya nga naglangkub sa matngon nga paggamit sa mga kompyuter, smartphone, cellphone, two-way radio, ug uban pang electronic gadget. Kinahanglan usab natong pauswagon ang kahanas sa arte sa disiimpormasyon ug paghatag og sayop nga direksyon—lakip ang pagpahatag sa kutay sa paniktik sa kaaway o electronic surveillance og mga impormasyon nga dili tinuod—aron libugon ang kaaway ug pakyason ang mga pag-atake niini.

Kinahanglan kitang maglunsad og kampanya sa pagkumbert sa han-ay sa kaaway, kansang kadaghanan mga mag-uuma, mamumuo, semiproletaryo o kabus nga petiburges ang gigikanan, nga nasilaw nga mosalmot sa armadong pwersa sa kaaway tungod sa taas nga sweldo. Hingpit silang nasayod sa kadunot ug korapsyon sa reaksyonaryong organisasyong militar, ug naghambin og lalum nga mga mulo sa mga pang-abuso nga gihimo sa ilang mga labaw, ingonman sa grabeng mga krimen ug paglapas sa tawhanong katungod nga gihimo nila batok sa masa. Kinahanglang magapud-apud kita og mga polyeto ug magpahigayon og abli nga propaganda sa mga kampo, detatsment o estasyon sa militar. Mahimo natong agnihon ang mga nagreklamo nga mga yanong personahe sa pwersa sa militar ug kapulisan sa pagbiya sa ilang mga trabaho, pagsalmot sa rebolusyon, pagpasa og bililhong impormasyon o mabuhing produktibo isip mga sibilyan, ug pagtampo sa kolektibong pagtrabaho sa mga organisasyon sa masang mag-uuma.

Kinahanglang padayon natong tukuron ug palig-onon ang Partido sulod sa Bagong Hukbong Bayan aron giyahan kini sa tanang tahas. Kinahanglang magpadayon kita sa pagrekrut sa labing abante nga mga elemento ug pagsiguro sa ilang ideolohikal, politikal ug organisasyonal nga pagbansay ug kalamboan. Kinahanglang tukuron ang mga komite sa Partido sa ang-ang sa mga kumpanya; mga sanga sa Partido sa mga platun; ug mga grupo sa Partido sa mga iskwad. Kinahanglang magtudlo ang Partido gikan sa iyang han-ay og mga upisyal sa pulitika ug mga instruktor sa matag pormasyon sa BHB aron masiguro nga ang pulitika ang magmando sa pusil. Kinahanglang segurohon usab nato ang pagdeploy og mga kadre ug aktibista gikan sa kasyudaran, ilabina gikan sa han-ay sa mga mamumuo, ingonman sa mga estudyante, magtutudlo ug uban pang mga intelektwal ug propesyunal nga petiburges, aron mapataas ang kapasidad sa BHB sa pagpatuman sa nagkalain-laing tahas sa pagpangulo ug administrasyon.

Ang mga nasangpit nga buluhaton kritikal ug kinahanglang tumanon sa labing hinanali sa mga kadre sa Partido ug Pulang kumander nga anaa sa sentro ug liderato sa Bagong Hukbong Bayan. Labing hinanali ang paghimog inisyatiba sa militar ug pulitika aron mabawi ang gerilyang langkub sa mga yunit sa BHB, ilabina kadtong nakahiagum og mga kapakyasan sa nangagi ug natukmod sa pasibong posisyon, napakyas sa pagpakgang sa atake sa kaaway, ug pag-asdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Kini nga mga tahas kinahanglang tumanon sa Partido ug BHB samtang atong ginapatuman ang kalihukang pagtul-id aron ibton ang ideolohikal nga basehan sa nangaging mga kasaypanan ug kahuyangan, aron mugnaon ang mga kondisyon alang sa bag-ong pagtubo sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog.

Subling palig-onon ang mga batakang prinsipyo sa paglunsad sa gubat sa katawhan sa Pilipinas

Kinahanglang sumadahon sa matag yunit sa BHB ang ilang mga kasinatian ug tul-iron ang mga kasaypanan subay sa diwa sa pagsaway ug pagsaway sa kaugalingon, gigiyahan sa kinatibuk-ang kritikal nga pagsusi sa kaugalingon nga gilatag sa mensahe sa Komite Sentral sa ika-55 nga anibersaryo sa Partido ug sa sumada sa mga kasinatian sulod sa sakup sa ilang trabaho ug sirkumstansya sa ilang mga lugar sa operasyon. Ang mga yunit nga nakahiagum og mga kapakyasan kinahanglang maghatag partikular nga atensyon sa pag-analisa sa mga depenseba aron maila ang ilang mga sayop ug kahuyangan. Kinahanglan kitang mokat-on gikan sa mga leksyon nga gibayrag mahal sa dugo sa atong mga martir isip usa ka paagi sa pagpasidungog sa ilang mga sakripisyo.

Ang ika-55 nga anibersaryo sa BHB maoy labing maayong okasyon sa pagpalig-on sa mga batakang prinsipyo ug teorya sa paglunsad sa gubat sa katawhan sa Pilipinas. Mahinungdanon kini ilabina nga nag-atubang kita sa usa ka kritikal nga sitwasyon human sa seryosong mga kapakyasan sa milabayng mga tuig, nga nagtukmod kanato sa pagtul-id sa atong mga sayop ug mga kahuyangan.

Pinaagi sa pagdapat sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa mga konkretong kondisyon sa nasud, gipalambo sa Partido ang teorya sa paglunsad sa gubat sa katawhan sa Pilipinas, ug gipangulohan ang Bagong Hukbong Bayan sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog gikan sa usa ngadto sa laing ang-ang. Ang artikulo sa 1974, Partikular nga Kinaiya sa Atong Gubat sa Katawhan, naglatid sa batakang teorya, prinsipyo, programa ug plano alang sa paglunsad og rebolusyonaryong gubat sa Pilipinas. Giila niini ang semikolonyal ug semipyudal nga sistema, ang kapupud-an nga kinaiya sa geograpikanhon ug pisikal nga tereyn niini, ingonman ang uban pang espesipikong kinaiya sa nasud.

Ang atong mga nakab-ot sa rebolusyonaryong praktika sa miaging 55 ka tuig maoy konkretong pruweba sa kahusto niining mga teorya. Dugang pamatuod sa pagkabalido niini nga mga teorya mao ang mga kapakyasan ug mga kapildihan nga atong nahiaguman tungod sa atong pagbuhi niini nga mga teorya.

Ang pagkahusto sa nasudnon-demokratikong rebolusyon napamatud-an sa praktika pinaagi sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa kabanikanhan isip prinsipal nga porma sa pakigbisog, ug ang rebolusyonaryong kalihukang masa nga gikumbina sa ligal ug iligal nga porma sa pakigbisog sa kasyudaran ug kabanikanhan, isip sekondarya apan gikinahanglang porma sa pakigbisog. Pinaagi sa pagpatuman sa nasudnon demokratikong linya, milampos kita sa pagtukod og baseng masa sa minilyong katawhan, ubos sa lig-ong liderato sa proletaryado, pagkab-ot sa batakang alyansa sa mga mamumuo ug mag-uuma ilabina pinaagi sa pagpangulo sa Partido sa BHB, ug pagtukod sa nasudnong nagkahiusang prente nga batukan ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo, sa tumong nga lumpagon ang nagharing reaksyunaryong estado sa dagkung burgesya-kumprador ug dagkung agalong yutaan.

Pinaagi sa paglunsad og malungtarong gubat sa katawhan sa kabanikanhan, nag-una sa pagtukod sa hukbong bayan ug pagpaasdang sa armadong pakigbisog, pagtukod sa baseng masa sa kabanikanhan ug mga organo sa pulitikanhong gahum, ug pagpaasdang sa rebolusyong agraryo, atong napalihok ang masang mag-uuma nga naglangkub sa kinadak-ang seksyon sa katawhang Pilipino ug nagsilbing labing kasaligang kaalyado sa hut-ong mamumuo. Makanunayon natong giasdang sa pakigbisog alang sa yuta isip tubag sa nag-unang demokratikong singgit sa masang mag-uuma. Sa paghimo niini, atong natukod ug napalig-on ang Bagong Hukbong Bayan, miani og mga bag-ong rekrut nag-una gikan sa kabus nga mga mag-uuma ug mamumuong panguma nga walay yuta, ingonman sa materyal ug pulitikanhong suporta. Ang tumong sa paglunsad og malungtarong gubat sa katawhan sa kabanikanhan mao ang inanay nga pagpalambo sa atong mga pwersa, bahin-bahin nga pagpukan sa kaaway, ug pagliyok sa kasyudaran hangtud nga posible nang mailog ang mga syudad ug moabante sa nasudnong kadaugan. Sa paghimo niini, nagtukod kita og mga organo sa pulitikanhong gahum sa kabanikanhan sa pundasyon sa rebolusyonaryong anti-pyudal nga nagkahiusang prente sa tanang gipahimuslan ug dinaugdaug nga mga hut-ong sa kabanikanhan sa Pilipinas.

Sa milabayng 55 ka tuig, nabuntog nato ang labing dagkung kalisdanan ug babag sa paglunsad sa gubat sa katawhan sa Pilipinas isip usa ka nasud nga kapupud-an. Nagmalampuson kita sa pagbarog sa kaugalingon nga pagpalambo sa gerilyang pakiggubat sa tibuok nasud bisan pa sa disbentaha nga walay pisikal nga likuran. Nakatukod kita og mga natarang gerilya ug nakakonsolida og mga base sa kabanikanhan nga adunay relatibong lig-ong mga yunit sa BHB sa tanang dagkung isla sa nasud. Kini nga mga natarang gerilya nagsilbing mga teatro sa mga yunit sa BHB aron ilunsad ang gerilyang pakiggubat. Naglatag sila og mga sonang gerilya ug mga base una sa dili kaayo populisadong bukirong tereyn, kung asa sila makakonsolida, makabansay ug makaplano sa pagpalapad ngadto sa mas populisadong kapatagan, suba, mga nag-unang linya sa transportasyon ug mga lugar sa baybayon.

Nagsugod sa 60 lang ka Pulang manggugubat nga armado sa siyam lang ka awtomatikong riple ug 26 ka ubos nga armas sa ikaduhang distrito sa prubinsya sa Tarlac, milampos kita sa pagpalambo sa atong pwersa gikan sa mga iskwad ug platun, ngadto sa kusog-kumpanya nga pwersang gerilya. Nakamugna kita og 14 ka rehiyunal nga komand sa BHB, matag usa nakaabot sa kinatas-ang kusog nga pipila ka gatos ngadto sa kapin-kun-kulang usa ka libo nga Pulang manggugubat, ug ang matag usa adunay ubay-ubay nga kumand sa subrehiyon o prubinsya nga adunay daghang natarang gerilya.

Ang nasudnon-demokratikong rebolusyon sa Pilipinas adunay kalainan sa pag-asdang uban sa dagkong mga lakang ug paglunsad og armadong pakigbisog sa kasamtangang panahon sa internasyunal nga pag-atras sa kalibutanong proletaryado. Sa pagkapildi sa sosyalistang rebolusyon ug kapitalistang pagpasig-uli sa China ug Unyon Sobyet ubos sa modernong rebisyunistang paghari, gikinahanglan sa katawhang Pilipino nga maglunsad ug kinaugalingong paningkamot nga palamboon ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog.

Natukod nato ang Pulang pulitikanhong gahum sa liboan ka mga baryo sa tibuok nasud. Gitukod nato ang mga batakang porma sa demokratikong gubyerno sa katawhan sa ang-ang baryo o inter-baryo, nga adunay mga upisyal nga gipili sa mga asembliya sa baryo o gipili gikan sa mga lokal nga rebolusyonaryong organisasyong masa.

Naglunsad kita og gerilyang pakiggubat sa tibuok nasud pinaagi sa pagsagop sa palisiya sa relatibong sentralisadong estratehikong kumand ug desentralisadong operasyon sa mga kampanya ug gubat. Sa milabayng mga dekada, ang mga rehiyunal nga komite sa Partido ug mga rehiyunal nga komand sa BHB nakapalambo og mga kadre ug kumander nga adunay taas nga kalidad sa pagbarog sa kaugalingon sa pagpangulo sa kumprehensibong langkub sa mga rebolusyonaryong tahas, subay sa linya nga gitakda sa Komite Sentral. Daghan kanila ang natuboy sa Komite Sentral sa Partido ug National Operations Command sa BHB.

Samtang atong gipahigayon ang usa ka kalihukang pagtul-id, kritikal alang sa tanang kadre sa Partido, mga kumander ug manggugubat sa BHB, ug tanang rebolusyonaryong pwersa nga subling palig-onon ang atong batakang pagtuki sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa nasud, ug ang mga batakang prinsipyo ug teorya. sa paglunsad sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa Pilipinas pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan subay sa estratehikong linya sa pagliyok sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan; aron tun-an ang kasaysayan sa paglunsad og rebolusyonaryong pakigbisog sulod sa milabayng 55 ka tuig aron makakuhag mga leksyon gikan sa mga kalampusan ug kapakyasan niini; nga adunay taas nga pagtan-aw sa mga tahas sa umalabot alang sa kantitatibo ug kalitatibo nga pag-asdang sa mga rebolusyonaryong pwersa , hangtud nga mabali nato ang kasamtangang balanse sa pwersa.

Sama sa gitakda sa Partido, ang malungtarong gubat sa katawhan sa Pilipinas moagi sa tulo ka posibleng ang-ang sa paglambo: ang estratehikong depensiba, ang estratehikong pagkapatas; ug ang estratehikong opensiba. Kini nga yugto sa paglambo sa gubat sa katawhan sa Pilipinas gitino sa diyalektikong mga balaod sa kalamboan. Ang pagtinguha og laing dalan o pagkapakyas sa pagsubay sa dalan peligroso ug mahimo pang makamatay.

Sa dekada 1980, ang wala nag-umol nga mga petiburges nga elemento sa liderato sa Partido naghambin og mga ideya sa paglaktud ngadto sa daling kadaugan. Ilang gikwestyon ang batakang pagtuki sa Partido sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema, gitukmod ang ideya nga gihimong indutriyalisado ug kapitalista sa diktaduryang Marcos ang nasud, nagpasobra sa urbanisasyon sa nasud ug gipakamenos ang gidak-on sa agraryong ekonomiya pinaagi sa pagkutlo sa bakak nga estadistika sa gubyerno.

Ilang giduso ang mahinangpong linya sa “estratehikong kontra-opensiba” sulod sa yugto sa estratehikong depensiba, aron hatagag rason ang pagbalhin ngadto sa estratehiya sa insureksyunismo sa kasyudaran inubanan sa ahat nga regularisasyon ug bertikalisasyon sa mga pormasyon sa BHB. Ilang gipasiugda ang konsepto sa partisanong pakiggubat isip usa ka lahi ug bulag nga porma sa pakiggubat sa kasyudaran aron makamugna og insureksyunaryong kahimtang. Gikumbina kini sa “regular mobile warfare” gamit ang dagkung mga pormasyon sa hukbong bayan (mga kumpanya ug batalyon) sa pag-atake sa mga lig-ong punto ug target sa kaaway (kumpanya o batalyon, labing lig-ong kampo ug hedkwarter). Nanawagan kining linya sa adbenturismong militar sa ahat nga regularisasyon sa hukbong bayan pinaagi sa pagkonsentra ug bisan sa paglikida sa mga pormasyon sa BHB aron maporma ang “regular” nga mga kumpanya ug batalyon. Nagresulta kini sa dili balanseng sa pagkatag, pagdeploy ug pagsusteni sa paglambo sa bertikal ug horisontal nga pwersa sa BHB, nga maoy hinungdan sa pag-uk-uk sa rebolusyonaryong baseng masa ug mga natarang gerilya niini. Kining sayop nga palisiya pabor sa mga kamot sa mas superyor nga pwersa sa kaaway sa pagtukmod sa BHB sa lunlun nga sitwasyong militar. Bisan pa sa inisyal nga mga kadaugan sa militar, ang mga pwersa sa BHB sa wala madugay nahimong pasibo sa militar ug bulnerable sa pagkubkob ug pagsumpo sa kaaway, nga misangpot sa dakung pagkunhod sa pwersa ug wala sukad nahikaplagang mga kapakyasan niadtong 1990-1991.

Dungan sa mga “Wala” nga oportunista ang lain-laing mga lusok sa Toong oportunista nga nagsalikway sa panginahanglan sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Sa ulahing bahin sa dekada 1980, gipasiugdahan sa pipila ang linya sa “popular nga demokrasya” nga sa katapusan nagkonsolida sa ilang mga kaugalingon sa “non-governmental organizations” nga nagpasiugda sa repormismo ug kolaborasyon sa hut-ong. Sa wala madugay, nakig-uban sila sa “Wala” nga oportunista human mapakyas ang ilang linya sa insureksyonismo ug adbenturismong militar, nagsilbing mga burukrata sa NGO sa gitawag nga “civil society” nga komunidad. Ang uban kanila misalmot sa “peace talks” aron mapadali ang ilang pagsurender sa reaksyunaryong rehimen, adunay pipila nga gitugutang magmentina og mga pwersang paramilitar aron batukan ang BHB, samtang nagpatuman sa nagkalain-laing kriminal nga aktibidad.

Pinaagi sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id naluwas ang mga rebolusyonaryong pwersang gerilya sa dugang pag-antus sa grabeng kapildihan. Sa subling pagpalig-on sa mga batakang prinsipyo sa Partido sa paglunsad sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan, gireorganisa ang mga yunit sa BHB para makab-ot ang hustong balanse sa horisontal ug bertikal nga mga pwersa, aron epektibong mapatuman ang gimbuhaton sa pulitika ug militar. Gipamatud-an sa Partido ang taktikal nga linyang militar sa paglunsad og kaylap ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa sulod sa yugto sa estratehikong depensiba.

Malampusong gipakyas sa Bagong Hukbong Bayan ang tinuig nga gideklararnga mga target sa kaaway nga dugmukon ang rebolusyonaryong armadong kalihukan. Nabuntog niini ang sunud-sunod nga mga kampanya sa pagliyok ug pagpanumpo lakip na ang Operation Katatagan, Operation Lambat Levels I, II ug III, Operation Gordian Knot, Operation Makabayan, Operation Bantay Laya I ug II, Operation Heroism ug Operation Peace ug, sa kinatibuk-an, mitumaw nga mas lig-on. Gibanabana sa liderato sa Partido nga ang gubat sa katawhan nakaabot sa tunga-tungang yugto n sa estratehikong depensiba sa tunga-tunga sa dekada 2000, ug nagplano sa pagtuman sa mga kinahanglanon aron maabot ang abanteng yugto, ug ngadto sa ganghaan sa estratehikong pagkapatas.

Bisan pa niadtong panahona, naglunang na kita sa mga problema sa konserbatismong militar nga maoy hinungdan sa atong pa-uk-uk sa tungatungang yugto. Ang pipila ka tuig nga konserbatismo sa tanang aspeto sa rebolusyonaryong gimbuhaton, ug pagpakontento misangpot sa pag-uk-uk sa hukbong bayan ug hinay-hinay nga paghuyang ug pagkunhod sa baseng masa, nga nagbutang kanato sa bulnerable nga pusisyon sa pagkubkob ug pagsumpo sa kaaway, nga nagresulta og mga kapakyasan ug kapildihan. Usa sa makadaot nga epekto sa empirisismo mao ang atong kalangan sa pagkutlo og mga pagtulun-an gikan sa kasinatian aron mapataas ang ang-ang sa atong kahibalo ug teorya, gikan sa ang-ang sa nasudnong kumand sa BHB ngadto sa mga rehiyon ug nataran, nga miresulta sa kapakyasan sa pagpahaum sa kausaban sa mga taktika sa kaaway, ug sa balikbalik nga paghimo sa mga kasaypanan .

Ubos sa pagpangulo sa Komite Sentral, ang tibuok Partido, Bagong Hukbong Bayan ug tanang rebolusyonaryong pwersa kasamtangang nagpahigayon ug kalihukang pagtul-id aron sa pag-ila ug pagwagtang sa ideolohiyang burgis ug petiburges nga maoy ugat sa atong nangaging mga kasaypanan, kahuyangan ug kakulangan, pagpalig-on sa atong proletaryong baruganan, panglantaw ug pamaagi aron mas determinadong iasdang ang rebolusyon.

Ang kasamtangang kalihukang pagtul-id sa batakan usa ka kalihukan sa pagtuon aron tun-an balik ug subling huptan ang batakang mga prinsipyo sa Marxismo-Leninismo-Maoismo nga anaa sa klasikong mga sinulat sa bantugang mga magtutudlong komunista, ug ni Ka Jose Maria Sison; sa pagtuon sa Konstitusyon ug Programa sa Partido; sa pagtuon sa mga dokumento sa Una ug Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id sa Partido; sa pagsumada sa mga kasinatian sa miaging lima ug 25 ka tuig; pagpahigayon og kampanya sa katilingbanong pakisusi ug pagtuki sa hut-ong; sa pagbuhat sa pagsaway ug pagsaway sa kaugalingon; sa pagtimbang-timbang sa mga nabuhat sa mga kadre sa Partido; ug sa hingpit nga pagpatuman sa Tulo ka Ang-ang sa Kurso sa Partido.

Gihinangop sa tanang rehiyunal nga komite ug organo sa Partido, ug mga kumand sa BHB ang panawagan alang sa kalihukang pagtul-id sukad nga gipagula kini sa Komite Sentral niadtong Disyembre 26, 2023. Napahigayon ug gitakdang ipahigayon sa nagkalain-laing komite sa Partido ug mga kumand sa BHB sa tanang ang-ang ang mga pagsumada ug mga sesyon sa pagtuon, mga kumperensya sa katilingbanong pakisusi ug mga miting sa pagplano. Kadungan niini, gipatuman ang gikinahanglang redeployment sa mga pwersa sa BHB para matubag ang nagkalain-laing porma sa pag-uk-uk sa kaugalingon, pagpalapad sa sakop sa mga operasyon sa BHB, pag-abli og mga bag-ong lugar gawas pagkubkob sa kaaway, pagbatok sa pasistang pagpanumpo sa karaang mga erya, ug kusganong pukawon, organisahon ug palihukon ang masang mag-uuma.

Ang deklarasyon sa kalihukang pagtul-id niadtong Disyembre 2023 nagpakyas sa rehimeng US-Marcos ug sa reaksyunaryong estado nga naghandum nga ang Partido anaa na sa ngilit sa pagsurender human sa pagkadakop ug pagpatay sa pipila ka yaweng mga lider sa Partido, ingonman sa pagkamatay ni Ka Joma, ang nangulo sa pagtukod ug giyang kahayag sa Partido. Agig tubag, gibubo sa kaaway ang mas dakung kantidad sa pundo ug rekurso sa kontra-rebolusyonaryong gubat niini ug labaw pang gipakusog ang kampanya sa pagkubkob ug pagpanumpo. Kini karon nahimong porma sa walay hunong ug kaylap nga mga kampanya sa armadong pagpanumpo batok sa mga komunidad sa mga mag-uuma, pagpamomba gikan sa kahanginan ug pagpanganyon ug dinagkung operasyong kombat sa daghang mga natarang gerilya sa tibuok nasud.

Pinaagi sa paggamit sa Marxista-Leninista-Maoistang pamaagi sa panghunahuna, mahimo natong analisahon ang kusog sa kaaway ug puntingon ang mga kahuyangan niini. Pananglitan, kinahanglang atong masabtan nga ang paggamit og aerial assets naghatag sa kaaway og laing bentaha sa paspas nga deployment, apan una sa tanan, nagpakita sa kawalay katakus niini nga patigbabawan ang kakulang niini sa pulitikanhong suporta sa han-ay sa masang mag-uuma. Ang mga helikopter bulnerable sa pagpang-isnayp sa BHB sa pagsulay nga motugpa, diin bulnerable ang mga tropa niini nga naghulat sa suplay ug reimporsment. Ang pagpamomba sa kahanginan naghatag sa kaaway og lahi nga bentaha, apan makadaut usab sa pulitikanhong hisgutanan sa pagkahimulag iyang tropa nga magsalig sa limitadong superyoridad sa kahanginan, nga daling makontra sa BHB. Ang BHB mahimong magpalambo o makaangkon og anti-aircraft nga mga hinagiban, apan kinahanglan usab nga mosagop og mga pamaagi sa paglikay sa mga atake gikan sa ere sa kaaway. Pinaagi sa maampingong pag-obserba ug pagtuki, klaro natong makita ang mga limitasyon ug kahuyangan pinaagi sa mga kalig-on ug bentaha niini. Ang mga Pulang kumander ug manggugubat sa BHB, uban sa masa, kinahanglang magtan-aw ug mag-obserba pag-ayo sa kaaway, ug maghimo ug epektibong taktika.

Nadasig sa kalihukang pagtul-id, ang mga lider sa Partido ug mga manggugubat sa BHB nahimong mas walay kahadlok ug determinado bisan pa sa dakung gintang sa kasamtangang balanse sa pwersa. Mas lalum natong masabtan nga ang superyoridad sa kaaway sa armas nga gi-suplay sa US sukwahi sa dunot ug dili-maayong kahimtang sa sistema nga gidepensahan niini; ug nga ang inperyoridad sa NPA sa armas sukwahi sa iyang supeyoridad sa kaylap nga suporta sa masang Pilipino. Naarmasan sa diyalektikong pamaagi sa panghunahuna, giila usab nato nga temporaryo lang kini nga sitwasyon, ug sa katapusan makawang, samtang ang gubat sa katawhan miabante gikan sa kasamtangang yugto niini ngadto sa sunod nga yuto ug ang kaaway labaw nga naglunang sa dili masulbad nga krisis sa imperyalismo ug sa nagharing semikolonyal ug semipyudal nga sistema.

Ginapukaw sa krisis ug pagpanumpo ang pagbatok sa katawhan sa rehimeng US-Marcos

Ang rehimeng US-Marcos ang kasamtangang konsentradong hulagway sa manlulupig sa katawhang Pilipino. Gipresentahan niini ang himalatyong nagharing sistema ug ang pinakadunot nga pundok sa nagharing mapahimuslanong hut-ong. Ang mga neoliberal nga palisiya sa ekonomiya, dayag nga pagyukbo sa heyopulitikanhong interes sa US, korapsyon, maluho nga kinabuhi, ug pasistang pagpanumpo sa mga demokratikong katungod, miresulta sa mas grabeng pag-antus sa katawhang Pilipino ug nagpukaw kanila nga makigbisog alang sa nasudnong demokrasya nga may tumang kadasig.

Ang mga palisiya sa ekonomiya ni Marcos walay lipud-lipud nga mipabor sa interes sa mga langyawng monopolyo kapitalista ug bangko, dagkung burgesya-kumprador ug dagkung agalong yutaan, nga nagdalag dakung kaalautan sa masang Pilipino. Isip pagsunod sa neoliberal nga palisiya nga dikta sa mga imperyalistang bangko ug uban pang ahensya sa pinansya, gipatuman sa rehimeng Marcos ang dugang liberalisasyon sa mga palisiya sa pamatigayon ug pamuhunan, ug deregulasyon sa mga palisiya sa katilingban ug kinaiyahan. Kini nga mga palisiya nagresulta sa labaw pang pagpiang sa lokal nga manupaktura ug produksyon sa agrikultura, kaylap nga kawalay trabaho, hilabihan nga pagsalig sa importasyon, mas taas nga presyo sa pagkaon ug uban pang batakang palaliton, mas dagkung depisito sa badyet, pagsaka sa utang sa nasud ug nagkabug-at nga palas-anong buwis sa katawhan.

Gipasamot sa maong mga palisiya ang kanhi nang dunot nga sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa katawhan. Aron paboran ang kahakog sa ganansya sa mga langyaw ug lokal nga dagkung kapitalista, gilansad sa rehimeng Marcos ang ubos nga inadlawng suhulan sa mga mamumuo, nga nikunhod sa mas ubos pa sa inadlawng gasto sa mga mamumuo ug ilang mga pamilya. Gitugutan ni Marcos ang mga dagkung burgesya-kumprador ug dagkung agalong yutaan nga ilugon ang yuta ug uban pang panginabuhian sa masang mag-uuma, katawhang lumad, mangingisda, mga mamumuo sa transportasyon ug uban pang naghagong katawhan. Nag-antus sa ubos nga sweldo ang mga magtutudlo sa publikong eskwelahan, mga mamumuong panglawas, ug uban pang yanong empleyado ug gagmayng propesyunal. Minilyong katawhan ang walay trabaho o panginabuhian. Matag adlaw, liboan ang napugos nga mogawas sa nasud aron mangita og trabaho.

Aron makuha ang pabor sa mga langyawng monopolyo kapitalista, partikular sa US ug Europe, gipakita ni Marcos ang hingpit nga pagyukbo sa imperyalistang US. Gitugutan niya ang militar sa US nga palapdon ang permanenteng presensya sa gatusan ka pangkombat nga tropang Amerikano ug pagmuntar og mga sistema sa misayl ug uban pang himang iggugubat sulod sa mga kampo militar, tugpahanan, pantalan, ug uban pang mga estratehikong lokasyon sa nasud sa takuban sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Ang nagkadakung presensya militar sa US sa nasud nahibuyon sa plano niining “first island chain” aron pugngan ang pagpakusog sa militar ug ekonomiya sa imperyalistang karibal niini nga China.

Sa miaging tuig, agresibong gigamit sa militar sa US ang mga pwersa sa AFP ug Coast Guard aron ipatuman ang mga resupply mission, joint patrol ug uban pang matang sa aktibidad sa dagat sa West Philippine Sea, ug palig-onon ang presensya niini ilabina sa lagyong mga isla sa Pilipinas. Sa pagsulay nga linglahon ang katawhang Pilipino, gipagawas nga kabahin kini sa pagduso sa pangteritoryong katungod sa Pilipinas, apan sa pagkatinuod, kabahin kini plano sa US nga gamiton ang Pilipinas isip paon niini batok sa China. Sa pikas bahin, sa duso niining batukan ang nagkadakung presensya sa militar ng US sa iyang palibot, ginayatakan ug ginalapas sa imperyalistang China ang teritoryo sa kadagatan ug soberanya sa ekonomiya sa Pilipinas, ug nagahimo og nagkagrabeng agresibong aksyon batok sa nasud.

Ang nagkagrabeng inter-imperyalista bangi mipukaw sa katawhang Pilipino nga panalipdan ang kagawasan sa nasud ug ipanghingusog sa mga higanteng imperyalista—pareho ang US ug China—nga tapuson ang panagbanging militar ug pahawaon ang mga pwersang militar niini sa teritoryo sa nasud.

Sa pagkakaron, ang anti-imperyalistang rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa katawhang Pilipino mao ang kinadak-ang paktor nga mipugong sa imperyalismong US nga dugang gamiton ang nasud isip natad sa panggubatan ug paggamit sa AFP isip paon sa laraw niining sugnuran ang tensiyong militar sa South China Sea ug guyuron ang nasud ngadto sa panagbangi tali sa China subay sa heyopulitikanhong interes niini.

Gideklara sa mga heneral ni Marcos ang ilang tumong nga bungkagon ang tanang natarang gerilya sa BHB sa katapusan sa Marso, tanang bertikal nga yunit sa BHB sa katapusan sa Hunyo, ug tanang komite sa rehiyon sa Partido sa katapusan sa tuig. Ang mubong panahon nga gitakda ni Marcos nagpugos sa mga yunit niini nga ipunting ang walay susamang kabangis batok sa katawhan pinaagi sa teroristang mga kampanya sa armadong pagpanumpo batok sa mga komunidad sa mag-uuma, pagpanghulog og bomba, ug pagpanganyon ug dinagkung operasyong kombat sa mga natarang gerilya sa tibuok nasud. Labaw nga walay pili ang ekstrahudisyal nga pagpamatay sa AFP sa mga sibilyan ug gipagawas sila nga mga kaswalti sa BHB, isip kabahin sa maduguong kampanyang saywar niini. Sama sa gubat agresyon sa US sa Vietnam, naghanduraw ang itoy nga rehimeng Marcos ug ang AFP sa ilusyong nagmalampuson kini sa pagkabig sa kasingkasing ug hunahuna sa katawhan, nga nagsangyaw sa mga nanghinobra, tinumotumo o balikbalik nga pagbalita sa mga kadaugan sa panagsangka.

Ubos sa National Security Policy niini alang sa 2023-2028, gigamit usab sa rehimeng Marcos ang tanang paagi sa armado ug ligal nga pagpanumpo batok sa mga unyon, mga organisasyong masa sa mga mag-uuma ug semiproletaryado, mga pwersang kontra-mina ug maki-kinaiyahan, mga tigpanalipud sa tawhanong katungod, mga asosasyon sa mga estudyante, mga grupong pangkultura, mga alternatibong midya, relihiyosong mga personalidad ug uban pang mga progresibong indibidwal sa kasyudaran ug kabanikanhan. Binilyon ang gibubu ni Marcos alang sa “intelligence operations” nga nagresulta sa pagdaghan sa mga kaso sa pagpaniktik, pagdagit, pag-aresto ug harasment batok sa mga aktibistang pangkatilingban.

Nagharihari si Marcos gamit ang mga pamaagi sa balaod militar, bisan wala kini pormal nga gideklara , sa takuban sa “pagbatok sa terorismo.” Sa tataw, daw kusgan ang nagharing sistema sa dayag nga paggamit sa armadong pagpanumpo, apan kini nagpakita lamang sa kahuyang o kawalay katakus sa nagharing sistema nga maghari base sa sudo-demokratikong pagpanghaylo, ug sa desperasyon niining ipalungtad ang sistemang nakabase sa pagpanglupig ug pagpahimulos. Sama sa gibuhat sa iyang amahan nga diktador, ang paggamit ni Marcos Jr sa mga bangis nga taktika sa pagpanumpo sa katapusan mapamatud-an nga kontra-produktibo tungod kay magmalampuson lamang siya sa dugang nga pagsugnod sa kasuko ug pagpadilaab sa tinguha sa katawhan nga makigbisog pinaagi sa pag-armas ug pagsampa sa BHB.

Labaw nga gipahuyang ang nagharing pulitikanhong sistema sa nagkalalum nga mga kontradiksyon sa mga magkaaway nga paksyon sa nagharing hut-ong tungod kay pareho silang hakog sa limitadong makawat ug oras alang sa burukratikong korapsyon. Labaw nga migrabe ang tinubagay sa mga nag-unang paksyon sa nagharing pundok, ang mga Marcos ug Duterte, ilabina nga nagsinikhanay sila sa usag usa isip pagpangandam sa eleksyon sa 2025. Ginadaut nila ang usag usa.

Ang rehimeng Marcos, nga hilabihang gikasilagan tungod sa dili lehitimong pag-angkon sa gahum pinaagi sa pagpanikas sa eleksyon sa 2022, labaw nga nahimulag sa katawhan. Gipakita nini ang grabeng pagbalewala sa kahimtang sa katawhan, kawalay-aksyon ug kapalpak taliwala sa hulaw, baha, pagdahili sa yuta ug uban pang kalamidad, samtang nag-usik-usik sa kwarta sa katawhan sa sunud-sunod nga pagbyahe sa ubang nasud nga walay laing gibunga kundili mga walay pulos nga saad sa pamuhunan bugti sa pagpahimulos sa mamumuong Pilipino ug rekurso sa nasud. Gitukmod usab niini ang mga protesta sa katawhan sa pagsulay nga amyendahan ang konstitusyong 1987 aron iduot dinhi ang mga neoliberal nga palisiya ug pagsulay nga tumanon ang tinguha niining molungtad sa Malacañang.

Ginatukmod sa rehimeng US-Marcos ang kasuko sa katawhan ug nagmugna og mga kundisyon alang sa lapad nga pagsukol. Pinaagi sa malahutayon ug militanteng pakigbisog, moulbo ang usa ka lapad nga anti-pasistang nagkahiusang prente uban sa dakung pwersa aron lamuyon ang rehimeng Marcos I, sama nga ang diktaduryang Marcos II gipalagpot niadtong 1986 pinaagi sa dagkung balud sa armadong pagsukol ug mga protestang masa nga milambo sa mga katuigan sa malisud nga pakigbisog.

Ang Partido ug tanang rebolusyonaryong pwersa kinahanglang magsilbing lig-ong uyok ug manguna sa mga antipasista, anti-imperyalista ug antipyudal nga pakigbisog sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino sa kasyudaran ug kabanikanhan. Gipangayo sa sitwasyon ang walay puas nga paningkamot sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa katawhan aron iasdang ang ilang mga pangayo alang sa dugang suhulan ug pag-apud-apud sa yuta, ug uban pang hinanaling mga reporma aron ihaw-as sila sa kapit-os ug pag-antos, ug depensahan ang ilang pulitikanhon, katilingbanon, ekonomikanhon ug kulturanhong mga katungod batok sa nagkakusog nga pagpanglupig ilalum sa rehimeng US-Marcos.

Kinahanglang ipunting sa rehimeng US-Marcos ang ekonomikanhon ug pulitikanhong pakigbisog sa lapad nga masa sa katawhan aron ibutyag ang pagpakaitoy ug pasismo niini, ug aron ihimulag ug batukan kini. Ang hinanaling mga pangayo sa katawhan kinahanglang hugot nga isumpay sa pakigbisog alang sa nasudnong demokrasya. Dugang pa, ang rebolusyonaryong kalihukang masa sa ligal ug iligal nga porma sa propaganda, pag-organisa ug pakigbisog, kinahanglang lig-ong isumpay sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog pinaagi sa pagpukaw sa katawhan, ilabina sa kabatan-onan, nga mosalmot sa Bagong Hukbong Bayan o maghatag dinhi sa tanang posibleng pulitikanhon, materyal ug moral nga suporta aron kusganong pagpaasdang sa armadong pagsukol ug magdala og bag-ong kusog sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Anti-imperyalistang pagsukol taliwala sa nagkakusog nga mga kontradiksyon sa kalibutan

Bisan pa sa layo ug heyograpikal nga bulag, ang rebolusyonaryong pakigbisog sa Pilipinas hugot nga nasumpay sa mga rebolusyonaryong pakigbisog sa hut-ong mamumuo ug naghagong katawhan sa tibuok kalibutan. Ang mga kalampusan ug kadaugan sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa Pilipinas dili lamang ato, kundili iya usab sa mga mamumuo, mag-uuma ug tanang naghagong katawhan sa ubang kanasuran. Ingonman, atong gisaulog ang mga kadaugan ug kalampusan sa tanang dinaugdaug ug pinahimuslang hut-ong samtang naglunsad sila og rebolusyonaryong pakigbisog batok sa imperyalismo, neokolonyalismo, pasismo ug tanang matang sa reaksyon.

Padayon nga milambo ug mikaylap ang pakigbisog sa mga mamumuo ug pagsukol sa masa sa nagkalain-laing nasud taliwala sa nagpadayong kapitalistang krisis sa tibuok kalibutan, istagnasyon sa ekonomiya, malukpanong disempleyo, pagtiurok sa ang-ang sa kinabuhi, pagpahait sa kawalay-kaangayan sa katilingban, pagkusog sa imperyalistang interbensyunismo, ug paggrabe sa inter-imperyalistang panagbangi nga mosangpot sa gasto kaayo nga mga panagsangka ug gubat.

Sa mga sentro sa internasyunal nga kapitalismo, dinaghang mibarog ang mga mamumuo ug uban pang demokratikong hut-ong sa ilang pakigbisog alang sa dugang suhulan ug mas maayong kundisyon sa pagtrabaho, ug sa pagbatok sa imperyalistang gubat ug pagpanglupig. Padayong miulbo ang mga demokratikong pakigbisog sa masa sa US, kung asa paspas nga midaghan ang mga welga sa miaging tuig sa pag-atubang sa mga mamumuo ug naghagong katawhan sa taas nga tantos sa implasyon. Mas daku ang demonstrasyon ug koordinadong mga welga sa mga mamumuo sa Europe alang sa dugang suhulan.

Sukad sa miaging tuig, minilyong katawhan sa tibuuk kalibutan ang misalmot sa lapad nga mga demonstrasyon nga mikundena sa US ug Zionistang Israel sa gubat henosidyo niini batok sa katawhang Palestino sa Gaza. Aduna usay nagkataas nga pagsupak sa padayong paghatag og dinagkung ayudang militar sa US ug mga nasud sa NATO aron palugwayon ang gubat sa Ukraine batok sa Russia. Ang nagkagrabeng porma sa imperyalistang pagpanglupig mipukaw sa katawhan sa pagtukod og mga anti-imperyalistang organisasyon, mga pormasyon ug mga sentro alang sa kooperasyon ug koordinasyon, ug maglunsad og mga kampanya ug pakigbisog batok sa imperyalistang interbensyunismo, nagkataas nga gasto sa militar, mga pagpanghagit og gubat ug mga pagpangandam.

Padayong midilaab ang armadong pagsukol sa lain-laing mga nasud. Sa Myanmar, ang mga etnikong hukbo naglunsad og gerilyang pakiggubat batok sa pasistang rehimeng Tatmadaw. Adunay mga rebolusyonaryong armadong pakigbisog nga gipangunahan sa mga pwersang Marxista-Leninista sa Colombia, India, Kurdistan, Palestine, Peru, Pilipinas, Turkey ug uban pang nasud. Adunay kaylap nga mga kundisyon alang sa paglunsad sa malungtarong gubat sa katawhan sa daghang kanasuran.

Ang mga proletaryong rebolusyonaryong pwersa sa tibuok kalibutan nagpadayon sa pagkonsolida ug pagpaningkamot sa pagtukod sa mga partido komunista sa teoretikal nga pundasyon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Naghimo sila og mga teoretikanhong pagtuon aron sumadahon ang ilang mga kasaysayan, magpahigayon og katilingbanong pagtuki, ug maglunsad og kaylap nga pagpropaganda ug pag-organisa aron lalum ug lapad nga makagamot sa masang mamumuo ug uban pang dinaugdaug ug gipahimuslang hut-ong.

Ang walay kasulbaran nga imperyalistang krisis nagmugna og mga kundisyon nga mipukaw sa minilyong katawhan nga maglunsad sa tanang porma sa pagsukol. Sa dili madugay, ang mga pwersang Marxista-Leninista, pinaagi sa makugihong pagtrabaho, manguna sa mga kalihukang masa ug armadong pakigbisog ug mag-abli og bag-ong panahon sa pagbangon sa sosyalista ug demokratikong rebolusyon sa katawhan sa tibuok kalibutan.

Padilaabon ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog alang sa nasudnong demokrasya! Ipatuman ang kritikal ug hinanaling mga tahas aron tul-iron ang kasaypanan ug iasdang ang rebolusyon!