Pagkamit ng hustisya ang ambus ng BHB sa Batangas

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ikinalulugod ng Partido at ng mamamayang Pilipino ang balita ng matagumpay na armadong opensiba ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) noong umaga ng Lunes laban sa pasistang mga tropa ng 59th Infantry Battalion (IB) na matagal nang nag-ooperasyong militar laban sa masang magsasaka sa Barangay Bignay, Lobo, Batangas. Hindi bababa sa lima ang kaswalti sa hanay ng pasistang tropa.

Isinagawa ng BHB ang ambus para kamtin ang hustisya para sa 9-taong gulang na si Kyllene Casao, na pinatay ng 59th IB sa Sityo Centro, Barangay Guinhawa, Taysan, Batangas noong Hulyo 18, 2022, gayundin kay Maximino Digno, isang magsasakang may kapansanan sa pag-iisip sa Calaca, Batangas, na pinatay rin ng naturang yunit noong Hulyo 26, 2022.

Sa determinasyong ipagtanggol ang mamamayan laban sa pasistang pang-aapi at isulong ang kanilang kahingian para sa reporma sa lupa, patuloy na tatamasahin ng BHB ang papalapad at papalalim na suporta ng masang magsasaka.

Pagkamit ng hustisya ang ambus ng BHB sa Batangas