Pagpupugay at pasasalamat kay Kasamang Joma

,

“Maaari akong mamatay sa ibang bansa. O maaari ring makabalik nang buhay sa Pilipinas at makasamang muli ang mga pinananabikang mga kasama doon. Ngunit ang importante, saan man naroon, gagawin natin ang lahat ng makakaya para sa kapakanan ng minamahal na mamamayang Pilipino. Tunay, walang hanggan ang pag-asa ng bawat isang rebolusyonaryo na abutin ang tagumpay!” —Ka Joma (mula sa Sino si Jose Maria Sison?)

Ang Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan kasama ang buong rebolusyonaryong pwersa at ang lahat ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan ay ibinibigay ang pinakamataas na parangal at taus-pusong pagpupugay at pagpapasalamat sa dakilang Tagapangulong Tagapagtatag Jose Maria Sison o kilala din sa pangalang Amado Guerero. Kulang ang ating mga salita para dakilain ang buhay-at-kamatayang pakikibaka ni Ka Joma. Inialay niya ang kanyang buong buhay, lakas at talino para sa uring manggagawa at sa lahat ng inaapi at pinagsasamantalahang mamamayang Pilipino at iniugit ang landas ng rebolusyonaryong pagbabago sa Pilipinas. Nagbigay siya ng malaking panahon at ambag sa pagsusulong ng pandaigdigang kilusang proletaryo at pumagitna sa paglaban at pagtatakwil sa modernong rebisyunismo at pagtatanggol sa kawastuhan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo bilang teoretikong tanglaw sa pagpapalaya ng uring manggagawa at sangkatauhan sa kuko ng imperyalismo at lahat ng uri ng reaksyon. Kung paano siya labis na minahal ng mga inaapi at pinagsasamantalahang Pilipino na naghahangad ng tunay na pagbabago, ganundin siya labis na kinasuklaman ng imperyalista at lokal na naghaharing-uring malalaking burgesyang kumprador, panginoong maylupa at burukratang kapitalista.

Siya ang nagturo sa mga proletaryong Pilipino kung paano pamumunuan ang rebolusyong Piipino na may dalawang yugto—ang demokratikong rebolusyong bayan na may sosyalistang perspektiba na siyang tanging landas para maibagsak ang mapang-api at mapagsamantalang sistemang malakolonyal at malapyudal at makamit ang kalayaan, demokrasya at sosyalismo sa Pilipinas. Ibinatay niya ang kanyang mga pagsusuri sa matatagumpay na rebolusyong proletaryo sa daigdig at sa mapanlikhang paglalapat ng Marxismo-Lenismo-Maoismo sa kongkretong kalagayan ng lipunang Pilipino.

Siya ang manunulat at makata, na nagsatitik ng mga adhikain ng sambayanang Pilipino at nagbalangkas ng malinaw na programa para sa katubusan ng sambayanang Pilipino mula sa lokal at dayuhang pang-aapi at pagsasamantala. Ang kanyang mga sinulat na aklat ay patuloy na magiging ilaw at gabay sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon ng mga rebolusyonaryo at Komunistang Pilipino na patuloy na makikibaka hanggang makamit ang isang maunlad, mapayapa at masaganang bayang Pilipinas.

Natatangi ang papel ni Ka Joma para sa muling pag-usbong at pagyabong ng rebolusyong Pilipino na nawaldas ng mga pagkakamali ng lumang pinagsanib na Partido na pinamunuan ng dinastiyang Lava. Maging sa panahon ng muling tatag na Partido Komunista ng Pilipinas kung saan dumaan sa masasalimuot na liko’t ikot, patuloy na naging gabay ang kanyang mahigpit na pagtalima sa mga batayang prinsipyo ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at matalas na nagsuri sa lipunan at rebolusyon na naging giya para patuloy na taluntunin ang wastong linya sa ideolohiya, pulitika at organisasyon.

Walang salitang lubos na magsasalarawan kung ano ang mga nagawa ni Ka Joma para sa interes ng uring manggagawa at lahat ng inaapi’t pinagsasamantalahang Pilipino. Hindi naging hadlang na nagmula siya sa isang marangyang pamilya para maunawaan niya ang kalagayan ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang inaaping uri. Wala siyang sinayang na sandali ng kanyang buhay para iambag ang lahat ng kanyang makakaya sa pagsulong ng rebolusyong Pilipino. Dahil sa kanyang mga wastong pagsusuri sa lipunan at rebolusyong Pilipino, milyun-milyong mamamayan ang namulat at tumahak sa landas ng rebolusyon at nag-alay ng buhay para sa pambansa-demokratikong adhikain.

Marami nang mga aklat ang naisulat patungkol kay ka Joma. Kabilang siya sa 200 Marxistang rebolusyonaryo sa buong mundo. Marami siyang isinulat na aklat at mga artikulo na naging arsenal na mga sanggunian sa mga rebolusyonaryong pag-aaral at seminar hinggil sa teorya at praktika ng MLM sa pagbabago ng lipunan at pagsusulong ng rebolusyon, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Sa kanyang aklat na Lipunan at Rebolusyong Pilipino, malinaw nyang naipaunawa sa mga rebolusyonaryong Pilipino ang Marxistang kritika sa malakolonyal at malapyudal na bayang Pilipinas at ang batayang pagsusuri sa katangian ng lipunang Pilipino. Binaybay niya ang kasaysayan ng tunggalian sa lipunan at inilantad ang mga salot na nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Higit sa lahat, naipakita nito ang tamang landas upang wakasan ang malakolonyal at malapyudal na pang-aapi at pagsasamantala.

Ang kanyang aklat na Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan ang nagsilbing gabay sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa paano ilulunsad ang digmang bayan sa isang maliit na bansang pulu-pulo ang kalupaan, hinihiwalay ng malawak na karagatan sa iba pang mga bansa sa Asia at walang likuran na masasandigang makapangyarihang bansang sosyalista—na natatangi sa iba pang mga bansang nagsulong ng rebolusyong pambansa-demokratiko. Inilatag at itinuro nito sa Partido sa TK ang magiging bahagi nito sa kabuuang pagsusulong ng digma—bilang nasa timog ng tarangkahan ng sentrong luklukan ng kapangyarihan ng kaaway.

Sa direktang pamumuno at direksyon ni Amado Guerrero, naitayo at lumakas ang Partido sa Timog Luzon at partikular ang Partido sa Timog Katagalungan. Napangibabawan nito ang mga pag-atake ng kaaway at ang mga kahirapan at balakid sa mga unang yugto ng pagtatayo ng Partido, BHB at rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon. Hawak ang gabay ng PKDB, MNT at iba pang mahahalagang dokumento ng Partido, sa pamumuno ni Ka Joma, sumulong ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon at nag-akumula ng mga dakilang tagumpay sa pakikibaka. Ang mga tagumpay na ito ang hanggang ngayo’y pinakikinabangan ng mamamayan ng rehiyon. Nagawang labanan ng nakikibakang mamamayan ang mga ganid na asyendero at burukrata, mga montero’t konsensyunaryo na nangamkam ng malalawak na lupaing publiko, mga prontera at pastuhan na ngayon ay pinakikinabangan ng libu-libong magsasaka bunga ng tagumpay ng rebolusyong agraryo. Sumulong ang mga manggagawa sa pakikibaka para sa pagpapataas ng sahod at mga benepisyo at tumaas ang kanilang kamulatang makauri. Maraming kabataang magsasaka, manggagawa at estudyante ang nalinang ang pagiging patriyotiko, yumakap sa linyang pambansa-demokratiko at lumahok sa armadong pakikibaka.

Susi ang naging papel ng kanyang sulating Ang Mahigpit Nating Tungkulin na naging komprehensibong gabay ng mga kasama sa pagsusulong ng anti-pasista, anti-imperyalista at anti-pyudal na kilusang masa. Itinuro ni Ka Joma ang kahalagahan ng panlipunang pagsisiyasat para dalhin sa wastong direksyon ang mga pagsisikap ng mga rebolusyonaryo sa partikular na lugar na kanilang kinikilusan. Itinuro niya ang kahalagahan ng teoritikal na pag-aaral sa MLM upang tanglawan ang bawat pagkilos ng mga kasama. Nagdiin siya sa mga pagtatasa at paglalagom. Pinangunahan at ipinagtagumpay sa pamumuno ni Amado Guerrero ang Unang Dakilang Kilusang Pagwawasto na nagwaksi sa kamalian ng lumang Partido at matagumpay na itinatag at lumakas ang PKP (MLM). Malaki ang nangungunang ambag ni Ka Joma sa pagsasakatuparan ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP) noong dekada 1990 upang muling pagtibayin ang mga saligang prinsipyo laban sa sasandakot na mga rebisyunistang taksil na naipuslit ang kanilang sarili sa sentral na pamunuan ng Partido at malubhang puminsala sa Partido at rebolusyon noong ikalawang hati ng dekada 1980. Nagbigay siya ng mayamang ambag sa pagbubuo ng mga depenitibong papel na gumabay sa buong Partido sa IDKP – ang “Muling Pagtibayin ang mga Saligang Prinsipyo ng Partido at Iwasto ang mga Pagkakamali” at “Manindigan sa Sosyalismo Laban sa Modernong Rebisyunismo.”

Susi ang naging papel ni Ka Joma bilang Chief Political Consultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan sa reaksyunaryong Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP). Sa pamamagitan ng kanyang matalas at matiyagang gabay, naipagtanggol ang integridad ng NDFP at rebolusyong Pilipino bilang isang lehitimong pwersang nakikidigma katapat ng GRP alinsunod sa wastong linya ng pagkakamit ng matagalan at makatarungang kapayapaan. Nabuo ang mga papel ng kasunduan ng dalawang panig na naging pundasyon ng usapang pangkapayapaan pangunahin na dito ang The Hague Joint Declaration, Joint Agreement on Security and Immunity Guarantee at ang Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law. Habang hindi pa natatapos ang ikalawang substantibong adyenda ng Socio Economic Reforms dahil sa pananabotahe’t pagputol ng rehimeng US-Duterte sa usapang pangkapayapaan noong 2017, naiabante naman ang ilang kasunduan sa nilalaman nito na nakasaad sa Agrarian Reform and Rural Development (ARRD). Mga papel kasunduan ang mga itong matibay na gabay ng Partido at rebolusyong Pilipino sa pagkakamit ng tunay at matagalang kapayapaan sa Pilipinas.

Si Ka Joma ang isa sa nanguna sa pagtatanggol at pagtataguyod sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa panahon ng pangingibabaw ng modernong rebisyunismo sa dating sosyalistang China at iba pang mga bansa matapos na pumanaw ang dakilang guro at Tagapangulong si Mao Zedong. Sa kanyang pamumuno, inilabas ang papel na Manindigan sa Sosyalismo Laban sa Modernong Rebisyunismo. Gamit ang MLM, matalas na binigyan nito ng gabay ang Partido’t rebolusyong Pilipino, at naging inspirasyon ang kanyang mga sulatin sa iba pang mga Partido at rebolusyonaryo sa iba’t ibang panig ng daigdig kung paano uunawain ang panunumbalik ng kapitalismo sa mga sosyalistang bansa. Ginawa ito sa panahon ng opensiba ng imperyalismo laban sa sosyalismo at MLM laluna ng ganap na nag-alis ng maskara ang Unyong Sobyet sa panahon ni Gorbachov noong 1991. Mahigpit na tinanganan ni Ka Joma ang Maoistang turo kaugnay sa pangangailangan ng nagpapatuloy na rebolusyon sa ilalim ng proletaryong diktadura upang makonsolida’t mapatatag ang sosyalismo. Isa si Ka Joma sa nanguna sa internasyunal na kilusang anti-imperyalista at sa katunayan ay siyang naging Tagapangulo ng International League of People’s Struggle (ILPS). Pinangunahan din ni Ka Joma ang paglulunsad ng mga kumperensya ng mga Marxista, Leninista, Maoistang Partido sa buong mundo. Tampok dito ang mga nailunsad na serye ng International Conference of Marxist Leninist Parties and Organization (ICMLPO) noong dekada 90. Sa pamamagitan nito, nakamit ang mataas na pagkakaisa ng mga kalahok sa teorya at praktika ng Maoismo. Sa ganito, kinilala si Ka Joma bilang isa sa nangungunang lider at guro sa internasyunal na kilusang anti-imperyalista at internasyunal na kilusang komunista.

Masaklaw at malalim ang mga naiwang turo at gabay ni Ka Joma para sa proletaryong Pilipino at pandaigdigang kilusang sosyalista. Sapat-sapat ang mga ito para ihatid sa tagumpay ang rebolusyong Pilipino. Sadyang kapos ang parangal para isa-isahin ang mga nagawa ng dakilang Ka Joma para sa sambayanang Pilipino. Sa pagpanaw ni Ka Joma, nawalan ang uring manggagawa at uring anakpawis ng pinakadakilang Pilipinong Komunistang lider at teoretisyan na nabuhay sa kanyang henerasyon. Ang pagpanaw ni Kasamang Joma ay hindi ang wakas, kundi ang pasimula ng mga bagong uusbong na mga proletaryong rebolusyonaryong Pilipino para ipagpatuloy ang nasimulan ni Ka Joma at ng iba pang rebolusyonaryong martir. Hamon sa bawat isa sa atin na masusing aralin at ilapat sa kongkretong praktika ang aral at gabay, ang mga matalas na pagsusuri ni Ka Joma sa iba’t ibang usaping pambansa at panlipunan.

Ang ganap na tagumpay ng rebolusyong Pilipino ang tanging maihahandog natin sa pagpaparangal kay Ka Joma dahil ito lamang ang magiging katuparan at lulubos sa isinusulong nyang adhikain sa kanyang buong buhay para sa bansang Pilipinas. Gawin natin ang buong makakaya at ialay ang ating mga sarili upang dalhin hanggang tagumpay ang bagong tipong pambansa-demokratikong rebolusyon sa Pilipinas.

Mabuhay ang alaala ni Ka Joma!

Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

Sumulong hanggang sa tagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon at sosyalismo!

Pagpupugay at pasasalamat kay Kasamang Joma