Magbubukid at uring anakpawis sa kanayunan, lumahok sa digmang magsasaka! Ipagbunyi ang ika-55 taong pagkakatatag ng BHB!

,

Ang okasyon ng buhay at kamatayang ika-55 taong pagkakatatag ng ating pinakamamahal na Hukbong bayan, ang Bagong Hukbong Bayan (BHB), ay pambihirang pagkakataon para ipagdiwang ang walang-maliw at di maiigang pagtangkilik at pagtataguyod, hanggang sa paglahok at pagsampa sa BHB ng masang magbubukid at iba pang uring api sa kanayunan. Dakilang pagkakataon din ito upang walang sawang ipagmalaki ang mga dakilang turo ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, at absolutong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas na ubod ng higit sa limang siglong digmang magsasaka. Ipinagdiwang din natin ang pamumuno ng PKP at pagtuwang ng BHB sa iba pang rebolusyonaryong organisasyong masa lalo ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid.

Nananalig ang PKM-TK sa BHB na pinamumunuan ng mahal na Partido na walang mintis na maisisikad nating muli ang lahatang panig ng gawain sa pamamagitan ng tapat at mapagkumbabang paglalagom, pag-aaral ng mga saligang aralin ng kilusang pagwawasto, paglulunsad ng mga taktikal na opensiba, paglutas sa mga suliranin ng masa at pagsusulong ng rebolusyong agraryo, pagpuna at pagpuna sa sarili at ang pagsasagawa ng panlipunang pagsisiyasat at pagsusuri sa uri. Magsilbi rin nating giya at tanglaw ang mga turo ni Ka Joma Sison at iba pang lider ng rebolusyon.

Sa dakilang araw na ito, nagpupugay ang PKM-TK sa mga rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanan na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Pinakamataas na parangal ang iginagawad ng PKM-ST sa mga martir ng taong 2023 at    unang kwarto ng 2024 na sina: Josephine “Ka Sandy” Mendoza, kagawad ng Komite Sentral at ikalawang pangalawang kalihim ng Komite ng Partido sa rehiyong Timog Katagalugan; Emmanuel “Ka Angelo” Nazareno, Joseph “Ka Ken” delos Santos, Dayna Benna “Ka Karen” Lagrama, Divine “Ka Zoe/Ka Joy” Soreta, Paulo “Ka Isko” Cruz at Ricanio “Ka Jenny” Bulalacao ng Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon; Junalice “Ka Arya” Arante-Isita, Isagani “Ka Ringgo” Isita, Leonardo “Ka Mendel” Manahan, Baby Jane “Ka Binhi” Orbe, Ma. Jetruth “Ka Orya” Julongbayan, Bernardo “Ka Mamay” Bagaas, Joy “Ka Kyrie” Mercado, Allyssa “Ka Ilaya” Lemoncito, Precious Alyssa “Ka Komi” Anacta at Erickson “Ka Ricky” Cueto ng Eduardo Dagli Command-NPA Batangas; at kina Jethro Isaac “Ka Pascual” Ferrer, Peter “Ka Tagub/Rochie” Rivera, Arc John “Ka Hunter/Ka Baron” Varon, Jessie “Ka Aja” Almoguera, Nancy “Ka Mamay” Looy Yaw-an, Kure “Ka MC/NY” Lukmay at Abegail “Ka Laura/Esang” Bartolome ng Lucio de Guzman Command-NPA Mindoro. Walang maliw na inspirasyon ang kanilang buhay, talino at lakas upang higit na isulong ang rebolusyon.

Wasto nga na balik-tanawin natin at pasadahan ang kasaysayan ng paglaban at pag-aalsa ng mamamayan at magbubukid sa partikular, kakapit-bisig ang iba pang aping uri sa rehiyon, mula sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, pananakop ng Imperyalistang US, pasistang Hapones at pagbabalik ng malahalimaw at mapanlinlang na Imperyalismong US na nagluwal sa malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipinas. Ang mga ispontanyo, hiwa-hiwalay na may higit 300 pag-aalsa sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, pagkakatag ng KKK, Hukbalahap at HMB ay pawang umugat sa paglaban ng magsasaka para sa lupa at paglaya sa mga mapagsamantalang mananakop. Kahit ang pagtatayo ng lumang pinagsanib na Partido ng taong 1930 ay inspirado rin ng anti-pyudal at anti-kolonyal na paglaban; naisagawa rin ang pagatayo ng base, republika; nakapag-okupa ng lupa at napagyaman at sa mga tagumpay ng rebolusyon sa Unyong Sobyet. 

Ang pagkalantad ng mga lider oportunista at palasukong linya ng Lava at Taruc ay hudyat na ng UDKP at pagkapanganak sa bagong PKP na ginagabayan ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong (MLKMZ). Kagyat nitong itinayo ang BHB mula sa matatapat ng komander at mandirigma ng lumang HMB, ngunit ngayo’y nasa ilalim na ng absolutong pamumuno ng Partido. Iwinasto rin ng muling tatag na PKP ang natukoy na kahinaan ng lumang pinagsanib na Partido sa pagbibigay ng pambansang katangian sa Partido at buong rebolusyonaryong kilusan.

Sa rehiyon, tulad din sa buong kapuluan, hindi pyestahan, hindi rin banayad at may pagdanak ng dugo at pagbubuwis ng buhay na puhunan sa maagang pagpupundar sa mga mayor na probinsya ng rehiyon ng CALABARZON at MIMAROPA ng Hukbong bayan at Partido. Hindi rin isang kisap-mata, bago naisapraktika o naisakongreto ang turo ng MLKMZ sa rehiyon. Marubdob na gawaing pagsisiyasat at pagsusuri sa uri ang naging susing-salalayan ng mga naunang mga kadre at komander militar at mandirigma para sa paglulunsad ng mga anti-pyudal na pakikibaka, paglulunsad ng aksyong militar at pagtatayo ng gobyernong bayan. Sumikad ang gawaing komprehensibo sa rehiyon. Muli lang nadiskaril bunga ng mga pagkakamaling pang-ideolohiya sa gitnang bahagi ng dekada otsenta na pinagunahan ng kakapural na mga di nakapagpanibagong hubog na peti-burges. Bantog dito sina Felimon ‘Popoy’ Lagman, Rumulo Kintanar, Paco Reyes, Joel Rocamora at iba pa na nasa payola na ng dating Heneral na pangulong si Fidel V. Ramos. Naipanawagan ang pagwawasto ng maagang yugto ng dekada nobenta. Sa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto o IDKP na panawagan, ang rehiyon ay isa sa mga naunang nakakalas at nakapagkamit ng komprehensibong nakapag-abante ng IDKP ng huling bahagi ng dekada ’90 at nagkamit ng walang kaparis at saklaw o lawak ng tagumpay sa ideolohiya, politika at organisasyon. Dahil sa matatag na pagtataguyod sa linya ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya kaakibat ng pagtupad ng mga tungkulin sa pagtatayo ng base at rebolusyong agraryo, ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon ay patuloy na umani ng mga tagumpay sa demokratikong rebolusyon ng bayan. Kaya sa pagtatapos ng 2003, umabot sa mahigit sa tatlong (3) ulit ang bilang ng mga naitalang larangang gerilya sa rehiyon noong 1992. Sinaklaw nito ang 83% ng distritong kongresyunal sa 10 probinsya ng rehiyon na maaaring saklawin ng mga sona at larangang gerilya. Katumbas ito ng 60% ng kabuuang bilang ng mga bayan at lungsod kumpara sa sinaklaw noong 1992 na 41% at noong 1994 na 37% lamang. Katumbas din ito ng 27% ng mahigit sa limang libo ng kabuuang mga baryo sa rehiyon kumpara sa 19% noong 1992 at 10% noong 1994.

Muli na namang nabitawan ang mga gintong aral, partikular ang taktikal na linyang militar na ilunsad ang malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya batay sa patuloy na lumawak at lumalalim na base at suporta na masa. Tampok muli ang mga kahinaan at pagsapol sa gawaing pang ideolohiya na nasalamin sa gawain sa politika, militar at organisasyon. Dinaganan pa ito na walang kaparis na kampanyang militar sa rehiyon na rumurok sa mahigit sa 30 batalyon ng pinagsanib na militar, pulisya at Cafgu/CAA. Labas pa ang mga upahang maton, mamatay tao at blue guard. Sa ganitong diwa, sa ika 55 taong mensahe ng ating Partido, sa pamamagitan ng Komite Sentral at Komiteng Rehiyon, ipinatitimo na kinakailangang buong pagpupunyagi na bunutin at iwaksi at pangibabawan ang empirisismo sa ideolohiya; konserbatismo, pasibidad, gerilyaismo’t milisyaismo (KPGM) sa pulitika; at burukratismo’t liberalismo sa organisasyon.

Hinog na hinog din ang mga panloob na kalagayan sa politika, ekonomiya at ugnayang panlabas sa bansa. Walang kaparis na kahirapan, kawalan at patuloy na pang-aagaw, kumbersyon ng mga lupang sakahan at baybay dagat pabor sa malalaking lokal at dayuhang negosyo. Patuloy na sumasandig ang ekonomiya sa mga produktong agrikultural mula sa ibayong dagat mula sa bigas, asukal, sibuyas, bawang, karneng baboy, manok at at iba pa. Samantala, pabalat bunga lamang, papogi at palso ang tugon sa mga kalamidad. Ngayon, ibubuyangyang ni Marcos Jr ang ekonomiya sa pamamagitan ng Chacha at pagyapos sa RCEP, GATT-WTO at mga kasunduang pabor sa dayuhan.   

Umiigting ang bangayan sa pulitika ng naghaharing mga tuso, magnanakaw na paksyon sa pagitan ni Marcos Jr at Duterte. Hindi sasablay, tiyak na damay ang bansa sa gitgitang militar at napipintong gera ng mga imperyalista dahil sa pagkakaroon ng malakihang balikatan, Enhance Defense Cooperation Agreement (EDCA), Mutual Defense Treaty, Operation Pacific Eagle-Philippines sa Basilan at Zamboanga at iba pang maka-US na kibo ng ilehitimong rehimen ni Marcos Jr.

Sa gayon, ang PKM-TK ay kasama ng iba pang mga rebolusyonaryong organisasyon na optimistikong tumatanaw sa napreserbang lakas at aral ng BHB, milisyang bayan, yunit pananggol sa baryo at malawak na masa sa kanayunan. Isusulong nito ang rebolusyong agraryo at sabayang palalakasin ang mga baseng bukid sa kanayunan. Patuloy na susuportahan at lalahok ang masang magsasaka sa digmang bayan na sa esensya’y digmang magsasaka hanggang magtagumpay.

Mabuhay at isabuhay ang dakilang aral ng luma at bagong tipo ng armadong pakikibaka!

Magbubukid at iba pang anakpawis sa kanayunan sumapi sa hukbong bayan!

Ipagbunyi ang ika-55 taong pagkakatag ng BHB!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Magbubukid at uring anakpawis sa kanayunan, lumahok sa digmang magsasaka! Ipagbunyi ang ika-55 taong pagkakatatag ng BHB!