Pagtibayin ang rebolusyonaryong kasaysayan at kolektibong diwa ng masang Bikolano

Napakamakabuluhan ng Pista ng Penafrancia para sa masang Bikolano. Una, ito ay pagdiriwang para kay Ina, isa sa mga sagisag ng pagmamalasakit at pag-asa. Pangalawa, ito rin ay marka ng isa sa matatagumpay na pag-aalsa ng Bikolano para sa kalayaan at katarungan. Malasakit, pag-asa, kalayaan at katarungan – ito ang mga bagay na pilit inaagaw at pinagtatangkaang ipagkait ng rehimeng US-Duterte mula sa masang walang ibang hinangad kung hindi ang kaligtasan ng kanilang buhay at kabuhayan.

Linalamon ng takot ang rehimeng US-Duterte sa haba at tibay ng kolektibong praktika ng mamamayang Pilipino sa paglulunsad ng rebolusyon. Inabuso ng pasistang rehimen ang pandemya upang mabilis na mailatag ang makinarya ng diktadura, paralisahin at limitahan ang mga pagtitipon at anumang pagkilos ng mamamayan. Agresibo at sistematiko nitong binabaluktot ang kahulugan ng paglaban. Pinaratangan nitong mamamatay-tao at mga kriminal ang mga kritiko, makabayan at patriyotiko upang takutin ang mamamayan at pahinain ang kanilang loob na makibaka. Sa kanayunan, walang pakundangan nitong inaatake ang masang anakpawis. Marso pa lamang, umaarangkada na ang mga tim ng Retooled Community Support Program (RCSP) sa iba’t ibang prubinsya sa rehiyon. (READ: Magiting na hinaharap ng Pulang hukbo ang matitinding atake ng JTFB) Kasabay nito, patuloy ding pinahihirapan at sinisira ng mga operasyong militar ang kabuhayan ng masang anakpawis.

Ngunit nakakintal sa kolektibong kasaysayan ng masang Bikolano at ng sambayanang Pilipino ang diwa ng paglaban. Noong panahon ng pananakop ng Kastila, sa mismong Pista ng Penafrancia lumundo ang pag-aalsa ng mga gwardya sibil, sa pamumuno nina Elias Angeles at Felix Plazo, upang mapasuko ang mga Kastila at makapagtayo ng rebolusyonaryong gubyerno. Ang likhang diyalekto ng mga Cimarrones upang labanan ang pananakop ng mga dayuhan at makapagpatuloy sa kanilang rebolusyonaryong gawain ang pinagmulan ng ngayo’y diyalekto na ng Rinconada. Sa mga kabundukan, burol at kapatagan ng Kabikulan nagpundar ng lakas ang mga Katipunero at gerilyang matapat na lumaban para hindi na danasin ng mga susunod pang henerasyon ang kalupitan ng mga kolonyalista.

Ito ang rebolusyonaryong diwang patuloy na itinataguyod ng masang Bikolano at ng buong sambayanang Pilipinong hanggang ngayo’y nagniningas sa pamumuno ng CPP-NPA-NDFP. Ilinantad ng sunud-sunod na krisis sa agrikultura, kalusugan at pinansya sa masang Bikolano ang pangangailangang tumindig para sa kanilang kagalingan. Sa kabila ng matitinding pasista at neoliberal na atake, higit kailanma’y dumarami ang namumulat, naoorganisa at determinadong lumaban para sa kanilang mga karapatan. Hindi napipigilan ng mga operasyong militar ang patuloy na paglawak ng mga organisasyong masa, pagsulong ng rebolusyong agraryo at ang matatagumpay na pagharap ng Pulang hukbo sa mga atake ng AFP-PNP-CAFGU.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa mamamayang Bikolanong patuloy na yakapin ang legasiya ng kanilang mga ninuno at mapagpasyang isapraktika ang kanilang soberanong karapatang magpabagsak ng tiraniko at pasistang rehimen. (READ: Labanan ang gerang mapanupil ng rehimeng US-Duterte, tumindig para sa katarungan!) Handa ang rebolusyonaryong kilusan, sa gabay ng CPP, na pamunuan ang nagkakaisang hanay ng mamamayan hanggang sa pagpapanday ng isang lipunang makatao, malaya at demokratiko.

Pagtibayin ang rebolusyonaryong kasaysayan at kolektibong diwa ng masang Bikolano