Pakamahalin ang New People’s Army! – Ang tunay na hukbo at lingkod ng mamamayan, kasama ng sambayanan sa lahat ng krisis ng lipunan! -- NPA-Quezon

 

Pahayag sa okasyon ng ika-51 anibersaryo ng New People’s Army

Sa ngalan ng mga pulang kumander at mandirigma ng New People’s Army sa lalawigan ng Quezon, ipinapaabot ko sa buong sambayanan ang aking maalab na pagbati sa ika-51 taon ng pagkakatatag ng tunay na hukbo ng bayang Pilipinas.

Ang lahat ng yunit ng NPA sa lalawigan ay kinukuha ang pagkakataong ito para maglaan ng panahon sa pagdiriwang ng kanyang anibersaryo, kasabay ng mahigpit na pagtalima sa itinakdang unilateral ceasefire ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Kasama ang mga lokal na rebolusyunarong pwersa sa mga teritoryong saklaw, ang mga yunit ng NPA sa lalawigan ay nagbibigay-pugay sa lahat ng rebolusyunaryong martir na walang pag-iimbot na inialay ang kanilang kaisa-isang buhay para sa pambansa demokratikong pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Sa nakaraang taon, ang rebolusyunaryong kilusan sa lalawigan ay matapang na humarap sa isang maigting na labanan para biguin ang kontra-rebolusyunaryong digma ng rehimeng US-Duterte sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at Joint Campaign Plan-Kapanatagan ng sundalo at pulis.

Mula Hunyo ng nakaraang taon, pinakawalan ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang pinakamabangis nitong focused military operations at retooled community support program operations sa pagtatangkang padapain ang rebolusyunaryong base sa lalawigan.

Umabot sa 24 na labanan ang naganap sa buong taon ng 2019 sa South Quezon Bondoc Peninsula. Labingsiyam dito ay aksyong militar na inilunsad ng Apolonio Mendoza Command kung saan ay 14 ang taktikal na opensiba. Nakapagtala rin ng limang (5) depensibang labanan. Nagresulta ang mga labanang ito sa di-bababa sa 16 na kaswalti sa panig ng sundalo at pulis. Wala namang kaswalti sa panig ng NPA.

Sa unang tatlong buwan ng 2020, naganap na ang tatlong labanan sa pagitan ng AMC-NPA at sundalo’t pulis. Tampok dito ang ambus ng NPA noong Pebrero 14 sa bayan ng San Narciso sa sasakyan ng pulis na sangkot sa mga iligal na aktibidad sa lugar. Binigo rin ng AMC ang tangkang pagkubkob sa isang yunit ng NPA sa Catanauan noong madaling araw ng Marso 15. Nagresulta ang mga nasabing labanan sa 4 na KIA at di-mabilang na WIA sa panig ng sundalo at pulis. Wala namang kaswalti sa panig ng pulang hukbo.

Samantala, dahil hindi matupad-tupad ng mersenaryong tropa ni Digong Duterte ang pangarap nitong lipulin ang NPA sa lalawigan, pinagbalingan nila ang sibilyang mamamayan sa pamamagitan ng maramihang pekeng pagpapasuko, panggigipit at pananakot, pagkakait ng kabuhayan at pagpapalikas sa mga komunidad. Subali’t mabibilang sa daliri ang nalinlang ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP.

Iisang bunton ng bugnoy na niyog ang katulad ng mga nagtaksil at bumaligtad laban sa kanilang kauring magbubukid kapalit ng gamumong pabuya at pangako ng “pagbabagong-buhay” ng mga opisyal at kagawad ng AFP, PNP at Department of the Interior Local Government, na kung tutuusin ay silang mga tunay na nabundat sa pondong laan sa ECLIP.

Sa pagkadismaya ng Southern Luzon Command, bangungot sa kanila na higit na mas marami ang nanindigan, lumaban at hindi tumanggap ng alok ng ECLIP. Marami sa inakusahang mamamayan ay aktibong nilabanan ang pagdakip, pambubugbog at pagpapalayas. Mas pinili nila na tahakin ang tamang landas ng paglaban sa halip na isuko ang kanilang paninindigan. Pinatunayan ito ni Alex Pacalda at Hilario de Rojas na mas piniling mabilanggo dahil sa kanilang pampulitikang paninindigan kaysa makipagtulungan sa palabas na sila ay pumanig na sa gubyernong Duterte para isuko ang kanilang prinsipyo.

Sa gitna ng krisis pangkalusugan na hatid ng Covid-19 sa buong daigdig, pagkakataon din ang paggunita sa ika-51 anibersaryo ng NPA para pagkaisahin ang buong rebolusyunaryong kilusan sa pagharap sa naturang krisis. Ang unang hakbang sa paglutas sa suliranin ng paglaganap ng Covid-19 ay ang pagbibigay ng wastong impormasyon.

Minomobilisa ng buong rebolusyunaryong kilusan sa lalawigan ang lahat ng kasapi ng sangay ng Partido sa lokalidad, mga myembro ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid, Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, Kabataang Makabayan, mga yunit ng Milisyang Bayan at sariling depensa ng mga pangmasang organisasyon – sa isang malaganap na kampanyang pagbibigay-impormasyon sa mamamayan.

Kasabay nito, naghahatid ng lahat ng kakayaning aksyong medikal ang mga medik ng yunit ng NPA at Milisyang Bayan, katuwang ang mga nakatayong barrio medical group para tiyakin na makapagbigay ng agarang lunas at payong medikal sa mga karaniwang sakit. Marami sa masang magsasaka na nasa kanayunan, lalo na yaong nasa interyor na bahagi ng mga baryo ang walang sapat na akses sa serbisyong medikal.

Habang sumasang-ayon ang rebolusyunaryong kilusan sa hakbanging ihiwalay ang buo-buong populasyon na bulnerable sa nasabing virus para maiwasan ang paglaganap ng sakit, kailangang maging planado, sistematiko at lahatang-panig ang suporta at serbisyo na ibibigay sa mamamayang maaapektuhan ng lockdown. Kapag hindi isinabay ang pag-atupag sa batayang pangangailangan ng mamamayan kagaya ng ayudang sahod, suportang pagkain at iba pang batayang pangangailangan, ang krisis pangkalusugan ay hahantong sa krisis pang-ekonomya na lalong pipinsalain ang mamamayan hindi na lamang sanhi ng Covid-19 kundi ng taggutom at anarkiya.

Sa ating lalawigan, ramdam na ramdam ang kawalan ng plano at sistema ng mga lokal na gubyerno sa pagpapatupad ng lockdown at community quarantine. Marami na ang nangangamba sa posibleng taggutom dahil hindi sila makapagtrabaho, walang presyo ang produktong bukid, walang mabili na batayang pangangailangan, at hindi malinaw ang patakaran kung papaano ipapatupad ang kontroladong paggalaw ng mamamayan.

Napabalita sa Lucena City na bulok ang mga delatang ipinamamahagi, nakakarga sa trak ng basura ang bigas, at selective o pinipili lamang ang makakatanggap ng relief goods. Kailangang kalampagin ang serbisyong Suarez sa kaguluhang ito. Hinahamon namin ang pamahalaang panlalawigan ni Gov. Danny Suarez na seryoso at tapat na i-channel ang kahuli-hulihang sentimo ng pondo para sa subsidyo sa lahat ng mamamayan ng Quezon.

Hinahamon din namin na isantabi muna ang pamumulitika sa panahong ito para matiyak na nasa unahan ang kapakanan ng mamamayan ng Quezon, kabilang na rito ang pagtigil sa red-tagging sa mga progresibo at militanteng samahan nang sa gayon ay walang itinatangi ang gubyernong Suarez sa paghahatid ng tulong.

Mananagot sa rebolusyunaryong kilusan ang mapapatunayang mangungulimbat sa kabang-yaman ng bayan sa napakagipit na panahong ito ng krisis.

Dagdag na alalahanin ng mamamayan ang militaristang kontrol sa ipinapatupad na lockdown ng rehimeng US-Duterte. Kagaya ng mga naunang asta ni Digong Duterte sa paggugobyerno, ipinailalim niya sa kanyang mga heneral ng sundalo at pulis ang krisis medikal at pangkalusugan na higit na nangangailangan ng awtoridad ng sibilyang mamamayan, partikular ng mga manggagawang pangkalusugan.

Sa nakaraang dalawang linggo ng lockdown, napakahaba na agad ng listahan ng paglabag sa karapatang tao na dulot ng abusong militar at pulis sa sibilyang populasyon.

Kahit sa kanayunan ng lalawigan, lalo na sa South Quezon-Bondoc Peninsula, hindi iniiwanan ng sundalo at pulis ang mga baryo ng magsasaka maging ang mga pulang purok ng NPA. Sa kasalukuyan, ang mga bayan ng Mulanay, San Narciso, Catanauan, Lopez, General Luna, Macalelon, Gumaca, Padre Burgos at Atimonan ay nakapailalim pa rin sa focused military operations ng 85IB at 59IB ng Philippine Army, pulisya at paramilitar na CAFGU.

Tahasan itong paglabag sa sariling unilateral ceasefire ng Armed Forces of the Philippines. Kapag hindi agad nagpull-out ang mga sundalo at pulis sa kanayunan ng lalawigan lalo na sa pulang purok na saklaw ng NPA, laging inilalagay ng AFP at PNP ang sibilyang populasyon sa panganib ng mga hindi kinakailangang labanan sa panahon ng pandaigdigang panawagan ng United Nations na magdeklara ng tigil-putukan ang lahat ng armadong pwersa sa mundo para sama-samang harapin ang pandemya ng Covid-19.

Nanawagan ako sa lahat ng yunit ng Apolonio Mendoza Command at mga milisyang bayan na patuloy na magpatupad ng tigil-putukan hanggang 11:59 ng gabi ng Abril 15 habang pinapanatili ang mataas na alerto sa anumang probokasyon at pananabotahe ng sundalo at pulis. Kailangang laging handang magtanggol ang mga yunit ng NPA, milisyang bayan, at rebolusyunaryong base sa patraydor na pag-atake ng pasistang tropa ng gubyernong Duterte.

Aksyong medikal at hindi aksyong militar ang kailangan ng sibilyang populasyon sa panahong ito.

Ang pamumuno at pangunguna ng rebolusyunaryong kilusan sa tulung-tulong na pagharap ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyang krisis pangkalusugan ang pinakamahusay na anyo ng pagdiriwang ng ika-51 anibersaryo ng New People’s Army.

Mahal na mahal ng NPA ang masang Pilipino na kanyang pinaglilingkuran sa loob ng limang dekada. Ito ang pinagmumulan ng kapalit na pagtangkilik at pagtataguyod ng sambayanang Pilipino sa tunay na hukbo ng mamamayan!

Mabuhay ng New People’s Army!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!

Pakamahalin ang New People’s Army! – Ang tunay na hukbo at lingkod ng mamamayan, kasama ng sambayanan sa lahat ng krisis ng lipunan! -- NPA-Quezon