Palakasin ang kilusan ng kababaihan sa hanay ng mga manggagawa

,

Ngayong araw, sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa, ipinapaabot ng Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – Masbate ang mahigpit na pakikiisa sa mga manggagawa, laluna sa mga kababaihan.

Maraming manggagawa ang nagmula sa hanay ng kababaihan. Sa Masbate, karamihan sa manggagawang kababaihang Masbatenyo ay galing sa uring maralitang magsasaka o manggagawang bukid. Dinaranas nila ang pagsasamantalang pyudal at malapyudal. Karamihan ay biktima ng malawakang pang-aagaw ng lupa at walang sariling lupang binubungkal dahil sa kawalan ng tunay na repormang agraryo.

Dagdag pasanin ng kababaihan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin habang patuloy na binabarat ang kanilang sahod. Naoobliga silang mangutang sa mga naglipanang komersyanteng usurero upang punan ang kakulangan sa pamilya kung saan halos hindi magkandaugaga sa paghahanap ng maipanghuhulog kada linggo.

Dagdag pahirap naman ang militarisasyon sa araw-araw na bigat ng pasanin ng kababaihan. Armadong sinasalakay ng mga militar at pulis ang mga komunidad. Tinutuluyan at ginagawang himpilan ang mga sentrong baryo, paaralan, baranggay hall at plaza. Ilan na rin ang napapabalitang biktima ng pambabastos at panghahalay ng mga armadong tropa ng estado.

Sa kabilang banda, kinakamkam ng mga mga lokal na naghaharing uri at rantsero ang lupang sakahan ng mga magsasaka. Habang patuloy namang ibinuyangyang ng rehimeng Bongbong Marcos sa imperyalistang US at iba pang dayuhang kapitalista ang prubinsya para sa mga pakanang ekoturismo, pagmimina, rantso at iba pang makadayuhang proyekto.

Nangangamba pang madagdagan ang kababaihang mawawalan ng kabuhayan sa kanayunan ng prubinsya bunsod ng paninibasib ng mga proyektong neoliberal. Sa bayan ng Dimasalang inaagaw ng ekoturismong Empark ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Nakaamba ring magpalawak at wawasak sa bayan ng Mobo ang kumpanyang Filminera. Habang ekta-ektarya namang pinagtayuan ng hybrid solar energy power plant ng kumpanyang DMCI ang bayan ng Cataingan.

Namimihasa naman ang pamilyang Kho sa pang-aagaw sa lupang sakahan ng mga magsasaka para sa balak nitong muling pagbuhay sa malawakang pagrarantso. Nagsisimula na ring umarangkada ang militaristang pamamahagi ng lupa ni Marcos Jr. na Executive Order No. 75 na pumupuntirya sa pagbawi sa mga lupaing ilang dekadang ipinaglaban ng mga magsasaka mula sa mga haciendero at rantsero para mapasakamay.

Dahil sa dinaranas na matinding pagsasamantalang pyudal at malapyudal, tulad ng kawalan at pang-aagaw ng lupa, gayundin ang militarisasyon, marami sa kanila’y natulak lumuwas sa kalunsuran o sa Maynila upang makipagsapalaran at mabuhay ang kani-kanilang pamilya.

Karamihan sa kanila’y mga malaproletaryo tulad ng kasambahay, security, waitress, construction worker, trabahante sa kusina at iba pa na nagtatrabaho bilang kontraktwal at sumasahod na parang alipin. May iilan na natulak maghanap ng trabaho sa ibang bansa dahil sa mas malaking sweldong matatanggap. Ang ila’y napipilitang bumalik sa kanayunan sa isang walang katapusang siklo ng paghihirap.

Napakaraming makatarungang dahilan para lumaban. Hindi takot ang kailangang manaig kundi tapang. Nananawagan ang MAKIBAKA – Masbate sa masang Masbatenyo laluna sa kababaihan na ipamalas natin ang ating di natitinag na lakas. Ibayo nating palakasin ang ating mga samahan at organisasyon. Makiisa at makipagtulungan sa mga manggagawa, magsasaka, kabataan, mangingisda, taong-simbahan, mga propesyunal at iba pang mga progresibong sektor.

Higit sa lahat, mag-ambag tayo ng ating husay, talino at lakas sa pamamagitan ng pagsampa bilang mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Sa hukbo, anuman ang iyong kasarian basta nasa hustong gulang, may malusog na pag-iisip at handang maglingkod sa bayan ay bukas at walang pag-aatubiling tinatanggap. Pagkaisahin natin ang ating lakas at lahatang-panig na kumilos upang ibagsak ang parasitikong imperyalismo, burukrata-kapitalismo at pyudalismo.

Palakasin ang kilusan ng kababaihan sa hanay ng mga manggagawa