Panagbomba ti AFP idiay Pilar, Abra ken Sta. Maria, Ilocos Sur: Napeklan nga terorista nga aramid

Pilipino

Nainget a kunkundenaren ti National Democratic Front (NDF)-Ilocos ti inyaramid nga aerial bombing ken terorista a panag-atake dagiti yunit ti Armed Forces of the Philippines (AFP) kadagiti komunidad iti nagbeddengan ti Pilar, Abra ken Sta. Maria, Ilocos Sur idi Abril 2.

Segun kadagiti residente, napasamak ti serye ti lima nga engkuentro iti baet ti 50th Infantry Battalion Philippine Army ken dagiti puersa ti NPA. Nangrugi ti labanan iti paset ti sitio Paring, barangay Babalasioan, Sta. Maria Ilocos Sur ken nagtultuloy agingga iti paset ti barangay Nagcanasan, Pilar, Abra. Nagpaut ti rinnupak manipud alas onse ti agsapa agingga alas singko ti malen, nu sadino a nagitennag ti bomba manipud iti ere ti Philippine Air Force.

Gapu ditoy ket nagbakwit ti 212 pamilya a pakaibilangan ti 650 indibidwal manipud iti Barangay Babalasioan, Sta. Maria ken Barangay Nagcanasan, Pilar, karaman ti dua nga agpaspasuso nga ina ken dagiti maladaga da. Nakansela met dagiti klase kadagiti pagadalan.

Iti ulat ken posts iti social media dagiti residente, sobra-sobra dagiti intennag a bomba ken istraping dagiti militar iti ere, a nakaas-asideg kadagiti komunidad. Nakaad-adu met a puersa da ti naideploy iti nasao nga erya para iti daytoy nga operasyon a kombat.

Ti napasamak a panagbomba ket nagitunda ti nakaro a trauma kadagiti residente, nangruna dagiti ubbing ken natataengan. Malaksid iti mismo a report dagiti residente ken upisyal ti barangay ti Babalasioan, nalatak met a mabuya kadagiti naala a video ti nakaro a buteng dagiti residente nga intunda ti panagbomba ken istraping iti ere.

Malaksid ditoy ket nagiyebkas da ti napalalo a pannakapaay iti perdi kadagiti mula da a pagay, mais ken tabako nga intunda ti operasyon militar, a nangnayon iti perdi iti pagbiaganda gapu ti El Niño. Gapu kadagiti operasyon ket saanda pay a nasublian dagiti mula da, nangruna dagiti bulong ti tabako a kasapulanen a magatud.

Kinumpirma mismo ti Commanding Officer ti 102nd Infantry Battalion, a ni Lt. Col. Felipe Jaramilla a nagaramat da ti Super Tucano, maysa a klase ti eroplano a pang-atake kadagiti airstrike da iti nasao a gubat idi Abril 2.

Agdadata a terorismo ti agitennag ti bomba kadagiti bisinidad ti komunidad a mangipegpeggad iti biag ti masa a saan met a karaman iti gubat. Agdadata a panaglabsing daytoy iti International Humanitarian Law ken Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law. Dagitoy a linteg ket nainget a mangiparparit kadagitoy a tipo ti panagatake, nu sadinno a mairamraman dagiti inosente a sibilyan.

Segun kadagiti residente ti Babalasioan ket awan pay ti naiyaramid a debriefing kadagiti natroma nga ubbing ken biktima ti panagbomba, kasta met a limitado pay ti naitulod nga ayuda kadakuada manipud iti lokal a gubyerno.

Kanaig daytoy ket umaw-awag ti NDF-Ilocos ti kadagusan nga ayuda, medical ken psychosocial a suporta kadagiti biktima ti nasao nga panagbomba iti ere ken operasyon militar. Umaw-awag kami kadagiti grupo ken organisasyon nga agitantandudo ti karbengan-tao nga imbestigaran ti nasao nga insidente tapno idarum ken pagsungbaten ti maseknan a yunit ti AFP a nagisayangkat ti panagbomba iti ere ken dadduma pay a panaglabsing iti karbengan-tao. Adda met rebbengen ti Commission on Human Rights ken lokal a gubyerno nga arayaten dagiti umili ti komunidad ken suportaran isuda iti awag para iti hustisya.

Agmauyong ti Northern Luzon Command ti AFP, a bayat nga agpangpangas a narebbeken dagiti larangan gerilya ti rebolusyonaryo nga armada iti Cordillera ken Ilocos ket agisaysayangkat latta kadagiti narurungsot nga operasyon militar a napeklan nga aglablabsing iti karbengan-tao. Sakbay pay ti rinnupak idi Abril 2, awan-sarday ti focused military operations ti 50th IB ken 102nd IB iti Abra ken Ilocos a mangipaspasidong iti nainget a militarisasyon kadagiti komunidad, nu sadinno nga iharharas, liplipiten ken ireredtag da dagiti sibilyan nga at-atapen da a sumupsuporta iti rebolusyonaryo nga armado a tignay.

Aglablabutab ti ngiwat ti 501st Infantry Brigade iti panagul-ulbod na iti publiko nga ti engkwentro ket napasamak gapu iti “pulong ti umili iti presensya ti NPA nga agimulmula ti teror iti komunidad.” Kadagitoy a naranggas nga operasyon a gidgiddanan da ti nangisit a a propaganda, panangisaknap ti kamali nga impormasyon ken saywar ti militar ket ad-adda laeng nga rubrubroban da ti pungtot ti masa. Ad-adda da laeng nga agtartarigagay da a maamuan ti kinapudno iti likod ti terorismo a militar.

Kabayatan a makalkalap pay ti amin nga impormasyon ken am-amuen ti kabuklan ti pasamak, makasigurado ti NDF-Ilocos a saan a malapdan ti panagbomba iti ere ken ania pay a superyor a nga armas ti AFP ti pakinakem ken dedikasyon dagiti Nalabbaga a mannakigubat ti Ilocos-Cordillera. Sigurado kami nga ad-adda pay daytoy a mangiduron iti soldados ti umili nga agpapigsa ken depensaan ti masa nga mairurumen ken magungundawayan.#

Panagbomba ti AFP idiay Pilar, Abra ken Sta. Maria, Ilocos Sur: Napeklan nga terorista nga aramid