Ilantad ang pandaraya sa Eleksyong 2022 Panagutin ang ilehitimong rehimeng US Marcos-Duterte sa pagnanakaw ng boto at pagtataksil sa bayan!

,

Malinaw sa mata ng sambayanang Pilipino na niluto ang Eleksyon 2022 para maluklok sina Marcos Jr at Sara sa pagka-presidente at bise-presidente, mga anak ng diktador at pasistang sina Marcos Sr at Rodrigo Duterte. Sino ba naman ang papayag na manumbalik sa kapangyarihan ang mga kapamilya ng mga kinamuhiang rehimen? Hindi mapasusubalian na may naganap ang lansakang dayaan sa nakaraang eleksyong 2022. Manipestasyon nito ang napakabilis na resulta ng eleksyon na hindi pangkaraniwan sa kasaysayan ng bilangan sa Pilipinas na nagresulta sa “landslide” na panalo nina Marcos Jr at Sara. Nagimbal ang buong sambayanan laluna ang mga nakaranas ng hirap at ang mga naging biktima ng krimen at paglabag sa karapatang tao ng rehimeng Marcos Sr at ni Rodrigo Duterte.

Lagpas isang taon matapos ang Eleksyon 2022, ibinunyag ng grupong Truth and Transparency Trio ang malilinaw na palatandaan ng pandaraya nina Marcos at Duterte sa Eleksyong 2022. Ayon sa kanilang pag-aaral, lumabas sa isinapublikong reception logs ng Commission on Elections (COMELEC) na signipikanteng boto na natanggap ng central at transparency server mula sa higit 20,300 vote counting machines (VCMs) mula sa National Capital Region (NCR), Cavite, Laguna, Batangas at Rizal ay galing lamang sa iisang IP address na 192.168.0.2. Kung gayon, lalabas na sa iisang gadyet dumaan ang mga boto ng mga naturang VCMs mula sa mga itinuturing na vote-rich na lugar o maraming botante.

Nagkakabuhol-buhol ang dila ng COMELEC dahil habang kinokontra ang pag-aaral at pagsusuri ng TNTrio, ay lalupang nalalantad ang mga anomalya sa eleksyon. Inamin ng COMELEC na gumamit ito ng device na “Telco Exchange-Integrator”, kung saan pinadaan ang lahat ng boto ng 107,000 VCMs sa buong bansa, kabilang ang kaduda-dudang IP address na 192.168.0.2 na pinagmulan ng 98% ng mga boto sa NCR, 95% sa Cavite at 81% sa Batangas. Nabisto rin ang arbitraryong pagpapalit ng 4G modems tungong 3G modems na “brand new” isang araw bago ang eleksyon. Nasa 15,897 ang pinalitang modem sa NCR, Cavite at Batangas. Lahat ito’y dumaan sa “Telco Exchange-Integrator”. Walang kaalam-alam sa prosesong ito ang mamamayan, mga election watchdogs na NAMFREL at PPCRV at mga partidong kalahok sa halalan. Nilabag nito ang proseso ng automated election system na sila mismo ang gumawa. Malinaw na inilihim ito ng COMELEC sa utos ng noo’y nakaupong Rodrigo Duterte.

Higit na nakagagalit ang mga palusot ng COMELEC para pagtakpan ang pandaraya. Walang naniniwala na hindi naapektuhan ang resulta ng mga ginawa nilang pagbabago sa mga kagamitan at daloy ng boto. Sa halip, mas pinadali nito ang sistematikong pandaraya sa burgis-reaksyunaryong eleksyon. Hindi kataka-taka kung bakit at paanong nagkamit ng kasuka-sukang “landslide victory” ang paksyong Marcos-Duterte.

Liban sa mga bagong nalantad, hindi naman naisara ang usapin ng mga “nasirang” VCM at mga balotang naiwan sa presinto noong aktwal na araw ng halalan. Aabot sa 2,000 VCMs ang hindi gumana, higit doble sa eleksyong 2019 na 961 VCMs. “Nasira” din ang 176 SD cards habang 81 ang pinalitan. May mga botanteng napilitan na iwanan ang kanilang mga balota na hindi naipasok sa makina dahil sa mga “aberyang ito”.

Bago pa man ang botohan, nagbabala na ang mga progresibo at tagapagtaguyod ng demokrasya na napakadaling dayain ng halalan dahil kontrolado ito ng paksyong Marcos-Arroyo-Duterte mula paghahanda, proseso at bilangan ng boto. Sineguro na ni Duterte ang Eleksyon 2022 sa pagtatalaga ng mga tapat sa kanyang alipores sa COMELEC at paggagawad sa mga kumpanyang hawak ng kanyang kroni na si Dennis Uy na Smartmatic TIM at F2 Logistics sa pangangasiwa ng awtomasyon at lohistika ng eleksyon. Nauna na ring sinubok ni Duterte ang lansakang pandaraya sa Eleksyon 2019 na nagluklok sa kanyang mga kasapakat sa Kongreso at lokal na gubyerno.

Ito ay lantarang panloloko, pagtataksil at higit sa lahat paglabag sa demokratikong karapatan ng mamamayan. Sa simula pa man ay malinaw nang nasuri ng mga progresibo at demokratikong pwersa ang pagiging ilehitimo ng kasalukuyang rehimen, ngayon ay higit itong napatutunayan mula sa mga malilinaw na ebidensya ng imbing pandaraya. Ginamit ngayon ng kinamumuhiang pangkating Marcos-Duterte-Arroyo ang reaksyunaryong eleksyon 2022 para makabalik sa tuktok ng kapangyarihan, patuloy na makapaghari at walang kabusugang dambungin at pasasaan ang yaman ng bayan, habang iwinawasiwas ang walang hanggang kapangyarihan mula sa ninakaw na mandato ng bayan.

Nararapat lamang na suportahan ng mamamayan ang paglalantad ng katotohanan sa likod ng garapalang pandaraya ng mga Marcos at Duterte. Kailangang ilunsad ang malaganap at puspusang pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos ng pinakamalawak na mamamayang Pilipino para itambol ang malawakang pandaraya at itakwil ang ilehitimong gubyerno nina Marcos at Duterte.

Ilunsad ang malawakang edukasyon at propaganda tungkol sa dayaan sa eleksyon upang maunawaan ng buong bayan ang katotohanan. Kailangang maging mapagbantay din ang buong bayan sa posibleng manipulasyon sa darating na halalang pambarangay sa taong ito at sa susunod na mga halalan para ipanalo ang mga tagapagtaguyod ng ilehitimong rehimen.

Nararapat palaparin ang alyansa at pahigpitin ang pagkakaisa ng bayan para ipaglaban ang katotohanan at kundenahin ang panloloko at pandaraya ng paksyong Marcos at Duterte. Nananawagan ang NDFP-ST sa lahat ng mga propesyunal at eksperto sa teknolohiya na masusing pag-aralan at tumuwang sa higit pang paglalantad at paninindigan laban sa mga naging anomalya sa nagdaang eleksyon. Ang sapat na mga ebidensya na magpapatunay na dinaya ang Eleksyon 2022 ay matibay na batayan para panagutin sina Marcos at Duterte.

Pinatutunayan ng mga kaganapan kung gaano kabulok ang reaksyunaryong eleksyon sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Mula’t sapul, ginagamit ng reaksyunaryong estado ang halalan para bigyan ng ilusyon ang taumbayan na may demokrasya. Kontrolado ng lokal na naghaharing uri at imperyalismong US ang sistema ng eleksyon kaya walang pagpipilian ang mamamayan na ihalal kundi ang mga tradisyunal na pulitikong mula sa uring panginoong maylupa at malalaking burgesya komprador na mga pangunahing ahente ng imperyalismong US sa pagpapahirap sa buong bayan. Ang pagkakalantad ng pandaraya sa Eleksyon 2022 ay magmumulat sa mamamayan na hindi dapat iasa sa huwad at burgis na eleksyon ang kanilang kinabukasan, bagkus ay isulong ang rebolusyon para kamtin ang tunay na pagbabagong panlipunan.

Makakaasa ang sambayanang Pilipino sa rebolusyonaryong kilusan na susuportahan nito ang kanilang pakikibaka para sa katotohanan. Lalo nitong pag-aalabin ang galit ng mamamayang Pilipino at itutulak silang lumaban para ibagsak ang ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. Nakahanda ang mga rebolusyonaryong pwersa na paigtingin ang armadong pakikibaka para bigwasan ang ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. Hindi ito maglulubay sa isinusulong na marubdob na digmang bayan para wakasan ang bulok na sistemang batbat ng pandaraya, panloloko at karahasan at iluwal ang isang lipunang tunay na magtataguyod ng demokratikong karapatan at kalayaan ng bayan.###

Panagutin ang ilehitimong rehimeng US Marcos-Duterte sa pagnanakaw ng boto at pagtataksil sa bayan!