Pang-aabuso ng 9th IDPA at PNP Region V sa mga kagawad ng midya, pagsalaula sa demokrasya

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sadyang isa sa pinakamapanganib na banta sa buhay ng mga Bikolano ang pagkahayok sa dugo ng 9th IDPA at PNP Region V. Sa kanilang desperasyong patahimikin ang pakikibaka ng taumbayan laban sa bulok na sistema, walang tigil nilang tinatarget ang sibilyang populasyon – mapa-bata o matanda, maralita’t mga propesyunal. Totoo sa kanilang reputasyon bilang duwag na mersenaryo, linalabag nila ang mga batayang karapatang tao upang igupo ang mamamayan sa takot at pangingimi. Isa sa kanilang pinakabagong mga krimen ang intimidasyon at panghaharas laban kay Ginoong Rey Hababag, isang kagawad ng midya sa Sorsogon. Si Hababag ay isang batikang brodkaster na kilala sa kanyang patas at walang takot na pagpapahayag.

Ang lantarang pagtarget ng militar at pulis sa mga kagawad ng midya na tulad ni Hababag ay pagpapatunay na walang kinikilalang batas at karapatan ang mga berdugo. Sinasalaula nila ang gahibla na ngang demokrasyang mayroon ang taumbayan sa ilalim ng rehimeng US-Marcos. Para sa kanila, ang sinumang mangahas magsalita laban sa pagsasamantala at pang-aapi ng iilan ay awtomatikong ituturing na kalaban ng gubyerno. Ang sinumang matapang na maglahad ng katotohanan ay pilit na bubusalan, dadahasin at masahol pa, papatayin.

Hindi maikubli ng militar at pulis ang kanilang pagiging utak-pulbura sa kabila ng kanilang mga mapagbalatkayong programang humihikayat umano sa pakikipagtulungan ng sibilyang populasyon. Sa ngalan ng kanilang militaristang tunguhin, maging yaong mga kagawad ng midya na isa sa mahahalagang pundasyon ng isang demokratikong lipunan ay target ng kanilang pasistang terorismo.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa lahat ng kagawad ng midya, tagapagtaguyod ng karapatan at sa malawak na hanay ng masang Bikolano na magbuklod at patuloy na ilantad at labanan ang pang-aabuso ng pasistang AFP-PNP-CAFGU. Ang atake sa isa ay atake sa lahat. Walang ligtas mula sa pasismo at karahasan hanggat patuloy na umiiral ang bulok na sistemang nagsisilbi sa iilan. Ang tanging paraan upang maipagtanggol ang karapatan, kalayaan, buhay at kinabukasan ng bawat isa at ng buong bayan ay sa landas ng patuloy na paglaban.

Nais ding ipaabot ng NDF-Bikol ang pagsaludo sa lahat ng mga mamamahayag na patuloy na hinaharap ang mga panganib sa kanilang mga buhay alang-alang sa pagsisilbi sa interes ng mamamayan. Nananatili ang mahigpit na suporta ng NDF-Bikol sa kanilang hanay sampu ng lahat ng inaapi’t pinagsasamantalahang sektor patuloy na nakikibaka sa rehiyon at buong bansa. Lagi’t lagi, kaisa at kasabay nila ang buong rebolusyonaryong kilusan sa laban para sa katarungang panlipunan, tunay na demokrasya at kalayaan.

Pang-aabuso ng 9th IDPA at PNP Region V sa mga kagawad ng midya, pagsalaula sa demokrasya