Para ha mas madugo ngan mahugaw nga todo-gerra, nanlilimos hi Duterte han ayuda militar ha US pinaagi han utro nga pagsuspendir han pagtapos ha VFA

Read in: English

Nagpahayag yana an National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) nga ginsuspendir ni Rodrigo Duterte an pagtapos ha Visiting Forces Agreement (VFA) ha ikatulo nga higayon agud makalimos pa hiya hin dugang nga ayuda militar ha US ngan mas mapapintas pa an iya todo-gerra kontra ha katawhan Pilipino.

“Pinaagi han utro nga pagsuspendir han pagtapos ha VFA, pagpabilin han Mutual Defense Treaty ngan Enhanced Defense Cooperation Agreement, ngan pagseguro nga magpapadayon an panmilitar nga poder han imperyalismo nga US ha nasud ngan ha Asya-Pasipiko, utro nga ginbuksas ni Duterte an iya kalugaringon komo nangunguna nga niyutiyo han imperyalismo nga US. Karuyag niya nga maghatag an US hin mas damo nga armas ngan ayuda militar agud dugang pa niya nga mapakusog an mga operasyon militar kontra ha Bagong Hukbong Bayan ngan iba pa nga tarhug ha iya rehimen,” sigon ha NDF-EV.

“Ha pagtugot ha padayon nga pagtalapas han imperyalismo nga US ha aton soberaniya, utro nga gintraydor ni Duterte an katawhan Pilipino. An dugang nga ayuda militar han US magreresulta ha mas grabe nga pangabuso ha tawhanon nga katungod ngan mas grabe nga pangatake han mga pwersa han estado kontra ha katawhan,” sering han NDF-EV.

Dugang han NDF-EV, ginsuspendir ni Duterte an pagtapos ha VFA tungod kay talawan hiya nga nakikimaluoy para ha suporta han imperyalismo nga US. “Andam hiya nga pauru-utro nga magtraydor agud makagpabilin ha poder lahos ha iya termino ngan diri mapagpabaton han katawhan Pilipino nga karuyag na hiya paiwason tungod ha iya mga sala. Tungod kay nakukurian nga konsolidahon an iya kalugaringon nga paksyon, karuyag niya seguruhon nga susuportahan hiya han imperyalismo nga US ha eleksyon 2022 ngan magpapabilin an iya pampulitika nga pag-ungbaw kahuman, bisan kun nahimumulag na hiya ha katawhan, nabutho an mga kandidato nga poyde sumaliwan ha iya komo niyutiyo nga presidente, ngan ginsusukna hiya han internasyunal nga komunidad tungod ha iya madugo nga gerra kontra druga.

“Kundi ha paggamit han ayuda militar han US agud pagrabihon an pangatake ha katawhan, nahimo ni Duterte nga pag-urusahon an hiluag nga katawhan agud maglansar han armado nga rebolusyon ngan pabagsakon an presente nga bagakolonyal ngan bagapyudal nga sistema. Dugang nga diri na hiya nagigin paborable nga niyutiyo han imperyalismo nga US ngan aada ha kadelikaduhan nga mabasura ngan masaliwnan, sugad han ginhimo han imperyalismo nga US ha hadto anay diktador ngan iya idolo nga hi Ferdinand Marcos.”

Nanawagan an NDF-EV ha katawhan Pilipino nga kundenaron an pagsuspendir ni Duterte ha pagtapos ha VFA, ipanawagan an hul-os nga pagbasura hini, ngan atuhan an bisan ano nga larang nga igbalik ini. Kinahanglan nira padayon nga ibuksas hi Duterte komo nangunguna nga niyutiyo han imperyalismo nga US ngan tagapanalipod han panmpulitika, pan-ekonomiya ngan panmilitar nga interes hini. Kinahanglan liwat nira manawagan ha internasyunal nga komunidad nga kundenaron an pag-awas han mga higamit militar, tropa, ngan iba pa nga porma han suporta han US ha terorismo han estado ni Duterte.#

Para ha mas madugo ngan mahugaw nga todo-gerra, nanlilimos hi Duterte han ayuda militar ha US pinaagi han utro nga pagsuspendir han pagtapos ha VFA