Parangal sa Blos 9 ng Komiteng Probinsya ng Isabela

“Ang magbuhos ng dugo para sa bayan ay kagitingang hindi malilimutan, ang buhay na inialay sa bayang mahal ay mayaman sa aral at kadakilaan.”

Ibinibigay ng Komite ng Partido sa Isabela at ng buong rebolusyunaryong mamamayan ang pinakamataas na pagdakila, pagpupugay at pagsaludo sa mga bayani ng Maconacon. Sa mga kasamang sina:

Mario Agustin kilala natin sa pangalang Ka Aki, Eloy at Rudy. Sumampa noong 2001 sa kapatagan ng West Isabela, nagmula sa uring mababang PB. Gumampan bilang GP, PI at naging kumander ng Platun sa Ilagan. Kagawad ng KTKL ng CF at ng KP ng Isabela. Nahalal na kagawad ng KR noong 2018.

Ralf Valencia, mula sa uring magsasaka, nakilala nating Ka Butch, Rigid, Marsan at Mawin. sumampa noong 2002, Gumampan ng mga tungkulin bilang panustos, trainor at paniktik. Naging kumader ng yunit na itinalaga sa Benito Soliven at Naguillan. Kalaunan ay naging PL ng Platun sa SMI at Ilagan sa magkaibang panahon. Naging CO ng FOC sa CF. Kagawad ng KTKL at nahalal na kagawad ng KR noong 2020.

Arsenio Ferrer, mula sa uring magsasaka, kumilos sa WA ng Viscaya, sumampa noong 2002, nagmula sa uring magsasaka, naging kagawad ng KT SPH sa nabuong RSDG at gumampan bilang medikal noong 2003 hanggang 2005 Nalipat ng gawain. Naitalaga sa YS ng senro ng rehiyon ng CV na gumapan bilang PI. Bumalik sa larangan at naging kagawad ng KTKL at kagawad ng KP. Nahalal na kagawad ng KR noong 2020

Willie Baltazar na nakilala nating Ka Brad at San mula uring magsasaka, setler mula sa Cordillera, sumampa noong 2009, gumampan bilang IL at naging kagawad ng KL sa SF. Noong binuo ang RSDG noong 2019 kagawad ng KT Sngy ng Platun. Gumampan bilang PPL ng RSDG kalaunan ay PL.

Raymond Laolao, mula sa uring magsasaka, nakilala nating si Ka Monmon. Sumampa noong December 2016. Kasama sa nagmula sa FSMR na nadeploy sa CV noong 2017. Gumagampan bilang TL at kagawad ng SPH.

Elizer Bulaybulay o si Ka Dondon, mula sa uring magsasaka,sumampa sa FSMR noong Dec 2015 at na deploy sa CV noong 2017. Gumagampan bilang TL at kagawad ng SPH.

Jose Buemio Jr o si Ka Bamboo. nagmula sa uring magsasaka. Sumampa noong Nov 2016. Gumagampan bilang Medikal sa Iskwad at TL. Kagawad ng SPH.

Jestoni Regalado o Ka Marco, mula sa uring manggagawa, sumampa sa Bikol noong 2016 at nadeploy noong 2018 sa CV. Gumampan bilang TL at kagawad ng SPH.

Angelo Miguel Del Rosario, na nakilala natin bilang Ka Bar at Glen. Nagmula sa uring mataas na PB. Unang kumilos sa RKKE sa Maynila. Sumampa noong Jan 2020. Gumampan bilang GP, Cultural opiser at sa gawaing edukasyon. Kagawad ng SPH.

Ikinararangal naming nakasama sa Isabela ang siyam na martir ng maconacon sa ibat ibang haba ng panahon. Nakasama namin sila sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba, aktibong pagdedepensa at pagharap sa pagsalakay ng kaaway. Sa pagkokonsolida, pagpapalawak at pagbawi ng baseng masa at pagbubuo ng mga OKP at sa paglulunsad ng mga agraryong rebolusyon. Higit sa lahat nakasama namin sila sa pinakamasasayang bahagi ng kanilang buhay, ito ay ang pagrerebolusyon.

Kasama sa maraming mga sakripisyo at kahirapan. Naging kabahagi sa mga pagsulong, paglaki at paglakas gayundin sa mga paglaban sa mga kampanyang pagwasak at pagsupil ng ibat-ibang rehimen hanggang sa panahon ng brutal ng pag atake ng pasistang paghahari ng Rehimeng Duterte na bumasag sa pangarap ng mga naghaharing uri at ng 5th ID na durugin ang rebolusyunaryong kilusan.

Kasama silang bumalikat sa mga mabibigat na tungkulin upang umabante. Walang panukat sa kabuluhan ang kanilang mga naging ambag sa rebolusyon.

Inialay nila ang pinakamakabuluhang mga taon ng kanilang buhay upang mag ambag ng talino at lakas sa pagsulong ng rebolusyon sa probinsiya ng Isabela sa partikular at sa buong rehiyon sa kabuuan.

Pinanatili ng mga kasama na patuloy na nagwawagayway ang pulang bandila ng armadong pakikibaka sa Isabela.

Nagdalamhati ang buong organisasyon ng Partido sa Isabela kasama ang masa sa magkakasunod na pagbubuwis ng buhay ng siyam na mga kasama sa Ilog ng Blos habang tinutugis ng kaaway sa Barangay Reina Mercedes, Maconacon, Isabela noong huling linggo ng Abril at Mayo 2022. Kasabay ng mga pagtugis ang pagblokeyo ng mga pagkain at pinatinding kontrol sa mga sibilyan na naglimita ng kanilang mga galaw at nakaapekto na sa kanilang kabuhayan.

Namatay ang siyam dahil sa kanilang kani-kaniyang iniindang mga karamdaman na pinalala na ng paghina na ng kanilang mga katawan dahil sa kawalan ng makain sa loob ng halos dalawang buwan.

Hindi man sila namatay sa labanan, namatay silang nanindigan at naglilingkod sa mamamayan. Itatanghal natin silang mga bayani ng bagong demokratikong rebolusyon.

Malaking kawalan sa komite ng Partido ng Isabela at sa mamamayan ng Isabela ang pagpanaw ng mga kasama. Gumagampan sila ng mga mahahalagang tungkulin sa kani-kanilang antas bilang mga kadre ng Partido at mga opisyal hukbong bayan.

Kinakatangian ng lahat ang mataas diwa ng paglilingkod sa sambayanan. Sa kabila ng matinding kahirapan ipinamalas nila ang kanilang katatagan at katapangan sa pagharap sa kabangisan ng kaaway. Hindi sila sumuko dahil batid nila na ang pagsuko ay napakalaking kaduwagan sa kaaway at napakalaking kahihiyan at kataksilan sa masang api. Nakuha man ng kaaway ang kanilang mga bangkay, pero hindi ang kanilang paninindigan.

Katulad ng maraming ikot at liko ng ating rebolusyunaryong pakikibaka, dumaan sila sa masasalimoot na kalagayan. Hindi perpekto ang mga kasama, marahil sa pagkakatong iyon ay nabitawan o kung di man ay nagluwag sa mahigpit na pamumuno ng Partido bagay na nagluwal ng pagkakamali at mga pagkukulang na nagresulta ng kahit sa ating mga hinagap ay hindi natin inasahan. Ang pagkamatay ng siyam na magigiting nating mga kasama.

Iniwan sa atin ang mga gintong aral na dapat nating panghawakan sa paglulunsad ng ating rebolusyon. Ito ay pagpapanatiling matatag ang pamumunong pampartido, pagtangan ng mahigpit na pamumuno ng kolektibo upang matalas na magsuri at gumawa ng desisyon.

Batid natin ang mga ibinungang paghina pero higit naman nating batid na kailangang makaalpas at sumulong. Nananatiling mataba ang lupa para rebolusyon. Ang pagkabulok ng naghaharing sistema at terorismo ng estado ay na nag-aanak ng walang kaparis na pagsasamantala at pang aapi sa masang anak pawis at tiyak magluluwal ng paglaban sa pamamagitan ng wastong pamumuno ng Partido.

Gaano man kadambuhala ang ating kalaban, tiyak ang ating pangingibabaw at pagkagapi ng kaaway. Katulad ng ragasa ng Ilog ng Blos magpipiglas ito sa pagsunsun ng karagatan hangang sa makadaloy. Dahil naririyan ang balon ng ating lakas, ang masang nilugmok sa ibayong kahirapan na maglilikha ng mga dambuhalang daluyong.

Panatilihin nating buhay sa ating puso at isip ang mga alaala ng mga kasama sa maconacon at iba pang martir ng bagong demokratikong rebolusyon. Gawin natin silang inspirasyon upang higit pang magpunyagi sa pagsulong baon ang mga aral na kanilang iniwan. Karangalan nating dumugtong sa kanilang mga bakas at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa higit isang milyong mamamayang api ng Isabela na kanilang minahal at pianghandugan ng kanilang buhay.

Mahigpit nating tanganan ang ating mga armas, hawakan ang kanilang mga naiwang tungkulin at pagsikapang panatilihing nakawagayway ang pulang bandila ng armadong pakikibaka sa Isabela , ambag natin ito sa pangkabuuang pagsulong ng ating Digmang Bayan.

Isabuhay ang mga aral na pinagbuwisan ng kanilang buhay, gawin natin itong materyal pwersang higit pang magpapalakas ng ating mga kapasyahang ipagtagumpay ang rebolusyon at itayo ang sosyalistang lipunan.

Walang ibang landas ng pagbawi at pagsulong kundi ang lumaban dahil sa paglaban lamang tayo lumalakas at sa paglaban lamang tayo magtatagumpay. Sumalig tayo sa lakas ng masa at sumulong kasama nila.

Mabuhay ang alala ng mga martir ng Maconacon!

Pag-ibayuhin ang katapangan, pangibabawan ang mga kahirapan, ipagtagumpay ang bagong demokratikong rebolusyon!

Ibayong paramihin at palakasin ang hukbong bayan!

_____
Sept 27, 2022 | Pulong Parangal sa Cagayan

Parangal sa Blos 9 ng Komiteng Probinsya ng Isabela