Patuloy na ipaglalaban ng mamamayan ng TK ang hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre

,

Tatlong taon na ang lumipas ngunit nananatiling mailap ang hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre at kanilang mga kaanak. Habang nagdurusa ang bayan dahil sa papatinding krisis ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal, lumalala ang inhustisya at impyunidad ng pasistang estado. Higit na kinakailangang magkaisa ang buong bayan at makibaka para igiit ang karapatan at demokrasya at ipaglaban ang inaasam na hustisya at tunay na kapayapaan.

Ang Bloody Sunday Massacre ay iniresulta ng operasyong COPLAN ASVAL ng pinagsanib na pwersa ng Southern Luzon Command (SOLCOM) at PNP CALABARZON noong Marso 7, 2021. Sabayang pinaslang sa operasyon sina Emmanuel “Manny” Asuncion, coordinator ng Bagong Alyansang Makabayan – Cavite (BAYAN-Cavite) sa opisina ng Workers’ Assistance Center sa Dasmariñas, Cavite; Ariel at Chai Evangelista ng Ugnayan ng mga Mamamayan Laban sa Pagwawasak ng Kalikasan at Kalupaan (UMALPAS KA) sa Brgy. Calayo, Nasugbu, Batangas; magpinsang katutubong Dumagat na sina Puroy at Randy dela Cruz sa Tanay, Rizal; ang magkapatid na Abner at Edward Esto ng Brgy. Puray, Rodriguez, Rizal at sina Michael Dasigao at Mark Lee Bacasno na mga lider ng Kasiglahan, Kapatiran at Damayan para sa Kabuhayan, Katarungan at Kalayaan (SIKKAD-K3) sa Kasiglahan Village, Brgy. San Jose, Rodriguez, Rizal. Samantala, sabayang inaresto rin ang anim na iba pa sa Laguna at Rizal. Lahat ng mga biktima ay kilalang aktibista at lider organisador na nakikibaka para sa kagalingan ng kanilang sektor.

Nakagagalit at nakapupuyos ng damdamin ang samu’t saring pakana ng estado para pilit isalba at ipawalangsala ang mga salaring yunit, opisyal at mga tauhan ng AFP-PNP. Tampok sa mga kaso nina Manny at mag-asawang Ariel at Chai ang pag-abswelto ng reaksyunaryong Department of Justice (DOJ) sa 17 pulis na pumaslang sa mga biktima gamit ang buktot at gasgas na palusot na “hindi sapat ang mga ebidensya” noong 2023. Malaking kalapastanganan ito sa mga kapamilya ng mga biktima, lalo sa asawa ni Manny na mayor na testigo na nakasaksi sa pagpatay ng mga pulis. Pinakamasahol ang paggawad ng mga promosyon at pabuya sa mga utak ng operasyon na sina General Felipe Natividad na noo’y hepe ng PNP CALABARZON at Lt. General Antonio Parlade Jr. na noo’y hepe ng SOLCOM. Ginawaran din ng promosyon si Judge Jose Lorenzo dela Rosa, ang hukom na nag-isyu ng search warrant laban kay Manny.

Hindi rin napanagot si Rodrigo Duterte na noo’y commander-in-chief ng AFP at si Hermogenes Esperon Jr. na noo’y National Security Adviser at may ultimong responsibilidad at siyang nagpapahintulot sa mga karumaldumal na operasyon sa bansa. Katunayan, patuloy pa silang namamayagpag at nakakapagmaniobra upang makapagpalawig ng kanilang impluwensya at kapangyarihan.

Ang kaso ng Bloody Sunday Massacre ay bahagi ng pangkabuuang kampanyang supresyon sa rebolusyonaryong kilusan at panunupil sa mga pakikibaka ng mamamayan. Pinabagsik ang pasismo at terorismo matapos buuin ang NTF-ELCAC at isabatas ang Anti-Terrorism Law na ginamit bilang sandata laban sa mga lehitimong pakikibaka ng mamamayan.

Higit na nakaririmarim ang pagtutuloy ng rehimeng US-Marcos II sa pagpapalaganap ng pasismo at terorismo para isakatuparan ang mas pinatinding kampanyang panunupil sa nakikibakang mamamayan. Hibang na iniuugnay ng estado ang mga ligal na demokratikong organisasyon at aktibista sa armadong pakikibaka at binabansagang mga “terorista” para gawing lehitimo ang mga pamamaslang at supilin ang mga kilusang masa. Sa tulak ng imperyalismong US, pinaiigting ang gera kontra- “terorismo” na ginagamit ding tabing sa paghahasik ng puting lagim.

Sa kabila nito, hindi tumitigil ang mga kaanak ng mga biktima at mamamayan ng Timog Katagalugan na makibaka para sa hustisya. Sa kabila ng mga panggigipit, matapang at patuloy na iginigiit ng mga kaanak sa reaksyunaryong DOJ na irekonsidera ang naging desisyon nitong iabswelto ang mga salarin. Sa proseso ng pakikibaka, nagkamit ang mamamayan ng mga panimulang tagumpay sa pakikibakang ligal: pagbubuo sa AO 35 Task Force ng DOJ noong 2021 para imbestigahan ang masaker; pagbabawal sa mga wala sa katungkulang huwes na mag-isyu ng mga warrant lalo sa mga lugar na wala silang hurisdiksyon noong 2022; at ibinasura na ang kaso laban kay Nimfa Lanzanas, isa sa anim na aktibistang dinakip noong Bloody Sunday.

Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ay ang pananaig ng diwang mapanlaban ng mamamayan at mga kasamahang naiwan ng mga biktima ng Bloody Sunday Massacre. Bukod sa paghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng pasismo, nagpapatuloy ang laban para sa lupa, sahod, trabaho, tirahan/panirikan, kabuhayan, kalikasan at pagtatanggol sa karapatang tao.

Ang nagpapatuloy na laban para sa hustisya at paglaban sa pasismo ay mahigpit na nakaugnay sa pakikibakang anti-imperyalista at anti-pyudal sa balangkas ng pambansa-demokratikong pakikibaka ng bayan upang kamtin ang kalayaan at demokrasya. Makakaasa ang mga kaanak ng mga biktima ng Bloody Sunday Massacre at iba pang mga biktima ng estado na magpupunyagi ang rebolusyonaryong kilusan sa pagpapanagot sa berdugong AFP-PNP at naghaharing uri. Aabutin ng mahabang kamay ng rebolusyonaryong hustisya ang mga kriminal na ito na kaaway ng sambayanan.###

Patuloy na ipaglalaban ng mamamayan ng TK ang hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre