Pinakamayayaman, hindi ang mamamayan, ang dapat pagbayarin ng dagdag na mga buwis

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Tuluy-tuloy nang ipinatutupad ngayon ng rehimeng US-Marcos Jr. ang mga reporma sa buwis. Sa isang kamay, patung-patong na buwis sa konsumo ang ipinapabalikat sa sambayanan habang sa kabila naman ay pinagagaan pang lalo ang buwis ng malalaking negosyo at korporasyon. Upang malinlang ang masa, kunwari’y pinababa rin ang buwis sa personal na kita. Ngunit ang totoo, tanging yaong dati nang kumikita nang malaki ang makikinabang dito habang ang kalakahan ng mga Pilipino na low-income earners lamang ay ni hindi mararamdaman ang mga pagbabagong ito sa buwis sa personal na kita.

Ang isang Salary Grade 3 na gurong sumasahod ng abereyds na P25,000 kada buwan, na siyang katayuan ng 92% ng mga guro sa pampublikong paaralan, ay mag-uuwi lamang ng dagdag na P208 kada buwan sa bisa ng naturang reporma. Samantala ang isang Chief Executive Officer ng malaking kumpanyang dati nang kumikita ng P495,000 kada buwan ay mag-uuwi ng dagdag na P13,858 kada buwan.

Pinakamasahol pa, madaragdagan ang mga buwis sa konsumo at serbisyong madalas na ginagamit ng mayorya ng mga karaniwang Pilipino. Karamihan sa kanila ay dati naman nang walang binabayarang buwis sa personal na kita dahil maliit lamang ang naiuuwing kita sa araw-araw. Kahit hindi sila saklaw ng reporma sa buwis sa personal na kita at kung gayon ay walang dagdag na maiuuwing halaga, kinakarga naman nila nang buung-buo ang mga buwis sa konsumo na kailangan nila sa araw-araw.

Habang ganito ang kalagayan ng mayorya ng mamamayang Pilipino, todo naman ang pagtanggi ng rehimeng US-Marcos Jr. na pagbuwisin ang pinakamayayamang Pilipino. Ang pinagkumbinang yaman ng 50 pinakamayayaman sa bansa ay aabot ng P4.1 trilyon. Kung bubuwisan sila at ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa, aabot sa P468.8 bilyon ang maaaring makolekta. Halos tatlong ulit itong malaki kaysa sa halagang makokolekta mula sa buwis sa konsumo. Kung ito sana ang hakbangin ng rehimen, hindi na kailangang ang ordinaryong Pilipino ang bumalikat sa pasanin ng napakabigat na buwis.

Ngunit hindi maaasahang kusa itong gawin ng kontra-maralitang gubyerno. Dahil ang tanging papel nito ay maglingkod sa interes ng mga among naghaharing-uri, hindi ito kailanman gagawa ng hakbanging para sa interes ng masa. Upang magkamit ng mga kongkretong tagumpay na pakikinabangan ng mamamayan, kinakailangan itong buong sikhay na ipaglaban ng sambayanan. Kaisa ng sambayanang Pilipino ang NDF-Bikol sa kanilang kampanya para sa progresibong sistema ng pagbubuwis, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at iba pang kampanyang para sa kanilang kagalingan at kapakanan.

Pinakamayayaman, hindi ang mamamayan, ang dapat pagbayarin ng dagdag na mga buwis