PKM-Negros sa ika-34 tuig nga komemorasyon sang Mendiola Masaker

,

Nagapakig-upod ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-Negros) sa paghanduraw sang ika-34 nga tuig sang makasiligni nga Mendiola Massacre nga nag-utas sang 12 ka kabuhi sang mga mangunguma kag madamu nga pilason sa matawhay nga protesta nga ginsugata sang mapintas nga sabat sang mga pasista nga pwersa sang estado sa idalum sang anay presidente nga si Corazon Aquino. Kutob subong, padayon ang aton pagsinggitan kag pagbayaw sang demanda para sa matuod nga reporma sa duta kag hustisya.

Wala sang kinatuhay ang paghitabo sang una kag sa subong sa diin mas labi pa ini ka bangis sa idalum sang tiraniko nga pagdumala sang hari sang mga pagmasaker nga si Duterte. Nagpabilin nga naga-ilig ang dugo sang mga mangunguma sa duta nga padayon nga ginamonopolyo kag ginahugakom sang mga sakon nga mga agalon mayduta ilabi na nga wala sang programa sa matuod nga repormang agraryo ang gobyerno ni Duterte nga numero uno nga nagasungka sang soberanya, rekurso kag kadutaan sang pungsod sa iya imperyalista nga mga amo.

Sa masobra lima ka tuig nga pasismo ni Duterte, naglab-ot sa 22 ka masaker ang natabo sa pungsod, pinaka-ulihi diri ang madinugu-on nga pagmasaker sa Baras 5 kag 9 ka tumandok nga mangunguma sa Panay.

Markado man ang isla sang Negros sa kapintas sang rehimen nga balwarte sang mga despotiko nga mga agalon mayduta sa diin direkta nga makit-an ang sari-sari nga porma sang pyudal kag malapyudal nga sistema. Kada-adlaw nga nagapangatubang sa pagpamigos, pagpanghimulos kag pasismo ang malapad nga hanay sang sahing mangunguma kag mamumugon sa tubo.

Gani nagpabilin nga nangin preska sa pumuluyong Negrosanon ang madinugu-on kag makasiligni nga pagmasaker sa siyam ka mangunguma sa Sagay ukon Sagay 9, Guihulngan 7 kag Negros 14. Lakip sa malaba nga listahan sa krimen sang rehimeng Duterte ang pagpamatay sa mga lider masa kag mga mangunguma kaangay nila Alexander Ceballos, Wenceslao Pacquiao, Jerry Catalogo kag madamu pa nga maisog kag dedikado nga naghimakas kag nagpanindugan para sa matuod nga repormang agraryo, makabuhi nga sweldo kag makatarunganon nga sosyedad.

Tuman ka kontra mangunguma kag dugu-an ang rehimeng Duterte sa madamu nga krimen sang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung, sa diin sa bilog pungsod naglab-ot na sa 312 ka masang mangunguma ang nangin biktima sang ekstra-hudisyal nga pagpamatay sa idalum sang iya todo-larga nga mahigko nga gyera sang kontra-insurhensya ilabi na sa kaumhan.

Kadungan man sang sini nga mga pasista nga pagpang-atake ang wala-huya nga ginaduso sang rehimen nga Charter Change sa diin magabukas sa 100% nga pagpanag-iya sang mga dumuluong nga mga kapitalista sa manggad, rekurso kag kadutaan sang pungsod. Wala na gani sang programa sa duta, halos indi na mapanagtag ang kadutaan sa minilyon ka mangunguma, hayagan pa nga tuyo ibaligya ni Duterte ang kadutaan sang pungsod sa mga dumuluong.

Apang manipistasyon lamang ini sa tuman ka pagkabangkarote kag kagaruk sang sistema nga malakolonyal kag malapyudal nga naga ut-ot sa kaibutoran sa idalum sang korap, traydor, inutil kag mamamatay-tawo nga rehimen US-Duterte. Paborable man ini nga kondisyon para sa pumuluyo nga labi nga iangat ang halintang sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon sang katawhan.

Nagapanawagan ang PKM-Negros sa tanan nga sahing mangunguma nga maghimakas indi mahadlok! Palig-unon ang aton hanay kag mag-isa sa paglunsar sang sari-sari nga porma sang kontra-pyudal nga paghimakas ilabi na ang pagsulong sang agraryo nga rebolusyon tubtob maangkon ang matuod nga reporma sa duta kag hustiya para sa tanan! ##

PKM-Negros sa ika-34 tuig nga komemorasyon sang Mendiola Masaker