Pulang saludo kay Ka Juanito Magbanua! Tingog sang pumuluyo kag hukbo!

Ang Armando Sumayang Jr. Command – New Peoples Army nagasaludo kay Ka “Juaning” Juanito Magbanua (Romeo Nanta), kadre, baganihan, tingog sang pumuluyo kag BHB sa isla sang Negros.

Sadtong Oktubre 10, 2022 sang hapon, si Ka Juaning gintortyur kag ginpatay sa Sityo Medel, Barangay Carabalan, Himamaylan City samtang wala na ini ikasarang nga mu bato (hors de combat). Iya nga pagpatay usa ka paglapas sang AFP sang internasyunal nga tawhanon nga layi kag Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law (CAHRIHL), nga ginpirmahan mismo sang GRP kag NDFP. Dakung kabutigan ang ginpaguwa sang 94th IB sang AFP nga napatay si Ka Juaning sa isa ka engkwentro bangud waay unit sang BHB sa lugar.

Indi ikalimod nga sa sulod sang 25 ka tuig nga ginhalad ni Ka Juaning sang pumuluyo kag sang rebolusyon, nahatagan sang tingog ang ginapig-os kag ginahimuslan hilabi na ang masang mangunguma kag mamumugon sa kampo nga direktang biktima sang pyudal nga pagpanghimulos. Tubtub sa iyang katapusang tingog, ginpangapinan niya ang interes sang malapad nga pumuluyo.

Indi kahuyang ang baylo sang iya pagkamatay kundi ini magadabok sang kalayo sang kaakig sang pumuluyo kag sang rebolusyon. Ang kabaylo sang iya kabuhi amo ang pulo pa ka mga bag-ong hangaway nga mu usoy sa dalan sang rebolusyon.

Ginpanawagan naton ang bilog nga rebolusyonaryong pwersa nga maghiliugyon sa pagsagubang sang pagpanghalit sang reaksyunaryo kag pasistang AFP-PNP. Sa tunga sang nagasingki nga krisis, mas magkapintas pa ang nagahari nga sahi kag mu resulta ini sang paggamit sang terrorismo agud matapna ang paghimakas sang pumuluyo. Ang bug-os nga BHB andam mu pas-an sang mga bug-at nga tahas kag maghalad sang kabuhi para sa pumuluyo kag sa pungsod.

HUSTISYA PARA KAY KA JUANITO MAGBANUA! MABUHI ANG MGA REBONG MARTIR!

Pulang saludo kay Ka Juanito Magbanua! Tingog sang pumuluyo kag hukbo!