Pulang saludo sa hukbo ng maralitang Pilipino! Pagpupugay sa ika-54 anibersaryo ng BHB!

Pinakamataas na pagpupugay at pagbati ang ipinapaabot ng Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMÀ) sa pagdiriwang ng ika-54 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Isang matibay na patunay ang mahabang kasaysayan ng BHB sa kawastuhan at pagkamakatarungan ng armadong pakikibaka bilang pangunahing sandata ng sambayanang Pilipino laban sa pang-aapi, pananamantala, at lagim ng kahirapang dulot ng nabubulok na sistemang mala-kolonyal at mala-pyudal sa bansa.

Sa kalunsuran, humaharap ang maralitang Pilipino sa tumitinding terorismo ng rehimeng US-Marcos Jr. partikular sa paghahasik ng takot ng mga militar at ng NTF-ELCAC sa mga maralitang komunidad sa direksyon ng tumitinding dominasyon ng imperyalistang US sa bansa. Layunin nitong lalong palawakin at pagtibayin ang sistemang mala-kolonyal at mala-pyudal na tuwirang nagpapahirap sa masang Pilipino. Lalo na sa mga maralitang manggagawa at mala-manggagawa na tahasang pinapako sa mababang sahod at tinatanggalan ng kabuhayan at paninirahan dahil sa mga patakarang neoliberal na pinalalaganap ng imperyalistang US kasabwat ang mga lokal na burukrata-kapitalista, komprador, at mga panginoong maylupa sa pangunguna ng pangkating Marcos-Duterte.

Sa kanayunan, sandigan ng milyun-milyong inaaping magsasaka ang mga Pulang mandirigma sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatan at sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo. Pangunahing instrumento ang BHB sa pagdurog sa mga armadong puwersa ng estado at mga panginoong maylupa. At dahil dito, lalong tumitibay ang kawastuhan at pagkamakatarungan ng armadong pakikibaka.

Ang BHB ay hukbo ng masang Pilipinong inaapi at pinagsasamantalahan. Patuloy itong lumalakas at lumalawak at sa loob ng 54 taon, binigo nito ang lahat ng pagtatangka ng mga nagdaang rehimen na durugin ang rebolusyonaryong kilusan. Kahit pa sa panunumbalik ng mga Marcos sa Malacañang at sa patuloy nitong atake sa mga maralitang Pilipino, hindi mawawala ang determinasyon ng pagkakaisa ng masa at ng BHB upang isulong ang digmang bayan.

Dahil sa papalalang kundisyon sa bansa, kung saan tuwirang hindi tinutugunan ng reaksyunaryong gobyerno ang mga lehitimong panawagan ng masa para sa nakabubuhay na sahod, katiyakan sa kabuhayan at paninirahan, at hustisya sa mga biktima ng pasismo ng estado, paparami ang mga maralitang manggagawa at mala-manggagawa ang tumatahak sa landas ng rebolusyonaryong pakikibaka at sumusuporta sa armadong pakikibaka ng BHB. Sa liderato at gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas, at sa ilalim ng tanglaw ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, patuloy na magmumulat, mag-oorganisa, at kikilos ang maralitang Pilipino upang itaas pa ang militanteng diwa nito tungong armadong pakikibaka.

Nananawagan kami sa mga kapwa-mala-manggagawa sa kalunsuran at sa lahat ng kapwa-maralitang Pilipino na ibayong isulong ang demokratikong rebolusyong bayan, mag-ambag sa armadong pakikibaka, tumungo sa kanayunan, at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Ipagbunyi ang ika-54 anibersary ng BHB!
Makatarungang maghimagsik!

Pulang saludo sa hukbo ng maralitang Pilipino! Pagpupugay sa ika-54 anibersaryo ng BHB!