Pulang saludo sa mga rebolusyonaryong martir!

Ang National Democratic Front (NDF)-Mindanao nagpasidungog ug naghatag sa maisugong Pulang pagsaludo kang Ka Oris (Jorge Madlos) ug tanang rebolusyonaryong martir sa nasudnong demokratikong rebolusyon sa Mindanao niining adlaw sa Nobyembre 7. Adlaw kini sa paghandom kang Ka Oris ug tanang rebolusyonaryong namartir sa Mindanao.

Giatol kini sa mabulokon nga adlaw sa pagdaug sa Sosyalistang Rebolusyon sa Russia niadtong Nobyembre 7, 1917, kapin usa ka gatus ka tuig na ang milabay. Napalagpot sa proletaryado sa pagpanguna sa mga Bolsheviks, ang burgesya sa Rusya ug nag-abli sa bag-ong panahon sa paglambo sa katawhan ubos sa sosyalismo.

Mahinumdumang kaniadtong Oktubre 29, 2021, gipatay sa mga berdugong AFP ang walay ikasukol nga si Ka Oris ug si Ka Pika, ang kauban niyang medik, didto sa Bukidnon. Usa ka tuig na ang milabay gikan sa iyang kamatayon padayon nga ginahandom siya sa tanang masa, higala, pamilya ug mga kauban nga iyang nakuyog ug natudloan. Taliwala sa mga itom nga propaganda sa kaaway nga padulong na sa pagkapukan ang rebolusyonaryong kalihukan sa Pilipinas, anaa pa gihapon sa unahan ang mga binhi sa mga batan-ong Kadre, mga Pulang kumander ug mga Pulang manggugubat nga natudloan na ni Ka Oris kaniadtong buhi pa siya. Kini sila ug daghan pang mga kabatan-onan ang mopadayon sa nasugdan ni Ka Oris ug sa tanang mga martir sa rebolusyon hangtod makab-ot ang hingpit nga kadaugan.

Paghandum ug Pulang pagsaludo usab ngadto sa mga kadre, Pulang kumander ug Pulang manggugubat sa Mindanao nga nagbuhis sa ilang mga kinabuhi. Sama nila Ka Manlibasog/Ka Sisoy, membro sa Mindanao Komisyon, nga gipatay sa mga berdugo niadtong Disyembre 26, 2020; Ka Bok (Menandro Villanueva), nasudnong kumander sa NPA, Ka Jess (Ezequiel Daguman) ug Ka Kaye nga pareho gikan sa SMR. Niadto lamang Oktubre 30, namartir usab si Ka Ampog (Emmanuel Fernandez), lider sa Partido ug NPA sa Far South Mindanao.

Karon nga tuig sa North Eastern Mindanao Region, anaa silang Ka Edroi/Pedyo, membro sa Komite sa Rehiyon, napatay kaniadtong Setyembre 14 atol sa pagkareyd sa ilang yunit didto sa bukirong bahin sa Surigao del Norte; Ka Leo de Guerra/Ka Oto na tigpamaba sa NPA-Surigao del Norte ug membro sa Subrehiyon 16 napatay kaniadtong Hulyo 30 atol gihapon sa pagkareyd sa ilang yunit didto sa Surigao del Norte; sila Ka Uno nga anak ni Ka Oris ug Ka Layka, asawa ni Ka Uno, sa Septembre 1 sa Bukidnon. Sa Far South Mindanao si Ka Kris (Iann de la Rama), membro sa komite sa rehiyon niadtong Hulyo 27. Sa NCMR, si Ka Gonyong (Pedro Codaste), membro sa komite sa rehiyon, niadtong Enero 25. Daghan pang mga kauban nga naghalad sa ilang bililhong kinabuhi karong tuiga sa tibuok isla sa Mindanao.

Bulawanon ang ilang mga tampo sa pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Ang ilang diwa magpabiling buhi sa panumduman sa tanang mga kauban ug masa nga saksi sa ilang bug-os nga gugma sa hut-ong gipahimuslan ug gidaogdaog. Hangtod sa katapusan sa ilang ginhawa sila mga tinuod nga rebolusyonaryo ug komunista. Mas gipili nila ang mamatay nga nag-alagad sa katawhan kaysa mosurender sa uhaw-sa-dugo nga reaksyunaryong AFP ug PNP, rehimeng Duterte ug sa karong rehimeng Marcos II nga maoy naghatod og tumang pag-antos ug pasakit ngadto sa gialagaran niini, ang naghagong masa sa katawhan nga maoy nagmugna sa bahandi ug nagpakaon sa katilingban.

Ang kamatayon nila ni Ka Oris ug mga rebolusyonaryong martir sa Mindanao mas bug-at pa kaysa sa bukid Apo samtang ang kamatayon sa kaaway sa katawhang Pilipino mas gaan pa kaysa sa balahibo ang bili sa ilang mga kinabuhi.

Martir sa rebolusyon, bantayog nga di matarog!

Pulang saludo sa mga rebolusyonaryong martir!